intTypePromotion=1

Quyết định 1022/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
78
lượt xem
10
download

Quyết định 1022/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1022/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1022/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   t h è n g   ® è c   n g © n   h µ n g   n h µ   n í c   S è   1 0 2 2 / 2 0 0 4 / Q § ­ N H N N   n g µ y  17 th¸ng 8 n¨m 2004  VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ  lu ký giÊy tê cã gi¸ t¹i Ng©n hµng Nhµ níc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­  C¨n   cø  LuËt   c¸c  tæ   chøc  tÝn   dông   sè   02/1997/QH10   ngµy 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Gi¸m  ®èc Së  Giao dÞch Ng©n hµng   Nhµ níc, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  lu ký giÊy tê cã gi¸ t¹i Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o vµ  thay thÕ  cho QuyÕt  ®Þnh  sè   171/2000/Q§­NHNN13   ngµy   25/3/2000   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ níc vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký giÊy tê   cã gi¸ ng¾n h¹n. §i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Gi¸m ®èc Së Giao dÞch, Vô  trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh, Côc trëng Côc C«ng nghÖ tin  häc ng©n hµng,  Thñ  trëng  c¸c   ®¬n  vÞ  cã  liªn quan  thuéc  Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång  qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 q uy ch Õ  lu ký GiÊy Tê Cã gi¸ t¹i Ng©n hµng Nhµ níc (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1022/2004/Q§­NHNN  ngµy 17/8/2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I. Quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ nµy quy ®Þnh viÖc lu ký t¹i Ng©n hµng Nhµ n­ íc c¸c lo¹i giÊy tê  cã  gi¸  ®îc ph¸t hµnh qua Ng©n hµng  Nhµ  níc vµ  c¸c lo¹i giÊy tê  cã  gi¸ kh¸c thuéc quyÒn së  h÷u cña kh¸ch hµng sö  dông  ®Ó  tham gia c¸c nghiÖp vô  thÞ  trêng tiÒn tÖ, bao gåm: Cho vay cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸, chiÕt khÊu, thÊu chi vµ  cho vay qua  ®ªm,  thiÕt  lËp  h¹n  møc  nî  rßng,  nghiÖp  vô  thÞ  trêng  më  gi÷a  Ng©n hµng Nhµ níc víi c¸c tæ chøc tÝn dông; NghiÖp vô t¸i  chiÕt   khÊu,   cho   vay   gi÷a   c¸c   thµnh   viªn   thÞ   trêng   ®Êu  thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ t¹i Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u  2.  §èi tîng tham gia lu ký §èi tîng tham gia lu ký giÊy tê cã gi¸ t¹i Ng©n hµng  Nhµ  níc lµ  tæ chøc tÝn dông ho¹t  ®éng theo LuËt C¸c tæ  chøc tÝn dông ®îc tham gia nghiÖp vô thÞ trêng tiÒn tÖ vµ  c¸c tæ chøc kh¸c lµ  thµnh  viªn  thÞ  trêng  ®Êu thÇu tr¸i  phiÕu ChÝnh phñ  t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc (sau  ®©y gäi chung  lµ kh¸ch hµng lu ký). §i Ò u  3.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong   Quy   chÕ   nµy   c¸c   tõ   ng÷   díi   ®©y   ®îc   hiÓu   nh  sau: 1. GiÊy tê cã gi¸  bao gåm giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n vµ  giÊy tê  cã  gi¸ dµi h¹n   sö  dông trong c¸c nghiÖp vô  thÞ  trêng tiÒn tÖ  gi÷a Ng©n hµng Nhµ  níc víi c¸c kh¸ch hµng  lu ký do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh. 2. Lu ký  giÊy tê  cã  gi¸   lµ  viÖc Ng©n hµng Nhµ  níc  thùc   hiÖn   qu¶n   lý,   lu   gi÷,   b¶o   qu¶n   giÊy   tê   cã   gi¸   vµ  thùc hiÖn c¸c quyÒn vÒ  së  h÷u giÊy tê  cã  gi¸ cña kh¸ch  hµng lu ký theo ®Ò nghÞ cña kh¸ch hµng lu ký.
