intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quang báo 8 LED ma trận

Chia sẻ: Nguyen Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

2.444
lượt xem
969
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch có thể cho hiển thị chữ,số hay các biểu tượng ở dạng tĩnh hay động, bao gồm nhiều chương trình và tương tác với người dùng qua 2 phím nhấn cho phép chọn chương trình sẽ chạy. Cấu tạo led ma trận: Ma trận led bao gồm nhiều led đơn bố trí thành hàng và cột trong một vỏ.Các tín hiệu điều khiển cột được nối với Anode của tất cả các led trên cùng một cột.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang báo 8 LED ma trận

 1. Quang báo 8 LED ma trận HIỂN THỊ TRÊN LED MA TRẬN. HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN VĂN LINH Mạch có thể cho hiển thị chữ,số hay các biểu tượng ở dạng tĩnh hay động, bao gồm nhiều chương trình và tương tác với người dùng qua 2 phím nhấn cho phép chọn chương trình sẽ chạy. Cấu tạo led ma trận: Ma trận led bao gồm nhiều led đơn bố trí thành hàng và cột trong một vỏ.Các tín hiệu điều khiển cột được nối với Anode của tất cả các led trên cùng một cột. Các tín hiệu điểu khiển hàng cũng được nối với Cathode của tất cả các led trên cùng một hàng như hình vẽ : Khi có một tín hiệu điều khiển ở cột và hàng ,các chân Anode của các led trên cột tương ứng được cấp điện áp cao , đồng thời các chân Cathode của các led trên hàng tương ứng được được cấp điện áp thấp .Tuy nhiên lúc đó chỉ có một led sáng ,vì nó có đồng thời điện thế cao trên Anode và điện thế thấp trên Cathode.Như vậy khi có một tín hiệu điều khiển hàng và cột ,thì tại một thời điểm chỉ có duy nhất một led tại chỗ gặp nhau của hàng và cột là sáng.Các bảng quang báo với số lượng led lớn hơn cũng được kết nối theo cấu trúc như vậy. Trong trường hợp ta muốn cho sáng đồng thời một số led rời rạc trên ma trận, để hiện thị một kí tự nào đó ,nếu trong hiển thị tĩnh ta phải cấp áp cao cho Anode và áp thấp cho Cathode ,cho các led tương ứng mà ta muốn sáng.Nhưng khi đó một số led ta không mong muốn cũng sẽ sáng ,miễn là nó nằm tại vị trí gặp nhau của các cột và hàng mà ta cấp nguồn.Vì vậy trong điều khiển led ma trận ta không thể sử dụng phương pháp hiển thị tĩnh mà phải sử dụng phương pháp quét (hiển thị động),có nghĩa là ta phải tiến hành cấp tín hiệu điều khiển theo dạng xung quét trên các hàng và cột có led cần hiển thị. Để đảm cho mắt nhìn thấy các led không bị nháy,thì tần số quét nhỏ nhất cho mỗi chu kì là khoảng 20HZ(50ms).Trong lập trình điều khiển led ma trận bằng vi xử lý ta cũng phải sử dụng phương pháp quét như vậy. Ma trận led có thể là loại chỉ hiển thị được một màu hoặc hiển thị được 2 màu trên một điểm,khi đó led có số chân ra tương ứng : đối với ma trận led 8x8 hiển thị một màu, thì số chân ra là 16,trong đó 8 chân dùng để điều khiển hàng và 8 chân còn lại dùng để điều khiển cột. Đối với loại 8x8 có 2 màu thì số chân ra của led là 24 chân,trong đó có 8 chân dùng để điều khiển cột (hoặc hàng ) chung cho cả hai màu,16 chân còn lại thì 8 chân dùng để điều khiển hàng (hoặc cột) màu thứ nhất,8 chân còn lại dùng điều khiển màu thứ 2. Phương pháp thiết kế :
 2. Sử dụng 3 port của 8051 để điều khiển :port 3 dùng để điều khiển cột, được mắc trực tiếp tương ứng với các chân điều khiển cột của ma trận led , port 2 dùng để điều khiển hàng có sử dụng thêm IC 74ls541 ,là IC đệm có chân ENBLE (OE1 hoặc OE2) cho phép chọn led ma trận nào sẽ tích cực,và để đảm bảo đủ dòng kéo cho các led.Port 0 các bit từ P0.0 => P0.4 , được dùng để chọn led tích cực (mắc với chân ENBLE của các IC đệm),P0.7 dùng làm tín hiệu chọn chương trình (nút SELECT) ,P0.6 dùng làm tín hiệu cho phép chương trình chạy ( nút START ) .Các chân của PORT 0 đều có điện trở bên ngoài kéo lên mức cao. Yêu cầu: Có nhiều chương trình được nạp sẵn ,người dùng có thể chọn cho chạy chương trình nào bằng nút nhấn SELECT,số thứ tự của chương trình cũng được hiển thị tương ứng .Khi nhấn nút START thì chương trình bắt đầu chạy.
