intTypePromotion=1

Quyết định 137/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định 137/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 137/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 137/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  137/2001/Q§­B T C   ë tµi n g µy  18 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  viÖc söa  æ i, b æ  s u n g  tªn  V ® vµ thu Õ  s u Êt  ña m ét  c sè n h ã m  m Æ t  h µ n g  trong Bi Ó u  thu Õ   thu Õ  n h Ë p  kh È u  u  ®∙i bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy  02/03/1993 cña  ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ     níc cña Bé,    C¬ quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu    thuÕ nhËp khÈu theo  Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban  hµnh kÌm theo NghÞ  quyÕt  63/NQ­ sè  UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      ñy  th vô  héikhãa  X; C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; Sau    khitham kh¶o  kiÕn  ý  tham    gia cña    c¸c Bé, ngµnh  li   cã  ªnquan vµ  theo ®Ò     nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng côc thuÕ;   Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu   Söa  1:   ®æi, bæ     sung    sè  møc  tªn,m∙  vµ  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  cña mét  nhãm   Æt   sè  m hµng  quy ®Þnh    t¹ BiÓu  i thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu  u  ®∙iban    hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§/BTC  sè  ngµy  11/12/1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  c¸c Danh  Bé    vµ    môc söa  ®æi, bæ     sung    møc   tªnvµ  thuÕ  suÊt cña    mét  nhãm   Æt   sè  m hµng  trong BiÓu    thuÕ  thuÕ nhËp  khÈu  u  ®∙i ban    hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh   38/1999/Q§/BTC  sè  ngµy  03/04/1999;   QuyÕt  ®Þnh  sè  67/1999/Q§/BTC  ngµy  24/06/1999; QuyÕt  ®Þnh  sè  139/1999/Q§/BTC  ngµy    11/11/1999;QuyÕt    ®Þnh  41/2000/Q§/BTC  sè  ngµy  17/03/2000;QuyÕt    ®Þnh  91/2000/Q§/BTC  sè  ngµy  02/06/2000;QuyÕt    ®Þnh  sè 193/2000/Q§/BTC  ngµy  05/12/2000; QuyÕt     ®Þnh  sè   34/2001/Q§/BTC  ngµy  18/04/2001;    QuyÕt  ®Þnh  120/2001/Q§/BTC    sè  ngµy  26/11/2001  cña  Bé  ëng  Tµi chÝnh  tr Bé    thµnh    møc   tªn vµ  thuÕ  suÊt míi quy      ®Þnh  it¹ Danh  môc  söa  æi, bæ   ®   sung    møc   tªn vµ  thuÕ  suÊt cña    mét  m Æt   sè  hµng  trong  BiÓu  thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙ithuéc  u    Phô     Phô      lôcIvµ  lôc IIban  hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  nµy.   
 2. 2 §iÒu  Møc  2:  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu quy ®Þnh  i t¹ Phô     lôcIcña  QuyÕt  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    khaihµng  c¸c Tê    nhËp  khÈu  nép  ®∙  cho  quan    c¬  H¶i quan    tõngµy 01/01/2002.  Møc  thuÕ suÊt thuÕ nhËp  khÈu quy ®Þnh   iPhô      t¹  lôc IIcña QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  ¸p dông  vµ    cho    khaihµng  c¸c Tê    nhËp khÈu  ®∙ nép cho  quan    c¬  H¶i quan    tõ ngµy  15/01/2002.Nh÷ng    quy ®Þnh  íc®©y  tr   tr¸víi     i quyÕt ®Þnh    nµy ®Òu        b∙i    bá.