 3. 3 3. Tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ lu ký    lµ  tµi kho¶n Ng©n  hµng   Nhµ   níc   më     theo  yªu  cÇu  cña  kh¸ch   hµng   lu   ký   ®Ó  h¹ch to¸n giÊy tê cã gi¸ do kh¸ch hµng lu ký. 4. GiÊy tê cã gi¸ lu ký t¹i Ng©n hµng Nhµ níc bao gåm  giÊy tê  cã  gi¸ do kh¸ch hµng lu ký  trùc tiÕp lu ký  t¹i  Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  lu ký  t¹i tµi kho¶n cña Ng©n hµng  Nhµ níc më t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. 5. CÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸   lµ  viÖc Ng©n hµng Nhµ  níc  nhËn vµ thùc hiÖn phong to¶ giÊy tê cã gi¸ cña kh¸ch hµng  ®ang lu ký  t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc theo  ®Ò  nghÞ  cña kh¸ch  hµng   lu   ký   ®Ó   tham   gia   mét   sè   nghiÖp   vô   cña   thÞ   trêng  tiÒn tÖ.    6. Tµi kho¶n giÊy tê cã gi¸ cÇm cè  lµ tµi kho¶n Ng©n  hµng Nhµ níc më ®Ó h¹ch to¸n giÊy tê cã gi¸ do kh¸ch hµng   lu ký   ®Ò  nghÞ  Ng©n hµng Nhµ  níc cÇm cè, ký  quü   ®Ó  tham  gia mét sè nghiÖp vô thÞ trêng tiÒn tÖ.  7. Ký quü giÊy tê cã gi¸  lµ viÖc kh¸ch hµng lu ký ®Ò  nghÞ  Ng©n hµng Nhµ  níc cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸  ®ang lu ký  t¹i Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó thiÕt lËp h¹n møc nî rßng.  8. §¨ng ký  giÊy tê  cã  gi¸   lµ  viÖc kh¸ch hµng lu ký  ®¨ng   ký   víi   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   danh   môc   giÊy   tê   cã   gi¸  ®ang lu ký  t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  b¸n l¹i trong nghiÖp  vô   thÞ   trêng   më   hoÆc   ®Ò   nghÞ   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chiÕt  khÊu. §i Ò u   4.   C¸c tæ chøc tÝn dông khi tham gia nghiÖp  vô thÞ trêng tiÒn tÖ víi Ng©n hµng Nhµ níc ph¶i thùc hiÖn  lu ký  giÊy tê  cã  gi¸ t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc. ViÖc lu ký  giÊy tê  cã  gi¸ cña kh¸ch hµng lu ký  do Së  Giao dÞch vµ  Ng©n   hµng  Nhµ  níc   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung ¬ng thùc hiÖn.  Ch¬ng II. Quy ®Þnh cô thÓ §i Ò u   5.  C¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ ®îc lu ký t¹i Ng©n  hµng Nhµ níc bao gåm:  1. TÝn phiÕu kho b¹c;  2. TÝn phiÕu Ng©n hµng Nhµ níc; 3. Tr¸i phiÕu kho b¹c; 4. Tr¸i phiÕu c«ng tr×nh Trung ¬ng;
 4. 4 5.   Tr¸i   phiÕu   ®Çu   t  do   Ng©n   s¸ch   Trung  ¬ng   thanh  to¸n; 6. Tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ; 7. C«ng tr¸i; 8.   C¸c   lo¹i   giÊy   tê   cã   gi¸   kh¸c   do   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ níc quy ®Þnh trong tõng thêi kú. §i Ò u   6.     §Ó   tham   gia   lu   ký   giÊy   tê   cã   gi¸,   c¸c  kh¸ch hµng lu ký  ph¶i lËp vµ  göi Ng©n hµng Nhµ  níc “§¬n  xin tham gia lu ký giÊy tê cã gi¸” theo MÉu sè 1/LK (®Ýnh   kÌm).  §i Ò u  7.  Lu ký giÊy tê cã gi¸ 1. §èi víi giÊy tê  cã  gi¸ do Ng©n hµng Nhµ  níc ph¸t  hµnh hoÆc lµm ®¹i lý ph¸t hµnh díi h×nh thøc ghi sæ: a.   Trêng   hîp   giÊy   tê   cã   gi¸   ®ang   ®îc   theo   dâi   t¹i  Ng©n hµng Nhµ  níc: Kh¸ch hµng lu ký  lËp “GiÊy xin lu ký  giÊy tê  cã  gi¸” theo MÉu sè  2/LK (®Ýnh kÌm) kÌm chøng tõ  liªn quan göi Ng©n hµng Nhµ  níc. Trªn c¬  së  GiÊy xin lu  ký giÊy tê cã gi¸ cña kh¸ch hµng lu ký, Ng©n hµng Nhµ níc  tù   ®éng chuyÓn giÊy tê  cã  gi¸ vµo tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ lu ký cña kh¸ch hµng lu ký. b. Trêng hîp kh¸ch hµng lu ký  tróng thÇu mua giÊy tê  cã  gi¸ trong c¸c phiªn giao dÞch do Ng©n hµng Nhµ  níc tæ  chøc, Ng©n hµng Nhµ  níc tù   ®éng chuyÓn giÊy tê  cã  gi¸  ®ã  vµo tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ lu ký  cña kh¸ch hµng lu ký  trõ khi kh¸ch hµng cã yªu cÇu kh¸c.  2. §èi víi giÊy tê cã gi¸ ®ang lu ký ë Trung t©m giao  dÞch chøng kho¸n: Tríc khi sö  dông giÊy tê  cã  gi¸  ®ang lu ký  t¹i Trung  t©m giao dÞch chøng kho¸n  ®Ó  tham gia c¸c nghiÖp vô  thÞ  trêng   tiÒn   tÖ   víi   Ng©n   hµng   Nhµ   níc,   kh¸ch   hµng   lu   ký  thùc hiÖn chuyÓn giÊy tê  cã  gi¸ sang lu ký  t¹i tµi kho¶n  cña Ng©n hµng  Nhµ  níc më  t¹i  Trung  t©m giao dÞch  chøng  kho¸n theo quy  ®Þnh cña Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n.  Khi   nhËn   ®îc   th«ng   b¸o   cña   Trung   t©m   giao   dÞch   chøng   kho¸n vÒ  viÖc kh¸ch hµng chuyÓn kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ tõ  tµi kho¶n  cña  kh¸ch  hµng lu ký  sang  tµi  kho¶n  cña Ng©n  hµng Nhµ  níc, Ng©n hµng Nhµ  níc sÏ  chuyÓn giÊy tê  cã  gi¸  vµo tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ lu ký  cña kh¸ch hµng lu ký  më t¹i Ng©n hµng Nhµ níc. 3. §èi víi giÊy tê cã gi¸ lo¹i chøng chØ kh¸c:
 5. 5 Kh¸ch  hµng  lu ký   lËp vµ  göi  Ng©n  hµng Nhµ  níc GiÊy  xin lu ký  giÊy tê  cã  gi¸ kÌm b¶ng kª nép giÊy tê  cã  gi¸  vµ  toµn bé  chøng chØ giÊy tê  cã  gi¸. Ng©n hµng Nhµ  níc  tiÕp nhËn vµ  lµm thñ  tôc chuyÓn giÊy tê  cã  gi¸ vµo tµi  kho¶n giÊy tê cã gi¸ lu ký cña kh¸ch hµng lu ký. §i Ò u   8.  §¨ng ký  giÊy tê  cã  gi¸  ®Ó  tham gia nghiÖp  vô chiÕt khÊu, nghiÖp vô thÞ trêng më ­ Khi  cã  nhu cÇu chiÕt  khÊu giÊy tê  cã  gi¸, kh¸ch  hµng lu ký  göi Ng©n hµng Nhµ  níc danh môc giÊy tê  cã  gi¸  ®Ò  nghÞ  chiÕt khÊu theo quy  ®Þnh cña Quy chÕ  chiÕt khÊu,  Ng©n hµng Nhµ  níc kiÓm tra, x¸c nhËn giÊy tê  cã  gi¸  ®ñ  ®iÒu kiÖn tham gia nghiÖp vô chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng l u  ký. ­ Khi cã  nhu cÇu b¸n giÊy tê  cã  gi¸ trong phiªn giao  dÞch nghiÖp  vô  thÞ  trêng  më,  kh¸ch  hµng lu ký  göi danh  môc giÊy tê  cã  gi¸  ®¨ng ký  b¸n theo quy  ®Þnh cña Quy chÕ   nghiÖp vô  thÞ  trêng më, Ng©n hµng Nhµ  níc kiÓm tra, chÊp  nhËn giÊy tê cã gi¸ ®îc tham gia giao dÞch cho kh¸ch hµng  lu ký. §i Ò u  9.  CÇm cè giÊy tê cã gi¸ ®Ó vay t¸i cÊp vèn 1. Khi kh¸ch hµng lu ký   ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc chÊp  thuËn cho vay cã   ®¶m b¶o b»ng cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸, c¨n   cø vµo c¸c chøng tõ  hîp lÖ, Ng©n hµng Nhµ  níc thùc hiÖn  chuyÓn giÊy tê  cã  gi¸ tõ  tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ lu ký  cña kh¸ch hµng lu ký  sang tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ cÇm  cè. 2.  Khi kh¸ch  hµng  lu ký   hoµn thµnh  nghÜa  vô   tr¶ nî  Ng©n hµng Nhµ  níc, c¨n cø vµo chøng tõ   ®∙ tr¶ nî  vµ  GiÊy   ®Ò  nghÞ  hoµn tr¶ giÊy tê  cã  gi¸ cÇm cè  cña kh¸ch hµng l u  ký, Ng©n hµng Nhµ  níc thùc hiÖn gi¶i to¶ cÇm cè, chuyÓn  giÊy tê  cã  gi¸  ®ang cÇm cè  sang tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸   lu ký cña kh¸ch hµng lu ký.
 6. 6 § i Ò u   10.  CÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸  ®Ó  thÊu chi vµ  vay  qua ®ªm 1. Kh¸ch hµng lu ký  cã  nhu cÇu sö  dông giÊy tê  cã  gi¸  ®ang lu ký  t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  tham gia nghiÖp  vô   thÊu   chi   vµ   cho   vay   qua   ®ªm,   göi   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  GiÊy   ®Ò   nghÞ   cÇm   cè   giÊy   tê   cã   gi¸.   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  thùc hiÖn chuyÓn giÊy tê  cã  gi¸ tõ  tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ lu ký  cña kh¸ch hµng lu ký  sang tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ cÇm cè ®Ó thùc hiÖn nghiÖp vô thÊu chi vµ cho vay qua   ®ªm. 2.  Ng©n hµng  Nhµ   níc  thùc hiÖn  gi¶i  to¶ giÊy  tê  cã  gi¸ cÇm cè  cña kh¸ch hµng lu ký  trong trêng hîp kh«ng cã  nî  vay qua  ®ªm vµ  gi¸ trÞ  giÊy tê  cã  gi¸ cÇm cè  vît qu¸  møc quy  ®Þnh cña nghiÖp vô  thÊu chi vµ  cho vay qua  ®ªm.  §Ó ®îc gi¶i to¶ tµi s¶n cÇm cè, kh¸ch hµng lu ký göi Ng©n  hµng Nhµ níc GiÊy ®Ò nghÞ hoµn tr¶ giÊy tê cã gi¸ cÇm cè.   Ng©n hµng Nhµ  níc thùc hiÖn gi¶i to¶ mét phÇn hoÆc toµn  bé  giÊy tê  cã  gi¸ cÇm cè  theo  ®Ò  nghÞ  cña kh¸ch hµng lu  ký  vµ  chuyÓn giÊy tê  cã  gi¸  ®ang cÇm cè  sang tµi kho¶n  giÊy tê cã gi¸ lu ký cña kh¸ch hµng lu ký.  §i Ò u   11.   Ký  quü  giÊy tê  cã  gi¸  ®Ó  thiÕt  lËp h¹n  møc nî rßng 1. Kh¸ch hµng lu ký  cã  nhu cÇu sö  dông giÊy tê  cã  gi¸  ®ang lu ký  t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  ký  quü  cho viÖc  thiÕt lËp h¹n møc nî rßng trong thanh to¸n bï trõ gi¸ trÞ  thÊp,   göi   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   GiÊy   ®Ò   nghÞ   ký   quü.   Ng©n  hµng Nhµ  níc chuyÓn giÊy tê  cã  gi¸ tõ  tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ lu ký  cña kh¸ch hµng lu ký  sang tµi kho¶n giÊy tê  cã gi¸ cÇm cè. 2. Ng©n hµng Nhµ  níc hoµn tr¶ giÊy tê  cã  gi¸ ký  quü  trong trêng hîp giÊy tê  cã  gi¸  ®Õn h¹n thanh to¸n vµ   ®∙  cã  giÊy tê  cã  gi¸ kh¸c thay thÕ  hoÆc gi¸ trÞ  giÊy tê  cã  gi¸ ký  quü  vît qu¸ møc quy  ®Þnh trong híng dÉn thiÕt lËp  vµ  qu¶n lý  h¹n møc nî  rßng. Trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ  hoµn tr¶  giÊy tê cã gi¸ ký quü cña tæ chøc tÝn dông, Ng©n hµng Nhµ   níc chuyÓn giÊy tê cã gi¸ ®ang ký quü sang tµi kho¶n giÊy  tê cã gi¸ lu ký cña kh¸ch hµng lu ký.
 7. 7 § i Ò u   12.  CÇm cè giÊy tê cã gi¸ ®Ó vay vèn gi÷a c¸c  kh¸ch hµng lu ký víi nhau  Kh¸ch hµng lu ký cã thÓ sö dông giÊy tê cã gi¸ lu ký  trùc   tiÕp   t¹i   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ®Ó   cÇm   cè   vay   vèn   lÉn  nhau. 1. Kh¸ch hµng lu ký  (bªn cÇm cè) cã  nhu cÇu cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸  ®Ó  vay vèn cña kh¸ch hµng lu ký  kh¸c göi  ®Õn Ng©n hµng Nhµ níc c¸c tµi liÖu sau: ­ §¬n ®Ò nghÞ x¸c nhËn vµ phong to¶ giÊy tê cã gi¸; ­ Biªn b¶n tho¶ thuËn gi÷a bªn cÇm cè vµ bªn nhËn cÇm  cè  kÌm b¶ng kª danh môc giÊy tê  cã  gi¸ dïng lµm tµi s¶n  cÇm cè; 2.  Ng©n hµng  Nhµ   níc  tiÕp nhËn  hå  s¬   tµi liÖu,  lµm  thñ tôc phong to¶ giÊy tê cã gi¸ vµ chuyÓn giÊy tê cã gi¸   tõ  tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ lu ký  cña kh¸ch hµng lu ký  sang tµi kho¶n giÊy tê cã gi¸ cÇm cè. 3. Trong thêi gian cÇm cè, bªn cÇm cè  cã  thÓ   ®Ò  nghÞ  Ng©n hµng Nhµ  níc  ®æi giÊy tê  cã  gi¸  ®ang  ®îc Ng©n hµng  Nhµ   níc   phong   to¶   b»ng   giÊy   tê   cã   gi¸   kh¸c   ®ang   lu   ký  trùc   tiÕp   t¹i   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   nÕu   do   giÊy   tê   cã   gi¸  ®ang cÇm cè ®Õn h¹n thanh to¸n. Bªn cÇm cè còng cã thÓ ®Ò   nghÞ  Ng©n hµng Nhµ  níc kÐo dµi thêi h¹n cÇm cè. Trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ   cña   bªn   cÇm   cè   ®∙   cã   sù   chÊp   thuËn  cña  bªn  nhËn cÇm cè, Ng©n hµng Nhµ  níc xem xÐt cho phÐp bªn cÇm  cè   ®æi  giÊy tê  cã  gi¸ hoÆc gia h¹n thêi h¹n cÇm cè  giÊy   tê cã gi¸. 4.   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chÊm   døt   phong   to¶   vµ   chuyÓn  giÊy tê  cã  gi¸  ®ang cÇm cè  sang tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸   lu ký  cña kh¸ch hµng lu ký  khi nhËn  ®îc giÊy  ®Ò  nghÞ  cña  bªn cÇm cè  kÌm x¸c nhËn cña bªn nhËn cÇm cè  vÒ  viÖc  ®∙  hoµn tr¶ ®Çy ®ñ kho¶n nî vay cÇm cè. §i Ò u  13.  Sö dông giÊy tê cã gi¸ ®Ó chiÕt khÊu 1. GiÊy tê  cã  gi¸  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc chiÕt khÊu  toµn bé thêi h¹n cßn l¹i:   Khi chÊp nhËn cho kh¸ch hµng lu ký  chiÕt khÊu toµn  bé thêi h¹n cßn l¹i cña giÊy tê cã gi¸, Ng©n hµng Nhµ n íc  chuyÓn giÊy tê  cã  gi¸ tõ  tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ lu ký  cña kh¸ch hµng lu ký  sang tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ l u ký  cña Ng©n hµng  Nhµ  níc. Kh¸ch  hµng  lu ký  cã  tr¸ch  nhiÖm  chuyÓn quyÒn së h÷u giÊy tê cã gi¸ cho Ng©n hµng Nhµ níc. 2. GiÊy tê cã gi¸ ®îc Ng©n hµng Nhµ níc chiÕt khÊu cã  kú h¹n:
 8. 8 a. Khi chÊp nhËn chiÕt khÊu cã  kú  h¹n giÊy tê  cã  gi¸  cña kh¸ch hµng lu ký, Ng©n hµng Nhµ níc chuyÓn giÊy tê cã  gi¸ tõ  tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ l u ký  cña kh¸ch hµng lu  ký  sang tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ cÇm cè   ®Ó  qu¶n lý  trong   thêi gian chiÕt khÊu.  b.  Khi kh¸ch  hµng  lu ký   hoµn thµnh  nghÜa  vô   tr¶ nî  theo cam kÕt mua l¹i, Ng©n hµng Nhµ  n íc thùc hiÖn chuyÓn  giÊy tê  cã  gi¸  ®ang cÇm cè  sang tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸   lu ký cña kh¸ch hµng lu ký. §i Ò u   14.   Sö   dông   giÊy   tê   cã   gi¸   ®Ó   thùc   hiÖn  nghiÖp vô thÞ trêng më 1. GiÊy tê cã gi¸ mua b¸n h¼n: a. Ng©n hµng Nhµ níc mua h¼n giÊy tê cã gi¸: Vµo   ngµy   ®Êu   thÇu,   kh¸ch   hµng   lu   ký   ph¶i   göi   Ng©n  hµng Nhµ  níc GiÊy  ®¨ng ký  b¸n giÊy tê  cã  gi¸. C¨n cø kÕt   qu¶ tróng thÇu, Ng©n hµng Nhµ  níc chuyÓn giÊy tê  cã  gi¸  tõ  tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ lu ký  cña kh¸ch hµng lu ký  sang giÊy tê  cã  gi¸ cña Ng©n hµng Nhµ  níc. Kh¸ch hµng lu  ký  cã  tr¸ch nhiÖm chuyÓn quyÒn së  h÷u giÊy tê  cã  gi¸ cho  Ng©n hµng Nhµ níc. b. Ng©n hµng Nhµ níc b¸n h¼n giÊy tê cã gi¸:  C¨n cø kÕt qu¶ tróng thÇu, Ng©n hµng Nhµ  níc chuyÓn  giÊy tê  cã  gi¸ cña Ng©n hµng Nhµ  níc sang tµi kho¶n giÊy  tê cã gi¸ lu ký cña kh¸ch hµng lu ký.  2. GiÊy tê cã gi¸ mua b¸n cã kú h¹n: a. Ng©n hµng Nhµ níc mua cã kú h¹n giÊy tê cã gi¸: ­ C¨n cø kÕt qu¶ tróng thÇu, hîp  ®ång b¸n vµ  mua l¹i  giÊy tê  cã  gi¸ gi÷a kh¸ch hµng lu ký  vµ  Ng©n hµng Nhµ  n­ íc, Ng©n hµng Nhµ  níc chuyÓn giÊy tê  cã  gi¸ tõ  tµi kho¶n  giÊy tê  cã  gi¸ lu ký  cña kh¸ch hµng lu ký  sang tµi kho¶n  giÊy tê cã gi¸ lu ký cña Ng©n hµng Nhµ níc. ­ Khi kh¸ch hµng lu ký  thùc hiÖn  ®óng cam kÕt trong  hîp   ®ång,   c¨n   cø   chøng   tõ   hîp   lÖ,   Ng©n   hµng   Nhµ   n íc  chuyÓn giÊy tê  cã  gi¸ tõ  tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ lu ký  cña Ng©n hµng Nhµ níc sang tµi kho¶n giÊy tê cã gi¸ lu ký  cña kh¸ch hµng lu ký. b. Ng©n hµng Nhµ níc b¸n cã kú h¹n: ­ C¨n cø kÕt qu¶ tróng thÇu cña kh¸ch hµng lu ký, hîp  ®ång b¸n vµ mua l¹i giÊy tê cã gi¸ gi÷a Ng©n hµng Nhµ n íc  vµ  kh¸ch hµng lu ký, Ng©n hµng Nhµ  níc chuyÓn giÊy tê  cã  gi¸ cña Ng©n hµng Nhµ  níc sang tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸  lu ký cña kh¸ch hµng lu ký.
