intTypePromotion=1

Quyết định 0467/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định 0467/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0467/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0467/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é   ë th¬ n g  m ¹i sè 4067/2001/q®­bt m   n g µy  08 T h¸ng 5 n¨ m   2001 U û  q u y Ò n  B a n  q u ¶ n  lý K h u   c« n g  n g hi Ö p  D u n g  Q u Êt q u ¶ n  lý h o¹t ® é n g  th¬ n g   ¹i  m c ña c¸c d o a n h  n g hi Ö p  kh u   n g   g hi Ö p c« n B é  tr ëng B é  th¬ng m ¹i ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  95/CP  sè  ngµy  th¸ng12  04    n¨m  1993  cña  ChÝnh   phñ  chøc  vÒ  n¨ng  nhiÖm    vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  Th¬ng  h¹n  tæ  bé  Bé  m¹i; ­ C¨n  Quy    cø  chÕ  Khu c«ng nghiÖp, Khu    chÕ  xuÊt,Khu    c«ng nghÖ   cao  ban hµnh kÌm  theo  NghÞ  ®Þnh  36/CP  sè  ngµy  th¸ng 4  24    n¨m 1997 cña  ChÝnh phñ; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  553/TTg  sè  ngµy 16  th¸ng8    n¨m 1996  viÖc    vÒ  lËp ban  qu¶n    lýKhu  c«ng nghiÖp Dung  QuÊt; ­ Theo    ®Ò nghÞ cña Ban  qu¶n    lý Khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt  i t¹  C«ng    90/CV­ v¨n sè  BDQ   ngµy  04/04/2001. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    quyÒn  Ban  1: Uû  cho  qu¶n      lýc¸cKhu  c«ng  nghiÖp  Dung  QuÊt  (sau ®©y         gäit¾t lµ Ban qu¶n    lý)qu¶n      lýho¹t®éng  xuÊt nhËp    khÈu  ho¹t vµ    ®éng  ¬ng    th m¹icña    c¸cdoanh nghiÖp  trong khu    c«ng nghiÖp Dung QuÊt. §iÒu    2: Ban  qu¶n      lýxÐt duyÖt  ho¹ch  kÕ  nhËp khÈu  qu¶n      vµ  lýho¹t ®éng  ¬ng    th m¹icña    c¸cdoanh nghiÖp theo néidung      sau: 1.VÒ       ho¹t®éng  xuÊtnhËp    khÈu: a.§èivíi       doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi: 1.1.Ban    qu¶n      lýxÐt duyÖt  ho¹ch  kÕ  nhËp  khÈu  cña    c¸c doanh  nghiÖp  cã vèn  ®Çu      tnícngoµivµ      c¸c bªn    hîp doanh    së    trªnc¬  hîp ®ång      hîp t¸ckinh  doanh  ®ãng  trong khu  c«ng nghiÖp  Dung  QuÊt, b¶o    ®¶m   thùc hiÖn  ®óng  LuËt §Çu       t níc ngoµit¹    iViÖt Nam     ngµy  12/11/1996,LuËt söa      ®æi    bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt §Çu     t níc ngoµi t¹    iViÖt Nam     ngµy  19/6/2000,NghÞ    ®Þnh  24/2000/N§­   sè  CP ngµy  31/7/2000  cña ChÝnh  phñ  c¸c v¨n b¶n  vµ      quy  ph¹m  ph¸p luËt cã  ªnquan      li   phï hîp    víigiÊy phÐp  ®Çu   , GiÊy  t  phÐp  kinh  doanh.Gi¶itr×nh Kinh  kü        tÕ  thuËt,  thiÕtkÕ  thuËtvµ        kü    c¸cv¨n b¶n  quy ph¹m  ph¸p    li   luËtcã  ªnquan  ®Õn  qu¶n    lý®iÒu  hµnh  xuÊt nhËp    khÈu. Bao    gåm     c¸c ho¹t®éng    sau  ®©y: 1.1.1.DuyÖt      kÕ ho¹ch nhËp khÈu  x¸c nhËn  vµ    miÔn  thuÕ nhËp  khÈu  ®èi    víim¸y mãc thiÕtbÞ      , ph¬ng  tiÖn vËn chuyÓn, vËt t     , phô   tïng thay thÕ    ®Ó   l¾p  Æt  ® ®Çu        tt¹otµis¶n  ®Þnh,  cè  bao gåm   viÖc  c¶  nhËp  khÈu      ®Ó t¹o
