intTypePromotion=1

Quyết định 02/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định 02/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 02/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số phụ tùng xe hai bánh gắn máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 02/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  sè 02/2002/Q§/BT C   ën n g µy  09 th¸ng 01 n¨ m  2002  Ò  viÖc q u y  ® Þ n h  thu Õ  s u Êt  v thu Õ  n h Ë p   h È u   èi víi ét sè p h ô  tïng  k ®  m xe  ai b¸nh g ¾ n  m ¸y h B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm  h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt qui®Þnh  i     t¹ BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh   môc  nhãm  hµng chÞu  thuÕ ban  hµnh  kÌm theo NghÞ  quyÕt  63/NQ­ sè  UBTVQH   ngµy 10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      Uû  th vô  héikho¸X;   C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; C¨n  chØ  cø  ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ C«ng    938/CP­ v¨n sè  KTTH   ngµy  18/10/2001 cña    ChÝnh  phñ  chÝnh  vÒ  s¸ch néi®Þa    m¸y;     ho¸ xe  Sau    khitham kh¶o  kiÕn  ý  tham    gia cña    c¸c Bé, Ngµnh  li   cã  ªnquan vµ  theo ®Ò     nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu   1: Söa  ®æi møc   thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙icña  u    mét sè  m Æt  hµng  phô    2  tïng xe  b¸nh  g¾n  m¸y  trong BiÓu    thuÕ thuÕ nhËp khÈu  u  ®∙iban    hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§/BTC  sè  ngµy 11/12/1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh, thµnh  Bé      møc   thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu    míi quy  ®Þnh  it¹ Phô      lôcDanh  môc  phô    2  tïngxe  b¸nh  g¾n m¸y  îc®iÒu  ®   chØnh    t¨ng thuÕ  nhËp  khÈu ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  nµy. Nhãm   sè  m∙  hµng  ho¸    ghi cho    Æt   c¸c m hµng phô    2  tïng xe  b¸nh  g¾n   m¸y quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh nµy  kh«ng  dông  ¸p  cho    c¸c m Æt   tÊtc¶    hµng  thuéc nhãm   sè      m∙  ®ã mµ chØ   dông  ¸p  cho    Æt   c¸c m hµng  îc ghi râ      ®     tªn t¹ i Phô    lôckÌm theo QuyÕt    ®Þnh nµy.
  2. 2 §iÒu 2: Møc  thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  ®∙i cña    Æt   u    c¸c m hµng  phô    2  tïngxe  b¸nh  g¾n  m¸y quy ®Þnh  i t¹ Phô    lôckÌm theo  QuyÕt ®Þnh nµy  cã  hiÖu      lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    khaihµng  c¸c Tê    nhËp  khÈu  nép  ®∙  cho  c¬  quan    H¶i quan  b¾t ®Çu     tõngµy 20/01/2002. Nh÷ng  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quy  ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá. Phô  lôc D a n h  m ô c  p h ô  tõng xe 2 b¸nh g ¾ n  m ¸ y   ® îc ®i Ò u  c h Ø n h  t¨ng thu Õ  n h Ë p  k h È u (Ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  02/2002/Q§­ sè  BTC   ngµy  th¸ng01  09    n¨m  2002  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    STT Tªn  Æt   m hµng Thuéc  nhãm Møc thuÕ  suÊt(%)   1 ¾ c  quy  cña  2  xe  b¸nh  g¾n m¸y 8507 40 2 Chèt cña  2    xe  b¸nh g¾n  m¸y 7318 30 3 Tõng  dông  hoÆc   bé  cô  c¶  dông    cô,®å  8202 30 nghÒ  cña  2  xe  b¸nh g¾n  m¸y 8203 8204 8205 8206 4 C¸c      chi tiÕtcao  cña  2  su  xe  b¸nh g¾n  4016 30 m¸y
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2