 9. 9 ­ Khi hÕt h¹n hîp ®ång b¸n vµ mua l¹i giÊy tê cã gi¸,   Ng©n hµng Nhµ níc chuyÓn giÊy tê cã gi¸ tõ tµi kho¶n giÊy  tê  cã  gi¸ lu ký  cña kh¸ch hµng lu ký  sang tµi kho¶n giÊy  tê cã gi¸ cña Ng©n hµng Nhµ níc.  §i Ò u   15.   Mua,   b¸n   giÊy   tê   cã   gi¸   gi÷a   c¸c   kh¸ch  hµng lu ký 1. Khi cã nhu cÇu b¸n giÊy tê cã gi¸ ®ang l u ký trùc  tiÕp   t¹i   Ng©n   hµng   Nhµ   níc,   kh¸ch   hµng   lu   ký   ph¶i   göi  Ng©n hµng  Nhµ  níc GiÊy  ®Ò  nghÞ  chuyÓn  kho¶n giÊy  tê  cã  gi¸ kÌm giÊy x¸c nhËn chuyÓn quyÒn së  h÷u giÊy tê  cã  gi¸  vµ c¸c giÊy tê liªn quan kh¸c nÕu cÇn. 2. C¨n cø ®Ò nghÞ cña kh¸ch hµng lu ký b¸n, Ng©n hµng  Nhµ níc chuyÓn giÊy tê cã gi¸ tõ tµi kho¶n giÊy tê cã gi¸   lu ký  cña kh¸ch hµng lu ký  b¸n sang tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ lu ký cña kh¸ch hµng lu ký mua. §i Ò u   16.  Thanh to¸n gèc vµ  l∙i giÊy tê  cã  gi¸ khi  ®Õn h¹n 1. Thanh to¸n gèc vµ  l∙i giÊy tê  cã  gi¸ lu ký  trùc  tiÕp t¹i Ng©n hµng Nhµ níc. a. §èi víi giÊy tê  cã  gi¸ do Ng©n hµng Nhµ  níc ph¸t  hµnh hoÆc lµm ®¹i lý ph¸t hµnh:  ­   Khi   giÊy   tê   cã   gi¸   ®Õn   h¹n   thanh   to¸n   gèc,   l∙i,  kh¸ch   hµng   lu   ký   göi   giÊy   ®Ò   nghÞ   thanh   to¸n   cho   Ng©n  hµng Nhµ  níc. Ng©n hµng Nhµ  níc lµm thñ  tôc thanh to¸n,  gi¶m giÊy tê  cã  gi¸  ®Õn h¹n thanh to¸n t¬ng øng trªn tµi  kho¶n giÊy tê cã gi¸ lu ký cña kh¸ch hµnh lu ký. b. §èi víi giÊy tê cã gi¸ kh¸c:  Khi giÊy tê  cã  gi¸ lo¹i chøng chØ  ®Õn h¹n thanh to¸n  gèc, l∙i, kh¸ch hµng lu ký lµm thñ tôc rót giÊy tê cã gi¸   mang  ®Õn tæ chøc ph¸t hµnh hoÆc  ®¹i lý  cña tæ chøc ph¸t  hµnh ®Ó thanh to¸n. 2. Thanh to¸n gèc vµ l∙i giÊy tê cã gi¸ l u ký t¹i tµi  kho¶n cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ë  Trung t©m giao dÞch chøng  kho¸n: ViÖc thanh to¸n l∙i vµ  gèc giÊy tê  cã  gi¸ cña kh¸ch  hµng lu ký  t¹i tµi kho¶n cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ë  Trung  t©m   giao   dÞch  chøng   kho¸n  do   Trung   t©m   giao   dÞch   chøng   kho¸n thùc hiÖn. 
