intTypePromotion=1

Quyết định 137/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
248
lượt xem
8
download

Quyết định 137/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 137/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành tem và việc in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 137/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  tµi b ën  ch Ý n h  S è  137/1999/Q§/BT C   n g µ y 10 th¸ng 11 n¨ m   1999 v Ò  viÖc  a n  h µ n h  te m  vµ viÖc  Ê n  ,  h¸t  B in  p   h µ n h, q u ¶ n    s ö   ô n g  te m  thuèc l¸ lý, d  s¶n xu Êt trong n íc   bé  ëng bé   chÝnh tr tµi    C¨n  ph¸p lÖnh  to¸nthèng        cø    kÕ    kª ngµy  20/5/1988;              C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh    CP   sè: 15­ ngµy  2/3/1993 cña ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm   quyÒn  vô  h¹n  tr¸chnhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ    níc cña    c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  ; Bé        C¨n  NghÞ      cø  ®Þnh  :178­ CP   sè     ngµy  28/10/1994 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh  chøc  n¨ng  nhiÖm  vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; vô  tæ  bé  Bé          C¨n  ChØ       cø  thÞ  13/1999/CT­ sè  TTg ngµy 12/5/1999 cña Thñ íng  t ChÝnh phñ  viÖc  vÒ  chÊn chØnh, s¾p    xÕp s¶n  xuÊtkinh doanh      ngµnh thuèc  l¸;     C¨n  QuyÕt      cø  ®Þnh  175/1999/Q§­ sè  TTg ngµy    25/8/1999 cña    Thñ  t   íng ChÝnh  phñ  viÖc    vÒ  d¸n tem  thuèc l¸    s¶n  xuÊttrong níc;          Sau        khithèng  nhÊt ý    kiÕn    C«ng  víiBé  nghiÖp,Bé    Th¬ng    m¹i.    Theo        ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ. quy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy    “ Quy  ®Þnh        inÊn, ph¸t hµnh,qu¶n    sö    lývµ  dông tem  thuèc l¸   s¶n  xuÊttrongníc”.       §iÒu    2: Tem   thuèc l¸s¶n     xuÊt trong nícban        hµnh  theo  QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    01/4/2000. §iÒu    3: C¸c  chøc  liªnquan  tæ  cã    ®Õn  viÖc    ,ph¸thµnh, qu¶n  in Ên       lý,sö    dông  tem thuèc    l¸s¶n xuÊt trong    tr¸ch nhiÖm     níc cã    thihµnh quyÕt  ®Þnh nµy.
  2. 2 q ui ® Þ n h   in Ê n, p h¸t µ n h, q u ¶ n  lý, ö  d ô n g    h  s te m   thuèc l¸ ¶ n x u Êt trong n íc    s Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  137/1999/Q§/BTC  sè  ngµy  11­ 10­ 1999 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh   Bé       §iÒu   1: Ban hµnh 2    mÉu  tem thuèc l¸    vµo     ®Ó d¸n  bao  thuèc l¸s¶n     xuÊt trong níc ®ñ           tiªuchuÈn  theo    qui®Þnh, u  l th«ng    trªnthÞ  êng  tr ph¶id¸n    tem gåm:   1/Tem  thuèc l¸           bao  m   d¸n mÒ : Tem   îcintrªn  ®      giÊy cã      innÒn hoa    v¨n mµu xanh,c¸ccôm         hoa    îc v¨n ®   innæi    ®an xen nhau,ë    gi÷a cã    côm  hoa    v¨n mµu  xanh  hoµ b×nh næi. KÝch  íctem      4,5 cm th   2,2 cm x    2/Tem  thuèc l¸           bao  d¸n cøng: Tem   îcintrªngiÊy cã    ®         innÒn  hoa    v¨n mµu  xanh nh¹t,     côm   c¸c hoa  v¨n  ® îcinnæi      ®an xen nhau   gi÷a cã  ,ë    côm hoa    v¨n h×nh hoa nhµiphai   KÝch  íctem 2,2 cm   4,5 cm   th       x    C¶  lo¹ tem  2  i  thuèc l¸     trªn® îc    nªu     inb»ng  thuËtb¶o  ® Æc   kü    vÖ  biÖt,cã    d∙ysè      ph¸tquang    khikiÓm   trab»ng  ®Ìn cùc tÝm. Tem   ký    cã  hiÖu        sª rivµ sè  thø    ªntôc,mçi sª ri tõsè  tùli           cã    000.000.001 ®Õn   999.999.999.   sè  §iÒu    2: CÊp  ph¸t,  qu¶n    dông  lý,sö  tem  thuèc l¸   Tæng  côc ThuÕ  chÞu tr¸chnhiÖm         inÊn, cÊp    ph¸ttem thuèc l¸cho Côc       ThuÕ     c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc TW,    Côc  ThuÕ     c¸c tØnh,thµnh    phè cã  tr¸chnhiÖm   tæ      chøc  b¸n tem thuèc    l¸cho    c¸c doanh  nghiÖp  îc phÐp  ®   s¶n  xuÊt thuèc l¸®Ó  tæ         chøc  tem  d¸n  thuèc l¸theo       qui®Þnh.  l   Sè îng tem  thuèc  l¸b¸n cho      doanh  nghiÖp      ®Ó   lµc¨n cø  tÝnh  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt. C¸c doanh  nghiÖp  s¶n xuÊt thuèc l¸® îcd¸n          tem  thuèc l¸c¨n cø        vµo  kÕ  ho¹ch  s¶n xuÊt hµng  n¨m    ®Ó ®¨ng  sè îng  ký  l tem  cÇn  dông  íc ngµy  sö  tr   15/11 h»ng  n¨m    víiTæng   côc ThuÕ,    kÕ   ®Ó cã  ho¹ch    , ph¸thµnh  in Ên      tem  ®Çy  ®ñ, kÞp  thêi.  C¸c doanh  nghiÖp kh«ng  ®¨ng  kÕ  ký  ho¹ch  dông  sö  tem  thuèc l¸   kh«ng  nhu      nh  coi cã  cÇu  dông  sö  tem. §¬n  sö  vÞ  dông  tem thuèc l¸ph¶ithùc hiÖn             më sæ s¸ch theo    tem    dâisè  nhËn, sè    tem    tem  háng, mÊt    cßn  i .Hµng  d¸n,sè  h    m¸t,sè  l¹ .  . th¸ng ph¶ithùc       hiÖn  thanh quyÕt    l   to¸nsè îng tem thuèc l¸víi        Côc  ThuÕ     c¸ctØnh,thµnh    phè  n¬i   tem. Côc    b¸n    ThuÕ     c¸c tØnh,thµnh    phè thùc hiÖn    thanh quyÕt    to¸ntem  thuèc l¸   hµng  quý    víiTæng  côc  ThuÕ. §iÒu  :  lýbåihoµn    3  Xö      vËtchÊt: §¬n      vÞ, c¸ nh©n lµm mÊt tem  thuèc l¸s¶n     xuÊt trong nícph¶ib¸o              c¸o víi c¬ quan ThuÕ     b¸n  n¬i   tem  sè îng  vÒ  l tem  mÊt    quan  bÞ  ®Ó c¬  ThuÕ  kiÓm   travµ  lýkÞp    xö    thêi.
  3. 3 Møc   lý båi hoµn  xö      vËt  chÊt ®èi    víitem  thuèc    l¸s¶n xuÊt trong      níc : ngoµi viÖc  xö        bÞ  lývÒ hµnh  chÝnh cßn  xö  bÞ  ph¹tb»ng    mét lÇn  thuÕ    tiªu thô ® Æc     biÖtcña  i   lo¹ thuèc l¸s¶n     xuÊt trong níccã            gi¸trÞ cao  nhÊt trªnthÞ      tr êng      t¹ thêi®iÓm   i lµm  mÊt  tem  thuèc l¸   . §iÒu    4: ViÖc        inÊn, ph¸thµnh,gi¸b¸n,qu¶n    dông        lý,sö  tem  thuèc l¸    s¶n xuÊt trong níc thùc hiÖn          theo ®óng chÕ     ®é qu¶n    chØ,  lýÊn  ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   529  sè  TC/Q§ ngµy 22/12/1992  QuyÕt  vµ  ®Þnh  sè  544 TC/Q§/C§KT  ngµy  2/8/1997 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc ban  hµnh chÕ  thèng  ®é  nhÊt ph¸thµnh  qu¶n          vµ  lýc¸cmÉu  biÓu chøng        tõthu chi Ng©n  s¸ch Nhµ    níc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2