intTypePromotion=1

Quyết định 121/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định 121/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 121/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên đối với quặng Apatít và Séc-păng-tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 121/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   B Trë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è  121/2001/Q§­B T C   n g µy  30 th¸ng 11 n¨ m  2001  Ò  viÖc §iÒu  c h Ø n h  m ø c  thu Õ  s u Êt  v thu Õ  tµi g u yªn ® èi víi u Æ n g  A p atÝt vµ  Ð c­p¨ng­tin  n  q S B é  Trëng B é   µi ch Ýnh T ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh  ThuÕ     tµinguyªn (söa ®æi);     ­ C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  8  ®Þnh   68/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng  n¨m   3  9  1998  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh Ph¸p lÖnh thuÕ    tµinguyªn  (söa ®æi);   ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ vÒ   nhiÖm    vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm  h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé;  ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    ­ C¨n  C«ng    4754/VPCP­KTTH     cø  v¨n sè  ngµy  9/10/2001 cña  V¨n  phßng  ChÝnh  phñ th«ng  b¸o  kiÕn  ý  cña  Phã  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ NguyÔn   TÊn   Dòng  giao Bé      TµichÝnh  ®iÒu  chØnh  møc  thuÕ  suÊtthuÕ      tµinguyªn;ý    kiÕn  cña  C«ng  Bé  nghiÖp  iC«ng  t¹  v¨n  3330/CV­ sè  TCKT  ngµy 14/8/2001  ý  vµ  kiÕn cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ §Çu  t i  t¹ C«ng  v¨n sè 5916 BKH/CV  ngµy  31/8/2001    göi Thñ íng  t ChÝnh  phñ    ®Ò nghÞ  gi¶m møc  thuÕ suÊt thuÕ      tµi nguyªn quÆng    ApatÝt,  quÆng  SÐc­  p¨ng­tinkhaith¸ctõmøc              4% xuèng  2%. Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: §iÒu chØnh møc  thuÕ suÊt thuÕ      tµinguyªn quÆng     ApatÝt   vµ  quÆng SÐc­  p¨ng­tinkhaith¸ctõmøc              4% xuèng  møc 2%. §iÒu 2: QuyÕt  ®Þnh  hiÖu        cã  lùc kÓ tõ ngµy    ký. C¸c ®¬n  khai vÞ    th¸cquÆng  ApatÝt,       quÆng  SÐc­ p¨ng­tinvµ      Côc  ThuÕ     c¸ctØnh,thµnh    phè  trùcthuéc Trung      ¬ng chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2