intTypePromotion=3

Quyết định 0987/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
102
lượt xem
4
download

Quyết định 0987/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0987/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0987/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA QUYÕT  §ÞN H   cña  é   R¦ë N G  B é  T H¦¥ N G  M ¹I  B T sè 987/2003/Q§­B T M   n g µy  08 th¸ng 8 n¨ m  2003 v Ò   viÖc u û  q u y Ò n  B a n  q u ¶ n  lý  K h u  c«n g  n g hi Ö p  tØn h  H µ  T Ü n h  q u ¶ n  lý h o¹t ® é n g   xu Êt n h Ë p  k h È u  vµ h o¹t ® é n g  th¬ n g   ¹i  m c ña c¸c d o a n h  n g hi Ö p  kh u   n g   g hi Ö p c« n B é   R¦ë N G   é  T H¦¥ N G  M¹I T B ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  95/CP  sè  ngµy  th¸ng 12  04    n¨m 1993 cña ChÝnh   phñ  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  Th¬ng    bé  Bé  m¹i; ­C¨n  Quy    cø  chÕ Khu  c«ng  nghiÖp,Khu    chÕ xuÊt,Khu    c«ng  nghÖ  cao  ban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh   36/CP  sè  ngµy  th¸ng  n¨m  24  4  1997 cña  ChÝnh  phñ;  ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  160/2002/Q§­ sè  TTg ngµy  15/11/2002  cña Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ  viÖc  vÒ  thµnh    lËp Ban  qu¶n      lýc¸cKhu c«ng  nghiÖp tØnh    Hµ TÜnh; Theo    ®Ò nghÞ cña    Uû ban nh©n d©n tØnh    Hµ TÜnh  i t¹ C«ng v¨n sè  975  CV/UB­CN  ngµy  07/7/2003; QUY ÕT   NH §Þ §iÒu 1: Uû  quyÒn  cho Ban qu¶n      lý c¸c khu c«ng nghiÖp tØnh    Hµ TÜnh (sau  ®©y        gäit¾tlµBan  qu¶n    lý)qu¶n      lýho¹t®éng  xuÊt nhËp    khÈu vµ  ho¹t®éng  ¬ng      th m¹i cña    c¸c doanh nghiÖp trong c¸c khu      c«ng nghiÖp tØnh  Hµ TÜnh. §iÒu    2: Ban  qu¶n      lýxÐt duyÖt  ho¹ch  kÕ  nhËp khÈu  qu¶n      vµ  lýho¹t ®éng  ¬ng    th m¹icña    c¸cdoanh nghiÖp theo néidung      sau: 1.VÒ       ho¹t®éng  xuÊtnhËp    khÈu a) §èivíi       doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi: 1.1.Ban    qu¶n      lýxÐt duyÖt  ho¹ch  kÕ  nhËp khÈu  cña    c¸c doanh  nghiÖp  cã vèn  ®Çu      tnícngoµivµ      c¸c bªn    hîp doanh    së    trªnc¬  hîp ®ång      hîp t¸ckinh   doanh  ®ãng  trong c¸c khu      c«ng nghiÖp  tØnh    Hµ TÜnh,  b¶o ®¶m   thùc hiÖn    ®óng  LuËt §Çu       t níc ngoµit¹    i ViÖt Nam     ngµy  12/11/1996,LuËt söa  æi        ® bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt §Çu   níc ngoµi t¹  t     iViÖt Nam     ngµy  19/6/2000,   NghÞ   ®Þnh   24/2000/N§­   sè  CP ngµy  31/7/2000  cña ChÝnh  phñ  c¸c v¨n  vµ    b¶n quy  ph¹m  ph¸p    li   luËtcã  ªnquan        phï hîp víiGiÊy phÐp ®Çu  ,GiÊy  t  phÐp  kinh doanh,Gi¶itr×nh Kinh  kü          tÕ  thuËt,thiÕtkÕ  thuËtvµ          kü    c¸c v¨n b¶n  quy  ph¹m  ph¸p  luËtcã  ªnquan    li   ®Õn  qu¶n    lý ®iÒu hµnh  xuÊt nhËp    khÈu. Bao    gåm       c¸cho¹t®éng  sau ®©y:
  2. 2 1.1.1.DuyÖt      kÕ ho¹ch  nhËp  khÈu  m¸y mãc, thiÕtbÞ,    ph¬ng  tiÖn vËn  chuyÓn, vËt t®Ó            t¹otµis¶n  ®Þnh,  ho¹ch  cè  kÕ  nhËp  khÈu nguyªn liÖu s¶n      xuÊt  x¸c nhËn  vµ    miÔn  thuÕ  nhËp  khÈu ®èi    víim¸y mãc,  thiÕtbÞ,    ph¬ng  tiÖn vËn chuyÓn, vËt t     , phô   tïng thay thÕ      ®Ó l¾p  Æt  ® ®Çu        t t¹otµis¶n  cè  ®Þnh, bao    gåm   viÖc  c¶  nhËp  khÈu        ®Ó t¹otµis¶n b»ng  ph¬ng  thøc thuªmua      tµichÝnh    cña    c¸cdoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi®ãng        t¹ c¸ckhu  i c«ng  nghiÖp  tØnh  TÜnh. Hµ  1.1.2.DuyÖt      kÕ ho¹ch  t¹m nhËp m¸y  mãc, thiÕt bÞ,    ph¬ng tiÖn vËn  chuyÓn thuª cña      níc ngoµi cha  trong    cã  d©y chuyÒn  c«ng nghÖ     ®Ó ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi. 1.1.3.DuyÖt  ho¹ch    kÕ  nhËp  khÈu   ,nguyªn liÖu cho    vËt t      ho¹t®éng  s¶n  xuÊt,kinh doanh      cña doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t nícngoµitheo    GiÊy  phÐp  ®Çu          tphï hîp víiQuyÕt ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy 4/4/2001 cña Thñ  ­ t íng ChÝnh  phñ    vÒ ®iÒu hµnh  xuÊt nhËp    khÈu hµng  ho¸ n¨m 2001    ­ 2005,   Th«ng   11/2001/TT­ tsè  BTM   ngµy  18/4/2001 cña  Th¬ng      Bé  m¹ihíng dÉn    thùc   hiÖn QuyÕt  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy 4/4/2001. 1.2.ViÖc    xuÊt nhËp    khÈu cña doanh  nghiÖp chÕ  xuÊt ® îc thùc      hiÖn  theo    qui ®Þnh   i§iÒu  vµ  cña  t¹  38  39  Qui chÕ  khu c«ng nghiÖp, khu    chÕ  xuÊt, khu c«ng nghÖ  cao ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  36/CP ngµy  24/4/1997 cña ChÝnh  phñ, QuyÕt    ®Þnh  53/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  26/3/1999   cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 1.3.ViÖc    mua  b¸n  hµng ho¸ gi÷a doanh    nghiÖp chÕ  xuÊt víithÞ  êng      tr néi®Þa:    thùc hiÖn    theo  Th«ng   tcña  Th¬ng    23/1999/TT­ Bé  m¹isè  BTM  ngµy  26/7/1999    vÒ híng dÉn  QuyÕt ®Þnh  53/1999/Q§­ sè  TTg    vÒ viÖc  mua     b¸n hµng  ho¸    víidoanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt vµ    Th«ng   sè  t 22/2000/TT­ BTM  ngµy  15/12/2000  Th«ng   26/2001/TT­ vµ  t sè  BTM  ngµy 04/12/2001 cña  Th¬ng  Bé  m¹i. b) §èivíi       doanh  nghiÖp  ViÖtNam:   1.4.Ho¹t®éng      xuÊt nhËp    khÈu  cña doanh  nghiÖp  ViÖt Nam     trong Khu    c«ng nghiÖp  thùc hiÖn    theo NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  28/7/1998   cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  LuËt  Th¬ng      m¹i vÒ ho¹t ®éng    xuÊt khÈu, nhËp    khÈu, gia c«ng  ®¹i lý mua       vµ      b¸n hµng  ho¸      víiníc ngoµi,  NghÞ  ®Þnh  44/2001/N§­   sè  CP ngµy  02/8/2001 cña    ChÝnh phñ  quy ®Þnh  vÒ  viÖc söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  NghÞ   ®Þnh   57/1998/N§­ sè  CP,  QuyÕt  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy  4/4/2001  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  vÒ  qu¶n    lýXNK   hµng      2001    ho¸ thêikú  ­ 2005,Th«ng   18/1998/TT­   tsè  BTM  ngµy  28/8/1998 cña  Th¬ng      Bé  m¹ihíng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­ sè  CP, Th«ng   20/2001/TT­ t sè  BTM  ngµy  17/8/2001  híng dÉn  thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  44/2001/N§­ sè  CP. 1.5.ViÖc    nhËp  khÈu m¸y  mãc,  thiÕtbÞ,       vËt t x©y  dùng cña    c¸c doanh  nghiÖp  ViÖtNam     thuéc c¸cthµnh      phÇn  kinh tÕ      ho¹t®éng  trong c¸ckhu      c«ng  nghiÖp  thùc hiÖn    theo NghÞ  ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  88/1999/N§­   sè  CP ngµy  1/9/1999    vÒ viÖc  ban hµnh  Qui  chÕ  ®Êu  thÇu, NghÞ     ®Þnh  söa  ®æi   bæ sung  14/2000/N§­   sè  CP ngµy  5/5/2000;NghÞ    ®Þnh  52/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999 ban    hµnh    Qui chÕ  qu¶n    lý®Çu    x©y  tvµ  dùng,NghÞ    ®Þnh  söa  æi  ® bæ  sung  12/2000/N§­   sè  CP ngµy  5/5/2000,NghÞ     ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP ngµy  08/7/1999 quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt khuyÕn    khÝch  ®Çu     t trong  níc (söa    ®æi) vµ    b¶n    c¸c v¨n  quy ph¹m  ph¸p    li   luËtcã  ªnquan. Bé    Th¬ng    m¹i