 10. 10 § i Ò u  17.  Rót giÊy tê cã gi¸ 1. GiÊy tê  cã  gi¸ lu ký  trùc tiÕp t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc:  Khi cã  nhu cÇu rót giÊy tê  cã  gi¸ lo¹i chøng chØ lu  ký  trùc tiÕp t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc, kh¸ch hµng lu ký  göi  Ng©n hµng Nhµ  níc “GiÊy xin rót giÊy tê  cã  gi¸” theo MÉu  sè  3/LK (®Ýnh kÌm). C¨n cø  ®Ò  nghÞ  cña kh¸ch hµng lu ký,  Ng©n hµng Nhµ níc gi¶m giÊy tê cã gi¸ trªn tµi kho¶n giÊy  tê  cã  gi¸ lu ký  cña kh¸ch hµng lu ký  vµ  lµm thñ  tôc giao  tr¶ chøng chØ giÊy tê cã gi¸ cho kh¸ch hµng lu ký. 2. GiÊy tê  cã  gi¸ lu ký  t¹i tµi kho¶n cña Ng©n hµng  Nhµ níc ë Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n:  a. Khi cã  nhu cÇu rót giÊy tê  cã  gi¸ lu ký  t¹i tµi  kho¶n cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ë  Trung t©m giao dÞch chøng  kho¸n,   kh¸ch   hµng   lu   ký   göi   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   GiÊy   ®Ò  nghÞ chuyÓn kho¶n giÊy tê cã gi¸ ®ang lu ký t¹i tµi kho¶n  cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ë  Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n  sang tµi kho¶n cña kh¸ch hµng lu ký ë Trung t©m giao dÞch  chøng kho¸n. b. Trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña kh¸ch hµng lu ký, Ng©n hµng  Nhµ   níc   yªu   cÇu   Trung   t©m   giao   dÞch   chøng   kho¸n   chuyÓn   kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ cña kh¸ch hµng lu ký  sang tµi kho¶n  cña kh¸ch hµng lu ký   ë  Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n.  Sau  ®ã, viÖc rót giÊy tê  cã  gi¸ cña kh¸ch hµng lu ký  sÏ  do   Trung   t©m   giao   dÞch   chøng   kho¸n   thùc   hiÖn   theo   quy  ®Þnh cña Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n.  §i Ò u  18.  ChÊm døt lu ký Khi kh«ng cã  nhu cÇu lu ký  giÊy tê  cã  gi¸ t¹i Ng©n  hµng Nhµ  níc, kh¸ch hµng lu ký  ph¶i lµm thñ  tôc  ®ãng c¸c  tµi kho¶n giÊy tê  cã  gi¸ theo quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc.  Ch¬ng III. Tæ chøc thùc hiÖn §i Ò u  19.  Tr¸ch nhiÖm cña kh¸ch hµng lu ký ­ LËp  ®Çy  ®ñ  hå  s¬   ®Ó  tham gia l u ký  giÊy tê  cã  gi¸  t¹i Ng©n hµng Nhµ níc. ­ Cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn giÊy tê cã gi¸  lu ký theo yªu cÇu cña Ng©n hµng Nhµ níc. ­ ChÊp hµnh ®óng c¸c quy ®Þnh trong cam kÕt, hîp ®ång   cã liªn quan ®Õn giÊy tê cã gi¸.
 11. 11 § i Ò u   20.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n  hµng Nhµ níc ViÖt Nam 1. Së Giao dÞch:  a. Híng dÉn quy tr×nh lu ký  giÊy tê  cã  gi¸ t¹i Ng©n  hµng Nhµ níc vµ c¸c mÉu biÓu liªn quan. b. Thùc hiÖn lu ký  vµ  h¹ch to¸n giÊy tê  cã  gi¸ t¹i  Ng©n hµng Nhµ níc theo quy ®Þnh. c. Ký  kÕt tho¶ thuËn lu ký  giÊy tê  cã  gi¸ víi Trung  t©m giao dÞch chøng kho¸n. 2. Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh: a. Híng dÉn h¹ch to¸n lu ký  giÊy tê  cã  gi¸ theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy. b. Híng dÉn thñ tôc ®ãng, më c¸c tµi kho¶n giÊy tê cã  gi¸. 3. Côc C«ng nghÖ tin häc ng©n hµng: X©y dùng ch¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông vÒ  lu ký  giÊy  tê cã gi¸ ®Ó theo dâi, qu¶n lý giÊy tê cã gi¸ vµ híng dÉn  quy tr×nh kü thuËt lu ký giÊy tê cã gi¸ qua m¹ng vi tÝnh. 4. Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung ¬ng: a. Thùc hiÖn lu ký  giÊy tê  cã  gi¸ cho c¸c kh¸ch hµng  lu   ký   cã   Héi   së   chÝnh   trªn   ®Þa   bµn   theo   uû   quyÒn   cña  Thèng ®èc. b. §Þnh kú b¸o c¸o t×nh h×nh lu ký giÊy tê cã gi¸ cña  kh¸ch hµng lu ký  trªn  ®Þa bµn vÒ  Së  Giao dÞch Ng©n hµng  Nhµ níc.  §i Ò u  21.  §iÒu kho¶n thi hµnh ViÖc söa  ®æi,  bæ sung  néi  dung  cña Quy chÕ  nµy do  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.
