intTypePromotion=1

Quyết định 0971/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
111
lượt xem
3
download

Quyết định 0971/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0971/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Danh mục tạm thời hàng hoá tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, nhập khẩu để gia công theo giấy phép của Bộ Thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0971/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i sè 0971/2004/Q§­BTM  n g µ y   1 4   t h ¸ n g   7   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   b a n   h µ n h   d a n h   m ô c   t ¹ m   t h ê i  hµng hãa t¹m nhËp t¸i xuÊt, chuyÓn khÈu, nhËp khÈu  ®Ó gia c«ng theo giÊy phÐp cña Bé Th¬ng m¹i Bé trëng Bé Th¬ng m¹i C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/2004/N§­CP ngµy 16/01/2004 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu   tæ chøc cña Bé Th¬ng m¹i; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§­CP ngµy 31/7/1998 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng m¹i vÒ  ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu,  gia c«ng vµ ®¹i lý mua  b¸n hµng ho¸ víi níc ngoµi; C¨n cø yªu cÇu b¶o vÖ uy tÝn hµng ho¸ xuÊt khÈu cña   ViÖt Nam trªn trêng quèc tÕ; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu, QuyÕt ®Þnh §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc  t¹m thêi hµng ho¸ t¹m nhËp t¸i xuÊt, chuyÓn khÈu vµ b¸n  thµnh  phÈm  nhËp khÈu ®Ó gia c«ng theo  giÊy  phÐp cña Bé  Th¬ng m¹i. §iÒu   2.   ViÖc   t¹m   nhËp,   t¸i   xuÊt,   chuyÓn   khÈu   vµ  nhËp khÈu ®Ó gia c«ng c¸c mÆt hµng kh«ng n»m trong Danh  môc t¹m thêi hµng ho¸ nªu t¹i §iÒu 1 QuyÕt dÞnh nµy vÉn  thùc   hiÖn   theo   Quy   chÕ   kinh   doanh   theo   ph¬ng   thøc   t¹m  nhËp t¸i xuÊt, quy chÕ kinh doanh theo ph¬ng thøc chuyÓn  khÈu   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1311/1998/Q§­BTM  ngµy 31/10/1998 cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i vµ c¸c quy ®Þnh  vÒ gia c«ng hµng ho¸ t¹i Th«ng t  sè 18/1998/TT­BTM ngµy  28/8/1998 vµ Th«ng t sè 20/2001/TT­BTM ngµy 17/8/2001 cña  Bé Th¬ng m¹i. §iÒu   3.   QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
  2. 2 §iÒu   4.   ¤ng Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu, Vô trëng,  Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan thuéc Bé Th¬ng m¹i, c¸c  doanh nghiÖp kinh doanh t¹m nhËp t¸i xuÊt, chuyÓn khÈu,  nhËp khÈu ®Ó gia c«ng c¸c hµng ho¸ quy ®Þnh t¹i Danh môc  t¹m   thêi   hµng   ho¸   nãi   trªn   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. D a n h   m ô c   h µ n g   h o ¸   t ¹ m   n h Ë p   t ¸ i   x u Ê t ,   c h u y Ó n   k h È u ,  vµ b¸n thµnh phÈm nhËp khÈu ®Ó gia c«ng  theo giÊy phÐp cña Bé Th¬ng m¹i (Ban hµnh kµm theo QuyÕt ®Þnh sè 0971/2004/Q§­BTM  ngµy 14/7/2004 cña Bé Th¬ng m¹i) 1. Hµng dÖt may thµnh phÈm. 2. Hµng giÇy dÐp thµnh phÈm. 3. Gç vµ ®å gç (bao gåm thµnh phÈm vµ b¸n s¶n phÈm gç  ®Ó gia c«ng s¶n phÈm hoµn chØnh). 4. Xe ®¹p (d¹ng nguyªn chiÕc hoÆc bé linh kiÖn). 5. MËt ong. 6. Tái. 7. BËt löa gaz thµnh phÈm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2