intTypePromotion=1

Quyết định 0036/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định 0036/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0036/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về quy định việc tổ chức đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0036/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  h ñ  tÞch H éi ® å n g  ® Ê u  thÇ u  B é  th¬ n g  m ¹i  C sè 0036/2001/Q§/BT M  n g µy  11 th¸ng  n¨ m  2001 q u y   Þ n h  viÖc  1  ® t æ  c h ø c ® Ê u  thÇ u  h¹n n g¹ch h µ n g  d Öt m a y  xu Êt kh È u  vµ o  thÞ tr g  ên E U  n¨ m  2001 C h ñ  tÞch   ® å n g  ® Ê u  thÇu héi C¨n  quyÕt  cø  ®Þnh  1722/2000/BTM/Q§  sè  ngµy 12/12/2000 cña  tr Bé  ­ ëng  Th¬ng    viÖc  Bé  m¹ivÒ  thµnh      lËp Héi ®ång  ®Êu thÇu  ng¹ch hµng  h¹n    dÖt  may; C¨n  quyÕt  cø  ®Þnh  0035/Q§/BTM   sè  ngµy  11/1/2001 cña  tr Bé  ëng    Bé Th¬ng      m¹i vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ  ®Êu  thÇu h¹n ng¹ch hµng dÖt may   xuÊtkhÈu    vµo  tr thÞ  êng  quy  cã  ®Þnh    h¹n ng¹ch; C¨n cø  Th«ng t ªn  li  tÞch sè 19/2000/TTLT/BTM/BKH§T/BCN  ngµy  16/10/2000 cña  Th¬ng     KÕ     Bé  m¹i­Bé  ho¹ch vµ   §Çu    C«ng  t­Bé  nghiÖp  híng  dÉn viÖc  giao vµ    thùc hiÖn      h¹n ng¹ch xuÊtkhÈu      hµng  dÖt  may vµo  tr thÞ  êng  EU, Canada,Thæ     NhÜ   hain¨m  Kú    2001  2002. vµ  Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1: C«ng  danh  bè  môc,  l h¹n  sè îng  ng¹ch, gi¸chµo      thÇu cña  tõng  Æt   m hµng (Cat.)sè îng h¹n    l   ng¹ch ®Êu  ,   thÇu tõng  khu  vùc  sè îng tèi vµ  l     ®a cho mét ®¬n ®¨ng  dù  ký  thÇu    h¹n ng¹ch xuÊtkhÈu      hµng  dÖt may  vµo thÞ  tr êng    EU n¨m 2001  phô    nh  lôckÌm theo QuyÕt    ®Þnh  nµy. §iÒu    2: ViÖc ®Êu   thÇu  ng¹ch  h¹n  hµng dÖt may n¨m 2001  îcchia ®     lµm    haikhu  vùc: ­ Khu    vùc    I:C¸c doanh nghiÖp  trôsë  cã    ®ãng    trªn®Þa  bµn    c¸c tØnh,  thµnh  phè    tõQu¶ng        Ng∙itrëra phÝa  B¾c. ­ Khu    vùc  : II C¸c doanh nghiÖp  trôsë  cã    ®ãng    trªn®Þa  bµn    tõ tØnh  B×nh  §Þnh   trëvµo trongphÝa    Nam. §iÒu    3: C¸c doanh nghiÖp tham    gia ®Êu  thÇu h¹n ng¹ch xuÊt khÈu    hµng dÖt may ph¶inép  phÝ  thÇu      lÖ  dù  lµ50.000,0®ång      VN cho  mét  dù  lÇn  thÇu        c¸cm Æt   ®èi víi c¶    tÊt hµng (Cat.). TiÒn  phÝ  thÇu  lÖ  dù  dïng    ®Ó trang tr¶icho      c«ng    t¸cchuÈn  vµ  bÞ  tæ  chøc ®Êu  thÇu    (inÊn,    ph¸thµnh, göi tµiliÖu,hå  vµ              s¬  c¸c chiphÝ  phôc vô  c«ng    t¸c®Êu  thÇu.. ) ..
  2. 2 §iÒu    4: ViÖc    s¬  thÇu  îcquy  göihå  dù  ®   ®Þnh  sau: nh  ­Mçi doanh      nghiÖp  chØ    tói s¬  thÇu. göi01    hå  dù  ­C¸c  Æt     m hµng  (Cat.)  ®¨ng  dù  ký  thÇu  îctæng    ®   hîp theo mÉu   01.   sè  §iÒu 5: ­ Thêi gian    ®¨ng  dù  ký  thÇu: tõ    ngµy 17/1/2001 ®Õn  16h30 ngµy  31/1/2001. ­Thêigian më         thÇu:8h30    ngµy  1/2/2001. ­§Þa    ®iÓm     më thÇu:trôsë  Th¬ng     Ng«      Bé  m¹i­21  QuyÒn   Néi. ­Hµ  ­ C¸c  quan,doanh    c¬    nghiÖp  chøng kiÕn    më thÇu:®¹idiÖn  th     Së  ¬ng  m¹i Hµ     Néi,Së  ¬ng      th m¹i TP.Hå ChÝ  Minh, Së  ¬ng        th m¹i H¶i Phßng, Phßng    Th¬ng    C«ng  m¹i vµ  nghiÖp  ViÖt Nam,    Hiªp    héi DÖt may  ViÖt Nam,    Tæng  c«ng    tyDÖt  may ViÖt Nam,    B¸o Th¬ng    m¹i,B¸o §Çu ,B¸o  t  C«ng  nghiÖp,B¸o    TµiChÝnh.   §iÒu    6: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùctõngµy  ký. §iÒu  7: C¸c thµnh viªn Héi    ®ång ®Êu  thÇu  c¸c  vµ  doanh nghiÖp  tham  ®Êu  dù  thÇu  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  quyÕt ®Þnh    nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2