intTypePromotion=1

Quyết định 10/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định 10/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bổ sung vốn lưu động của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H è N G  ® è C  N G © N   µ N G  N H µ   í C S è : 10/Q§­N H 1 N G µ Y  06  H N T H¸ N G  01  M  1996 N¨ V Ò   Ö C   I Ò U  C H Ø N H  L∙I S U Ê T  C H O  V A Y  B æ  S U N G  V è N  L U   VI ®   ® é N G  C ñ A  N G © N   µ N G  N H µ   í C ® è I V íI Ö  T H è N G  T æ N G   « N G  T Y   H N  H C V µ N G  B ¹ C  ® ¸ Q U ý  VI Ö T   A M N ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   ícc«ng  è    cø  l Ng h Nh n   b theo  Önh  è  l s 37/LCT­ H§NN8   µy  ng 24/5/1990 cña  ñ   Þch  éi ®ång  µ   ícnícCéng  µ    éi   Ch t H  Nh n     ho x∙h   chñ  Üa  ÖtNam. ngh Vi   ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öm   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é. B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Nghiªncøu    kinh tÕ.   QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u    1. Nay  iÒu  ® chØnh møc     Êt cho  l∙ su   i vay    bæ sung  èn u  ng  v l ®é cña  ©n   µng  µ   íc ®èi  íih Ö   èng  Ng h Nh n   v  th Tæng  c«ng    µng  ¹c  ¸  Ý  ty V b ® qu ViÖtNam   õ1,7%/th¸ngxuèng    t    1,2%/th¸ng. §i Ò u    2. Møc    Êtcho  qui®Þnh  ¹i Òu  cña  Õt  nh  µy  l∙su   i vay    t §i 1  Quy ®Þ n ® îc ¸p  ông  õ  µy   d t ng 16/01/1996  µ  v thay  Õ  th møc   i Êt  l∙ su 1,7%   ña  ©n     c Ng hµng  µ   íccho  Nh n   vay    bæ sung  èn u  ng  i víi v l ®é ®è     Tæng  c«ng    µng  ¹c ®¸  tyv b  quý    nh  ¹  Òu  cña  qui ®Þ ti§i 1  Quy Õt  nh  ®Þ 244/Q§­NH1   µy  ng 1/10/1994  ña  c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n Sè     î cña  dn  Tæng  c«ng    ty VB§Q   i  íiNg ©n   µng  µ   íc ®Õ n   èi ®è v   h Nh n   cu   ngµy 15/01/1996  chuyÓn  sang  u     ông    Êt qui®Þnh  ¹ quyÕt  nh   ®Ò ¸p d l∙su     i ti  ®Þ nµy. §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng  èng  c, Vô   ëng  ô   Ýn  ông, Thñ  ­ V¨n  Th ®è   tr VT d   tr ëng    n   Þ   ªnquan    ©n   µng  c¸c ®¬ v li   ë Ng h Trung  ng, Tæng   ¬  gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    tyVB§Q   Öt Nam,  Vi   Gi¸m  c      ®è c¸c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh, Ng h Nh n     Thµnh  è  ¬  ph c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản