intTypePromotion=1

Quyết định 1311/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
134
lượt xem
6
download

Quyết định 1311/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1311/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu và Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1311/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ®  c ña B é  tr g  B é  T h ¬ n g  m ¹i sè 1311/1998/Q§­B T M   ën n g µ y 31 th¸ng 10 n¨ m   1998 B a n   µ n h  Q u y  ch Õ  kinh d o a n h   h theo p h ¬ n g  thøc c h u y Ó n  kh È u  vµ  u y  c h Õ  kinh d o a n h  theo p h ¬ n g   Q thøc t¹m n h Ë p  t¸i u Êt  x B é   ëng B é   h ¬ng m ¹i tr T ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   95/CP  sè  ngµy  12­ 4­ 1993 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh  chøc  n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh 57/1998/N§­   CP ngµy  7­ 31­ 1998 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh LuËt  Th¬ng      m¹i vÒ ho¹t®éng    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu,giac«ng  ®¹ilýmua        vµ      b¸n hµng        ho¸ víi ngoµi; níc Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1. Nay ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy    hai Quy chÕ sau  ®©y: ­Quy    chÕ  kinh doanh    theo ph¬ng    thøc chuyÓn    khÈu. ­Quy    chÕ  kinh doanh    theo ph¬ng    thøc t¹m    nhËp    t¸ xuÊt. i §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký.C¸c  quy  ®Þnh  íc®©y       tr   tr¸víiquy  i ®Þnh  trong QuyÕt    ®Þnh  nµy    ®Ò bÞ    b∙ibá.  §iÒu  3.  C¸c ¤ng    ëng  Vô tr c¸c  cã  ªnquan, Trëng  Vô  li     c¸c Phßng  Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu chÞu tr¸chnhiÖm     híng dÉn    thùc hiÖn      c¸c Quy chÕ  nµy. Q uy   Õ   ch kinh  o a n h  theo  h ¬ n g  thøc t¹m n h Ë p  t¸i u Êt d p  x (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1311/1998/Q§­ sè  BTM   ngµy  th¸ng10  31    n¨m  1998) I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N §iÒu    1. T¹m nhËp  i t¸ xuÊt ® îcquy      ®Þnh  trong Quy    chÕ nµy    lµ viÖc  th¬ng nh©n ViÖt Nam     mua  hµng cña  mét      níc ®Ó b¸n  cho mét    níc kh¸c,cã   
  2. 2 lµm thñ    tôc nhËp  khÈu hµng ho¸ vµo ViÖt Nam   lµm  vµ  thñ    tôc xuÊt khÈu  chÝnh hµng    ra kháiViÖtNam. ho¸ ®ã        T¹m nhËp  i t¸ xuÊt ® îc thùc hiÖn    së    ®ång        trªnc¬  haihîp  riªngbiÖt:hîp       ®ång  mua  hµng  th do  ¬ng  nh©n  ViÖt Nam   víith   ký    ¬ng  nh©n    níc xuÊt khÈu    vµ  ®ång  hîp  b¸n hµng  th do  ¬ng  nh©n  ViÖt Nam   víith   ký    ¬ng  nh©n    níc nhËp  khÈu.Hîp    ®ång  mua  hµng  thÓ  tr   cã  ký  íchoÆc  sau    hîp ®ång    b¸n hµng. §iÒu 2. 2.1.ViÖc    nhËp khÈu, xuÊt khÈu      m¸y mãc,  thiÕtbÞ,    nguyªn liÖu,phô    liÖu,vËt t      , phÕ  phÈm,  phÕ  liÖu  s¶n  vµ  phÈm     gia c«ng theo hîp ®ång    gia c«ng kh«ng ph¶ilµkinh doanh        theo ph¬ng    thøc t¹m    nhËp    t¸ xuÊt. i 2.2.ViÖc  nhËp  i   t¹m  t¸ xuÊt hµng      ng      ho¸ ®Ó tr bµy   gií thiÖu,tham  héi i   dù    chî,tr     ¬ng      iÓnl∙m th m¹i;ViÖc  nhËp    t¹m  t¸ xuÊtm¸y  i   mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn  thuª m în      ®Ó thùc hiÖn c¸c  ¸n  dù  ®Çu    vµ  t c¸c môc  ®Ých  kh¸c  îc ®iÒu  ®   chØnh  theo quy    chÕ riªng. §iÒu  Th¬ng  3.  nh©n ViÖtNam   ®¨ng  m∙  doanh    cã  ký  sè  nghiÖp  kinh   doanh  xuÊt nhËp    khÈu  îckinh doanh  nhËp  i ®     t¹m  t¸ xuÊt vµ      ph¶itu©n        thñ c¸c quy  ®Þnh    t¹ quy  i chÕ nµy. II. Ò u kiÖ n, thñ tôc kinh d o a n h  theo   §i p h ¬ n g  thøc t¹m n h Ë p  t¸i u Êt  x §iÒu 4. 4.1.Th¬ng    nh©n ViÖt Nam   îc kinh doanh    ®     t¹m nhËp  i t¸ xuÊt hµng      ho¸ phïhîp víi       ngµnh  hµng  ghitronggiÊy chøng  ®∙        nhËn  ®¨ng  kinhdoanh. ký    4.2.Th¬ng    nh©n ViÖt Nam     chØ  îckinh doanh  nhËp  i ®     t¹m  t¸ xuÊt hµng    ho¸ thuéc  danh môc  hµng cÊm  xuÊt khÈu, cÊm     nhËp  khÈu, hµng    ho¸ t¹m  ngõng  xuÊt khÈu, t¹m      ngõng nhËp  khÈu  x¨ng  vµ  dÇu    (trõdÇu  nhên) khicã      v¨n b¶n    chÊp  thuËn cña  Th¬ng  Bé  m¹i. §iÒu    5. Hµng    nhËp  i ho¸ t¹m  t¸  xuÊt ® îcl l¹ t¹     u    ii ViÖt Nam     kh«ng    qu¸ 90  ngµy  tõngµy  kÓ    hoµn  thµnh      thñ tôcnhËp  khÈu. Trêng    hîp cÇn    th gia h¹n  ¬ng nh©n ph¶icã      v¨n b¶n    ®Ò nghÞ    göi gia h¹n    Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè    n¬ilµm        gia h¹n  thñ tôc;thêih¹n    mçi  kh«ng  lÇn  qu¸ 30    ngµy  kh«ng    lÇn    cho      vµ  qu¸ 3  giah¹n  mçi l«hµng  nhËp    t¹m  t¸ xuÊt. i §iÒu    6. Hµng  nhËp  i t¹m  t¸ xuÊt ph¶ilµm              thñ tôc h¶iquan  i t¹  cöa  khÈu  quèc    tÕ,cöa khÈu  îcChÝnh  ®   phñ  cho phÐp    tæ  n¬icã  chøc  m¸y    bé  h¶iquan  cöa khÈu  chÞu  gi¸m    vµ  sù  s¸tcña    H¶i quan cho      tí khithùc xuÊt ra kháiViÖt i           Nam.
  3. 3 §iÒu    7. ViÖc thanh    to¸ntiÒn hµng theo ph¬ng thøc t¹m nhËp  i t¸ xuÊt  ph¶itu©n        thñ c¸cquy ®Þnh  cña Ng©n  hµng  Nhµ    nícViÖtNam   thanh      vÒ  to¸n tiÒn hµng    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. §iÒu    s¬  thñ tôch¶iquan  8. Hå  lµm        gåm: Nép  cho    H¶i quan: ­ Hîp ®ång mua  hµng, hîp    ®ång b¸n hµng (b¶n sao  x¸c nhËn  cã    cña  doanh  nghiÖp). ­ C¸c chøng  cã  ªnquan  tõ  li   ®Õn  giao nhËn hµng ho¸  îc quy  ®   ®Þnh  tronghîp ®ång.     ­      §èi víihµng ho¸ thuéc danh môc  hµng cÊm  xuÊt khÈu, cÊm  nhËp  khÈu, t¹m    ngõng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  x¨ng  vµ  dÇu  ph¶i cã    v¨n  b¶n chÊp  thuËn  cña  Th¬ng    Bé  m¹i(b¶n sao  x¸cnhËn  cã    cña c«ng chøng  hoÆc   Th­ Bé  ¬ng m¹i). XuÊt tr×nh cho        H¶iquan: ­ GiÊy    chøng  nhËn ®¨ng  kinh doanh  ®¨ng  m∙  doanh  ký    cã  ký  sè  nghiÖp  xuÊtnhËp    khÈu  (b¶n  sao  x¸cnhËn  cã    cña  c«ng  chøng). III.§i Ò u k h o ¶ n  c u èi cïng:   §iÒu 9. Mäi    viph¹m quy chÕ nµy ®Òu   xö    bÞ  lýtheo    qui®Þnh cña  ph¸p luËt.   §iÒu 10.  Quy  chÕ  nµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  vµ  ký  thay thÕ    Quy  chÕ     vÒ kinh doanh    theo h×nh  thøc t¹m nhËp    i ®Ó t¸ xuÊt ban    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  1064/TM­PC   sè  ngµy  8­ 18­ 1994 cña  Th¬ng  Bé  m¹i. Q uy   Õ   ch kinh  o a n h  theo  h ¬ n g  thøc c h u y Ó n  kh È u d p (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1311/1998/Q§­ sè  BTM   ngµy  th¸ng10  31    n¨m  1998)
