intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh béo phì trong y học p2

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

50
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội tiết ư Tổn thương vùng hạ đồi gây ăn nhiều: vùng hạ đồi có vai trò điều hòa ăn uống, vai trò của “nút leptine ư neuropeptide Y” (NPY) NPY la một neuropeptid từ vùng hạ đồi, la chất kích thích ăn mạnh nhất. Sự tiết chất nay được điều hòa một phần bởi leptin ức chế sự tiết NPY. Leptin la một hormon do mô mỡ tiết ra, thông tin cho vùng hạ đồi về mức độ khối mỡ, do đó nó la một chỉ điểm. Trong một số trường hợp ngoại lệ béo phì gia đình, người...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh béo phì trong y học p2

  1. cßn chưa râ. 2.1.2. Néi tiÕt ư Tæn thư¬ng vïng h¹ ®åi g©y ¨n nhiÒu: vïng h¹ ®åi cã vai trß ®iÒu hßa ¨n uèng, vai trß cña “nót leptine ư neuropeptide Y” (NPY) NPY la mét neuropeptid tõ vïng h¹ ®åi, la chÊt kÝch thÝch ¨n m¹nh nhÊt. Sù tiÕt chÊt nay ®ưîc ®iÒu hßa mét phÇn bëi leptin øc chÕ sù tiÕt NPY. Leptin la mét hormon do m« mì tiÕt ra, th«ng tin cho vïng h¹ ®åi vÒ møc ®é khèi mì, do ®ã nã la mét chØ ®iÓm. Trong mét sè trưêng hîp ngo¹i lÖ bÐo ph× gia ®×nh, ngưêi ta còng ®· ghi nhËn ®ét biÕn gen leptin va thô thÓ cña nã. ư Suy sinh dôc gi¶m gonadotropin hormon g©y héi chøng mËp ph× ư sinh dôc (Babinski ư Froehlich).
  2. ư Suy gi¸p. ư Cưêng vá thưîng thËn (Cushing). 369 Copyright@Ministry Of Health ư U tôy tiÕt insulin, thưêng la u lanh, mËp la do insulin lam h¹ ®ưêng huyÕt ®ãi ph¶i ¨n nhiÒu. 2.1.3. Do c¸c bÖnh hiÕm gÆp ư Héi chøng Laurence ư Moon ư Biedl ư Bardet. ư Héi chøng Prader ư Willi. 2.2. Sinh bÖnh häc cña bÐo ph× BÐo ph× chØ x¶y ra khi cã sù mÊt qu©n b×nh gi÷a cung cÊp thøc ¨n va tiªu tèn n¨ng lưîng, khi sù cung cÊp n¨ng lưîng vưît tréi h¬n sù tiªu hao n¨ng lưîng lam cho c¸n c©n thu ư chi n¨ng lưîng lu«n mÊt c©n ®èi theo chiÒu hưíng
  3. tÝch tô l¹i va ø ®äng. Hay nãi mét c¸ch kh¸c h¬n la sù mÊt c©n ®èi trong c¸ch ¨n uèng va sù chËm trÔ trong chuyÓn hãa n¨ng lưîng. 2.2.1. MÊt c©n ®èi trong c¸ch ¨n uèng ư ¡n qu¸ møc cÇn thiÕt va thøc ¨n Ýt thay ®æi, qu¸ nhiÒu chÊt bÐo, Ýt thøc ¨n lo¹i sinh nhiÖt nhanh (protid). ư Nguyªn nh©n cña sù mÊt c©n ®èi nay cã thÓ do mét rèi lo¹n t¹i h¹ ®åi: trung t©m chØ huy c¶m gi¸c ®ãi ư no, mét sù gi¶m tiÕt serotonin ma hËu qu¶ la lam mÊt c¶m gi¸c no. 2.2.2. ChËm trÔ trong chuyÓn hãa n¨ng lưîng Nguyªn nh©n chñ yÕu la Ýt ho¹t ®éng thÓ lùc. Tuy nhiªn 2 yÕu tè nãi trªn biÓu hiÖn víi nhiÒu møc ®é kh¸c nhau: ư §Çy ®ñ như trưêng hîp ngưêi ¨n nhiÒu va chuyÓn hãa gi¶m.