 12. 12 MÉu sè 1/LK (Kh¸ch hµng lu  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam ký) §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc …………                                   .... Sè:…………….... ....., ngµy… th¸ng… n¨m…… §¬n xin tham gia lu ký GiÊy Tê Cã gi¸ KÝnh göi:  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam Tªn   ®¬n   vÞ:   (kh¸ch   hµng   lu  ký).............................     M∙  sè:........................... §Þa  chØ...................................................... ...................................................... §iÖn   tho¹i:   ........................................  Fax: ................................................... Sè   hiÖu   tµi   kho¶n   thanh   to¸n   b»ng   ®ång   ViÖ  Nam:........................................ Më  t¹i:   .................................................... ....................................................... C¨n cø c¸c quy  ®Þnh cña Quy chÕ  lu ký  GTCG t¹i NHNN  ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè.... ngµy... th¸ng... n¨m  2004   cña   Thèng   ®èc   NHNN,......   (®¬n   vÞ   xin   lu   ký)   xin  ®¨ng   ký   tham   gia   lu   ký   GTCG   t¹i   NHNN   víi   c¸c   néi   dung  sau: 1. Chóng t«i xin giíi thiÖu danh s¸ch c¸n bé  cã  thÈm  quyÒn ký  c¸c chøng tõ  giao dÞch liªn quan  ®Õn göi, rót,  chuyÓn kho¶n GTCG:     Hä vµ tªn     Chøc vô   Ch÷ ký 1     Ch÷ ký 2 Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc):  Ngêi ®îc uû quyÒn thø nhÊt: Ngêi ®îc uû quyÒn thø hai: MÉu dÊu ®¬n vÞ: 2. Chóng t«i xin cam kÕt:
 13. 13 ­  Tu©n thñ  mäi quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  lu ký  GTCG t¹i  NHNN ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè.../2004/NHNN ngµy...  th¸ng...   n¨m....   cña   Thèng   ®èc   NHNN   vµ   mäi   söa   ®æi,   bæ   sung ®èi víi Quy chÕ nµy; ­ Tr¶ phÝ lu ký do NHNN quy ®Þnh theo tõng thêi kú; ­   Cung   cÊp   cho   NHNN   c¸c   th«ng   tin   mµ   NHNN   yªu   cÇu  liªn quan ®Õn GTCG lu ký. Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
 14. 14 MÉu sè 2/LK (Kh¸ch hµng lu  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam ký) §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc …………                                   .... Sè:…………….... ....., ngµy… th¸ng… n¨m…… GiÊy xin lu ký giÊy tê cã gi¸ KÝnh göi:   Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Së Giao dÞch hoÆc NHNN chi nh¸nh tØnh, thµnh phè) ­ Tªn t«i lµ:……………………. Chøc vô:…………………………. ­ §¹i diÖn cho Ng©n hµng:…………………………………………. ­ §Þa chØ:…………………………………………………………… ­ M∙ sè ng©n hµng:……… §iÖn tho¹i:…….. Fax:………………… ­ Tµi kho¶n GTCG lu ký:………………………………………….. §Ò nghÞ lu ký c¸c lo¹i GTCG sau: TT Tªn  H×nh  M∙  MÖnh  L∙i suÊt Ngµy  Gh GTCG thøc  sè gi¸ ph¸t  ®Õn h¹n  i  GTCG hµnh TT ch ó Tæng  céng   Tæng Gi¸m §èc (Gi¸m ®èc) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 15. 15 MÉu sè 3/LK (Kh¸ch hµng lu  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam ký) §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc …………                                   .... Sè:…………….... ....., ngµy… th¸ng… n¨m…… GiÊy xin rót giÊy tê cã gi¸ KÝnh göi:   Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Së Giao dÞch hoÆc NHNN chi nh¸nh tØnh, thµnh phè) ­ Tªn t«i lµ:……………………. Chøc vô:…………………………. ­ §¹i diÖn cho Ng©n hµng:…………………………………………. ­ §Þa chØ:…………………………………………………………… ­ M∙ sè ng©n hµng:……… §iÖn tho¹i:…….. Fax:………………… ­ Tµi kho¶n GTCG lu ký:………………………………………….. §Ò nghÞ rót c¸c lo¹i GTCG sau: TT Tªn GTCG H×nh  M∙ sè MÖnh gi¸ L∙i suÊt Ngµy  Ghi  thøc  ph¸t hµnh ®Õn h¹n  chó GTCG TT Tæng  céng   Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2