 3. 19 OE2 U5 OE1 1 SL0 11 9 VCC Q7 D7 H00 12 8 H0 H00 C0 Q6 D6 H01 13 7 H1 H01 C1 Q5 D5 H02 14 6 H2 H02 C2 Q4 D4 H03 15 5 H3 H03 C3 Q3 D3 H04 16 4 H4 H04 C4 Q2 D2 H05 17 3 H5 H05 C5 Q1 D1 H06 18 2 H6 H06 C6 H07 U4 Q0 D0 H7 H07 C7 R2 74LS541 19 H10 C0 OE2 1k 1 SL1 OE1 H11 H12 C1 C2 GIẢI 11 9 Q7 D7 P0.7 H13 C3 H10 12 8 H0 H14 C4 Q6 D6 H11 13 7 H1 H15 C5 Q5 D5 H12 14 6 H2 Q4 D4 P0.7 H16 C6 H13 15 5 H3 H17 C7 Q3 D3 H14 16 4 H4 H20 C0 Q2 D2 H15 17 3 H5 H21 C1 Q1 D1 H16 18 2 H6 U3 Q0 D0 SELECT H22 C2 H17 H7 H23 C3 74LS541 19 H24 C4 OE2 1 SL2 H25 C5 OE1 H26 C6 11 9 H27 C7 Q7 D7 H20 12 8 H0 Q6 D6 GND H30 C0 H21 13 7 H1 H31 C1 Q5 D5 H22 14 6 H2 H32 C2 Q4 D4 H23 15 5 H3 H33 C3 Q3 D3 H24 16 4 H4 Q2 D2 P0.6 H34 C4 H25 17 3 H5 H35 Q1 D1 C5 H26 18 2 H6 H36 C6 H27 U2 Q0 D0 H7 H37 C7 74LS541 19 H40 C0 OE2 1 SL3 OE1 START H41 C1 H42 C2 11 9 H43 C3 Q7 D7 H30 12 8 H0 H44 C4 Q6 D6 H31 13 7 H1 H45 C5 Q5 D5 H32 14 6 H2 Q4 D4 GND H46 C6 H33 15 5 H3 H47 Q3 D3 C7 H34 16 4 H4 Q2 D2 17 8 H35 17 3 H5 P3.7/RD P1.7 Q1 D1 C7 16 7 H36 18 2 H6 P3.6/WR U6 P1.6 H37 U1 Q0 D0 H7 C6 15 P3.5/T1 P1.5 6 C5 14 5 74LS541 19 P3.4/T0 P1.4 OE2 C4 13 4 1 SL4 P3.3/INT1 P1.3 OE1 C3 12 3 P3.2/INT0 P1.2 11 9 C2 11 2 Q7 D7 P3.1/TXD P1.1 H40 12 8 H0 C1 10 1 Q6 D6 P3.0/RXD P1.0 H41 13 7 H1 C0 Q5 D5 28 H42 14 6 H2 P2.7/A15 Q4 D4 H7 27 H43 15 5 H3 P2.6/A14 Q3 D3 H6 26 31 H44 16 4 H4 P2.5/A13 EA VCC 17 Q2 D2 H5 25 30 H45 3 H5 P2.4/A12 ALE Q1 D1 H4 24 29 H46 18 2 H6 P2.3/A11 PSEN Q0 D0 74LS541 H3 23 H47 H7 P2.2/A10 H2 22 VCC 6 SL4 7P0.5 8P0.6 9P0.7 P2.1/A9 3 SL1 4 SL2 5 SL3 2SL0 H1 21 P2.0/A8 H0 1 32 9 P0.7/AD7 RST P0.7 33 RST RESPACK-8 P0.6/AD6 P0.6 34 P0.5/AD5 RST P0.5 35 SL4 36 P0.4/AD4 18 RP1 P0.3/AD3 XTAL2 SL3 37 R1 RESET P0.2/AD2 SL2 38 P0.1/AD1 1k SL1 39 AT89C51 19 P0.0/AD0 XTAL1 SL0 VCC GND THUẬT: Giải thuật cho 2 nút SELECT và START (chọn chương trình)
 4. Giải thuật quét một ma trận:
 5. Giảithuật quét 5 ma trận:
 6. Giải thuật chương trình con: CT0
 7. CODE: $MOD51 HANG DATA P2 ;HANG PORT2 TICH CUC MUC THAP COT DATA P3 ;COT PORT3 TICH CUC MUC CAO SELECT0 BIT P0.0 ;CAC BIT CHON LED TICH CUC SELECT1 BIT P0.1 SELECT2 BIT P0.2 SELECT3 BIT P0.3 SELECT4 BIT P0.4 CHONCT BIT P0.7 ;BIT CHON CHUONG TRINH NAO SE DUOC THUC THI START BIT P0.6  ;BIT CHO CHAY CHUONG TRINH DUOC CHON ;********************************************************* STARTS: MOV P2,#0FFH        ;XOA HANG MOV P3,#00H    ;XOA COT MOV R0,#00H    ;NAP GIA TRI DAU TIEN CHO R0 MAIN:     ;CHUONG TRINH CHINH,KIEM TRA VA CHO THUC                   ;HIEN CHUONG TRINH DUOC NGUOI SU DUNG CHON