 3. 3 phô lôc I d a n h   ô c  söa ® æ i, b æ  su n g  tªn vµ m ø c  thu Õ   u Êt cña m ét  m s sè  h ã m  m Æ t  h µ n g  trong Bi Ó u  thu Õ  thu Õ  n h Ë p  kh È u  u  ®∙i n (Ban  hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC   ngµy  th¸ng  n¨m  18  12  2001cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh) Bé    M∙  sè M«     t¶ nhãm,  Æt   m hµng ThuÕ   suÊt (%) Nhã Ph©n   m nhãm 1513 DÇu   dõa, dÇu     ho Æc     h¹tcä  dÇu   ba­ba­ cä  su  vµ  c¸c thµnh  phÇn  cña  chóng  ®∙  ho Æc   cha  tinh  chÕ,  nhng  cha thay  ®æi  thµnh  phÇn   hãa  häc ­DÇu     dõa  c¸cthµnh  vµ    phÇn  cña dÇu  dõa: 1513 11 00 ­­DÇu      th« 5 1513 19 ­­       Lo¹ikh¸c: 1513 19 10 ­­­DÇu   tinhchÕ     ®∙    50 1513 19 20 ­­­Thµnh      phÇn  cña dÇu  dõa  cha    tinhchÕ 5 1513 19 90 ­­­Lo¹ikh¸c       50 ­ DÇu       h¹tcä, dÇu  ba­ su  c¸c thµnh  cä  ba­ vµ    phÇn  cña  chóng: 1513 21 00 ­­DÇu      th« 5 1513 29 ­­Lo¹ikh¸c:      1513 29 10 ­­­DÇu   tinhchÕ     ®∙    40 1513 29 20 ­ ­ ­ Thµnh      phÇn  cña dÇu      h¹tcä,dÇu  ba­ cä  5 ba­ cha    su  tinhchÕ 1513 29 90 ­­­Lo¹ikh¸c       40 7207 S¾t  thÐp  kh«ng  hîp  kim  d¹ng  ë  b¸n  thµnh  phÈm ­Cã    chøa  hµm  îng c¸cbon    l     díi0,25%: 7207 11 00 ­  M Æt   ­  c¾t  ngang  h×nh  ch÷  nhËt  (kÓ  c¶  7 h×nh  vu«ng), cã    kÝch  íc chiÒu  th   réng nhá  h¬n    chiÒu  hailÇn  dÇy 7207 12   ­  Lo¹ikh¸c, cã  Æt   ­      m c¾t  ngang  h×nh  ch÷  nhËt (trõh×nh      vu«ng): 7207 12 10 ­­­Ph«idÑt       3 7207 12 90 ­­­Lo¹ikh¸c       7 7207 19 00 ­­Lo¹ikh¸c      7 7207 20   ­ Cã     chøa  hµm  îng    l c¸c bon  b»ng  hoÆc     trªn 0,25%: ­­Cã     chøa  hµm  îng c¸cbon    l   tõ0,6%    trëlªn: 7207 20 11 ­­­Ph«idÑt       3 7207 20 19 ­­­Lo¹ikh¸c       7 ­­Lo¹ikh¸c:      7207 20 91 ­­­Ph«idÑt       3
 4. 4 7207 20 99 ­­­Lo¹ikh¸c       7 phô lôc II d a n h   ô c  söa ® æ i, b æ  su n g  tªn vµ m ø c  thu Õ   u Êt cña m ét  m s sè  h ã m  m Æ t  h µ n g  trong Bi Ó u  thu Õ  thu Õ  n h Ë p  kh È u  u  ®∙i n (Ban  hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC   ngµy  th¸ng  n¨m  18  12  2001cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh) Bé    M∙  sè M«     t¶ nhãm,  Æt   m hµng ThuÕ   suÊt (%) Nhã Ph©n   m nhãm 0403 S¶n  phÈm  cßn    l¹isau    khi lÊy  ra  b¬  khái  kem  s÷a, s÷a  ®«ng  