intTypePromotion=1

PLC MITTUBISHI và các tập lệnh, chương 11

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
290
lượt xem
130
download

PLC MITTUBISHI và các tập lệnh, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chức Năng So Sánh một giá trị với ZCP khoảng (Zona giá trị Compare) cho kết quả Tên lệnh Hoạt động Lệnh ZCP Toán hạng S1 S2 S3 D K, H, KnX, KnY, KnM, Y, M, S KnS, T, C, D, Lưu Ý: ba toán hạng kế V, Z tiếp nhau tự động được Lưu Ý: S1 phải nhỏ hơn sử dụng để lưu kết quả. S2 Hoạt động giống như lệnh CMP chỉ khác là giá trị (S3) được so sánh với một khoảng giá trị (S1 – S2) Nếu S3 nhỏ hơn (+) S1 và nhỏ hơn hay bằng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PLC MITTUBISHI và các tập lệnh, chương 11

  1. chương 11: Leänh ZCP Chöùc Toaùn haïng Teân leänh Naêng S1 S2 S3 D So Saùnh K, H, KnX, moät giaù KnY, KnM, trò vôùi KnS, T, C, D, Y, M, S ZCP khoaûng V, Z Löu YÙ: ba toaùn haïng keá (Zona giaù trò Löu YÙ: S1 - tieáp nhau töï ñoäng ñöôïc Compare) cho keát phaûi nhoû hôn söû duïng ñeå löu keát quaû. quaû Hoaït ñoäng Hoaït ñoäng gioáng nhö leänh CMP chæ khaùc laø giaù trò (S3) ñöôïc so saùnh vôùi moät khoaûng giaù trò (S1 – S2)  Neáu S3 nhoû hôn (+) S1 vaø nhoû hôn hay baèng () S2 thì bít D+2 = 1.
  2. Leänh Mov Toaùn haïng Teân leänh Chöùc Naêng S D K, H, KnX, Gaùn giaù trò KnY, KnM, KnY, KnM, töøng vuøng MOV KnS, T, C, D, KnS, T, C, D, nhôù naøy ñeán (Move) V, Z V, Z vuøng nhôù khaùc Caùc hoaït ñoäng veà sao cheùp duøng nhôù cuõng ñöôïc duøng ñeå taêng cöôøng caùc chöùc naêng saün coù, ví duï cho pheùp thay ñoåi caù giaù trò xaùc laäp cho boä ñònh thì hay boä ñeám. Caùc loaïi öùng duïng naøy
  3. raát boå bieán, cho pheùp ngöôøi ñieàu khieån nhaäp caùc giaù trò tham soá khaùc nhau tröôùc khi hoaëc trong luùc PLC hoaït ñoäng. Noäi dung toaùn haïng nguoàn S ñöôïc gaén vaøo thieát bò ñích D khi leänh ñöôïc khích hoaït. Leänh BCD Toaùn haïng Teân leänh Chöùc Naêng S D K, H, KnX, BCD KnY, KnM, KnY, KnM, Chuyeån ñoåi (Binary KnS, T, C, D, KnS, T, C, D, soá nhò phaân Coded V, Z V, Z sang BCD Decimal) Toaøn boä hoaït ñoäng tính toaùn cuûa CPU trong PLC ñeàu döïa vaøo soá nhò phaân, trong khi PLC giao tieáp vôùi ngöôøi duøng thì caàn nhaäp xuaát döõ lieäu daïng thaäp phaân. Do doù, soá BCD laø daïng trung gian trong vieäc chuyeån ñoåi naøy vaø hoã trôï thoâng qua caùc leänh chuyeån ñoåi treân PLC leänh BCD duøng ñeå chuyeån ñoåi soá daïng nhò phaân sang daïng BCD vaø leänh BIN duøng ñeå chuyeån ñoåi soá daïng
  4. BCD sang daïng nhò phaân. Ñoái vôùi caùc döõ lieäu saün ôû daïng nhi phaân nhö caùc giaù trò analog. Ñöôïc thoâng qua caùc moâ-ñun chuyeân duøng A/D hay D/A, caùc giaù trò naøy ñöôïc ñoïc tröïc tieáp vaøo thanh ghi vaø coù theå xöû lyù ngay. Hoaït ñoäng Giaù trò nhò phaân cuûa toaùn haïng nguoàn S ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh BCD töông öùng vaø keát quaû chuyeån ñoåi löu vaøo toaùn haïng ñích D. Neáu soá BCD vöôït quaù daây hoaït ñoäng ñeán 0 ñeán 9.999 ñoái vôùi hoaït ñoäng 16 bit hoaëc 0 ñeán 99.999.999 ñoái vôùi hoaït ñoäng 32 bit thì seõ gaây loãi leänh naøy coù theå ñöôïc duøng ñeå xuaát soá lieäu tröïc tieáp cho ñeøn 7 ñoaïn. Leänh BIN Toaùn haïng Teân leänh Chöùc Naêng S D K, H, KnX, Chuyeån ñoåi soá KnY, KnM, KnY, KnM, BIN BCD sang nhò KnS, T, C, D, KnS, T, C, D, (Binary) phaân töông V, Z V, Z öôùng
  5. Hoaït ñoäng Toaùn haïng nguoàn BCD ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh daïng nhò phaân töông öùng vaø keát quaû chuyeån ñoåi ñöôïc löu vaøo toaùn haïng ñích D. Leänh naøy ñöôïc duøng ñeå ñoïc tröïc tieáp soá lieäu töø boä nhaán (thumbwheel switch). 2. Nhoùm leänh xöû lyù soá hoïc vaø logic Leänh ADD Chöùc Toaùn haïng Teân leänh Naêng S1 S2 D Coäng hai KnY, giaù trò döõ K, H, KnY, KnM, KnS, KnM, ADD lieäu, keát T, C, D, V, Z KnS, T, C, (Addition) quaû löu D, V, Z vaøo toaùn haïng ñích Hoaït ñoäng Noäi dung toaùn haïng nguoàn S1 vaø S2 ñöôïc coäng laïi vaø toång cuûa chuùng ñöôïc löu vaøo toaùn haïng ñích D.
  6. Chuù yù: Pheùp coäng treân aùp duïng ñöôïc cho soá coù daáu nghóa laø 5+ (- 8) = - 3 Neáu toaùn haïng ñích nhoû hôn keát quaû tính ñöôïc thì chæ coù phaàn keát quaû vöøa ñuû vôùi toaùn haïng ñích ñöôïc ghi; nghóa laø, neáu keát quaû laø 25 (thaäp phaân) ñöôïc löu vaøo K1Y4 thì chæ coù Y4 vaø Y7 coù giaù trò 1. Khi xeùt theo heä nhò phaân soá haïng naøy töông ñöông vôùi 9 thaäp phaân bò caét bôùt so vôùi keát quaû thöïc laø 25
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2