  4. ư Kh«ng ®Çy ®ñ la trưêng hîp ngưêi ¨n Ýt, nhưng chuyÓn hãa l¹i chËm trÔ nhiÒu. 3. CHÈN §O¸N 3.1. ChÈn ®o¸n theo y häc hiÖn ®¹i 3.1.1. ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh ư BÐo ph× ®ưîc x¸c ®Þnh khi BMI > 27. ư BÐo ph× ®ưîc x¸c ®Þnh khi c©n nÆng > 20% c©n nÆng lý tưëng lý thuyÕt (c«ng thøc Lorentz). ư Nh»m nhËn diÖn ®ưîc sù ph¸t triÓn ¶nh hưëng cña bÐo ph× ®èi víi: + C¬, xư¬ng, khíp: lo·ng xư¬ng, biÕn d¹ng xư¬ng khíp, tho¸i hãa khíp. 370 Copyright@Ministry Of Health + Tim m¹ch: t¨ng HA, viªm t¾c ®éng m¹ch chi dưíi.
  5. + H« hÊp: suy h« hÊp, viªm phÕ qu¶n m¹n, héi chøng Pickwick. ư §¸nh gi¸ bÐo ph×: + §¸nh gi¸ bÐo ph× qua chØ sè BMI như sau: BMI L©m sang §é I 25ư30 Thõa c©n §é II 31ư35 BÐo ph× nhÑ §é III 36ư40 BÐo ph× võa §é IV > 40 BÐo ph× nÆng + X¸c ®Þnh kiÓu bÐo ph×: KiÓu nam: m« mì tËp trung ë nöa trªn c¬ thÓ: cæ, vai, tay, bông. KiÓu n÷: m« mì tËp trung ë phÇn dưíi c¬ thÓ: eo, m«ng, ®ïi. ư CËn l©m sang: thùc hiÖn nh»m môc ®Ých chÈn ®o¸n c¸c nguy c¬ trªn bÖnh nh©n bÐo ph×. C¸c xÐt nghiÖm thưêng quy bao gåm: + Cholesterol m¸u (toan phÇn, HDL, LDL), triglycerid m¸u. + Chøc n¨ng gan.
  6. + Chøc n¨ng thËn. + §ưêng huyÕt, acid uric, phosphokinase. NghiÖm ph¸p t¨ng ®ưêng huyÕt nÕu cã nghi ngê 3.1.2. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt ư Phï: + Do suy tim, do héi chøng thËn hư, do x¬ gan… c¨n cø vao bÖnh c¶nh l©m sang. + Phï chu kú kh«ng râ nguyªn nh©n: cã liªn quan ®Õn chu kú kinh nguyÖt, yÕu tè t©m lý va thay ®æi sè c©n trong ngay. ư Héi chøng Cushing: + Líp mì khu tró ë mÆt ư cæ ư th©n chø kh«ng ®ång ®Òu. + Lưîng cortisol m¸u buæi s¸ng (8 giê) thưêng cao do cưêng thưîng thËn chøc n¨ng øc chÕ ®ưîc b»ng nghiÖm ph¸p Nugent, chu kú tiÕt cortisol trong ngay vÉn b×nh thưêng tøc kh«ng t¨ng vao buæi chiÒu.
  7. + U mì: kh«ng t¨ng c©n, khèi mì khu tró, biÕn d¹ng (ph¶i phÉu thuËt). 371 Copyright@Ministry Of Health 3.2. ChÈn ®o¸n theo y häc cæ truyÒn 3.2.1. BÐo ph× thÓ ®am thÊp nhiÖt ư ThÓ tr¹ng mËp, ch©n tay nÆng nÒ. ư Ngùc bông ®Çy khã chÞu. ư î h¬i, nuèt chua. ư Chãng mÆt, nÆng ®Çu. ư TiÓu Ýt, mau vang sËm; ¨n mau ®ãi, miÖng kh¸t, thÝch uèng m¸t. ư ChÊt lưìi ®á, rªu vang day. 3.2.2. ThÓ can vưîng, tú suy ư ThÓ tr¹ng mËp bÖu, bông to trưíng ®Çy, ngùc nÆng. ư TiÓu tiÖn rÊt Ýt. ư §¹i tiÖn kh«ng dÔ chÞu.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2