 8. CJNE R0,#00,HS1 LCALL SO0 HS1: CJNE R0,#02,HS2 LCALL SO1 HS2:  CJNE R0,#04,HS3 LCALL SO2 HS3: CJNE R0,#06,HS4 LCALL SO3 HS4: CJNE R0,#08,KT0 LCALL SO4 KT0: JNB START,SELECT ;NHAY NEU BIT START DUOC NHAN ;DEN BANG CHON CHUONG TRINH (SELECT) LJMP KT1 ;NEU BIT START CHUA DUOC NHAN , ;KIEM TRA TIEP BIT CHONCT KT1: JNB CHONCT,TANGR0 ;NEU BIT CHONCT DUOC NHAN, ;TANG R0 DE CHON CT TUONG UNG LJMP MAIN ;QUAY LAI DE KIEM TRA TU DAU TANGR0: INC R0 ;TANG R0 THEM 2,VI LENH AJMP  ; TRONG BANG NHAY TABLE CHIEM 2 BYTE INC R0 LCALL DELAY;CHONG NHIEU ,TRONG TRUONG HOP                    ; GIU NUT NHAN LAU HON CHU KI KIEM TRA LJMP MAIN ;QUAY LAI KIEM TRA TU DAU SELECT: ;NHAY DEN CAC CHUONG TRINH TUONG UNG MOV DPTR,#TABLE MOV A,R0 JMP @A+DPTR;NHAY DEN CHUONG TRINH DUOC CHON ; (DO GIA TRI R0 LUC NAY) TABLE:  ;BANG CHON CHUONG TRINH AJMP PR0 AJMP PR1 AJMP PR2 AJMP PR3 AJMP PR4 ;************************************************** ;CAC CHUONG TRINH CON HIEN THI SO  ;************************************************** SO0: CLR SELECT0  ;CHO LED 0 TICH CUC MOV DPTR,#MASO0 LCALL SCAN1MT RET SO1: CLR SELECT0  ;CHO LED 0 TICH CUC MOV DPTR,#MASO1 LCALL SCAN1MT RET SO2: CLR SELECT0  ;CHO LED 0 TICH CUC MOV DPTR,#MASO2 LCALL SCAN1MT RET
 9. SO3: CLR SELECT0  ;CHO LED 0 TICH CUC MOV DPTR,#MASO3 LCALL SCAN1MT RET SO4: CLR SELECT0  ;CHO LED 0 TICH CUC SETB SELECT1 MOV DPTR,#MASO4 LCALL SCAN1MT RET ;******************************************* ;CAC CHUONG TRINH CON DE LUA CHON ;*******************************************  PR0: LCALL CT0 LJMP PR0 PR1: LCALL CT1 LJMP PR1 PR2: LCALL CT2 LJMP PR2 PR3:  ;CHUA DUNG LJMP PR3 PR4:  ;CHUA DUNG LJMP PR4 ;******************************************* ;CAC CHUONG TRINH CHAY CHU ;******************************************* CT0: ;CHAY DOAN CHU "HAPPY NEW YEAR 2008". MOV DPTR,#MAHIENTHI2 LAP2: LCALL SCAN5MT INC DPTR MOV A,DPL CJNE A,#LOW(MAHIENTHI2+144),LAP2       RET ;******************************************** CT1: ;HIEN THI "DIEN TU" MOV DPTR,#DIENTU LCALL SCAN5MT RET ;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ CT2: ;HIEN THI "X CUONG". MOV DPTR,#CUONG LCALL SCAN5MT RET ;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ;CAC CHUONG TRINH QUET MA TRAN ;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SCAN1MT:   ;CHUONG TRINH QUET MOT MA TRAN PUSH 00H
 10. PUSH 01H PUSH ACC MOV R0,#00H MOV R1,#80H  ;R1 DUNG DE QUET COT(10000000B) SCAN: MOV A,R0 MOVC A,@A+DPTR ;LAY MA HIEN THI MOV HANG,A  ;DUA DU LIEU RA HANG MOV COT,R1  ;QUET COT LCALL DELAY2   MOV COT,#00H  ;CHONG LEM INC R0  ;TANG R0 DE LAY DU LIEU KE MOV A,R1  ;DICH PHAI R1,DE QUET COT KE RR A MOV R1,A CJNE R0,#08,SCAN ;KIEM TRA QUET DU 8 COT POP ACC POP 01H POP 00H RET ;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ;CHUONG TRINH QUET 5 MA TRAN. SCAN5MT: PUSH 00H PUSH 01H PUSH 03H PUSH ACC MOV R0,#00H ;OFFSET LAY MA HIEN THI MOV R3,#11101111B ;DUNG DE CHON MA TRAN TICH CUC,   ;TICH CUC LED 4 DAU TIEN SCAN2:  ;NAP LAI SAU KHI DA QUET XONG 1 MA TRAN MOV R1,#80H ;QUET COT MOV P0,R3 ;TICH CUC MA TRAN SCAN1: MOV A,R0 MOVC A,@A+DPTR MOV HANG,A MOV COT,R1 LCALL DELAY3 MOV COT,#00H ;CHONG LEM INC R0  ;TANG R0 DE LAY MA HIEN THI KE MOV A,R1 ;DICH PHAI R1 DE QUET COT KE RR A MOV R1,A CJNE R1,#80H,SCAN1;NHAY KHI CHUA QUET HET 8 COT MOV A,R3 ;DICH PHAI R3 DE TICH CUC MA TRAN TIEP THEO RR A MOV R3,A CJNE R3,#01111111B,SCAN2 ;NHAY KHI CHUA HET 5 MA TRAN POP ACC  POP 03H POP 01H POP 00H RET ;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ;CAC CHUONG TRINH DELAY ;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 11. DELAY:  ;CHUONG TRINH DELAY 0.5S PUSH 00H MOV TMOD,#01H MOV R0,#200 LOOP: MOV TH0,#0F6H MOV TL0,#03CH SETB TR0 JNB TF0,$ CLR TR0 CLR TF0 DJNZ R0,LOOP POP 00H RET ;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ DELAY2: ;CHUONG TRINH DELAY 2.5MS PUSH 00H PUSH 01H MOV R1,#5 LOOP2: MOV R0,#250 DJNZ R0,$ DJNZ R1,LOOP2 POP 01H POP 00H RET ;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ DELAY3: ;CHUONG TRINH DELAY 1.25 MS PUSH 00H PUSH 01H MOV R1,#3 LOOP3: MOV R0,#210 DJNZ R0,$ DJNZ R1,LOOP3 POP 01H POP 00H RET ;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ;BANG MA DU LIEU HIEN THI ;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ MASO0: DB 0FFH,0FFH,0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0C1H,0FFH ;SO 0 MASO1: DB 0FFH,0FFH,0EEH,0DEH,080H,0FEH,0FEH,0FFH ;SO 1 MASO2: DB 0FFH,0FFH,0D8H,0B6H,0B6H,0B6H,0CEH,0FFH ;SO 2 MASO3: DB 0FFH,0FFH,0DDH,0B6H,0B6H,0B6H,0C9H,0FFH ;SO 3 MASO4: DB 0FFH,0FFH,0E3H,0DBH,0BBH,0FBH,080H,0FFH ;SO 4 CUONG: DB 0FFH,09CH,0EBH,0F7H,0EBH,09CH,0FFH,0FFH,0FFH ; CHU X DB 0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0DDH,0FFH ; CHU C DB 081H,0FEH,0FEH,0FEH,081H,0FFH ; CHU U DB 0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0C1H,0FFH ; CHU O
 12. DB 080H,0DFH,0EFH,0F7H,080H,0FFH ; CHU N DB 0C1H,0BEH,0B6H,0B6H,0D1H,0FFH,0FFH ; CHU G DIENTU: DB 0FFH,080H,0BEH,0BEH,0BEH,0C1H,0FFH ; CHU D DB 0BEH,0BEH,080H,0BEH,0BEH,0FFH ; CHU I DB 080H,0B6H,0B6H,0B6H,0B6H,0FFH ; CHU E DB 080H,0DFH,0EFH,0F7H,080H,0FFH ; CHU N DB 0FFH,0FFH,0BFH,0BFH,080H,0BFH,0BFH,0FFH ; CHU T DB 081H,0FEH,0FEH,0FEH,081H,0FFH,0FFH; CHU U MAHIENTHI2: DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,080H,0F7H,0F7H,0F7H,080H,0FFH ; CHU H DB 0E0H,0DBH,0BBH,0DBH,0E0H,0FFH ; CHU A DB 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P DB 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P DB 09FH,0EFH,0F0H,0EFH,09FH,0FFH ; CHU Y DB 0FFH,0FFH,080H,0DFH,0EFH,0F7H,080H,0FFH ; CHU N DB 080H,0B6H,0B6H,0B6H,0B6H,0FFH ; CHU E DB 080H,0FDH,0FBH,0FDH,080H,0FFH ; CHU W DB 0FFH,0FFH,09FH,0EFH,0F0H,0EFH,09FH,0FFH ; CHU Y DB 080H,0B6H,0B6H,0B6H,0B6H,0FFH ; CHU E DB 0E0H,0DBH,0BBH,0DBH,0E0H,0FFH ; CHU A DB 080H,0B7H,0B3H,0B5H,0CEH,0FFH ; CHU R DB 0FFH,0FFH,0D8H,0B6H,0B6H,0B6H,08EH,0FFH ;SO 2 DB 0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0C1H,0FFH ;SO 0 DB 0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0C1H,0FFH ;SO 0 DB 0C9H,0B6H,0B6H,0B6H,0C9H,0FFH ;SO 8 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH END ;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Quang báo 8 LED ma trận HIỂN THỊ TRÊN LED MA TRẬN. HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN VĂN LINH LỚP : CK-ĐT9 MSSV: CK06118 HANG EQU P2 ;HANG PORT2 TICH CUC MUC THAP COT EQU P3 MAIN: ;COT PORT3 TICH CUC MUC CAO MOV DPTR,#MAHIENTHI2 LAP2: LCALL SCAN5MT INC DPTR MOV A,DPL CJNE A,#LOW(MAHIENTHI2+256),LAP2 JMP MAIN ;*************************************************************** ;CHUONG TRINH QUET 5 MA TRAN.
 13. SCAN5MT: PUSH 00H PUSH 01H PUSH 03H PUSH ACC MOV R0,#00H ;OFFSET LAY MA HIEN THI MOV R3,#01111111B ;DUNG DE CHON MA TRAN TICH CUC, ;TICH CUC LED 4 DAU TIEN SCAN2: ;NAP LAI SAU KHI DA QUET XONG 1 MA TRAN MOV R1,#80H ;QUET COT MOV P0,R3 ;TICH CUC MA TRAN SCAN1: MOV A,R0 MOVC A,@A+DPTR MOV HANG,A MOV COT,R1 LCALL DELAY3 MOV COT,#00H ;CHONG LEM INC R0 ;TANG R0 DE LAY MA HIEN THI KE MOV A,R1 ;DICH PHAI R1 DE QUET COT KE RR A MOV R1,A CJNE R1,#080H,SCAN1 ;NHAY KHI CHUA QUET HET 8 COT MOV A,R3 ;DICH PHAI R3 DE TICH CUC MA TRAN TIEP THEO RR A MOV R3,A CJNE R3,#127,SCAN2 ;NHAY KHI CHUA HET 5 MA TRAN POP ACC POP 03H POP 01H POP 00H RET ;********************************************************************** ;CAC CHUONG TRINH DELAY ;********************************************************************** DELAY3: ;CHUONG TRINH DELAY 1.25 MS PUSH 00H PUSH 01H MOV R1,#2 LOOP3: MOV R0,#255 DJNZ R0,$ DJNZ R1,LOOP3 POP 01H POP 00H RET ;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MAHIENTHI2: DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
 14. DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,080H,0DFH,0EFH,0F7H,080H,0FFH ; CHU N DB 0C1H,0BEH,0B6H,0B6H,0D1H,0FFH ; CHU G DB 081H,0FEH,0FEH,0FEH,081H,0FFH ; CHU U DB 09FH,0EFH,0F0H,0EFH,09FH,0FFH ; CHU Y DB 080H,0B6H,0B6H,0B6H,0B6H,0FFH ; CHU E DB 080H,0DFH,0EFH,0F7H,080H,0FFH ; CHU N DB 0FFH,0FFH,83H,0FDH,0FEH,0FDH,83H,0FFH ; CHU V DB 0E0H,0DBH,0BBH,0DBH,0E0H,0FFH ; CHU A DB 080H,0DFH,0EFH,0F7H,080H,0FFH ; CHU N DB 0FFH,0FFH,080H,0FEH,0FEH,0FEH,0FFH ;CHU L DB 0BEH,0BEH,080H,0BEH,0BEH,0FFH ; CHU I DB 080H,0DFH,0EFH,0F7H,080H,0FFH ; CHU N DB 80H,0F7H,0F7H,0F7H,80H,0FFH ; CHU H DB 0FFH,0FFH,080H,0FEH,0FEH,0FEH,0FFH ;CHU L DB 0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0C1H,0FFH ;SO O DB 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH,0FFH,0FFH ; CHU P DB 0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0DDH,0FFH ; CHU C DB 080H,0F7H,0EBH,0DDH,0BEH ; CHU K DB 0F7H,0F7H,0F7H,0FFH ;DAU --- DB 080H,0BEH,0BEH,0BEH,0C1H,0FFH ; CHU D DB 0BFH,0BFH,080H,0BFH,0BFH,0FFH ; CHU T DB 0CFH,0B6H,0B6H,0B6H,0C1H,0FFH ; SO 9 DB 0FFH,0BFH,0BFH,080H,0BFH,0BFH,0FFH ; CHU T DB 080H,0B7H,0B3H,0B5H,0CEH,0FFH ; CHU R DB 081H,0FEH,0FEH,0FEH,081H,0FFH ; CHU U DB 0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0C1H,0FFH ;SO O DB 080H,0DFH,0EFH,0F7H,080H,0FFH ; CHU N DB 0C1H,0BEH,0B6H,0B6H,0D1H,0FFH,0FFH ; CHU G DB 0FFH,080H,0BEH,0BEH,0BEH,0C1H,0FFH ; CHU D DB 80H,0F7H,0F7H,0F7H,80H,0FFH ; CHU H DB 0CEH,0B6H,0B6H,0B6H,0B9H,0FFH ; CHU S DB 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P DB 080H,0F7H,0EBH,0DDH,0BEH,0FFH ; CHU K DB 0BFH,0BFH,080H,0BFH,0BFH,0FFH ; CHU T DB 0FFH,0FFH,080H,0DFH,0EFH,0F7H,080H,0FFH ; CHU N DB 0E0H,0DBH,0BBH,0DBH,0E0H,0FFH ; CHU A DB 080H,0DFH,0EFH,0DFH,80H,0FFH,0FFH ; CHU M DB 0FFH,080H,0BEH,0BEH,0BEH,0C1H,0FFH ; CHU D DB 0BEH,0BEH,080H,0BEH,0BEH,0FFH ; CHU I DB 080H,0DFH,0EFH,0F7H,080H,0FFH ; CHU N DB 80H,0F7H,0F7H,0F7H,80H,0FFH ; CHU H END
 15. U5 19 OE2 1 SL0 OE1 11 9 Q7 D7 H00 12 8 H0 H00 C0 Q6 D6 H01 13 7 H1 H01 C1 Q5 D5 H02 14 6 H2 H02 C2 Q4 D4 H03 15 5 H3 H03 C3 Q3 D3 H04 16 4 H4 H04 C4 Q2 D2 H05 17 3 H5 H05 C5 Q1 D1 H06 18 2 H6 H06 C6 H07 U4 Q0 D0 H7 H07 C7 74LS541 19 H10 C0 OE2 1 SL1 H11 C1 OE1 H12 C2 11 9 H13 C3 Q7 D7 H10 12 8 H0 H14 C4 Q6 D6 H11 13 7 H1 H15 C5 Q5 D5 H12 14 6 H2 H16 C6 Q4 D4 H13 15 5 H3 H17 C7 Q3 D3 H14 16 4 H4 H20 C0 Q2 D2 H15 17 3 H5 H21 C1 Q1 D1 H16 18 2 H6 H22 C2 H17 U3 Q0 D0 H7 H23 C3 74LS541 19 H24 C4 OE2 1 SL2 H25 C5 OE1 H26 C6 11 9 H27 C7 Q7 D7 H20 12 8 H0 H30 C0 Q6 D6 H21 13 7 H1 H31 C1 Q5 D5 H22 14 6 H2 H32 C2 Q4 D4 H23 15 5 H3 H33 C3 Q3 D3 H24 16 4 H4 H34 C4 Q2 D2 H25 17 3 H5 H35 Q1 D1 C5 H26 18 2 H6 H36 C6 H27 U2 Q0 D0 H7 H37 C7 74LS541 19 H40 C0 OE2 1 SL3 H41 C1 OE1 H42 C2 11 9 H43 C3 Q7 D7 H30 12 8 H0 H44 C4 Q6 D6 H31 13 7 H1 H45 C5 Q5 D5 H32 14 6 H2 H46 C6 Q4 D4 H33 15 5 H3 H47 Q3 D3 C7 H34 16 4 H4 Q2 D2 H50 C0 H35 17 3 H5 Q1 D1 H51 C1 H36 18 2 H6 H52 C2 H37 U1 Q0 D0 H7 H53 C3 74LS541 19 OE2 H54 C4 1 SL4 OE1 H55 C5 H56 C6 11 9 Q7 D7 H57 C7 H40 12 8 H0 Q6 D6 H60 C0 H41 13 7 H1 Q5 D5 H61 C1 H42 14 6 H2 Q4 D4 H62 C2 H43 15 5 H3 C3 Q3 D3 H63 H44 16 4 H4 Q2 D2 H64 C4 H45 17 3 H5 Q1 D1 H65 C5 H46 18 2 H6 Q0 U7 D0 H66 C6 H47 H7 H67 C7 74LS541 19 OE2 H70 C0 1 SL5 OE1 H71 C1 H72 C2 11 9 Q7 D7 H73 C3 H5012 8 H0 Q6 D6 H74 C4 H5113 7 H1 Q5 D5 H75 C5 H5214 6 H2 Q4 D4 H76 C6 H53 15 5 H3 Q3 D3 H77 C7 H54 16 4 H4 Q2 D2 H55 17 3 H5 Q1 D1 H56 18 2 H6 Q0 U8 D0 H57 H7 U6 74LS541 OE2 19 17 8 1 SL6 P3.7/RD P1.7 OE1 C7 16 P3.6/WR P1.6 7 C6 15 6 11 9 P3.5/T1 P1.5 Q7 D7 C5 14 5 H60 12 8 H0 P3.4/T0 P1.4 Q6 D6 C4 13 4 H61 13 7 H1 P3.3/INT1 P1.3 Q5 D5 C3 12 3 H62 14 6 H2 P3.2/INT0 P1.2 Q4 D4 C2 11 2 H63 15 5 H3 P3.1/TXD P1.1 Q3 D3 C1 10 1 H64 16 4 H4 P3.0/RXD P1.0 Q2 D2 C0 H65 17 3 H5 Q1 D1 28 H66 18 2 H6 P2.7/A15 Q0 U9 D0 H7 27 H67 H7 P2.6/A14 H6 26 31 74LS541 19 P2.5/A13 EA VCC OE2 H5 25 30 1 SL7 P2.4/A12 ALE OE1 H4 24 29 P2.3/A11 PSEN H3 23 11 9 P2.2/A10 Q7 D7 H2 22 H70 12 8 H0 P2.1/A9 Q6 D6 H1 21 H71 13 7 H1 P2.0/A8 Q5 D5 H0 H72 14 6 H2 Q4 D4 32 9 H73 15 5 H3 P0.7/AD7 RST Q3 D3 SL7 33 H74 16 4 H4 P0.6/AD6 Q2 D2 SL6 34 H75 17 3 H5 P0.5/AD5 Q1 D1 V C SL5 35 H76 18 2 H6 C P0.4/AD4 Q0 D0 SL4 36 18 H77 P0.3/AD3 XTAL2 SL3 37 74LS541 6S 4 P .5 P .6 P .7 P0.2/AD2 3S 1 4S 2 5S 3 2S 0 L L L L SL2 38 L 70 80 90 P0.1/AD1 SL1 39 19 1 P0.0/AD0 XTAL1 SL0 AT89C51 RP1 RESPACK-8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2