intTypePromotion=1

Quy trình sản xuất thêu

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
311
lượt xem
44
download

Quy trình sản xuất thêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu quy trình sản xuất thêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình sản xuất thêu

  1. QUI TRÌNH SAÛN XUAÁT THEÂU Ngöôøi thöïc hieän Noäi dung coâng vieäc Taøi lieäu/Bieåu maãu Yeâu caàu saûn phaåm theâu Quaûn ñoác Baûn Keá hoaïch Nhaän Keá hoaïch saûn xuaát Giao nhaän HDCV Giao nhaän theâu Nhaäp Nguyeân phuï lieäu Giao nhaän HDCV Giao nhaän theâu Phoù QÑ Maãu khaùch duyeät Saûn xuaát thöû Duyeät maãu Coâng nhaân HDCV coâng nhaân ñöùng Saûn xuaát haøng loaït maùy theâu KCS HDCV KCS theâu Kieåm tra chaát löôïng Söûa chöõa KCS HDCV KCS theâu Giao nhaän HDCV Giao nhaän theâu Giao haøng Quaûn ñoác Baûn Keá hoaïch Loaïi boû Baùo caùo ñôn haøng Trang: 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2