intTypePromotion=1

Quyết định 116/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
80
lượt xem
2
download

Quyết định 116/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 116/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi mức thuế suất thuế NK ưu đãi theo chính sách ưu đãi thuế mặt hàng xe máyquy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1944/1998/QĐ-BTC ngày 25/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 116/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  tµi b ën  ch Ý n h  S è  116/2001/Q§/BT C   n g µ y 20  th¸ng 11 n¨ m   2001 V Ò  viÖc  æ  s u n g, s öa ® æ i  m ø c    b thu Õ  su Êt thu Õ  n h Ë p   h È u      theo ch Ý n h  s¸ch u    thu Õ  m Æ t   k u ®∙i ®∙i h µ n g  xe m ¸ y   u y  ® Þ n h    Bi Ó u   q t¹i thu Õ  n h Ë p  k h È u   u    b a n  h µ n h  kÌ m  theo Q u y Õ t ® Þ n h  sè  ®∙i 1944/1998/Q§­B T C  n g µ y  25/12/1998 c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h   ën bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy  02/03/1993 cña  ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ     níc cña Bé,    C¬ quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  t×nh  cø  h×nh thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh  1944/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy  25/12/1998 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc ban  hµnh  quy ®Þnh  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙itheo    néi®Þa          u    tû lÖ    ho¸ ®èi víi s¶n  c¸c phÈm,  phô  tïngthuéc ngµnh  khÝ­ ®iÖn­ ®iÖn      c¬      tö. Sau      æi  kiÕn    C«ng  khitrao® ý  víiBé  nghiÖp  Tæng  vµ  côc    H¶i quan Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ;    Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1:    Bæ sung, söa    ®æi møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙i u    theo  chÝnh  s¸ch u      ®∙ithuÕ      Æt   ®èi víim hµng  m¸y  xe  quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm       1.1, BiÓu  thuÕ  nhËp  khÈu    ®∙i ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  sè  u 1944/1998/Q§­ BTC   ngµy 25/12/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh  sau: Bé    nh  Tû  néi®Þa      ­ lÖ    ho¸ ®¹t® ThuÕ   suÊtthÕ    nhËp  khÈu theo  îc(%)   chÝnh s¸ch u      ®∙ithuÕ 1­ Trªn0      ®Õn   20 60 2­ Trªn20      ®Õn   30 50 3­ Trªn30      ®Õn   40 40 4­ Trªn40      ®Õn   50 30 5­ Trªn50      ®Õn   60 20 6­ Trªn60      ®Õn   70 10 7­ Trªn70      ®Õn   80 5 8­ Trªn80      3  
  2. 2 §iÒu  QuyÕt  2:  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    c¸cTê  khai hµng    nhËp khÈu  nép  ®∙  cho  quan  c¬  H¶i quan    tõ 01/01/2001.Nh÷ng    quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quyÕt ®Þnh    nµy  ®Òu     b∙ibá.      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2