intTypePromotion=3

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng tiết niệu trong y học p6

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
8
download

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng tiết niệu trong y học p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với triệu chứng đái khó, đái dắt va mót đái cùng với đau trên xương mu, nước tiểu đục va mùi khai. 30% có đái máu, khi có sốt 3805 C nên nghĩ đến viêm đai bể thận cấp. Chẩn đoán xác định bằng phương pháp cấy, ở phụ nữ thường số lượng khóm vi trùng chỉ khoảng 102 - 104 /1ml va soi kính hiển vi sau khi nhuộm Gram thường âm tính. Trong trường hợp nay nên khám niệu đạo va âm đạo va khảo sát dịch tiết (chú ý đến các vi khuẩn hay gây bệnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng tiết niệu trong y học p6

  1. Víi triÖu chøng ®¸i khã, ®¸i d¾t va mãt ®¸i cïng víi ®au trªn xư¬ng mu, nưíc tiÓu ®ôc va mïi khai. 30% cã ®¸i m¸u, khi cã sèt > 3805 C nªn nghÜ ®Õn viªm ®ai bÓ thËn cÊp. ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh b»ng phư¬ng ph¸p cÊy, ë phô n÷ thưêng sè lưîng khãm vi trïng chØ kho¶ng 102 - 104 /1ml va soi kÝnh hiÓn vi sau khi nhuém Gram thưêng ©m tÝnh. Trong trưêng hîp nay nªn kh¸m niÖu ®¹o va ©m ®¹o va kh¶o s¸t dÞch tiÕt (chó ý ®Õn c¸c vi khuÈn hay g©y bÖnh ë hÖ sinh dôc). 3.1.2. Viªm ®ai bÓ thËn Viªm ®ai bÓ thËn ph¸t triÓn nhanh tõ vai giê ®Õn vai ngay, sèt 390C víi rÐt run, n«n möa, tiªu ch¶y, ®au c¬, m¹ch nhanh, ®au gãc sưên sèng, nưíc tiÓu cã b¹ch cÇu hoÆc trô b¹ch cÇu.
  2. 230 Copyright@Ministry Of Health ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh b»ng phư¬ng ph¸p cÊy hoÆc soi t×m vi trïng b»ng phư¬ng ph¸p nhuém Gram trªn mÉu nưíc tiÓu kh«ng ly t©m. Ngoai ra cã thÓ cã ®¸i m¸u, tuy nhiªn nÕu ®¸i m¸u kÐo dai ph¶i nghÜ ®Õn sái, bưíu hoÆc lao hÖ niÖu. Ngo¹i trõ trưêng hîp cã ho¹i tö nhó thËn hoÆc t¾c nghÏn ®ưêng niÖu, c¸c triÖu chøng trªn sÏ ®¸p øng víi kh¸ng sinh sau 3 ngay, tuy nhiªn triÖu chøng ®¸i ra b¹ch cÇu va vi trïng vÉn cßn dai d¼ng còng như trong viªm ®ai bÓ thËn nÆng, sèt vÉn cßn kÐo dai dï ®· dïng kh¸ng sinh thÝch hîp. HiÖn nay vÉn chưa cã phư¬ng ph¸p chÝnh x¸c nao ®Ó chÈn ®o¸n ph©n
  3. biÖt gi÷a nhiÔm trïng tiÕt niÖu trªn va dưíi (thËn va bang quang). Phư¬ng ph¸p Fairley quÐt röa nưíc tiÓu riªng ë bang quang va 2 niÖu qu¶n th× tèn kÐm va phøc t¹p. Phư¬ng ph¸p t×m antibody coating bacteria trong nưíc tiÓu kh«ng nhËy c¶m va kh«ng chuyªn biÖt. Sù gia t¨ng C. reactive protein gÆp trong giai ®o¹n cÊp cña viªm ®ai bÓ thËn nhưng còng cã thÓ gÆp trong bÖnh lý néi khoa kh¸c 3.1.3. Viªm niÖu ®¹o Thưêng chØ gÆp ë phô n÷ víi 30% cã triÖu chøng ®¸i khã, mãt ®¸i va ®¸i mñ... cÊy nưíc tiÓu cã thÓ (+) hoÆc (-). NÕu bÖnh nh©n cã mét bÖnh c¶nh l©m sang ©m Ø, kh«ng ®¸i m¸u, kh«ng ®au trªn xư¬ng mu va kÐo dai 7 ngay th× nªn kh¸m t×m dÊu hiÖu viªm cæ tö
  4. cung va nªn nghÜ ®Õn C. trachomatis, lËu, Herpes simplex virus. NÕu bÖnh nh©n cã triÖu chøng ®¸i m¸u, ®au trªn xư¬ng mu, bÖnh diÔn tiÕn cÊp tÝnh trong 3 ngay va tiÒn c¨n cã nhiÔm trïng tiÓu nhiÒu lÇn trưíc ®©y th× nghÜ ®Õn nhiÔm E. coli. 3.1.4. NhiÔm trïng tiÓu do ®Æt èng th«ng Kho¶ng 10 - 15% do c¸c vi khuÈn Proteus, Pseudomonas, Klebsiella serratia va nguy c¬ nhiÔm sÏ t¨ng 3 - 5% mçi ngay. YÕu tè thuËn lîi la n÷ giíi, cã bÖnh ®i kÌm, thêi gian ®Æt th«ng tiÓu kÐo dai, c¸ch ®Æt liªn tôc hay gi¸n ®o¹n, c¸ch ch¨m sãc khi th«ng tiÓu va kh¸ng sinh phßng ngõa ®óng hay sai. Vi khuÈn ®i lªn bang quang theo ®ưêng ngoai èng va trong èng th«ng tiÓu, c¸c vi khuÈn ngoai èng thưêng la c¸c vi khuÈn céng sinh, trong khi c¸c vi
  5. khuÈn trong lßng èng thưêng la c¸c vi khuÈn g©y bÖnh, chóng sÏ sèng bªn dưíi líp biofilm trong lßng èng, t¹o ra c¸c protein va c¸c muèi ®Ó chèng l¹i kh¸ng sinh còng như sù thùc bao cña b¹ch cÇu. DÊu hiÖu l©m sang rÊt kÝn ®¸o va rÊt Ýt, 1 - 2% trưêng hîp g©y bacteriemia. 231 Copyright@Ministry Of Health 3.1.5. Viªm tuyÕn tiÒn liÖt ë bÖnh nh©n trÎ, nguyªn nh©n thưêng la do m¾c ph¶i tõ céng ®ång (community acquired) víi c¸c vi khuÈn như E. coli, Klebsiella; trong khi ë bÖnh nh©n ®ang ®Æt èng th«ng tiÓu, vi khuÈn g©y bÖnh thưêng la trùc khuÈn Gram (-) va Enterococcus. TriÖu chøng l©m sang la sèt, ín l¹nh, ®¸i khã, tiÒn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản