intTypePromotion=1

Quyết định 112/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định 112/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 112/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vay nợ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 112/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è 112/2001/Q§­B T C   B tr n g µy  9 th¸ng 11 n¨ m  2009 V Ò  viÖc b a n  h µ n h   ét sè  m ® Þ n h   ø c  chi tiªu m  ¸p d ô n g  c h o  c¸c d ù  ¸n cã s ö  d ô n g   n g u å n  vèn  ç    P h¸t triÓn C h Ý n h  thøc  D A) vay nî  H trî (O B é  tr n g  B é  T µi c h Ý n h ë C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tr¸chnhiÖm   vµ    qu¶n    lýNhµ    níc cña Bé, c¬  quan  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh  NhiÖm     vÒ  vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  17/2001/N§­   sè  CP ngµy 4/5/2001 cña ChÝnh phñ  vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ Qu¶n    sö  lývµ  dông nguån  vèn  trî Hç   Ph¸ttr   iÓn  ChÝnh thøc; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  198/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 30/9/1999  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  vÒ    "TiÒn ¬ng  l cña    viªnchøc  c¸n bé    lµm viÖc  i t¹ Ban qu¶n    lýdù  ¸n ®Çu      tx©y  dùng  "; C¨n cø Th«ng t sè 150/1998/TT­ BTC  ngµy 19/11/1998 cña Bé  Tµi  chÝnh híng dÉn Qu¶n    sö  lý vµ  dông kinh phÝ ®µo       t¹o båi dìng c¸n  vµ  bé  c«ng  chøc Nhµ níc; C¨n  Th«ng   93/1998/BTC  cø  tsè  ngµy  30/6/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    quy  ®Þnh ChÕ   chitiªuHéi nghÞ; ®é        C¨n  Th«ng   94/1998/TC­ cø  tsè  BTC  ngµy 30/6/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    quy ®Þnh  ChÕ     ®é c«ng    t¸cphÝ cho  bé, c«ng  c¸n    chøc Nhµ    c«ng    níc ®i  t¸c trongníc;   XÐt    ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  TµichÝnh    Vô    §èingo¹i, Q uy Õt  Þ nh ®
  2. 2 §iÒu 1  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy "Quy ®Þnh    vÒ mét sè  ®Þnh  møc       dông  chitiªu¸p  cho    ¸n  sö  c¸c dù  cã  dông nguån vèn  trîPh¸t Hç      tr   iÓnChÝnh  thøc (ODA)    vay    nî". §iÒu  Nh÷ng  2  ®Þnh  møc  îcban  ®   hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy    lµ møc  trÇn tèi .Trong      ®a   ph¹m      vic¸c®Þnh møc quy  ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh nµy  vµ trong ph¹m      vicho phÐp cña nguån ng©n  s¸ch chiqu¶n    ¸n,gi¸m      lýdù    ®èc  c¸c Ban    qu¶n      ¸n  lýc¸c dù  ODA   quyÕt ®Þnh møc     thÓ  dông  chicô  ¸p  cho Dù  ¸n mét    c¸ch phïhîp.     §iÒu 3  C¸c quy ®Þnh, híng dÉn    vÒ ®Þnh  møc   íc ®©y   Bé    tr   do  Tµi chÝnh ban hµnh,hoÆc   TµichÝnh  ý    Bé    cã  kiÕn thèng nhÊt ®Ó   chñ    Bé  qu¶n  ban hµnh  dông  ¸p  cho mét  dù  ODA     sè  ¸n  sÏ chÊm  døt hiÖu      khi lùc kÓ tõ    QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh. §iÒu  QuyÕt  4  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.   C¸c    Bé, ngµnh,UBND       c¸c cÊp, c¸c ®¬n  sö      vÞ  dông nguån  vèn  ODA   cã  tr¸chnhiÖm    thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  3. 