vµ kem  s÷a  ®«ng,  s÷a  chua,  phia  ki­ (kephir) vµ    s÷a,  kem   kh¸c ®∙ lªn men  hoÆc  a­ xÝt hãa, ®∙  hoÆc  cha: c«  ® Æc,  pha  thªm  ® êng  hoÆc  chÊt ngät kh¸c,  h¬ng  liÖu, hoa  qu¶, h¹thoÆc   cao     ca  0403 10 ­S÷a    chua: 0403 10 10 ­ ­ Cha     pha h¬ng liÖu,hoa    qña,h¹thoÆc       ca  30 cao 0403 10 90 ­­Lo¹ikh¸c      30 0403 90 ­Lo¹ikh¸c:     0403 90 10 ­ ­ S¶n     phÈm  cßn  i l¹ sau      khi lÊy  ra  b¬  khái   30 kem  s÷a 0403 90 90 ­­Lo¹ikh¸c      30 0406 Pho  m¸t  s÷a  vµ  ®«ng 0406 10 00 ­ Pho   ¬i(kÓ  pho        m¸t t   c¶  m¸t tõv¸ng  s÷a),ch­   20 a    lªnmen  s÷a  vµ  ®«ng  dïng lµm    pho  m¸t 0406 20 ­ Pho    m¸t  mµi    bét hoÆc   pho  m¸t  lµm thµnh    bétc¸clo¹ :     i 0406 20 10      ­­§ãng      gãivíiträngl      îng trªn20kg 20 0406 20 90        ­­Lo¹ikh¸c 20 0406 30 00 ­ Pho    m¸t  chÕ  biÕn  cha mµi    bét hoÆc   cha  20 lµm  thµnh      i bétc¸clo¹ 0406 40 00 ­Pho      m¸t v©n xanh 20 0406 90 00 ­Lo¹ikh¸c     20 0506 X¬ng   lâisõng,  vµ    cha  chÕ   biÕn,  khö  ®∙  mì, s¬    chÕ   (nhng  cha  c¾t thµnh  h×nh),xö    lý b»ng  ­ xÝt  Æc     a    ho khö  gelatin;bét    vµ  phÕ   liÖu  c¸c  tõ  s¶n  phÈm   trªn 0506 10 00 ­ChÊt    sôn  x¬ng  xö    vµ  ®∙  lýb»ng  ­xÝt a   5 0506 90 00 ­Lo¹ikh¸c     5 0712 Rau   kh«, ë    d¹ng  nguyªn, c¾t, th¸il¸t        , vôn  ho Æc   d¹ng    ë  bét nhng  cha  chÕ   biÕn  thªm
 5. 5 0712 20 00 ­Hµnh   30 0712 30 00 ­NÊm   nÊm     vµ  côc 30 0712 90 00 ­Rau    kh¸c;hçn      i   hîp c¸clo¹ rau   30 0901 Cµ  phª,rang  Æc     ho cha  rang,®∙    hoÆc   ch­ a khö  chÊt  phª­   qu¶  vá    ca­ in;vá  vµ  h¹t cµ  phª; c¸c    chÊt  thay  thÕ  phª  chøa  cµ  cã  cµ  phª theo  lÖ  tû  nµo  ®ã ­Cµ      phª cha  rang: 0901 11 ­­Cha     khö  chÊtca­   phª­ in: 0901 11 10 ­­­ArabicaWIB        hoÆc   RobustaOIB   20 0901 11 90 ­­­Lo¹ikh¸c       20 0901 12 ­­§∙khö       chÊtca­   phª­ in: 0901 12 10 ­­­ArabicaWIB        hoÆc   RobustaOIB   20 0901 12 90 ­­­Lo¹ikh¸c       20 ­Cµ    rang:   phª ®∙  0901 21 ­­Cha     khö  chÊtca­   phª­ in: 0901 21 10 ­­­Cha      t¸n 50 0901 21 20 ­­­§∙t¸n       50 0901 22 ­­§∙khö       chÊtca­   phª­ in: 0901 22 10 ­­­Cha      t¸n 50 0901 22 20 ­­­§∙t¸n       50 0901 90 00 ­Lo¹ikh¸c     50 1001 Lóa    hçn  m× vµ  hîp gi÷a lóa    m¹ch  m× vµ  ®en (meslin) 1001 