  3. 3 xem  xÐt  cho  vµ  phÐp thùc hiÖn nhËp khÈu m¸y mãc thiÕtbÞ    b»ng  nguån  vèn ng©n  s¸ch Nhµ      níctheo QuyÕt    ®Þnh cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  91/TTg  sè  ngµy 13/12/1992; 2.VÒ       giac«ng  hµng  xuÊtkhÈu:   2.1.ViÖc      gia c«ng hµng    ho¸ gi÷a doanh    nghiÖp  khu c«ng nghiÖp      víiníc ngoµi thùc    hiÖn  theo NghÞ   ®Þnh   cña ChÝnh  phñ  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  31/7/1998  Qui ®Þnh         chi tiÕt thihµnh  LuËt  ¬ng  th m¹i    vÒ ho¹t ®éng    xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu,giac«ng  ®¹ilýmua  hµng            vµ      b¸n  ho¸ víi ngoµivµ  níc   Th«ng  tsè    18/1998/TT­ BTM   ngµy  28/8/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ   ®Þnh  57/1998/N§­   CP cña  ChÝnh  phñ, Th«ng   sè    t 22/2000/TT­ BTM   ngµy  15/12/2000  Th«ng   sè  vµ  t 26/2001/TT­BTM   ngµy  04/12/2001 cña  Bé  Th¬ng    m¹i,Th«ng   20/2001/TT­ tsè  BTM  ngµy 17/8/2001 cña  Th¬ng      Bé  m¹ih­ íng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  44/2001/N§­ sè  CP. Doanh nghiÖp    trùctiÕp lµm  tôc t¹  quan    thñ    i c¬  h¶iquan    ®Ó thùc hiÖn    hîp ®ång      gia c«ng      víi ngoµi.Ban  níc   qu¶n    lýkh«ng  duyÖt    hîp ®ång    gia c«ng  víi     ngoµicña    níc   c¸cdoanh nghiÖp. 2.2.ViÖc    gia c«ng hµng  ho¸  gi÷a doanh  nghiÖp khu  c«ng nghiÖp vµ  doanh nghiÖp  chÕ  xuÊt ® îccoilµgia c«ng    ¬ng            víith nh©n    nícngoµivµ    thùc   hiÖn theo    qui ®Þnh  i t¹ Th«ng   26/1999/TT­ t sè  BTM  ngµy 19/8/1999 cña Bé  Th¬ng m¹i. 2.3.Doanh    nghiÖp ViÖt Nam   doanh    vµ  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi  chØ  îcký    ®   hîp ®ång    gia c«ng hµng    ho¸ thuéc Danh    môc  hµng    ho¸ cÊm   xuÊt  khÈu,cÊm     nhËp khÈu hoÆc   ngõng  t¹m  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu sau    v¨n  khicã  b¶n chÊp  thuËn cña    Bé Th¬ng    m¹i theo QuyÕt  ®Þnh   46/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy 4/4/2001 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 3.VÒ     cÊp  giÊy chøng    nhËn  xuÊtxø:   Ban qu¶n    lýcÊp  giÊy chøng    nhËn  xuÊt xø    hµng   ho¸ FOR M           D víi níc c¸c ASEAN  cho    c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam   doanh    vµ  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµitrong Khu      c«ng  nghiÖp  theo híng dÉn      cña  Th¬ng  Bé  m¹i. §iÒu 3: Hµng  quý  Ban qu¶n        Th¬ng    lý göi vÒ Bé  m¹i b¸o c¸o thùc  hiÖn xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cña    c¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµi  theo híng dÉn  cña Bé  Th¬ng m¹i t¹ Th«ng t i  sè 22/2000/TT­BTM  ngµy  15/12/2000 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. §iÒu 4: Bé  Th¬ng    m¹i ®Þnh   tæ  kú  chøc kiÓm     tra viÖc thùc hiÖn  nh÷ng quy ®Þnh trong QuyÕt    ®Þnh  quyÒn  uû  nµy theo    qui ®Þnh  cña ph¸p  luËt. §iÒu    5: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản