intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 01/CPH của Ban Chỉ đạo Trung ương cổ phần hoá

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

166
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/CPH của Ban Chỉ đạo Trung ương cổ phần hoá về việc ban hành Quy trình chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/CPH của Ban Chỉ đạo Trung ương cổ phần hoá

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA QUY Õ T   NH ®Þ C ñ A   é   ëNG,  ëNG   B TR TR BAN  BAN   CHØ   O  ®¹ TRUNG   NG     Ç N   ¬ Cæ PH HO¸  è  S 01/CPH  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 4  9  1996  Ò   Ö C   V VI BAN   µ NH   H QUY   × NH   TR CHUY Ó N   DOAN H   NGHI Ö P   µ   íc THµ NH   Nh n   C«NG   Cæ   Ç N TY  PH Bé  ëNG,  ëNG   TR TR BAN   BAN   CHØ   O  ®¹ TRUNG   NG     Ç N   ¬ Cæ PH HO¸ C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 28/CP  µy  th¸ng 5  ng 07    n¨m 1996  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v chuyÓn  ét  è  m s doanh nghiÖp  µ   íc thµnh  Nh n   c«ng      ty cæ phÇn; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 548/TTg  µy  th¸ng8  ng 13    n¨m  1996  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   µnh  Ëp c¸cBan  ph v th l   ChØ   o    Çn  ®¹ cæ ph ho¸; Theo  ù  Êt trÝ cña    µnh    s nh     c¸c th viªnBan ChØ   o  ®¹ trung  ng    Çn   ¬ cæ ph ho¸ t¹ phiªnhäp  µy  th¸ng8     i   ng 29    n¨m  1996, QUY Õ T   NH: ®Þ §iÒu    1.­Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  ×nh chuyÓn  tr   doanh  nghiÖp  µ   ícthµnh  Nh n   c«ng      Çn  tycæ ph theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  µy    ng 07 th¸ng5    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §iÒu    doanh  2.­C¸c  nghiÖp  µ   íc,bé  Ën  Nh n   ph doanh  nghiÖp  µ   íc® ­ Nh n   îct¸chra ®Ó         chuyÓn  µnh  th c«ng      Çn  u   èng  Êt thùc hiÖn  tycæ ph ®Ò th nh     theo  quy  ×nh nµy. tr   §iÒu    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 3.­Quy ®Þ n c hi l     k t  k C¸c Ban ChØ   o    Çn  ®¹ cæ ph ho¸  ña  é,  µnh, c¬  c B ng   quan  éc  Ýnh   thu Ch phñ  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng;Héi ®ång  th ph tr     ¬   qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    µ   ­ tyNh n íc do  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp,ho¹t®éng    Th t Ch ph quy ®Þ th l    theo  éi dung  n  cña Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  th¸ng 3  ng 07    n¨m 1994  ña  ñ  íng  Ýnh  c Th t Ch phñ;c¸cBan    Çn    ¹ doanh     cæ ph ho¸ t   i nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n 
  2. 2 q UY   × NH TR CHUY Ó N   DOANH   NGHI Ö P   µ   ícTHµ NH   Nh n   C«NG   Cæ   Ç N TY  PH (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 01/CPH  µy  th¸ng9  ng 4    n¨m  1996  cña  é  ëng,Trëng  B tr   ban  Ban  ChØ   o  ®¹ trung¬ng    Çn    cæ ph ho¸) C¸c doanh nghiÖp  µ   íc chuyÓn  µnh  Nh n   th C«ng      Çn  äit¾t lµ  ty cæ ph (g     cæ   Çn    Õn hµnh  ph ho¸)ti   theo c¸cbícsau  y:     ®© B íc1: Chu È n   Þ     Ç n      b cæ ph ho¸. A. C¸c  é, c¬  B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ,Uû   thu   ph   ban  ©n   nh d ©n  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Héi  ng  ¬  ®å qu¶n  Þ  tr c¸c Tæng   c«ng    µ   íc do  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp,ho¹t®éng  ty Nh n   Th t Ch ph quy ®Þ th l    theo néidung     Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  th¸ng3  ng 07    n¨m 1994  ña  ñ íng c Th t   ChÝnh  ñ  äit¾tlµTæng  ph (g       c«ng    ty91): 1. Ra   Õt  nh  µnh  Ëp    quy ®Þ th l Ban  ChØ   o    Çn  ®¹ cæ ph ho¸  ña  é,  a   c B ®Þ ph¬ng  theo Kho¶n  §iÒu  cña  1  3  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 548/TTg  µy  th¸ng 8  ng 13    n¨m 1996  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph 2. Nghiªn cøu    iÒu  Ön, t×nh  ×nh    c¸c ® ki   h kinh doanh  µ  v nguyÖn  äng  v cña doanh  nghiÖp  µ   íc ®Ó   ùa chän  Nh n   l  doanh nghiÖp,bé  Ën  ña    ph c doanh  nghiÖp  a      Çn  ® ra cæ ph ho¸. 3. Thèng  Êt  íitæ    nh v   chøc  §¶ng  ïng  Êp, Héi  ng  ©n  ©n  c c  ®å nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng    Õt  nh  a    ¬ ®Ó quy ®Þ ® c¸c doanh nghiÖp, bé    phËn  ña  c doanh  nghiÖp  µo  v danh  s¸ch cæ   Çn      ph ho¸ theo  ô  ôcsè  ®Ýnh   Ph l   1  kÌm,göivÒ       Ban  ChØ   o  ®¹ trung ¬ng    Çn    µ  é  µichÝnh.   cæ ph ho¸ v B T   Danh  s¸ch c¸cdoanh     nghiÖp  µ   íccæ   Çn    Nh n   ph ho¸ chiara lµm  lo¹ :    2  i ­ Lo¹idoanh     nghiÖp, bé  Ën  ña    ph c doanh  nghiÖp  ã  èn  µ   íc (vèn c v Nh n     ng©n  s¸ch,vèn  ã  ån  èc  õ ng©n    c ngu g t   s¸ch vµ  èn  doanh    v do  nghiÖp  ù tÝch  t  luü)tõ3  û®ång  ëxuèng      t  tr   theo quyÕt to¸nt¹ thêi®iÓ m     Çn           i cæ ph ho¸. ­ Lo¹idoanh     nghiÖp, bé  Ën  ña    ph c doanh  nghiÖp  ã  èn  µ   íc (vèn c v Nh n     ng©n  s¸ch  Êp,  èn  ã  ån  èc  õ  ©n  c v c ngu g t ng s¸ch  µ  èn  doanh  v v do  nghiÖp  tÝch  ü)trªn3  û®ång  lu     t   theo quyÕt to¸nt¹ thêi®iÓ m     Çn           i cæ ph ho¸. §èi víic¸c doanh       nghiÖp  îc lùa chän      Çn    ®   ®Ó cæ ph ho¸ ph¶ib¶o  ¶m     ® ®iÒu  Ön  ki quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti §i 7  ®Þ s 28/CP  µy  th¸ng 5    ng 07    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §èi víibé  Ën      ph doanh nghiÖp  îc t¸ch ra      Çn  ®    ®Ó cæ ph ho¸ ph¶i b¶o    ®¶m     iÒu  Ön  c¸c® ki sau: ­Ph¶ilµ®¬n  Þ  ¹ch to¸nphô  éc,tÝnh  îcgi¸thµnh    ¬  ë  nh        vh     thu   ®   trªnc s ®Þ møc kinh tÕ   ü  Ët, ã      Õt    ­k thu   b¸o c¸o k qu¶  ¹t®éng  c ho   kinh doanh  ÝtnhÊt lµ1    (     n¨m  èicïng cña  êi®iÓ m     Çn  cu     th   cæ ph ho¸). ­ Ph¶i ®éc  Ëp ¬ng  i  Ò   µis¶n,tiÒn  èn, c«ng  Ö       lt ®è v t     v  ngh s¶n  Êt,tiªu xu     thô s¶n  È m,  a  iÓ m   µm  Öc.   ph ®Þ ® l vi
  3. 3 ­ Ph¶i b¶o  ¶m   iÒu  Ön  Ò   èn    ® ® ki v v ph¸p  nh ®Þ theo  µnh  ng nghÒ  kinh  doanh  i víi ®è    doanh nghiÖp  Ýnh  ch sau    ∙    ét  é  Ën      Çn  khi® t¸chm b ph ®Ó cæ ph ho¸. 4. Th«ng  cho  õng    b¸o  t doanh  nghiÖp  îclùa chän  Ò   Õt  nh  Õn ®   v quy ®Þ ti   hµnh    Çn    ¹ doanh  cæ ph ho¸ t  i nghiÖp  . ®ã 5. Ra  Õt  nh  µnh  Ëp Ban    Çn    ¹ doanh    quy ®Þ th l  cæ ph ho¸ t   i nghiÖp.Thµnh    phÇn  ña  c Ban  quy  nh  ¹  ®Þ t iKho¶n  §iÒu  cña  3  3  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 548/TTg  ngµy  th¸ng8  13    n¨m 1996  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph 6. Tæ     chøc  Ëp  Ên  t hu cho    c¸c Ban    Çn    ¹ doanh  cæ ph ho¸ t i   nghiÖp  µ    v c¸c c¸n bé  ã  ªnquan.   c li   B. C¸c doanh nghiÖp trong danh    s¸ch cæ   Çn    ùc hiÖn    Öc    ph ho¸ th   c¸c vi sau: I.  Ban  chøc    Çn    ¹ doanh  tæ  cæ ph ho¸ t   i nghiÖp: 1. Tuyªn truyÒn, phæ   Õn, gi¶i®¸p    bi     cho  êi lao  ng  ng   ®é trong doanh  nghiÖp  Ò   ÷ng  ñ  ¬ng, chÝnh  v nh ch tr   s¸ch  µ  v quy  nh  ña  Ýnh  ñ, cña  ®Þ c Ch ph   c¸cBé  Ò     Çn    v cæ ph ho¸. 2. ChuÈn  Þ     µiliÖu,sè  Öu cã  ªnquan  n     b c¸c t     li   li   ®Õ s¶n  Êt,tµichÝnh, xu       lao®éng  ña    c doanh  nghiÖp  å m: g ­ B¸o    ×nh  ×nh    c¸o t h c«ng  î,tµis¶n,vËt t  µng    ®äng, kÐ m,  Êt  n       ,h ho¸ ø    m phÈ m   Êt;ph©n  Ých  â nguyªn nh©n  µ  ù  Õn  íng gi¶i ch   t r    v d ki h     Õt. quy ­ B¸o c¸o danh  s¸ch lao  ng  ña  ®é c doanh  nghiÖp  n   êi®iÓ m     ®Õ th   cæ phÇn    ho¸,trong ®ã     nªu  â sè îng,chÊt l ng,thêigian c«ng    ña  õng  êi r  l    î       t¸cc t ng   lao®éng.   3. LËp  ù    d to¸n chiphÝ      cho  Öc    Çn  vi cæ ph ho¸ theo    c¸c kho¶n  ôc    m chi tiÕtnh    Th«ng   íng dÉn  ña  é  µichÝnh  th   c BT  cho  n     äp  ®Õ khih xong  ¹ihéicæ   §    ®«ng  Çn  nhÊt. l thø  4. KiÓ m     µis¶n,vËt t  Òn  èn,c«ng  î cña    kª t      ,ti v   n  doanh nghiÖp;dù  Õn    ki ph©n  ¹ tµi lo i     s¶n:   ­Tµis¶n  ang  ïng,    ® d ­Tµis¶n     kh«ng  Çn  ïng, cd ­Tµis¶n       xinthanh  ý, l ­ Tµis¶n  Ön  Ët)® îch×nh  µnh  õ quü     (hi v     th t  khen  ëng,quü  óc  îcña  th   ph l   i doanh nghiÖp    Èn  Þ  ®Ó chu b giao cho    C«ng  oµn  ® c«ng    tyqu¶n  ý. l II Gi¸m  c    . ®è doanh  nghiÖp: 1. Ký  îp  ng  íic¬    h ®å v   quan  Óm   ki to¸n hîp    ph¸p    Óm   ®Ó ki to¸n kÕt      qu¶ ho¹t®éng    kinh doanh  µm  ¬  ë    nh    Þ doanh    l c s x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp. ViÖc  än    ch c¬ quan  Óm    ki to¸nph¶icã  ù  èng  Êt cña  ¬    s th nh   c quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  l  v t  Nhµ   íct¹ doanh  n    i nghiÖp. 2. Tæ     chøc thanh    to¸nc«ng  î ®∙    nh,  ö  ýtµis¶n,vËt t ø  ng, n   x¸c ®Þ x l          ®ä   thanh  ýtµis¶n  éc thÈm  Òn. l    thu   quy
  4. 4 3. §¨ng  ý  íiKho  ¹c Nhµ   íc ®Ó   ë   µikho¶n  Òn  ép    k v  b  n  m t  ti n b¸n    Çn  cæ ph doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. 4. M ë     ¨ng  ý      «ng  ù  nh    sæ ® k c¸c cæ ® d ®Þ mua     Çn  cæ ph doanh  nghiÖp.  §¨ng  ý  k mua  n Ê chØ    Õu  ¹ Kho  ¹c Nhµ   íc. cæ phi t   i b  n B íc  X ©y   ùng   ¬ng  cæ   Ç n   2:  d ph ¸n  ph ho¸ doanh  nghiÖp,  é   Ën   b ph doanh nghiÖp. A.  é   B qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  Ët,Uû     ­ k thu   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng,Héi ®ång  tr     ¬   qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    ty91. 1.ChØ   o    ®¹ Ban    Çn    ¹ doanh  cæ ph ho¸ t   i nghiÖp  trong viÖc:   ­KiÓ m       nh    Þthùc tÕ  ña    kª,x¸c®Þ gi¸tr     c doanh  nghiÖp. ­X ©y  ùng  ¬ng      Çn      d ph ¸n cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n ­ Dù     th¶o §iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña    l tæ  v ho   c c«ng      Çn. tycæ ph 2.  ñ   ×,phèi hîp  íic¸c ngµnh  ã  ªnquan    Õt  ÷ng  Õn  Ch tr     v    c li   gi¶iquy nh ki nghÞ, nh÷ng  íng m ¾ c   ña    v  c doanh  nghiÖp  Ó  Ön  th hi trong ph¬ng      Çn    ¸n cæ ph ho¸ doanh    nghiÖp. 3.  Õn  µnh  Èm       Þ doanh  Ti h th tra gi¸tr   nghiÖp  Ban    Çn  do  cæ ph ho¸  ¹  ti doanh  nghiÖp  ×nh;ra  tr   v¨n b¶n tho¶  Ën  thu møc     Þ thùc  Õ  ña  gi¸tr   t c doanh  nghiÖp  öiBé  µichÝnh  Ö  èng  g  T  (h th Tæng  ôc  c Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   ­ l  v t  Nh n íct¹ doanh    i nghiÖp)quyÕt ®Þnh.     B.  é   µichÝnh  Ö  èng  BT  (h th Tæng  ôc  c Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ l  v t  Nh n     i doanh  nghiÖp): 1. K Õt  îp  íiBé     h v   qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  ËthoÆc   û     ­ k thu   U ban  ©n  nh d©n tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ hoÆc   éi  ng  H ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    híng dÉn  ty91    doanh  nghiÖp trong c¸cviÖc     sau: ­Ký  îp ®ång  íi ¬    h  v   quan  Óm    îp ph¸p. c ki to¸nh   ­  ö  lý nh÷ng vÊn   vÒ  tµi chÝnh  ît X   ®Ò   v  qu¸ quyÒn  h¹n cña doanh  nghiÖp:nîkhã  ßi,tµis¶n     ®    tæn  Êtthuéc m äi  th     nguyªn nh©n.   2.Ban  µnh      h v¨n b¶n  Õt ®Þnh    Þthùc tÕ  ña  quy   gi¸tr     c doanh  nghiÖp. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ khinhËn    å  ¬    Þ    nh    th   30    t    ®ñ h s ®Ò ngh x¸c®Þ gi¸ trÞ doanh    nghiÖp  µ  ã  b¶n  v c v¨n  tho¶  Ën  ña  é   thu c B qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ     ­ kü  Ët hoÆc   û   thu   U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ hoÆc   éi ®ång  H  qu¶n  Þcña  tr   Tæng  c«ng      ty91,ph¶iban  µnh      h v¨n b¶n  Õt  quy ®Þnh    Þ thùc  Õ  ña  gi¸tr   t c doanh  nghiÖp  (theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 13, NghÞ   ®Þnh  è  s 28/CP  µy  th¸ng5  ng 7    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ). c Ch ph   C.  Ban    Çn    ¹ doanh  cæ ph ho¸ t   i nghiÖp: 1.LËp  ¬ng    ù  Õn)vÒ:   ph ¸n (d ki   ­  ©n   èi quü  Ph ph   khen  ëng  µ  ü  óc  î (b»ng  Òn) cho  êi lao th v qu ph l   i ti   ng     ®éng trongdoanh    nghiÖp  Õu  ã). (n c ­ X¸c  nh  è    Õu  Êp    ®Þ s cæ phi c cho  êi lao ®éng    ëng      ng     ®Ó h cæ tøc theo  th© m     µ  Êtl ng c«ng    ña  õng ngêilao®éng  ang  µm  Öc. niªnv ch  î   t¸cc t      ® l vi ­ X¸c  nh  è  Òn cho    ®Þ s ti   vay    ®Ó mua   Þu    Õu  íi   Êt 4%/n¨m  ch cæ phi v   i l∙su   ®èi víi õng ngêilao®éng.    t    
  5. 5 2. Phæ   Õn    bi hoÆc   niªm  Õt  y c«ng  khaic¸c dù  Õn  ¬ng  n Õu        ki ph ¸n  trªn cho  êilao ®éng  ng     trong doanh    nghiÖp  îcbiÕtvµ  ®    th¶o  Ën    èng  Êt lu ®Ó th nh   cïng thùc hiÖn.     3. C¨n  kÕt    cø  qu¶  Óm   ki to¸n vµ  íng  Én  ña  é   µi chÝnh, Ban     h d c BT    cæ phÇn    ¹ doanh  ho¸ t i   nghiÖp  Ëp  éi ®ång    nh    Þdoanh  lH  x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  å m   g c¸c thµnh      viªnBan    Çn  cæ ph ho¸  ¹  tidoanh  nghiÖp, ®¹idiÖn  ã  Èm  Òn      c th quy cña  ¬  c quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   i doanh  nghiÖp  µ  ét  è    v m s c¸n bé kinh tÕ    ü  Ëttheo  Æc   iÓ m   õng    ­ k thu   ® ® t doanh nghiÖp  Trëng  do  ban    cæ phÇn  ho¸  ¹  t idoanh  nghiÖp  µm  ñ   Þch    ù  Õn    Þ thùc  Õ  ña  l Ch t ®Ó d ki gi¸tr   tc doanh  nghiÖp.Sau      Þthùc tÕ  ña    khigi¸tr     c doanh  nghiÖp  ∙  îcdù  Õn,Ban  ® ®   ki   cæ   Çn  ph ho¸  ¹  tidoanh  nghiÖp  b¸o c¸o  é   B qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  Ët   ­ k thu   hoÆc   û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ hoÆc   éi H  ®ång  qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ®Ó   ty 91  th«ng  qua  íc khitr×nh  é   µi chÝnh  tr     BT  (hÖ  èng  th Tæng  ôc  c Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh  l  v t  Nh n   i   nghiÖp) quyÕt    ®Þnh. 4. LËp  ¬ng  cæ   Çn    éidung  Ýnh  ña  ¬ng      Çn    ph ¸n  ph ho¸ (n   ch c ph ¸n cæ ph ho¸ xem   ô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm).   ph l   2  k 5. Tæ     chøc  ¹ihéi c«ng  ©n    §    nh viªnchøc  Êtth ng) ®Ó   Êy ý  Õn  Ò   (b   ê   l   ki v ph¬ng      Çn    ¸n cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp. 6. Hoµn    chØnh  ¬ng  cæ   Çn    ph ¸n  ph ho¸ doanh nghiÖp  µ   íc (sau    Nh n   khi ®∙  ã    Õn  ng  ãp  ña  êilao®éng). c ý ki ®ã g c ng     7.  ×nh  ¬  Tr c quan  ã  Èm   c th quyÒn duyÖt  ¬ng  cæ   Çn  ph ¸n  ph ho¸  ña  c doanh nghiÖp. 8. Dù     th¶o  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña  §i l tæ  v ho   c C«ng      Çn  µ    tycæ ph v b¸o c¸o      Õn  ña  é   xin ý ki c B qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  ËthoÆc   û     ­ k thu   U ban  ©n   nh d©n  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ hoÆc   éi  ng  H ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    vÒ   ty91  b¶n  ù d th¶o §iÒu  Ö.   l B íc3: Duy Öt  µ  Ón     v tri khaithùc  Ön  ¬ng  cæ   Ç n     hi ph ¸n  ph ho¸. A.  é   B Qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  Ët,Uû     ­ k thu   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng: tr     ¬ 1. X Ðt  Öt  ¬ng      Çn    i víi ÷ng    duy ph ¸n cæ ph ho¸ ®è     nh doanh  doanh  nghiÖp  cã  èn  µ   íctõ3  û®ång  ëxuèng. v Nh n     t   tr   B¸o    ¬ng      Çn      c¸o ph ¸n cæ ph ho¸ lªnBan  ChØ   o  ®¹ trung ¬ng    Çn      cæ ph ho¸ vµ  é   µi chÝnh  ÷ng  BT  nh doanh nghiÖp  ã  èn  µ   íc trªn 3  û  ng    c v Nh n     t ®å ®Ó tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt.   t  ph phª duy 2. Tho¶  Ën  íi Ö   èng    thu v   th h Tæng  ôc  c Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ l  v t  Nh n     i doanh nghiÖp  Ò   ©n  ù  v nh s tham    éi ®ång  giaH   qu¶n  Þcña  tr   C«ng      Çn   tycæ ph ®Ó   qu¶n  ýphÇn  èn  µ   íctr ckhi® a    Çu  ¹ §¹ihéicæ   «ng  ña  l  v Nh n   í     ra b t      ® i c c«ng  tycæ   Çn  ×nh  µnh  õviÖc    Çn      ph h th t  cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  c  Ëp. ®é l §èi víidoanh     nghiÖp  µ thµnh    l  viªn Tæng   c«ng    ¹t ®éng  ty ho   theo  éi n  dung Quy Õt  nh  è  ®Þ s 90/TTg  µy  th¸ng 3  ng 04    n¨m  1994  ña  ñ íng ChÝnh  c Th t   phñ  äit¾t lµ Tæng   (g       c«ng    ty 90),C«ng    íncã  éi  ng    ty l   H ®å Qu¶n  Þ tiÕn tr     hµnh    Çn    ×  éi ®ång  cæ ph ho¸ th H   qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng    ty90hoÆc  c«ng    ín tyl   cã  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ cö  êi tham    éi  ng  tr   ng   gia H ®å qu¶n  Þ cña  tr   C«ng      ty cæ phÇn    ùctiÕp qu¶n  ýphÇn  èn  µ   íct¹ C«ng      Çn. ®Ó tr     l  v Nh n     i tycæ ph  
  6. 6 Trêng  îp t¸chm ét  é  Ën  h    b ph doanh  nghiÖp  c  Ëp ®Ó     Çn    ×  ®é l   cæ ph ho¸ th gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  Õt ®Þnh  ö  êitham    éi ®ång  quy   c ng   giaH   qu¶n  Þcña  tr   C«ng      Çn    ùc tiÕp  ty cæ ph ®Ó tr   qu¶n  ý phÇn  èn  µ   íc t¹  l  v Nh n   iC«ng     ty cæ phÇn. 3.ChØ   o    ®¹ Ban    Çn    ¹ doanh  cæ ph ho¸ t   i nghiÖp  chøc  ¹ihéicæ   «ng  tæ  §    ® lÇn thø  Êt    Çu  éi  ng  nh ®Ó b H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   th«ng qua  Òu  Ö  chøc  µ  §i l tæ  v ho¹t®éng  ña    c C«ng      Çn tycæ ph 4. Ban  µnh  Õt  nh    h quy ®Þ chuyÓn  doanh  nghiÖp  µ   ícthµnh  Nh n   C«ng    ty cæ   Çn  ph theo thÈm  Òn.   quy B.  éi ®ång  H  qu¶n  Þcña  tr   Tæng  c«ng    ty91: 1. B¸o  ph¬ng  cæ   Çn    c¸o  ¸n  ph ho¸  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  µnh      th viªnlªn Ban chØ   o  ®¹ trung  ng    Çn  ¬ Cæ ph ho¸  µ  é   µi chÝnh    ×nh  ñ  íng vBT  ®Ó tr Th t   ChÝnh  ñ  ph hoÆc   é  ëng  îcuû  Òn    Öt. B tr ®   quy phª duy 2. Thùc  Ön    Ö m   ô    i víi   é     hi c¸c nhi v nh ®è     B qu¶n  ýngµnh  c¸c l  kinh tÕ    ü    ­k thuËtnªu  ¹  íc3  ôc  §iÓ m       ö  êitrùctiÕp qu¶n  ýphÇn  èn  µ     ti   M B A  1, 3; c ng       l  v Nh níc t¹   i C«ng      Çn  îc thµnh  Ëp  õ cæ   Çn    ty cæ ph ®  l t   ph ho¸ doanh nghiÖp  µnh  th viªncña    Tæng c«ng ty. 3. Tr×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh    Th t Ch ph quy ®Þ chuyÓn doanh nghiÖp, bé    phËn doanh nghiÖp  µnh  th c«ng      Çn. tycæ ph C.  é  µichÝnh  Ö  èng  BT  (h th Tæng  ôc  c Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ l  v t  Nh n     i doanh  nghiÖp): 1. Kho  ¹c  îc Bé   µi chÝnh  û  b ®  T  u quyÒn  b¸n  ê    Õu    ½n     t cæ phi in s ®Ó C«ng    ty ph¸thµnh    cho      «ng    iÒu  Ön  Ën    Õu, chË m   c¸c cæ ® ®ñ ® ki nh cæ phi   nhÊt lµ30  µy  Ó   õkhikÕt  óc thêih¹n ph¸thµnh.     ng k t     th         2. Ra  Õt  nh    quy ®Þ chuyÓn  µis¶n  µ  Òn  èn  ña  t  v ti v c doanh  nghiÖp  µ   Nh nícthµnh  µis¶n  µ  Òn vèn  ña    t  v ti   c c«ng      Çn. tycæ ph D.  Ban    Çn    ¹ doanh  cæ ph ho¸ t   i nghiÖp: 1. Th«ng    b¸o c«ng khait×nh  ×nh  µichÝnh  ña    h t  c doanh nghiÖp  íc khi tr     cæ   Çn  ph ho¸. 2. Th«ng b¸o  Öc  vi b¸n    Çn,  chøc  cæ ph tæ  cho      «ng  c¸c cæ ® trong  µ  v ngoµidoanh    nghiÖp  ¨ng  ý  ® k mua    Çn. cæ ph 3. Tæ     chøc b¸n    Çn  µ  ép  Òn  µo  µikho¶n  ∙  ë   ¹  cæ ph v n ti v t   ® m ti Kho  ¹c b  Nhµ   íc. n 4. B¸o    c¸o  ×nh  ×nh  ùc  Ön  t h th hi b¸n    Çn  cæ ph theo  ¬ng  cæ   Çn  ph ¸n  ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ   íc ®∙  îc duyÖt  íiBé   Nh n   ®   v   qu¶n  ý ngµnh  l  kinh  Õ    ü  t ­k thuËthoÆc   û     U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ hoÆc   Héi ®ång    qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    ty91. 5.Dù   Õn  ©n  ù  ña  éi ®ång    ki nh sc H  qu¶n  Þvµ  c¸o xiný  Õn  ña  é   tr   b¸o      ki c B qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  Ët hoÆc   û     ­ k thu   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng      ¬ hoÆc   éi ®ång  H  qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng    vµ  ¬  ty91  c quan  qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   i doanh nghiÖp  Ò   ©n  ù  v nh s tham    éi gia H   ®ång  qu¶n  Þ. tr 6.TriÖu  Ëp  ¹ihéicæ   «ng  Çn  nhÊt ®Ó:   t §    ® l thø    ­B Çu  éi ®ång    H  qu¶n  Þ. tr
  7. 7 ­Th«ng    qua  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña  §i l tæ  v ho   c C«ng      Çn. tycæ ph B íc4: Ra  ¾t      m C«ng      Ç n,  ¨ng  ý  ty cæ ph ® k kinh  doanh. 1. Gi¸m  c,  Õ     ®è K to¸n tr ng    ë doanh  nghiÖp  ã  ù  c s chøng  Õn  ña  ki c Ban  Cæ   Çn    ¹  ph ho¸ t i doanh nghiÖp  µ  ¬  v c quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ l  v t  Nh n     i doanh  nghiÖp  µn  b giao cho  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ cña  tr   C«ng      Çn:    ty cæ ph lao ®éng; tµis¶n,tiÒn vèn         theo quyÕt ®Þnh    Þdoanh      gi¸tr   nghiÖp;danh    s¸ch,hå    s¬    «ng  µ  µn  é  å  ¬, tµiliÖu,sæ   cæ ® v to b h s       s¸ch cña    doanh nghiÖp.Ban      cæ phÇn  ho¸  ¹  ti doanh  nghiÖp  µn  b giao  ÷ng  nh c«ng  Öc  vi cßn  ¹ kh¸c (nÕu  ã) li    c  cho  éi ®ång  H  qu¶n  Þvµ  ùgi¶i Ó. tr   t     th 2.Héi ®ång     qu¶n  Þhoµn  Êtnh÷ng  tr   t  c«ng  Öc  vi cßn  ¹ : li ­ Xin kh ¾c  Êu     d C«ng      Çn. Nép  ¹ con  Êu  ò  ña  tycæ ph   l  i d c c doanh  nghiÖp  Nhµ   íc chuyÓn  µn  é  µnh  n  to b th c«ng      Çn  ty cæ ph hoÆc  con  Êu  ò  ña  é  d cc b phËn  doanh  nghiÖp  µ   íc (nÕu  ã) chuyÓn  µnh  Nh n   c  th c«ng      Çn  ty cæ ph theo  quy  nh  ña  é  éi vô. ®Þ c BN  ­  µ m   ñ  ôc  L th t chuyÓn   quyÒn   ë  ÷u  µ   íc  Ò   µi s¶n  õ  sh Nh n v t   t doanh  nghiÖp  µ   íc ®∙    Çn  Nh n   cæ ph ho¸ sang  ë  ÷u  ña  s h c C«ng      Çn  ®îc ty cæ ph (  miÔn  ép  Ö  Ý  ícb¹ ®èi víi ÷ng  µis¶n  µy). n l ph tr         nh t  n ­ Tæ     chøc  m ¾t  ra  C«ng      Çn, ®¨ng  theo  tycæ ph   b¸o  quy  nh  µ  ®Þ v c«ng  bè    ¬ng  Ön  trªn ph ti th«ng    i chóng  tin®¹   hoÆc  th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n  êi th   ®iÓ m   ¹t®éng  ña  ho   c C«ng      Çn  tycæ ph theo con  Êu  íi.   dm 3.C«ng      Çn  ã    tycæ ph c tr¸chnhiÖ m  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  íi ë  Õ   ¹ch    v   K ho S vµ  Çu    tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  § t   ph tr   Trung  ng  ¬i C«ng    ng  ô së  ¬ n  ty ®ã tr   chÝnh. Hå   ¬  ¨ng  ý    s® k kinh doanh      nh quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 16, NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  µy  th¸ng 5  ng 07    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ.Trong  êih¹n  ngµy  Ó   c Ch ph   th   15  k tõ    Ën    å  ¬  ¨ng  ý  khi nh ®ñ h s ® k kinh doanh, Së   Õ   ¹ch  µ  u    cã   kh v ®Ç t tr¸ch  nhiÖ m  Êp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  c gi   nh ® k kinh doanh    cho C«ng      Çn. tycæ ph PH ô   ô C  è  * L S 1  MÉU  B¸O  C¸O  Ò   Õ   ¹CH     Ç N   V K HO Cæ PH HO¸  DOANH   NGHI Ö P   µ   ícTHUé C   é   Nh n   B (NGµ NH,  TØNH,  µ NH   è   ù C   TH PH TR THUé C   TRUNG   NG,                TæN G   ¬                  C«NG   91). TY  DANH   S¸CH  C¸C  DOANH   NGHI Ö P   µ   ícCæ   Ç N   Nh n   PH HO¸ Tªn  doanh  nghiÖp  (1) (2) (3) ..   .. ChØ   tiªu ­§Þa  iÓ m   Ýnh    ® ch (Fax,Tel).   ­DiÖn  Ých  t  ai ®ang  ö  ông    t ®Ê ®   sd (m2). ­Tæng  è    ng.   s lao®é ­Ngµnh  Ò   ñ  Õu.   ngh ch y ­ Tæng   è  èn  Ýnh  n   êi®iÓ m   a  cæ     s v (t ®Õ th   ® ra  phÇn ho¸). Trong  : ®ã
  8. 8 +  èn  è  nh  èn chñ  ë  ÷u) V c ®Þ (v   sh +  èn u  ng  èn chñ  ë  ÷u) V l ®é (v   sh +  èn  ©y  ùng  ¬  Vxd c b¶n +  ü     iÓns¶n  Êt Qu ph¸ttr   xu Dù   Õn  ¬  Êu    Çn  ki c c cæ ph (%) ­Nhµ   íc:   n  (Trong  :    Çn  Êp  ®ã Cæ ph c cho  êi lao  ng  ng   ®é trongdoanh    nghiÖp  ëng  îtøc) h l i ­ Cæ  phÇn  cña ngêi lao ®éng  trong doanh  nghiÖp: ­Cæ   Çn  µidoanh    ph ngo   nghiÖp: * B¸o      c¸o theo  danh  2  s¸ch (nÕu  ã):   c ­Nh÷ng    doanh  nghiÖp  µ   íccã  èn  µ   íctõ3  û®ång  ëxuèng. Nh n   v Nh n     t   tr   ­Nh÷ng    doanh  nghiÖp  µ   íccã  èn  µ   íctrªn3  û®ång. Nh n   v Nh n     t     PH ô   ô C  è  L S2 NéI  DUNG   ¬NG   Cæ   Ç N   PH ¸N  PH HO¸  DOAN H   NGHI Ö P Ph¬ng      Çn    ¸n cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  ã  phÇn  Ýnh  c 4  ch sau  y: ®© Ph Çn  nhÊt:§¸nh    ùc tr¹ngcña  thø    gi¸th     doanh nghiÖp  µ  ù  Õn  ¬ng  v d ki ph híng ph¸ttr Óncña     i   doanh  nghiÖp  õ3  n   n¨m  t   ®Õ 5  sau      Çn  khicæ ph ho¸. 1.  ×nh  ×nh  T h chung  Ön  hi nay  ña  c doanh nghiÖp: §Þa  iÓ m,  µnh    ® ng nghÒ   kinhdoanh,thuËn  î  ã      l ikh kh¨n. , 2.  ×nh  ×nh  Õn  ng  µi s¶n, tiÒn  èn, lao  ng,  Õt  T h bi ®é t    v  ®é k qu¶ kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp  trong 3    n¨m  Çn  Êt. g nh 3. §¸nh    ùc  ¹ng cña  gi¸th tr   doanh  nghiÖp  µ  ù  Õn  ¬ng  íng  v d ki ph h ph¸t  tr Ón cña  i  doanh nghiÖp    Çn    ®Õ n   n¨m  cæ ph ho¸ 3  5  sau  (chiÕn îcph¸ttr Ón, l    i   kÕ   ¹ch kinh doanh,gi¸thµnh,lînhuËn,ph©n  èicæ       ho          i   ph   tøc,bæ sung  èn,t¸ v    i ®Ç u  .. ) t .. Ph Çn  hai: ¬ng    Õn hµnh    Çn  thø   Ph ¸n ti   cæ ph ho¸. 1. X¸c  nh  ôc    ô  Ó  µ  ×nh    ®Þ m tiªuc th v h thøc    Çn    cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  Nhµ   íc:gi¸trÞcña  n    doanh  îccæ   Çn    è  èn  Çn  ®   ph ho¸,s v c huy  ng  ®é thªm  Õu  (n cã). 2.M Ö nh       Õu;sè    Õu,lo¹ cæ   Õu  Çn  îcph¸thµnh.   gi¸cæ phi   cæ phi   i phi c ®       3. X¸c  nh  û lÖ  Çn  èn  ña      «ng    ®Þ t   ph v c c¸c cæ ® trong doanh    nghiÖp    sau khicæ   Çn    ©n    ph ho¸ ph theo: ­Tû  Ö    Çn  ña  µ   íc.   l cæ ph c Nh n
  9. 9 ­Tû  Ö    Çn  ña  êilao®éng    l cæ ph c ng     trong doanh    nghiÖp. ­Tû  Ö    Çn  ña    «ng  µidoanh    l cæ ph c cæ ® ngo   nghiÖp. 4. Møc   ©n  èi u  ∙ivÒ   µichÝnh    ph ph   ®   t   cho  êi lao ®éng  ng     trong doanh  nghiÖp. ­ Tæng   Þ gi¸cæ   Õu  Êp    tr     phi c cho  êi lao ®éng    ëng    ng     ®Ó h cæ tøc  è (s   ngêi® îccÊp,ngêicao  Êt,ngêithÊp  Êt).        nh     nh ­ Tæng    Þ cæ   Õu  îcmua  Þu, tr¶chË m     gi¸tr   phi ®   ch     trong 5    n¨m  (tæng  è  s ngêi,ngêicao  Êt,ngêithÊp  Êt).     nh     nh ­Ph¬ng  íng hoµn    è  Òn mua  Þu.   h  tr¶s ti   ch 5. Thêi gian  µ  ¬      v c quan  b¸n    Õu:doanh  cæ phi   nghiÖp  ù b¸n  t  hay th«ng  qua  Ö   èng  ©n  µng  ¬ng  ¹ihoÆc   h th Ng h th m  C«ng    µi Ýnh. tyt   ch 6. Thêi h¹n        «ng  ép  Òn  µ  Ën  îc cæ   Õu  Ó        ®Ó c¸c cæ ® n ti v nh ®  phi (k c¶ trongvµ  µidoanh    ngo   nghiÖp). 7.Nh÷ng  Ên      Þ    Õt vÒ:   v ®Ò ®Ò ngh gi¶iquy   ­Vèn,tµis¶n.      ­Lao  ng.   ®é ­Thu Õ.   ­Nh÷ng  Õn  Þ    ki ngh kh¸c. Ph Çn  thø    ét  è  éi dung  ña  ù  ba: M sn  c d th¶o  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t §i l tæ  v ho   ®éng  ña  c C«ng      Çn  îcthµnh  Ëp sau    Çn  tycæ ph ®   l  cæ ph ho¸: C¨n  vµo  Ët Doanh  cø  Lu   nghiÖp  µ   íc,LuËt C«ng      ù  Õn    Nh n     ty ®Ó d ki c¸c néidung    sau: 1.  ×nh  H thøc    Çn   µ   íc (cæ   Çn     èi,cæ   Çn   Æc   cæ ph Nh n   ph chi ph   ph ® biÖt. . . .) 2.Cæ   Õu  îccÊp    phi ®   cho  êilao®éng  ng     trong doanh    nghiÖp. 3. Quy  nh  Ò   ö,b∙imiÔn  êiqu¶n  ýphÇn  èn  µ   íct¹    ®Þ v c   ng   l  v Nh n   i c«ng    ty cæ   Çn. ph 4. Quy Òn  ¹n  µ    h v tr¸chnhiÖ m   ña  êi® îccö    c ng     qu¶n  ýphÇn  èn  µ   íc l  v Nh n   t¹ C«ng      Çn.   i tycæ ph 5.  ù   Õn  ©n   ù  i diÖn  D ki nh s ®¹   cho c«ng  ©n   nh viªn chøc    trong doanh  nghiÖp    ®Ó øng  ö, ®Ò   ö  µ  Çu  µo  éi  ng  c  cvb v H ®å qu¶n  Þ,Ban  Ó m     tr   Ki so¸t cña  C«ng      Çn  tycæ ph theo quy  nh  ña  Ët C«ng    ®Þ c Lu   ty. 6.Dù   Õn  ÷ng    ki nh quy  nh  ®Þ kh¸cthÝch  îp víi õng C«ng      Çn.   h   t  tycæ ph   Ph Çn  t    thø :Tæ chøc  ùc hiÖn  ¬ng    îcduyÖt. th   ph ¸n ®   1.  êi gian ®Ó   Th   chuyÓn doanh nghiÖp  µ   íc thµnh  Nh n   C«ng      ty cæ phÇn. 2. Nh÷ng  Ên    Çn  îc xem   Ðt  Õp  ôc gi¶iquyÕt    v ®Ò c ®  x ti t     sau    khidoanh  nghiÖp  µ   íc®∙  Nh n   chuyÓn  µnh  th C«ng      Çn. tycæ ph
  10. 10 3. Dù   Õn  ©n  ù  ùctiÕp    ki nh s tr   qu¶n  ýphÇn  èn  µ   íc t¹  l  v Nh n   i c«ng      ty cæ phÇn. 4. Nh÷ng  Ên      v ®Ò kh¸c vÒ     chØ   o  ùc  Ön  ¬ng  cæ   Çn    ®¹ th hi ph ¸n  ph ho¸ doanh  nghiÖp. Ban  chØ  ®¹o Trung   ng cæ  phÇn  ¬ ho¸
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2