intTypePromotion=1

Quyết định 11/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
77
lượt xem
4
download

Quyết định 11/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 11/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất của mặt hàng phân bón trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 11/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  11/2001/Q§/BT C   ë tµi n g µy  13 th¸ng 03 n¨ m  2001  Ò  viÖc söa  æ i   thu Õ   u Êt  V ® s cña  Æ t   µ n g   p h © n  b ã n   trong Bi Ó u  thu Õ   m h thu Õ  n h Ë p  kh È u  u  ®∙i bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy  02/03/1993 cña  ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ     níc cña Bé,    C¬ quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu  thuÕ nhËp khÈu theo Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo  NghÞ  quyÕt sè 63/NQ­ UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      ñy  th vô  héikhãa X; C¨n  ®iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; C¨n  §iÒu  ­ QuyÕt  cø  4    ®Þnh  223/Q§­ sè  TTg ngµy  06/03/2001  cña Thñ  t   íng ChÝnh phñ  viÖc        ë  vÒ  tiªuthô lóa,g¹o  ®ång  b»ng s«ng Cöu Long  cµ  vµ  phª ë    T©y Nguyªn; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu   1: Söa  ®æi møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙icña  u    mét sè  chñng  i lo¹ ph©n  bãn thuéc    c¸c nhãm   3103, 3105    quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  sè 41/2000/Q§/BTC                     ngµy  17/03/2000  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé      thµnh møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙imíiquy  u      ®Þnh  i t¹ Danh  môc söa  ®æi thuÕ suÊt m Æt     hµng ph©n  bãn  trong BiÓu    thuÕ thuÕ nhËp  khÈu  ®∙i u    ban hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  nµy.   §iÒu   2: QuyÕt  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    c¸cTê  khai hµng nhËp  khÈu ®∙ nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu  tõ ngµy  15/03/2001.Nh÷ng    quy ®Þnh  íc ®©y       tr   tr¸ víiquy  i ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh nµy  ®Òu     b∙ibá.      
  2. 2 d a n h  m ô c  s ö a ® æ i  thu Õ  s u Êt c ñ a m Æ t  h µ n g  p h © n  b ã n  trong  bi Ó u  thu Õ  thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i (Ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  11//2001/Q§­ sè  BTC   ngµy  th¸ng03  13    n¨m  2001  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  Bé    ) M∙  sè M«     t¶nhãm   Æt   m hµng ThuÕ   xuÊt(%)   Nhãm Ph©n  nhãm 3103 Ph©n  kho¸ng  hoÆc  ph©n  hãa  häc, cã  chøa  phèt  ph¸t 3103 10 00 ­Su­pe    phètph¸t(su­ l©n)     pe  5 3103 20 00 ­XØ   z¬    ba­ (xØ  phètph¸t)   0 3103 90 ­Lo¹ikh¸c:     3103 90 10 ­  ­Ph©n  nung  l©n  ch¶y 5 3103 90 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 0 3105 Ph©n   kho¸ng  hoÆc   ph©n   hãa  häc,  chøa  hai  Æc   thµnh  ho ba  phÇn   t¬,phèt  ni    pho,  ka    li;ph©n   bãn   kh¸c; c¸c  Æt     m hµng  cña  ch¬ng  nµy  d¹ng  ë  viªn ho Æc   d¹ng  ¬ng    c¸c  t tù  Æc   ho ®ãng   trong  bao  träng îng  b×  l c¶  b× kh«ng  qu¸  10kg 3105 10 00 ­ C¸c  Æt   m hµng  cña  ch¬ng  nµy  d¹ng    ë  viªn 0 hoÆc     c¸c d¹ng ¬ng    t tù hoÆc   ®ãng  trong bao    b×,trängl   b×     îng c¶  kh«ng    kg qu¸ 10  3105 20 00 ­ Ph©n    kho¸ng  hoÆc   ph©n  hãa  häc  chøa  ba  3 thµnh  phÇn      nit¬,phètpho  ka    vµ  li 3105 30 00 ­ Diamoni dihydrogenorthophosphate (phèt   0 ph¸tdiamoni)   3105 40 00 ­ Amoni dihydrogenorthophosphate(phètph¸t           0 monoamoni) vµ   hçn  hîp  cña  víidiamoni nã      hydrogenorthophosphate(phètph¸tdiamoni)       ­ Ph©n  kho¸ng hoÆc  ph©n  hãa häc kh¸c   chøa    haithµnh  phÇn      phètph¸t: nit¬ vµ    3105 51 00 ­­Chøa        phètph¸t    nit¬r¸t vµ    0 3105 59 00 ­­Lo¹ikh¸c      0 3105 60 00 ­ Ph©n    kho¸ng  hoÆc   ph©n  hãa  häc  chøa    hai 0 thµnh  phÇn  phètph¸tvµ  li     ka  3105 90 00 ­Lo¹ikh¸c     0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2