intTypePromotion=1

Quyết định 1048/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
177
lượt xem
42
download

Quyết định 1048/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1048/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi bàng VNĐ tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng có số dư tiền gửi huy động phải tính dự trữ bắt buộc dưới 500 triệu đồng, của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và của Ngân hàng Chính sách xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1048/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. quyÕt ®Þnh cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc sè 1048/q®­nhnn ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2004 VÒ l∙i suÊt tiÒn göi b»ng VN§ t¹i NHNN cña c¸c TCTD cã sè d tiÒn göi huy ®éng ph¶i tÝnh DTBB díi 500 triÖu ®ång, cña QTDND c¬ së vµ cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  LuËt C¸c tæ chøc   tÝn dông ngµy 12/12/1997; ­     C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  582/2003/Q§­NHNN ngµy 09/6/2003   cña Thèng  ®èc NHNN vÒ  viÖc  ®iÒu chØnh dù  tr÷  b¾t buéc  ®èi   víi c¸c tæ chøc tÝn dông; ­  Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ,                                                  quyÕt ®Þnh: §iÒu 1.  Møc   l∙i   suÊt   tiÒn   göi   b»ng   ®ång   ViÖt   Nam   t¹i  Ng©n hµng Nhµ  níc cña c¸c tæ chøc tÝn dông cã  sè  d tiÒn göi  huy  ®éng ph¶i tÝnh dù  tr÷  b¾t buéc díi 500 triÖu  ®ång, cña  Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  vµ  cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙  héi lµ 1,2%/n¨m. §iÒu 2. QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh kÓ  tõ  ngµy   ký. §iÒu 3.  Ch¸nh V¨n phßng, Ch¸nh Thanh tra Ng©n hµng, Vô  trëng Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Vô  trëng Vô  KÕ  to¸n Tµi chÝnh,  Gi¸m  ®èc Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc, Thñ  trëng c¸c  ®¬n  vÞ liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè, Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c   tæ chøc tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.                
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2