  2. 2 tµis¶n    b»ng ph¬ng thøc thuª mua       tµichÝnh cña    c¸c doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi®ãng      t¹ Khu  i c«ng nghiÖp Dung QuÊt. 1.1.2.DuyÖt      kÕ ho¹ch  t¹m nhËp m¸y  mãc, thiÕt bÞ,    ph¬ng tiÖn vËn  chuyÓn thuª cña      níc ngoµi cha  trong    cã  d©y chuyÒn  c«ng nghÖ     ®Ó ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi. 1.1.3.DuyÖt  ho¹ch    kÕ  nhËp  khÈu   ,nguyªn liÖu cho    vËt t      ho¹t®éng  s¶n  xuÊt,kinh doanh      cña doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t nícngoµitheo    GiÊy  phÐp  ®Çu          tphï hîp víiQuyÕt ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy 4/4/2001 cña Thñ  ­ t íng ChÝnh  phñ    vÒ ®iÒu hµnh  xuÊt nhËp    khÈu hµng  ho¸ n¨m 2001    ­ 2005,   Th«ng   11/2001/TT­ tsè  BTM   ngµy  18/4/2001 cña  Th¬ng      Bé  m¹ihíng dÉn    thùc   hiÖn QuyÕt  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy 4/4/2001. 1.2.ViÖc    xuÊt nhËp    khÈu cña doanh nghiÖp  chÕ  xuÊt ® îc thùc      hiÖn  theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  vµ  cña  38  39  Quy  chÕ  khu c«ng  nghiÖp, khu    chÕ  xuÊt, khu c«ng nghÖ  cao ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  36/CP ngµy  24/4/1997 cña ChÝnh  phñ, QuyÕt    ®Þnh  53/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  26/3/1999   cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 1.3.ViÖc    mua  b¸n hµng ho¸ gi÷a doanh    nghiÖp chÕ xuÊt víithÞ  êng      tr néi®Þa:    thùc hiÖn    theo Th«ng   tcña  Th¬ng    23/1999/TT­ Bé  m¹isè  BTM  ngµy  26/7/1999    vÒ híng dÉn  QuyÕt ®Þnh  53/1999/Q§­ sè  TTg    vÒ viÖc  mua     b¸n hµng  ho¸    víidoanh  nghiÖp chÕ  xuÊt vµ    Th«ng   sè  t 22/2000/TT­ BTM  ngµy  15/12/2000 cña  Th¬ng       Bé  m¹i.   b.§èivíi       doanh  nghiÖp  ViÖtNam:   1.4. Ho¹t ®éng      xuÊt  khÈu  nhËp  khÈu  cña doanh nghiÖp  ViÖt Nam   trong khu    c«ng  nghiÖp thùc hiÖn    theo NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  28/7/1998  cña ChÝnh  phñ, Th«ng   18/1998/TT­   tsè  BTM  ngµy 28/8/1998 cña  Bé Th¬ng   m¹i híng dÉn  thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­   QuyÕt  sè  CP vµ  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  4/4/2001. 1.5.ViÖc    nhËp khÈu  m¸y mãc  thiÕtbÞ,       vËt t x©y  dùng  cña    c¸c doanh  nghiÖp  ViÖtNam     thuéc c¸cthµnh      phÇn  kinh tÕ      ho¹t®éng  trong c¸ckhu      c«ng  nghiÖp  thùc hiÖn    theo NghÞ  ®Þnh cña    ChÝnh  phñ  88/1999/N§­   sè  CP ngµy  1/9/1999    vÒ viÖc  ban hµnh  Qui  chÕ  ®Êu   thÇu. NghÞ     ®Þnh  söa  ®æi    bæ sung  14/2000/N§­   sè  CP ngµy  5/5/2000;NghÞ    ®Þnh  52/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999 ban    hµnh quy chÕ  qu¶n    lý®Çu    x©y  tvµ  dùng.NghÞ    ®Þnh  söa ®æi  bæ  sung  12/2000/N§­   sè  CP ngµy  5/5/2000,NghÞ     ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999 quy    ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt KhuyÕn    khÝch  ®Çu    ttrong n­   íc (söa    ®æi)  c¸c v¨n  vµ    b¶n  quy   ph¹m  ph¸p    li   luËtcã  ªnquan. Bé    Th¬ng    m¹i xem   xÐt  cho  vµ  phÐp  thùc hiÖn nhËp  khÈu  m¸y mãc  thiÕtbÞ    b»ng  nguån  vèn  ng©n  s¸ch Nhµ      níctheo QuyÕt    ®Þnh  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  91/TTg  sè  ngµy  13/12/1992; 2.VÒ       giac«ng  hµng  ho¸: 2.1.ViÖc      gia c«ng hµng    ho¸ gi÷a doanh    nghiÖp khu c«ng  nghiÖp      víiníc ngoµi thùc    hiÖn  theo NghÞ   ®Þnh   cña ChÝnh  phñ  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  31/7/1998  Qui ®Þnh         chi tiÕt thihµnh  LuËt  ¬ng  th m¹i    vÒ ho¹t ®éng    xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu, gia cong  ®¹i lý hµng      vµ      ho¸      víiníc ngoµi vµ    Th«ng   sè  t 18/1998/TT­ BTM  ngµy 18/8/1998 cña Bé  Th¬ng m¹i híng dÉn  thùc hiÖn  NghÞ   ®Þnh  57/1998/N§­   CP cña  ChÝnh  phñ, Th«ng   sè    t 22/2000/TT­BTM   ngµy 15/12/2000 cña  Th¬ng    Bé  m¹i.
  3. 3 Doanh nghiÖp    trùctiÕp lµm  tôc t¹  quan    thñ    i c¬  h¶iquan    ®Ó thùc hiÖn    hîp ®ång      gia c«ng      víi ngoµi.Ban  níc   qu¶n    lýkh«ng  duyÖt    hîp ®ång    gia c«ng  víi     ngoµicña    níc   c¸cdoanh nghiÖp. 2.2.ViÖc    gia c«ng hµng  ho¸  gi÷a doanh  nghiÖp khu  c«ng nghiÖp vµ  doanh nghiÖp  chÕ  xuÊt ® îccoilµgia c«ng    ¬ng            víith nh©n    nícngoµivµ    thùc   hiÖn theo    qui ®Þnh  i t¹ Th«ng   26/1999/TT­ t sè  BTM  ngµy 19/8/1999 cña Bé  Th¬ng m¹i. 2.3.Doanh    nghiÖp ViÖt Nam   doanh    vµ  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi  chØ  îcký    ®   hîp ®ång    gia c«ng hµng    ho¸ thuéc Danh    môc  hµng    ho¸ cÊm   xuÊt  khÈu,cÊm     nhËp khÈu hoÆc   ngõng  t¹m  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu sau    v¨n  khicã  b¶n chÊp  thuËn cña    Bé Th¬ng    m¹i theo QuyÕt  ®Þnh   46/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy 4/4/2001 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 3.VÒ     cÊp  giÊy chøng    nhËn  xuÊtxø:   Ban  qu¶n    lýcÊp giÊy chøng    nhËn xuÊtxø    hµng    ho¸ FOR M         D víi n­ c¸c ícASEAN     cho    c¸cdoanh  nghiÖp ViÖtNam   doanh    vµ  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    tn­ ícngoµitrong Khu        c«ng nghiÖp theo híng dÉn      cña  Th¬ng  Bé  m¹i. §iÒu 3: Hµng  quý  Ban qu¶n        Th¬ng    lý göi vÒ Bé  m¹i b¸o c¸o thùc  hiÖn xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cña    c¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµi  theo híng dÉn  cña Bé  Th¬ng m¹i t¹ Th«ng t i  sè 22/2000/TT­BTM  ngµy  15/12/2000 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. §iÒu 4: Bé  Th¬ng    m¹i ®Þnh   tæ  kú  chøc kiÓm     tra viÖc thùc hiÖn  nh÷ng quy ®Þnh trong QuyÕt    ®Þnh  quyÒn  uû  nµy theo    qui ®Þnh  cña ph¸p  luËt. §iÒu    5: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2