3 Q uy   Þ nh   ® m é t s è ® Þ n h  m ø c  c hi tiªu ¸p d ô n g  c h o  c¸c d ù  ¸n  s ö  d ô n g  n g u å n  v è n H ç  trî h¸t triÓn C h Ý n h  thøc (O D A) v ay nî  P (Ban  hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh  112/2001/Q§­     sè  BTC ngµy  th¸ng11  9    n¨m  2001  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    §iÒu    1. Phô  cÊp qu¶n    ¸n ODA     lýdù    ¸p dông cho    c¸c c«ng chøc thuéc  biªn chÕ    quan    c¸c c¬  hµnh chÝnh  nghiÖp  sù  cña nhµ    îc ®iÒu  níc ®   chuyÓn  sang  lµm  viÖc      t¹ c¸cban  i qu¶n    ¸n ODA   lýdù    Hµnh chÝnh  nghiÖp: sù    1.      §èi víic¸c c«ng  chøc thuéc biªn chÕ     c¸c  quan  c¬  hµnh  chÝnh  sù  nghiÖp  Nhµ      îc ®iÒu    níc khi ®   sang  c«ng    i   t¸ct¹  ban  c¸c qu¶n    ¸n  lýdù  ODA   Hµnh  chÝnh  nghiÖp  îc hëng  sù  ®   nguyªn ¬ng  l theo  ng¹ch bËc  nh khi cha    sang  ¸n,ngoµi ra  îc hëng  dù      ®   thªm mét  kho¶n  phô  cÊp qu¶n    ¸n  lýdù  ODA   b»ng 100%  ¬ng  b¶n  l c¬  cña c«ng chøc ¬ng  ¬ng  t ® trong ng¹ch bËc ¬ng      l hµnh  chÝnh  nghiÖp  sù  theo NghÞ  ®Þnh  25/CP  sè  ngµy 23/5/1993 cña    ChÝnh phñ  quy ®Þnh   t¹m    thêi chÕ     ®é tiÒn ¬ng    l míi cña  c«ng  chøc, viªn chøc      hµnh  chÝnh  nghiÖp  lùcl   trang. sù  vµ   îng vò  Khi ® îc ®iÒu      ®éng  sang  c«ng    ic¸c ban  t¸c t¹    qu¶n    ¸n  lý dù  ODA,    c¸c c«ng chøc  îc ®iÒu  ®   ®éng hëng ¬ng  b¶n  c¬  l c¬  do  quan  ®iÒu ®éng      chitr¶ vµ hëng mét  kho¶n  phô cÊp qu¶n    ¸n ODA     lýdù    tõ nguån    chiphÝ  qu¶n    lýdù  ¸n cña Ban  qu¶n    ¸n  lýdù  ODA.  NÕu   quan  c¬  ®iÒu  ®éng chÊm      ¬ng  døt tr¶l cho c«ng chøc  îc®iÒu  ®   ®éng    th× Ban  qu¶n    ¸n ODA   tr¸chnhiÖm     lýdù    cã    tr¶ c¶ ¬ng  b¶n  kho¶n  l c¬  vµ  phô cÊp  qu¶n    ¸n  lýdù  ODA   cho ngêi lao ®éng        tõ nguån    chiphÝ  qu¶n    ¸n ODA    lýdù    . 2. §èivíic¸c c«ng          chøc thuéc biªnchÕ      hµnh chÝnh  nghiÖp  sù  Nhµ    níc ® îcph©n    c«ng lµm kiªm  nhiÖm  thªm      t¹ c¸cban  i qu¶n    ¸n ODA     lýdù    th× vÉn h­ ëng ¬ng  b¶n  ic¬  l c¬  t¹  quan  ¬ng  ® chøc  chØ   vµ  hëng  mét  kho¶n  phô cÊp  qu¶n    ¸n  lý dù  ODA     nguån    tõ   chi phÝ qu¶n    ¸n  lý dù  cña  ban  qu¶n    ¸n  lý dù  ODA.  Kho¶n  phô cÊp  qu¶n    ¸n  lýdù  ODA   îc hëng          thêigian ®   phï hîp víitû lÖ      lµm  viÖc  cho  ¸n.Trêng  ® îc ph©n  dù    hîp    c«ng lµm kiªm nhiÖm   nhiÒu  ë  ban  qu¶n    ¸n  lýdù  ODA   chØ  îchëng  th×  ®   phô  cÊp  mét  ë  ban qu¶n      thêi lýn¬i cã    gian lµm    viÖc kiªm  nhiÖm  nhiÒu  nhÊt. VÝ   c¸ch tÝnh  thÓ: ¤ng  lµc¸n bé  dô    cô    A      kiªm  nhiÖm   lµm  viÖc 30%     thêi gian cho  ¸n  dù  ODA   thø nhÊt  20%     vµ  thêigian cho  ¸n  dù  ODA  thø  ® îc h­ 2    ëng: ­L¬ng  b¶n  c¬    c¬  do  quan  ¬ng  ® chøc  tr¶. ­Møc    phô  cÊp  qu¶n    ¸n ODA   îchëng  lýdù    ®   b»ng:   L¬ng  b¶n    c¬  (x)30  ­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­ 100 vµ  îcchitr¶tõnguån    ®         chiphÝ qu¶n    ¸n cña  ¸n ODA   nhÊt. lýdù    dù    thø  Quy ®Þnh    vÒ møc  phô cÊp qu¶n    lýODA  nªu    trªnchØ  dông  ¸p  ®èi    víi c¸cban    qu¶n    ¸n ODA   lýdù    Hµnh chÝnh  nghiÖp  sù  .
  4. 4 3.TiÒn ¬ng  thu nhËp    l vµ    cña          c¸cc¸n bé,viªnchøc  thuéc c¸cban      qu¶n    lý dù  ODA   ¸n  X©y  dùng  b¶n: hiÖn  c¬    ®ang  îc ¸p  ®   dông  quy ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh   198/1999/Q§  TTg  sè  ­  ngµy  30/9/1999  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ vÒ  TiÒn ¬ng  l cña        c¸n bé, viªnchøc lµm  viÖc  i   t¹ c¸c Ban    qu¶n    ¸n ®Çu    lýdù    tx©y  dùng      . Do vËy  phô  cÊp  qu¶n    ¸n  lý dù  ODA   kh«ng  dông  ¸p  ®èi      víic¸c Ban  qu¶n    ¸n ODA   lýdù    X©y  dùng  b¶n. c¬  §iÒu  TiÒn  2.  c«ng/tiÒn l    ¬ng  cña  ngêilao ®éng      tuyÓn  dông  theo  chÕ  ®é    hîp ®ång cña    c¸cban qu¶n    ¸n ODA   lýdù    1.VÒ    ¬ng:   tr¶l   (a)§èi víilao ®éng          hîp ®ång  lµm c«ng    t¸cmang  tÝnh chÊt nghiÖp    vô  trong c¸c  ¸n  dù  ODA   (c¶  ODA   X©y  dùng  b¶n  ODA   c¬  vµ  Hµnh  chÝnh sù  nghiÖp)thèng    nhÊt thùc hiÖn      nguyªn t¾c   ¬ng    tr¶l theo møc    b»ng   ¬ng  víil cña  ngêi lao    ®éng  trong biªn chÕ   tr×nh      cã  ®é ®µo     tr×nh    t¹o vµ  ®é nghiÖp  vô  c«ng  viÖc ¬ng  ¬ng  (®∙ nh©n  t ®     theo    ®iÒu  hÖ sè  chØnh  ®èi    ¸n  víidù  ODA   X©y  dùng  b¶n  c¬  hoÆc   céng  thªm  phô cÊp qu¶n    ¸n ODA       ¸n lýdù    ®èi víidù    ODA  Hµnh  chÝnh  nghiÖp  t¹ ®iÓm   trªn®©y). sù  nªu    i 1      (b)§èivíi         ®éng    lao hîp ®ång  lµm c«ng  viÖc  ®¬n  gi¶n,kh«ng    mang  tÝnh  chÊt nghiÖp  cña  ¸n nh        ,b¶o    vô  Dù    l¸ xe,v¨n th   i vÖ, lµm  sinh,v.v.  vÖ    .cña c¶  dù    ¸n ODA  X©y  dùng  b¶n  ODA   c¬  vµ  Hµnh  chÝnh  nghiÖp:  sù   thùc hiÖn    theo  nguyªn t¾c    trªnnhng  møc   cã  khèng  chÕ       tèi®a kh«ng      lÇn  víi vîtqu¸ 1,5  so    møc ¬ng  b¶n  a  l c¬  (ch tÝnh    ®iÒu  hÖ sè  chØnh  hoÆc   phô cÊp qu¶n    ¸n lýdù    ODA  cña ngêicã    c«ng  viÖc ¬ng  ¬ng). t ®   2.ChÕ   b¶o    ®é  hiÓm ChÕ     ®é b¶o hiÓm       b¶o  x∙ héi vµ  hiÓm   tÕ  y  cho ngêi lao ®éng      tuyÓn  dông  theo chÕ  hîp ®ång  îc¸p dông    ®é    ®     theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. §iÒu    3. §Þnh  møc    chidÞch  thuËt   1.DÞch    viÕt:   (a)DÞch      tµiliÖu tõ tiÕng        níc ngoµisang    tiÕng ViÖt:kh«ng      qu¸ 35.000  VND/trang 300    tõ. (b)DÞch      tµiliÖu tõ tiÕng      ViÖt sang    tiÕng    níc ngoµi:kh«ng      qu¸ 40.000  VND/trang 300    tõ. 2.DÞch    nãi: (a)DÞch      nãi th«ng  êng:   th   kh«ng qu¸ 70.000 VND/giê/ng  ¬ng  ¬ng  êi,t ® víi kh«ng       qu¸ 560.000 VND   /ngµy/ng   êilµm viÖc  tiÕng. 8  (b)DÞch    ®uæi: kh«ng    qu¸ 150.000 VND/giê/ng  ¬ng  ¬ng    êi,t ® víikh«ng  qu¸ 1.200.000 VND/ngµy/ng       êilµm viÖc  tiÕng. 8  §Þnh  møc   îc nªu  ®iÓm   vµ  chØ  îc ¸p  ®   ë  3.1  3.2  ®   dông  trong tr   êng    hîp cÇn thiÕtkhiban      qu¶n    ¸n  lýdù  ODA   ph¶ithuªbiªnphiªndÞch            tõ bªn ngoµi,   kh«ng    ¸p dông  cho    biªnphiªndÞch      cña    lµc¸n bé  ban  qu¶n    ¸n ODA. lýdù   
  5. 5 §iÒu    4. ChÕ   c«ng    ®é  t¸cphÝ 1.Thanh    to¸ntiÒn tµu xe:¸p dông          thèng nhÊt theo    quy ®Þnh  i t¹ Th«ng     t sè 94/1998/TT­ BTC  ngµy  30/6/1998 cña    Bé Tµi chÝnh  quy ®Þnh   chÕ  ®é  c«ng    t¸cphÝ  cho      c¸n bé, c«ng chøc nhµ    c«ng    níc ®i  t¸ctrong níc.Trêng        hîp ® Æc  biÖt ®i    c«ng   t¸cb»ng  m¸y bay, gi¸m    ®èc  ¸n  îc quyÕt  dù  ®   ®Þnh  viÖc  cho phÐp      c¸n bé,kh¸ch mêi    cña  ¸n ®i  dù    theo nguån        chitr¶cña  ¸n . dù    2.Phô    cÊp  c«ng    t¸cphÝ  c«ng    ®i  t¸cngo¹itØnh   (a)C¸n  cña    bé  ban qu¶n    ¸n ODA   c«ng    lýdù    ®i  t¸cngo¹itØnh        t¹ c¸ctØnh  i ®ång b»ng,trungdu  îchëng      ®   phô  cÊp kh«ng    qu¸ 30.000  VND/ngµy/ng   êi. (b)C¸n  cña    bé  ban  qu¶n    ¸n ODA   c«ng    lýdù    ®i  t¸cngo¹itØnh        t¹ c¸ctØnh  i vïng nóicao,h¶i®¶o, biªngií               ivïng s©u  îchëng  ,   ®   phô cÊp kh«ng    qu¸ 50.000  VND/ngµy/ng êi. 3.TiÒn      thuªchç  t¹ n¬i®Õn   ë      i c«ng  t¸c C¸n  cña  bé  ban qu¶n    ¸n  lýdù  ODA   c«ng    îcthanh    ®i  t¸c®   to¸ntiÒn    thuª chç  t¹    ë  i ®Õn   n¬i c«ng    t¸c.Møc     chitiÒn thuªphßng      ngñ  îc thanh    ®   to¸ntheo  hãa ®¬n    thu tiÒn thùc tÕ      nhng  kh«ng      qu¸ c¸cmøc sau: (a)T¹ic¸cthµnh        phè    trùcthuéc trung¬ng:110.000        VND/ngµy/ngêi (b)T¹ic¸ctØnh,thµnh          phè  cßn  i70.000  l¹ : VND/ngµy/ngêi Trêng      cña  hîp c¸n bé  ban qu¶n    c«ng    lý®i  t¸cmét m×nh  hoÆc   êng    tr hîp ®oµn  c«ng    lÎngêi kh¸c gií  t¸ccã        i ph¶i thuª phßng      riªng th×    møc  thanh    to¸n tiÒn thuªphßng      ngñ kh«ng      qu¸ c¸cmøc  sau: (c)T¹ic¸cthµnh        phè    trùcthuéc trung¬ng:180.000        VND/ngµy/ngêi (d)T¹ic¸ctØnh,thµnh          phè  cßn  i110.000  l¹ : VND/ngµy/ngêi §iÒu  .ChÕ  ®é    chøc    5    chitæ  héinghÞ, héith¶o:     1. Thanh      to¸ntiÒn tµu xe  tiÒn thuªchç          vµ      ë: ¸p dông  chÕ  thanh    ®é  to¸n tiÒn tµu  vµ  xe  tiÒn thuª chç  theo    ë  chÕ     ®é c«ng    t¸cphÝ  îc quy  ®   ®Þnh    t¹i ®iÓm   vµ  ®iÒu  1  3  4. 2.Phô    cÊp  tiÒn ¨n vµ        tiªuvÆt: (a)§èivíi         nghÞ, héith¶o cÊp  héi       Trung  ¬ng: ­ C¸n  ban  chøc, ®¹i biÓu, gi¶ng      bé  tæ        viªn cña    héi nghÞ,    héi th¶o tæ  chøc  i   t¹ c¸c thµnh    phè    trùcthuéc trung ¬ng  îchëng      ®   møc  phô cÊp  tiÒn ¨n vµ      tiªuvÆt    kh«ng    qu¸ 80.000 VND/ngµy/ng êi. ­ C¸n  ban  chøc, ®¹i biÓu, gi¶ng      bé  tæ        viªn cña    héi nghÞ,    héi th¶o tæ  chøc  i   t¹  tØnh  c¸c thµnh cßn    l¹ trong c¶    îchëng  i   níc®   møc  phô cÊp  tiÒn ¨n vµ      tiªuvÆt    kh«ng    qu¸ 60.000  VND/ngµy/ng êi. (b)§èivíihéinghÞ            héith¶o cÊp tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc trung  ¬ng:  møc ¬ng  t øng    lµ60.000  VND/ngµy/ng   40.000  êivµ  VND   ngµy/ng êi. Thèng nhÊt quy    ®Þnh          ®èi víic¸c héinghÞ, héith¶o  c¸c ban      do    qu¶n    lý dù    ¸n ODA   chøc,ban  chøc      tæ    tæ  sÏchi100%  phô cÊp tiÒn ¨n vµ        tiªuvÆt  cho  tÊtc¶    tæ    c¸n bé  chøc,®¹ibiÓu      tham  vµ  dù  gi¶ng      viªntõ nguån  kinh phÝ    cña  dù    quan  tham      ¸n.C¬  cö  gia ®¹ibiÓu  tham  kh«ng  dù  thanh    to¸ntiÒn phô    cÊp 
  6. 6 c«ng    t¸cphÝ  cho    ® îccö  c¸n bé    tham  héinghÞ, héith¶o .Ban  chøc    dù           tæ  héi nghÞ, héith¶o      cÇn th«ng b¸o    râ trong giÊy    mêi  chÕ  chicho      ®é    c¸c ®¹ibiÓu  dù    héinghÞ, héi th¶o.Trêng  ® Æc         hîp  biÖt,ban  chøc      tæ  héi nghÞ, héith¶o       kh«ng    chithanh    to¸ntiÒn ¨n vµ        tiªuvÆt  cho      c¸c ®¹ibiÓu tham  còng    dù  ph¶i  ghirâ tronggiÊy mêi.         3.TiÒn      thuªgi¶ng viªn:   TiÒn  thuªgi¶ng    gi¸m    viªndo  ®èc  ¸n quyÕt  dù    ®Þnh  dùa      trªnc¸c yÕu    tè tr×nh    ®é cña gi¶ng viªn,tÝnh    chÊt cña    bµi gi¶ng,®Þa     ®iÓm   gi¶ng    ®i  bµi v.v.   .nhng  . trong mäi  êng      tr hîp kh«ng      vîtqu¸ møc trÇn sau:   (a)Gi¶ng                häc    viªnlµ c¸c c¸n bé, gi¸oviªncã  hµm       gi¸os,phã        gi¸os,c¸c c¸n bé      l∙nh®¹o    tr lµBé  ëng,thø  ëng,thñ tr   tr     ëng,phã    ëng      thñ tr c¸c ban ngµnh  trung ¬ng,bÝ    phã  th       th vµ  bÝ  ,chñ  tÞch  phã  vµ  chñ tÞch    c¸c tØnh thµnh    trùc thuéc trung¬ng  c¸cchøc  t     vµ    vô ¬ng  ¬ng:100.000  ®   VND/  giê. (b)§èivíi         gi¶ng viªncßn  i c¸c     l¹ : +  Gi¶ng        c¬  viªnlµc¸n bé  quan  cÊp  trung¬ng:80.000      VND/giê +  Gi¶ng        c¬  viªnlµc¸n bé  quan  cÊp  tØnh:60.000    VND/giê +  Gi¶ng        c¬  viªnlµc¸n bé  quan  cÊp  huyÖn: 30.000    VND/giê +  Gi¶ng        c¬  viªnlµc¸n bé  quan  cÊp    x∙:20.000  VND/giê. Møc  trÇn  nªu    bao  trªn®∙  gåm   tiÒn c«ng  c¶    gi¶ng  so¹n tµiliÖu gi¶ng  vµ        d¹y. Trêng hîp  Æc   ® biÖt,nÕu       tµiliÖu gi¶ng d¹y hay tham kh¶o thuéc  i lo¹  chuyªn m«n    s©u, ®ßi      háinhiÒu kinh nghiÖm   chÊt x¸m, Ban    vµ      qu¶n    ¸n lýdù    cã thÓ tÝnh    tr¶tiÒn chuÈn  tµiliÖu riªng theo  bÞ        d¹ng hîp ®ång c«ng viÖc,  bao gåm   tiÒn inÊn    c¶      tµiliÖu.   4.V¨n  phßng  phÈm: Ban  chøc  îc thanh  tæ  ®   to¸n theo    thùc    chi nhng  kh«ng      vîtqu¸ møc 50.000  VND/ngêi/khãa ë    cÊp Trung  ¬ng  tØnh,kh«ng  vµ    v­ îtqu¸ møc      30.000  VND/ngêi/khãa ë    cÊp huyÖn  x∙. vµ  5.Gi¶ikh¸t gi÷a        giê: Ban  chøc  îc thanh  tæ  ®   to¸n theo    thùc    chi nhng  kh«ng      vîtqu¸ møc  15.000 VND/ngµy  cÊp  ë  Trung  ¬ng  tØnh,kh«ng      vµ    vîtqu¸ møc 10.000  VND/ngµy  cÊp  ë  huyÖn  x∙. vµ  6. C¸c    kho¶n    chikh¸c nh    thuªphßng    häp, thuªthiÕtbÞ,        c¾t  d¸n ph«ng  ch÷  v.v.   . trong  . chÕ         ®é chi héi nghÞ,    héi th¶o  îc thanh  ®   to¸n theo    chÕ  ®é  thùc chido      Gi¸m  ®èc  Ban qu¶n    ¸n quyÕt  lýdù    ®Þnh    së    trªnc¬  tiÕtkiÖm   vµ  hîp lý.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2