10 00 ­Lóa      m× durum 5 1001 90   ­Lo¹ikh¸c:       ­­Dïng     cho  ngêi: 1001 90 11 ­ ­ ­ Hçn  hîp gi÷a lóa m×  vµ m¹ch ®en   0 (meslin) 1001 90 19 ­­­Lo¹ikh¸c       5 ­­Lo¹ikh¸c:      1001 90 91 ­ ­ ­ Hçn  hîp gi÷a lóa m×  vµ m¹ch ®en   0 (meslin) 1001 90 99 ­­­Lo¹ikh¸c       5 1209 H¹t,qña  mÇ m     vµ  dïng    ®Ó gieo  trång   1209 10 00 ­H¹tcñ    êng     c¶i® 0 ­H¹tcá,trõh¹tcñ            c¶i: 1209 21 00 ­­H¹tcá         linhl¨ng 0 1209 22 00 ­­H¹tcá  l¸      ba  0 1209 23 00 ­­H¹tcá       ®u«itr©u  0 1209 24 00 ­­H¹tcá       kentuckymµu   xanh  trêi da  0 1209 25 00 ­­H¹tcá       m¹ch  ®en 0 1209 26 00 ­­H¹tcá       ®u«imÌo   0 1209 29 00 ­­H¹tcá       kh¸c 0 1209 30 00 ­    c¸c  ic©y  H¹t cá  lo¹  th¶o, chñ    yÕu      ®Ó lÊy 0
 6. 6 hoa ­Lo¹ikh¸c:     1209 91 00 ­­H¹trau      0 1209 99   ­­Lo¹ikh¸c:        1209 99 10         ­­­H¹tc©y cao      su,h¹tc©y kenaf 0 1209 99 90         ­­­Lo¹ikh¸c 0 1211 C¸c    lo¹ic©y  c¸c  vµ  phÇn  cña c©y  (c¶    h¹t, qu¶) chñ yÕu   dïng lµm    níchoa, dîcphÈm,      thuèc trõ s©u, thuèc tÈy  uÕ, ho Æc  c¸c  môc  ®Ých ¬ng   ¬i ho Æc   t tù,t   kh«,®∙    hoÆc   cha c¾t,nghiÒn    hoÆc  xay thµnh bét 1211 10   ­RÔ     cam   th¶o: 1211 10 10        ­­§∙c¾t  hoÆc   nghiÒn  hoÆc   xay  thµnh  bét 10 1211 10 90        ­­Lo¹ikh¸c 0 1211 20   ­RÔ     c©y  nh©n  s©m: 1211 20 10        ­­§∙c¾t  hoÆc   nghiÒn  hoÆc   xay  thµnh  bét 10 1211 20 90        ­­Lo¹ikh¸c 0 1211 30 ­L¸ c©y  ca:     c«­ 1211 30 10 ­­§∙c¾t       hoÆc   nghiÒn  hoÆc  xay thµnh bét 10 1211 30 90 ­­Lo¹ikh¸c      0 1211 40 00 ­   Th©n  c©y  anh    tóc 0 1211 90 ­Lo¹ikh¸c:     ­­Lo¹ichñ       yÕu  dïng lµm      dîcphÈm:   1211 90 11 ­ ­ ­ C©y  gai dÇu, ®∙ c¾t hoÆc  nghiÒn  10 hoÆc  xay  thµnh  bét 1211 90 12 ­­­C©y        gaidÇu, d¹ng    kh¸c 0 1211 90 13 ­  ­  ­  Lo¹ikh¸c,®∙      c¾t  hoÆc  nghiÒn  hoÆc   10 xay thµnh  bét 1211 90 19 ­­­Lo¹ikh¸c       0 ­­Lo¹ikh¸c:        1211 90 91 ­  ­  ­  Hoa   cóc    l¸nhá, ®∙    c¾t  hoÆc   nghiÒn  10 hoÆc  xay  thµnh  bét 1211 90 92 ­­­Hoa      cóc    l¸nhá,d¹ng    kh¸c 0 1211 90 93 ­­­Cña      c©y  ®µn  h¬ng 0 1211 90 99 ­­­Lo¹ikh¸c       0 1301 C¸nh  kiÕn  ®á;  g«m   nhiªn, nhùa   tù    c©y,  nhùa  c©y  d¹ng  g«m,  nhùa  «­ «  (oleo  lª­ resins)(vÝ    dô: nhùa  th¬m) 1301 10 00 ­C¸nh    kiÕn ®á 5 1301 20 00 ­G«m   rËp   ¶  3 1301 90   ­Lo¹ikh¸c:       1301 90 10 ­­G«m      benjamin 5 1301 90 20 ­­G«m      damar 5 1301 90 30 ­­Nhùa     c©y    gaidÇu 5 1301 90 90 ­­Lo¹ikh¸c      5 1401 VËt liÖu thùc vËt dïng    ®Ó tÕt bÖn   Æc   ho ®an  (nh: tre,  song, m©y, sËy, liÔu giá, 
 7. 7 c©y  bÊc,  sîi,®∙  cä    röa  s¹ch, chuéi    hoÆc   c¸c    lo¹ir¬m  ngò cèc  tÈy  ®∙  hoÆc  nhuém,  vá c©y  ®o¹n) 1401 10 00 ­Tre   5 1401 20 00 ­Song    m©y 5 1401 90 00 ­Lo¹ikh¸c     5 1511 DÇu   vµ  cä  c¸c  thµnh  phÇn  cña dÇu   ®∙  cä  ho Æc  cha tinh chÕ  nhng  cha  thay ®æi  thµnh phÇn  hãa häc 1511 10 00 ­DÇu     th« 5 1511 90 ­Lo¹ikh¸c:     1511 90 10 ­­Palm     stearind¹ng    ®«ng  Æc ® 30 1511 90 90 ­­Lo¹ikh¸c      50 1704 Møt kÑo   ® êng  cã  (kÓ  s«­ la tr¾ng), c¶  c«­     kh«ng chøa  cao ca  1704 10 00 ­KÑo    cao    hoÆc   su,®∙  cha  bäc  êng ® 50 1704 90 ­Lo¹ikh¸c:     1704 90 10 ­­KÑo       dîcphÈm  (kÑo  ho) 20 1704 90 20 ­­S«­c«­      latr¾ng 50 1704 90 90 ­­Lo¹ikh¸c      50 1901 ChiÕt  suÊt  h¹tngò  tõ    cèc  n¶y  m   ®∙  mÇ (m¹ch  nha  tinh  chiÕt);chÕ     phÈm   thùc  phÈm   chÕ   biÕn  bét,tõ  tõ    ngò  cèc d¹ng    vì m¶nh , tõ      bét th«, tõ    tinh  bét  Æc   ho chiÕt suÊt  h¹t ngò  tõ    cèc  n¶y  m,   ®∙  mÇ kh«ng  chøa  cao  Æc   ca  ho cã  chøa  cao    ca  víihµm  îng    l díi40%   îc tÝnh    ®   trªn c¬  ®∙  së  khö  toµn  chÊt  bé  bÐo,  cha  îc    ® chi tiÕt  hoÆc  ghi ë  n¬i kh¸c;  chÕ  phÈm  thùc  phÈm   c¸c  tõ  s¶n  phÈm   thuéc  c¸c nhãm   0401  ®Õn   0404, kh«ng    chøa  cao  ca  hoÆc   chøa  cã  ca  cao    víihµm  îng    l díi5%® îc tÝnh        trªnc¬  së  ®∙  khö   toµn  chÊt  bé  bÐo, cha  îc  ® chi  tiÕt  ho Æc     n¬i kh¸c ghi ë    1901 10 ­ChÕ     phÈm   dïng cho      ®ãng      trÎ ®∙  em gãi®Ó b¸n  lÎ: 1901 10 10 ­­Tõ     chiÕtsuÊt cña        h¹tngò cèc  n¶y  m ®∙  mÇ 30 ­ ­ Tõ  hµng ho¸ cña nhãm  0401 ®Õn  nhãm   0404: 1901 10 21 ­­­S¶n      phÈm  dinh dìng y      häc 10 1901 10 29 ­­­Lo¹ikh¸c       30 1901 10 30 ­­Tõ       bét®Ëu ¬ng t 50 ­­Lo¹ikh¸c:      1901 10 91 ­­­Dïng      cho      trÎ suy  em dinh dìng   50 1901 10 92 ­­­Lo¹ikh¸c,lµs¶n            phÈm  dinh dìng y      häc 10 1901 10 93 ­­­Lo¹ikh¸c,chøa  cao         ca  50 1901 10 99 ­­­Lo¹ikh¸c       50
