intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 10/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

84
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành tạm thời Dạnh mục các loại phế liệu đã được xử lý thành nguyên liệu được phép nhập khẩu khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  B é  K h o a   äc, c«n g  n g h Ö  vµ m «i tr n g   b ën h ê S è  10/2001/Q§­B K H C N M T  n g µ y   11 th¸ng 5 n¨ m   2001 V Ò  viÖc  ba n  h µ n h  t¹m thêi a n h  m ô c  c¸c lo¹i h Õ  liÖu ®∙ ® îc   D  p xö  lý thµnh n g u yªn liÖu ® îc p h Ð p  n h Ë p  kh È u B é   ëng tr B é  K h oa häc, c«ng ngh Ö  vµ m «i tr êng ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   22/CP  sè  cña ChÝnh phñ, ngµy    22/5/1993, vÒ     nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ  vµ  M«i  êng; tr ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  175/CP  sè  cña ChÝnh phñ, ngµy    18/10/1994,vÒ     híng dÉn      thihµnh  LuËt B¶o  M«i  êng;   vÖ  tr ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   46/2001/Q§­ sè  TTg cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ,  ngµy 04/4/2001    vÒ qu¶n    lý xuÊt khÈu, nhËp    khÈu hµng ho¸    2001­ thêikú  2005; ­ XÐt      ®Ò nghÞ cña Côc  ëng  tr Côc M«i  êng, Vô  tr   Ph¸p chÕ, Ch¸nh V¨n  phßng Bé; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu   1: Ban  hµnh  thêikÌm  t¹m    theo QuyÕt ®Þnh  nµy "Danh  môc    c¸c lo¹ phÕ    ® îcxö      i liÖu ®∙    lýthµnh  nguyªn liÖu ® îcphÐp        nhËp khÈu". §iÒu  2: PhÕ  liÖu quy ®Þnh  trong Danh môc  ban hµnh kÌm theo  quyÕt ®Þnh  nµy  chØ   îc phÐp  ®   nhËp  khÈu    lµm  khi ®∙  s¹ch  hoµn toµn    ho¸ chÊt ®éc, chÊt phãng            x¹,c¸c chÊt dÔ     ch¸y,dÔ     næ,    c¸c hîp chÊt h÷u  cã    c¬  nguån gèc ®éng, thùc vËtcã        nguy  g©y  c¬  dÞch bÖnh, chÊtth¶iy        tÕ. PhÕ  liÖu quy    ®Þnh  trong Danh    môc ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh  nµy còng ph¶i ® îc xö    ibá          lý lo¹  c¸c t¹p chÊt nh: dÇu,        mì, cao    su, chÊt    dÎo, nhùa  êng  c¸ct¹pchÊtkh¸c. ® vµ        §iÒu    3: C¸c  chøc,c¸ nh©n  tæ      chØ  îc nhËp  ®   khÈu    i c¸c lo¹ phÕ     liÖu ®∙  îcxö    ®   lýthµnh  nguyªn liÖu ®Ó       phôc  cho  vô  môc ®Ých s¶n xuÊt,phï hîp       víic¸c nhu      cÇu  thÓ  sè îng,chñng  i ®Þa   cô  vÒ  l   lo¹ vµ  chØ  dông.PhÕ   sö    liÖu   ph¶icã    nguån  gèc  xuÊtxø      râ rµng. Nghiªm  cÊm  viÖc nhËp  khÈu      c¸clo¹ phÕ    ® îcxö    i liÖu ®∙    lýthµnh  nguyªn  liÖu ®Ó   dông    sö  vµo    c¸cmôc  ®Ých kh¸c.
  2. 2 §iÒu      4: Tæ chøc,c¸ nh©n      nhËp khÈu    i c¸c lo¹ phÕ  liÖu ®∙  îcxö      ®   lý thµnh nguyªn liÖu thuéc Danh        môc ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh  nµy  ph¶i   lµm      thñ tôcnhËp khÈu  theo quy    ®Þnh cña ph¸p luËthiÖn      hµnh. §iÒu 5: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy  ký. §iÒu   6: Côc  ëng  tr Côc M«i  êng, Vô  ëng  Ph¸p  tr   tr Vô  chÕ, Ch¸nh V¨n  phßng  Bé, c¸c  chøc, c¸  tæ    nh©n   c¸c  quan  li   vµ  c¬  cã  ªnquan  chÞu  tr¸ch   nhiÖm    thihµnh quyÕt ®Þnh    nµy.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      quyÕt ®Þnh    nµy,  nÕu   g×  cã  víng  ¾c     m ®Ò nghÞ  ph¶n  ¸nh kÞp      Khoa  thêivÒ Bé  häc, C«ng    nghÖ  M«i  êng. vµ  tr    
  3. 3 D a n h  m ô c  c¸c lo¹i h Õ  liÖu ®∙ ® îc x ö  lý   p thµnh n g u yªn liÖu ® îc p h Ð p  n h Ë p  k h È u (KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  10/2001/Q§­ sè  BKHCN MT  ngµy 11/5/2001  cña  tr Bé  ëng  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng) vµ  tr 1. C¸c    d¹ng  ®Çu   mÈu,  m¶nh  vôn  b»ng  kim  i lo¹ hoÆc       hîp kim  cßn    l¹ sau  i khigiac«ng.     2. ThÐp  êng      ® ray,thÐp    tµ vÑt,thÐp    tÊm, thÐp trßn,thÐp    h×nh, thÐp    èng,d©y  l     vµ íithÐp   lo¹ ®∙  c¸c  i qua  dông.   sö  3. Gang, thÐp            thu håitõ viÖc c¾t        c¸c c«ng  ph¸,th¸odì     tr×nh x©y    dùng  ®∙  qua  dông  cÇu,th¸p, sö  nh      nhµ,xëng.   4. Gang,    thÐp thu      håi tõ viÖc c¾t ph¸,th¸o dì c¸c ph¬ng          tiÖn vËn    t¶i, m¸y  mãc, vµ    vËtb»ng    c¸c®å    gang,thÐp    kh¸c®∙    qua  dông. sö  5.§ång,hîp kim        ®ång  d¹ng  ë  tÊm, m¶nh, thanh,èng  qua  dông       ®∙  sö  6.Nh«m,      hîp kim  nh«m   d¹ng  ë  tÊm, m¶nh, thanh,èng  qua  dông       ®∙  sö  7.KÏm, hîp kim        kÏm  d¹ng  ë  tÊm, m¶nh, thanh,èng  qua  dông       ®∙  sö  8.Niken,hîp kim        niken ë    d¹ng  tÊm, m¶nh, thanh,èng  qua  dông       ®∙  sö  9. D©y     ®iÖn, c¸p    ®iÖn  b»ng ®ång hoÆc  b»ng nh«m   qua  dông, ®∙  sö    ®∙  i vá  lo¹ bá  bäc  c¸ch ®iÖn b»ng nhùa, cao  hoÆc     su  b»ng    i   c¸c lo¹ vËt liÖu  c¸ch ®iÖn    kh¸c. 10. GiÊy    ikh«ng    c¸c lo¹   , chøa      c¸c néidung      v¨n ho¸ phÈm     ®åi truþ,ph¶n    ®éng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2