intTypePromotion=1

Quyết định 1000/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
81
lượt xem
2
download

Quyết định 1000/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1000/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh quy định về thời hạn cấp giấy chứng nhận để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEFT)"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1000/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  bé  th¬ n g   ¹i  ën m sè 1000/1998/Q§­B T M  n g µy  03 th¸ng  n¨ m  1998 9  B é   ëng B é   h ¬ng m ¹i tr T ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ  ®Þnh  95/CP  sè  ngµy  12­ 4­ 1993 cña  ChÝnh phñ    vÒ chøc  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; ­ C¨n  vµo    cø  C«ng    356/VPUB  v¨n sè  ngµy  01­ 22­ 1996  cña  ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc  chØ  ®Þnh   quan  c¬  cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt  hµng  xø  ho¸ theo  HiÖp  ®Þnh  CEPT; ­ C¨n  vµo    cø  QuyÕt ®Þnh  31/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  02­ 10­ 1998 cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  thµnh lËp  ban  Uû  Quèc    hîp    gia vÒ  t¸ckinh tÕ    quèc tÕ; ­Theo      ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  ChÝnh  Vô  s¸ch Th¬ng    biªn,   m¹i§a  Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu  1: Nay  ®iÒu  chØnh  quy ®Þnh       vÒ thêih¹n  cÊp giÊy chøng  nhËn MÉu       i§iÒu  cña  D ghi t¹  8  Quy  chÕ  cÊp giÊy chøng  nhËn xuÊt  xø  ASEAN  cña ViÖt Nam       ­ MÉu       D ®Ó hëng    ®∙itheo  c¸c u    “HiÖp ®Þnh  Ch­ vÒ  ¬ng  tr×nh u      ®∙iThuÕ  quan  HiÖu    cã  lùcchung (CEPT)”®∙    ban  hµnh kÌm theo  QuyÕt ®Þnh  416/TM­§B  sè  ngµy  th¸ng 5  13    n¨m  1996 cña  tr Bé  ëng  Th­ Bé  ¬ng    sau: m¹i,nh  ­2      giêlµm  viÖc        êng    ®èi víi tr c¸c hîp th«ng  êng; th ­ 4      giê lµm viÖc ®èi      êng  ® îc quy  víic¸c tr hîp    ®Þnh  i t¹ kho¶n    a, §iÒu 7  cña  Quy  chÕ cÊp giÊy chøng    nhËn  xuÊtxø    ASEAN   cña  ViÖtNam      ­MÉu  D; §iÒu 2: Nh÷ng ®iÒu kh¸c ® îc quy      ®Þnh  trong Quy chÕ  cÊp  giÊy  chøng  nhËn  xuÊtxø    ASEAN  cña ViÖtNam      ­MÉu     D vÉn    gi÷nguyªn gi¸trÞ.     §iÒu   3: Ch¸nh    v¨n phßng,Vô  ëng  Tæ     tr Vô  chøc      tr c¸n bé, Vô  ëng Vô  ChÝnh s¸ch Th¬ng    biªn,Thñ  ëng    quan  li     m¹i §a    tr c¸c c¬  cã  ªnquan  thuéc Bé  Th¬ng    m¹ichÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  híng dÉn    vµ    thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2