 8. 8 1901 20 ­ Bét    trén hoÆc       bét nhµo    ®Ó chÕ   biÕn thµnh  c¸clo¹ b¸nh      i thuéc nhãm     1905: 1901 20 10 ­ ­ B»ng       bét,ngò  cèc  d¹ng    vìm¶nh, bét th«,tinh         50 bét hoÆc  chiÕt suÊt tõ h¹t  ngò  cèc ®∙ n¶y  mÇ m,  kh«ng  chøa  cao ca  1901 20 20 ­ ­ B»ng       bét,ngò  cèc  d¹ng    vìm¶nh, bét th«,tinh         50 bét hoÆc  chiÕt suÊt tõ h¹t  ngò  cèc ®∙ n¶y  mÇ m,  chøa  cao ca  1901 20 30 ­­Lo¹ikh¸c,kh«ng         chøa  cao ca  50 1901 20 40 ­­Lo¹ikh¸c,chøa  cao        ca  50 1901 90 ­Lo¹ikh¸c:     ­ ­ Thùc     phÈm   cho    trÎem,  cha ®ãng      gãi®Ó b¸n  lÎ: 1901 90 11 ­ ­ ­ Tõ        hµng  ho¸ thuéc  nhãm  0401  ®Õn  nhãm   30 0404 1901 90 12 ­­­Dïng      cho      trÎ suy  em dinh dìng   40 1901 90 13 ­­­Lo¹ikh¸c,lµs¶n            phÈm   dinh dìng y      häc 10 1901 90 19 ­­­Lo¹ikh¸c       40 1901 90 20 ­­ChiÕtsuÊt tõh¹tngò             cèc  n¶y  m ®∙  mÇ 30 ­ ­ Lo¹ikh¸c,tõ hµng             ho¸ thuéc  nhãm  0401 ®Õn     nhãm   0404: 1901 90 31 ­­­S¶n      phÈm   dinh dìng y      häc 10 1901 90 32 ­­­Lo¹ikh¸c,kh«ng          chøa  cao ca  30 1901 90 33 ­­­Lo¹ikh¸c,chøa  cao         ca  30 ­­C¸c     chÕ  phÈm   kh¸ctõ®Ëu ¬ng:     t   1901 90 41 ­­­D¹ng      bét 50 1901 90 49 ­­­D¹ng      kh¸c 50       ­­Lo¹ikh¸c:   1901 90 51 ­­­S¶n      phÈm   dinh dìng y      häc 10 1901 90 52 ­­­Lo¹ikh¸c,kh«ng          chøa  cao ca  50 1901 90 53 ­­­Lo¹ikh¸c,chøa  cao         ca  50 1904 Thøc  ®∙  îc chÕ   ¨n  ®   biÕn  qu¸  tõ  tr×nh    næ ho Æc  rang  ngò  cèc  Æc   ho c¸c  s¶n  phÈm   ngò  cèc  (vÝ  dô:    m¶nh   næ tõ  ng«); ngò    cèc    (trõ ng«)  d¹ng    Æc   ë  h¹t ho d¹ng  m¶nh   ho Æc  d¹ng    chÕ   h¹t®∙  biÕn  kh¸c      (trõlo¹i ë  d¹ng bét  th«  bét  vµ  mÞn,  d¹ng    ë  vì m¶nh ),  ®∙ lµm  chÝn  s½n  ho Æc  chÕ  biÕn  c¸ch  kh¸c,cha  îcchi tiÕthoÆc     n¬i kh¸c   ®       ghi ë    1904 10 00 ­ Thøc  chÕ   ¨n  biÕn  qu¸  tõ  tr×nh  næ, rang  50 ngò cèc hoÆc     c¸cs¶n  phÈm  ngò cèc 1904 20 00 ­ Thøc  chÕ   ¨n  biÕn  ngò  tõ  cèc  m¶nh   cha  50 rang hoÆc     tõhçn    hîp cña ngò  cèc m¶nh  cha  rang    víingò  cèc m¶nh   rang  ®∙  hoÆc   ngò  cèc  næ ®∙  1904 90 00 ­Lo¹ikh¸c     50 2006 00 00 Rau, qu¶,  qu¶ h¹ch, vá    qu¶  c¸c  vµ  phÇn   50 kh¸c cña c©y,  îc   ®   b¶o  qu¶n  b»ng  êng      ® (®∙r¸o níc,phñ  êng        ® hoÆc   kÕt  tinh)
 9. 9 2102 Men  [ho¹t ®éng     hoÆc     ú (men  kh«)];c¸c    tæ chøc    visinh ®¬n  bµo ngõng  ho¹t®éng    (nhng  kh«ng  bao  gåm  c¸c lo¹i v¾c­xin  thuéc nhãm  3002);bét  ®∙    në  pha  chÕ 2102 10 ­Men      ho¹t®éng: 2102 10 10      ­­Men  b¸nh  m× 20 2102 10 90 ­­Men     kh¸c 5 2102 20 00 ­ Men   (men    ú  kh«);c¸c tæ      chøc   visinh ®¬n    5 bµo  ngõng    ho¹t®éng 2102 30 00 ­Bét në  pha      ®∙  chÕ 5 2103 N íc xèt  c¸c    vµ  chÕ  phÈm  lµm    níc xèt;®å    gia  hçn  vÞ  hîp  bét  vµ  canh hçn hîp; bét     mÞn   bét  vµ  th«  h¹t mï    mï    tõ    t¹tvµ  t¹t®∙  chÕ   biÕn 2103 10 00 ­N ícxèt®Ëu ¬ng        t (kÓ  ma­gi) c¶  50 2103 20 00 ­  íc xèt cµ  N     chua  nÊm   níc xèt cµ  vµ      chua  50 kh¸c 2103 30 00 ­ Bét mÞn,    bét th«      t¹tvµ  t¹t®∙  tõ h¹tmï    mï    50 chÕ  biÕn 2103 90 ­Lo¹ikh¸c:     2103 90 10 ­­N ícxètít        50 2103 90 20 ­­Gia  hçn    bétcanh     vÞ  hîp vµ    hçn  hîp 50 2103 90 30 ­­N ícm ¾ m      50 2103 90 90 ­­Lo¹ikh¸c      50 2106 C¸c    lo¹ichÕ  phÈm   thùc  phÈm  cha  îc chi ®     tiÕthoÆc     n¬i kh¸c   ghi ë    2106 10 00 ­ ChÊt  Proteinc«  Æc   chÊt    ® vµ  protein® îc     10 lµm  r¾n 2106 90 ­Lo¹ikh¸c:     2106 90 10 ­­C¸c     s¶n phÈm   îcchÕ  ®   biÕn    tõs©m 30 2106 90 20 ­­ChÕ      phÈm     ®Ó lµm  th¹ch(n     ícqu¶  ®«ng) 30 2106 90 30  ­  Hçn  ­  hîp ho¸ chÊt    víimét  thùc  sè  phÈm   20 hoÆc    víimét  chÊt  gi¸ trÞ  sè  cã    dinh  dìng  dïng trongc«ng      nghiÖp  chÕ  biÕn thùc phÈm   2106 90 40      ­­S¶n  phÈm  dinh dìng y      häc 10 2106 90 90        ­­Lo¹ikh¸c 30 2501 Muèi  (kÓ  muèi  vµ  c¶  ¨n  muèi  bÞ   ®∙  lµm  biÕn  chÊt) vµ    clo­ rua­ nat­   ringuyªn  chÊt,  ë d¹ng  dung  dÞch    níc hoÆc   kh«ng  Æc   ho cã  chøa  chÊt chèng  ®ãng  b¸nh  ho Æc   chÊt  lµm  t¨ng  chÈy;    ®é  nícbiÓn 2501 00 10 ­Muèi ¨n     30 ­ Muèi      má cha chÕ  biÕn, ë    d¹ng r¾n hoÆc   d¹ng dung dÞch níc:
 10. 10 2501 00 21 ­ ­ Muèi  chøa  nhÊt     cã  Ýt  94,7%  cloruanatr    i 30 tÝnh    së  trªnc¬  kh«  îc ®ãng    träng l ®   gãicã   ­ îng tõ50  trëlªn     kg    2501 00 29 ­­Lo¹ikh¸c      30 ­ Muèi kh¸ccã        chøa  nhÊt 96%   Ýt    cloruanatr   i, ®∙ ®ãng  bao: 2501 00 31 ­­Muèi nguyªn chÊt        10 2501 00 32 ­­Lo¹ikh¸c,®ãng             gãitõ50kg    trëlªn 15 2501 00 33 ­­Lo¹ikh¸c,®ãng             gãidíi50kg 15 