intTypePromotion=1

Quyết định 0543/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định 0543/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0543/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0543/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   B th¬ n g  m ¹i sè 543/1999/Q§­B T M   n g µy  10 th¸ng 5 n¨ m  1999 V Ò   viÖc b æ  su n g  Q u y   h Õ   c qu¶n  lý vµ sö  d ô n g  q u ü  thën g  xu Êt kh È u   B é  tr ëng B é  th¬ng m ¹i  ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   95/CP  sè  ngµy 04/12/1993 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh  chøc  n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   764/Q§­ sè  TTg ngµy 24/8/1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  viÖc    vÒ  lËp Quü  ëng  th xuÊtkhÈu;     Sau    khithèng  nhÊt ý    kiÕn    TµichÝnh, víiBé    Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu    1.­Ban  hµnh    bæ sung    quichÕ qu¶n    sö  lývµ  dông quü  ëng  th xuÊtkhÈu    kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  nµy. §iÒu 2.­ C¸c  quan    c¬  chøc n¨ng cña  Th¬ng    cña      Bé  m¹i vµ  c¸c Bé, Ngµnh  li   cã  ªnquan  c¸c  vµ  doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hµng xuÊt  khÈu  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 3.­ QuyÕt ®Þnh   cã  sè  hiÖu      lùc thihµnh  sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  vµ  îc¸p dông  ký  ®     cho viÖc khen  ëng  th thµnh  tÝch  trong ho¹t®éng      xuÊt  khÈu    tõn¨m  1998.                       
  2. 2 Bæ  sung quy  Õ ch Q u ¶ n  lý,  sö  d ô n g  q u ü  thën g  xu Êt kh È u   (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  0543/1999/Q§­ sè  BTM   ngµy  10/5/1999  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i). C¨n  vµo  cø  t×nh  h×nh thùc tÕ    cña   c¸c doanh  nghiÖp, nh»m     ®éng    viªn khuyÕn  khÝch ®èi      víic¸c tØnh miÒn      nói,h¶i ®¶o  ®ang  cßn  nhiÒu  cã  khã  kh¨n ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, Bé      Th¬ng      m¹i bæ sung    tiªuchuÈn  xÐt  ëng  th vµ  mét  quy  sè  ®Þnh  kh¸c trong    Quy chÕ  qu¶n    sö  lý vµ  dông  quü  ëng  th xuÊt  khÈu  ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  sè  1291/1998/Q§­ BTM  ngµy  28/10/1998. I. Ò  tiªu h u È n  x Ðt thë n g  (§iÒu 5, C h ¬ n g  II)  V  c Riªng ®èi    víic¸c tØnh miÒn  nói,h¶i ®¶o       møc  khen  ëng  th tõng    tiªu chuÈn    ëng  îcquy  xÐt th ®   ®Þnh  sau: nh  1.TiªuchuÈn        5.1:Kim  ng¹ch ®¹ttõ75.000        USD/n¨m    trëlªn. 2.TiªuchuÈn        5.2:Kim  ng¹ch xuÊtkhÈu  n¨m        c¶  t¨ng15%   víi so   n¨m  íc. tr 3. Tiªu chuÈn        5.4:XuÊt  khÈu  Æt   m hµng  îc gia c«ng  ®     chÕ  biÕn b»ng  nguyªn liÖu trong níc.       . møc   . kim ng¹ch xuÊt khÈu    cña ®¬n  ®¹t tõ 8  iÖu vÞ      tr   USD/n¨m      trëlªnriªng®èi víihµng          thñ c«ng    mü nghÖ     tr   tõ 4  iÖu USD/n¨m    trë lªn.   4.TiªuchuÈn         5.5 :Kim  ng¹ch tõ40  iÖuUSD/n¨m        tr   trëlªn. II. Ò  thñ tôc x Ðt thë n g  (Ch¬ n g  III)  V Hå   ®Ò   s¬  nghÞ xÐt  ëng  th cña doanh nghiÖp ngoµi c¸c quy      ®Þnh  i t¹  QuyÕt ®Þnh  1291/1998/Q§­ sè  BTM   ngµy 28/10/1998 doanh    nghiÖp ph¶ibæ     sung: 1. §Þa    chØ, ®iÖn tho¹i fax,Tªn      , ng©n hµng  sè    cã  tµikho¶n tiÒn ViÖt  Nam   cña doanh nghiÖp. 2.§èivíi         chuÈn  tiªu 5.1: CÇn     gi¶itr×nh  thÓ      cô  vÒ qui tr×nh c«ng nghÖ   thuËt ®Ó   kü    s¶n xuÊt  m Æt  hµng xuÊt khÈu        míi(cã ¶nh s¶n phÈm  kÌm theo),qu¸ tr×nh giao        dÞch,  tiÕp cËn      îcthÞ  êng    ®Ó më ®   tr míi. ­ Hîp ®ång xuÊt khÈu  c¸c  vµ  b¶n sao  khai h¶i quan  tê      chøng minh  chÝnh    x¸c,®Çy  gi¸trÞl«hµng    ®ñ        ®Ò nghÞ    ëng. xÐt th
  3. 3 III.Q u ¶ n  lý q u ü  thë n g  x u Êt k h È u  (Ch¬ n g  IV):   Bæ   sung §iÒu      13: Héi ®ång xÐt  ëng  th xuÊt khÈu  îc trÝch trong quÜ    ®       thëng xuÊt khÈu    dông    ®Ó sö  vµo c«ng    t¸cthÈm ®Þnh  s¬  hå  xÐt  ëng    th (nh: in Ên       tµi liÖu, b»ng    khen, ®¨ng  a        ® tin trªn c¸c ph¬ng tiÖn  th«ng      tin ®¹i chóng),  chøc     tæ  c¸ccuéc häp    ëng  tæng  xÐt th vµ  kÕt hµng n¨m. ­ Trªn c¬  ®Ò       së  nghÞ cña    héi ®ång xÐt  ëng, l∙nh®¹o  Th¬ng    th     Bé  m¹i duyÖt chic¸ckho¶n          trªntheo quy    ®Þnh hiÖn hµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2