intTypePromotion=1

Quyết định 102/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
78
lượt xem
2
download

Quyết định 102/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 102/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí cầu Tiêu Cựu - Quốc lộ 10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 102/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 102/2000/Q§/BTC ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2000 vÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ cÇu Tiªn Cùu - Quèc lé 10 Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Giao th«ng vËn t¶i (c«ng v¨n sè 1498/BGTVT ngµy 17/5/2000); Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc Trëng Tæng côc ThuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu phÝ cÇu Tiªn Cùu-Quèc lé 10. Møc thu phÝ t¹i §iÒu nµy ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng thu, nép quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 57/1998/TT-BTC ngµy 27/4/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu phÝ cÇu ®êng cña Nhµ níc qu¶n lý, Th«ng t sè 75/1998/TT-BTC ngµy 2/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung ®iÓm 1.d, môc A, phÇn IV, ®iÓm 3.n, môc I Th«ng t sè 57/1998/TT-BTC ngµy 27/4/1998 cña Bé Tµi chÝnh vµ Th«ng t sè 05/1999/BTC ngµy 13/1/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung ®iÓm 3, môc I Th«ng t sè 57/1998/TT- BTC ngµy 27/4/1998. §iÒu 2. C¬ quan thu phÝ cÇu Tiªn Cùu - Quèc lé 10 thùc hiÖn thu, nép vµ qu¶n lý tiÒn phÝ thu ®îc theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 54/1999/TT- BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc.
  2. 2 §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 4. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i n«p phÝ, ®¬n vÞ ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô thu phÝ cÇu Tiªn Cùu - Quèc lé 10 vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. BiÓu møc thu phÝ cÇu Tiªn Cùu - Quèc lé 10. (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 102/2000/Q§/BTC ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh). TT §èi tîng thu phÝ Møc thu VÐ th«ng th- VÐ th¸ng êng (®ång/vÐ/th¸ng (®ång/vÐ/lÇn) ) 1 Xe lam, m¸y kÐo, c«ng n«ng, b«ng sen 4.000 40.000 2 Xe « t« con c¸c lo¹i (díi 7 chç) 7.000 70.000 3 Xe « t« tõ 7 chç ngåi ®Õn 11 chç ngåi 10.000 100.000 vµ xe cã träng t¶i díi 2 tÊn 4 Xe « t« tõ 12 chç ngåi ®Õn 30 chç ngåi 15.000 150.000 vµ xe cã träng t¶i tõ 2 tÊn ®Õn díi 4 tÊn 5 Xe « t« tõ 31 chç ngåi trë lªn vµ cã 20.000 200.000 träng t¶i tõ 4 tÊn ®Õn díi 10 tÊn 6 Xe cã träng t¶i tõ 10 tÊn ®Õn díi 15 tÊn 30.000 300.000 7 Xe cã träng t¶i tõ 15 tÊn ®Õn díi 18 tÊn 40.000 400.000 vµ xe trë hµng b»ng Container 20 fit trë lªn ®Õn díi 40 fit 8 xe cã träng t¶i tõ 18 tÊn trë lªn vµ xe trë 60.000 600.000 hµng b»ng Container 40 fit trë lªn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2