  4. 4 I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N §iÒu    1. ChuyÓn khÈu  îc quy  ®   ®Þnh trong Quy    chÕ nµy    lµ viÖc  ­ th ¬ng  nh©n ViÖt Nam   mua  hµng cña mét      níc ®Ó b¸n cho mét    níc kh¸c mµ     kh«ng  lµm      thñ tôc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam   kh«ng    vµ  lµm      thñ tôc xuÊt khÈu    ra kháiViÖtNam.       Ph¬ng  thøc chuyÓn    khÈu  îcthùc hiÖn      ®     díi h×nh  c¸c thøc: 1.1.Hµng    ho¸  îc vËn  ®   chuyÓn th¼ng      tõ níc xuÊt khÈu    ®Õn     níc nhËp  khÈu  kh«ng qua cöa khÈu ViÖtNam.   1.2.Hµng    îcvËn    ho¸ ®   chuyÓn      tõ nícxuÊt khÈu    ®Õn     nícnhËp khÈu  cã  quan cöa khÈu ViÖt Nam     nhng kh«ng  lµm      thñ tôc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam     vµ  kh«ng  lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu      ra kháiViÖtNam.     1.3.Hµng    îcvËn    ho¸ ®   chuyÓn      tõ nícxuÊt khÈu    ®Õn     nícnhËp  khÈu cã  qua cöa khÈu ViÖt Nam   ® a    vµ  vµo  kho ngo¹iquan, kh«ng      lµm      thñ tôc nhËp  khÈu vµo ViÖtNam   kh«ng    vµ  lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu      ra kháiViÖtNam.     §iÒu 2.  ChuyÓn  khÈu  îc thùc  ®   hiÖn    së    trªnc¬  hai hîp  ®ång  riªng   biÖt:hîp    ®ång mua   hµng  th do  ¬ng  nh©n  ViÖt Nam   víith ký    ¬ng  nh©n    níc xuÊt khÈu  hîp ®ång  hµng  th   vµ    b¸n  do  ¬ng  nh©n  ViÖt Nam   víi ¬ng    ký   th nh©n  níc nhËp    khÈu. Hîp    ®ång  mua  hµng  thÓ  tr   cã  ký  íc hoÆc  sau  ®ång    hîp  b¸n hµng. §iÒu  Th¬ng  3.  nh©n  ViÖtNam   ®¨ng  m∙  doanh    cã  ký  sè  nghiÖp kinh  doanh xuÊt nhËp  khÈu  îc kinh  ®   doanh chuyÓn khÈu  ph¶i tu©n  vµ    thñ    c¸c quy  ®Þnh    t¹ Quy  i chÕ nµy. II. Ò u ki Ö n, thñ tôc kinh d o a n h  theo  §i  p h ¬ n g  thøc c h u y Ó n  k h È u: §iÒu 4. 4.1.Th¬ng    nh©n ViÖt Nam   îc kinh doanh    ®     chuyÓn khÈu hµng      ho¸ phï hîp víi     ngµnh  hµng  ghitrong GiÊy  ®∙      chøng  nhËn  ®¨ng  kinhdoanh. ký    4.2.Th¬ng    nh©n ViÖt Nam     chØ  îckinh doanh  ®     chuyÓn khÈu  hµng    ho¸ thuéc danh    môc hµng cÊm   xuÊt khÈu,cÊm       nhËp khÈu    sù  khicã  chÊp  thuËn  b»ng    v¨n b¶n  cña  Th¬ng  Bé  m¹i.
  5. 5 §iÒu 5. ViÖc thanh to¸n tiÒn    hµng theo ph¬ng thøc chuyÓn khÈu  ph¶itu©n        thñ c¸cquy ®Þnh  cña Ng©n  hµng  Nhµ    nícViÖtNam   thanh      vÒ  to¸n tiÒn hµng    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. §iÒu    6. Hµng    ho¸ chuyÓn  khÈu  qua  cã  cöa  khÈu  ViÖt Nam     chÞu  sù  gi¸m    s¸tcña    H¶i quan  cho  ®Õn     khihµng    îc® a    ho¸ ®   ra kháiViÖtNam.     Hå  nép  s¬  cho    H¶i quan  gåm: ­ Hîp ®ång mua  hµng, hîp    ®ång b¸n hµng (b¶n sao  x¸c nhËn  cã    cña  doanh  nghÖp); ­ V¨n b¶n chÊp thuËn  cña  Th¬ng    Bé  m¹i ®èi    víihµng ho¸ thuéc danh  môc hµng cÊm  xuÊt khÈu, cÊm       nhËp khÈu (b¶n sao  x¸c nhËn  cã    cña c«ng  chøng hoÆc   Th¬ng  Bé  m¹i); Hå  xuÊttr×nh cho    s¬      H¶iquan: ­ GiÊy    chøng  nhËn ®¨ng  kinh doanh  ®¨ng  m∙  doanh  ký    cã  ký  sè  nghiÖp  xuÊtnhËp    khÈu  (b¶n  sao  x¸cnhËn  cã    cña  c«ng  chøng). III.§i Ò u k h o ¶ n  c u èi cïng:   §iÒu    7. Mäi    viph¹m Quy chÕ nµy ®Òu   xö    bÞ  lýtheo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt.   §iÒu    8. Quy  chÕ  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  vµ  15  kÓ    ký  thay  thÕ  Quy chÕ  kinhdoanh  vÒ    theo h×nh    thøc chuyÓn    khÈu  ban hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  1064/TM­PC   sè  ngµy  8­ 18­ 1994 cña  Th¬ng  Bé  m¹i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2