2501 00 90 ­Lo¹ikh¸c     15 2507 00 00 Cao  lanh vµ ®Êt sÐt cao  lanh kh¸c,  ®∙  3 ho Æc   cha nung 2709 DÇu  má  vµ c¸c lo¹i  dÇu  thu ® îc tõ c¸c  kho¸ng  chÊt  chøa  tum,  d¹ng  bi­ ë  th« 2709 00 10 ­DÇu       th« (dÇu  má) 15 2709 00 20    ­Condensate 60 2709 00 90 ­Lo¹ikh¸c     15 2710 DÇu  má  vµ c¸c lo¹i  dÇu  thu ® îc tõ c¸c  kho¸ng  chÊt  chøa  tum     bi­ trõ d¹ng  th«;c¸c    chÕ   phÈm   cha  îcchi tiÕthoÆc     n¬i ®       ghi ë    kh¸c  tØ  cã  träng  dÇu    má hoÆc   c¸c    lo¹i dÇu   thu  îc  c¸c  ® tõ  kho¸ng  chÊt  chøa  bi­ tum  chiÕm   70        tõ  % trëlªn,nh÷ng    lo¹idÇu   nµy  thµnh  lµ  phÇn   b¶n   c¬  cña  c¸c  chÕ   phÈm   ®ã ­ DÇu  má  vµ c¸c lo¹ dÇu  thu ® îc tõ c¸c  i kho¸ng chÊt chøa bi­  trõ tum  d¹ng th«;  c¸c  chÕ   phÈm   cha  îc chi tiÕthoÆc     n¬i ®       ghi ë    kh¸c cã  träng dÇu      tØ    má hoÆc     i c¸c lo¹  dÇu   thu ® îc tõ c¸c kho¸ng chÊt chøa  bi­ tum  chiÕm    %       tõ 70  trëlªn,nh÷ng  i lo¹  dÇu  nµy  lµ  thµnh  phÇn  b¶n  c¬  cña    c¸cchÕ  phÈm   ®ã 2710 11 ­­DÇu      nhÑ  c¸cchÕ  vµ    phÈm   : 2710 11 11 ­ ­X¨ng  ­  ®éng  cã  c¬  pha  ch×,lo¹ cao    i   cÊp 80 2710 11 12 ­ ­  ­ X¨ng  ®éng   kh«ng  c¬  pha  ch×,  icao  lo¹  80 cÊp 2710 11 13 ­ ­X¨ng  ­  ®éng  cã  c¬  pha  ch×,lo¹ th«ng    i   dông 80 2710 11 14 ­ ­ X¨ng  ­  ®éng  kh«ng  c¬  pha  ch×, lo¹    i th«ng  80 dông 2710 11 15 ­ ­X¨ng  ­  ®éng  kh¸c,cã  c¬    pha  ch× 80 2710 11 16 ­ ­X¨ng  ­  ®éng  kh¸c,kh«ng  c¬    pha  ch× 80 2710 11 17 ­ ­X¨ng  ­  m¸y  bay 15 2710 11 21 ­ ­X¨ng  ­  tr¾ng 10 2710 11 22 ­ ­  ­ X¨ng  dung  m«i  hµm   îng  cã  l chÊt  th¬m   10 thÊp,díi     1% 2710 11 23 ­ ­X¨ng  ­  dung  m«i  kh¸c 10 2710 11 24 ­ ­ Naphtha, ­  Reformate vµ c¸c chÕ  phÈm   80 kh¸c®Ó     pha  chÕ  x¨ng
 11. 11 2710 11 25 ­ ­DÇu   ­  nhÑ  kh¸c 80 2710 11 29 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    80 2710 19 ­    ­Lo¹ikh¸c: ­ ­C¸c    ­  lo¹ dÇu  i trung b×nh  c¸cchÕ    vµ    phÈm: 2710 19 11 ­ ­ DÇu   ­­ ho¶  th«ng  dông 35 2710 19 12 ­ ­ DÇu   ­ ­  ho¶  kh¸c bao    gåm   lo¹  c¶  idÇu  ho¸  35 h¬i 2710 19 13 ­­   ­ ­ Nhiªn liÖu bay  ®é       cã  chíp ch¸y tõ 23          ®é 25 C    trëlªn 2710 19 14 ­­   ­ ­ Nhiªn liÖu bay  ®é      cã  chíp ch¸y díi ®é         23  25 C 2710 19 15 ­­  ­ ­Paraphinm¹ch    th¼ng 10 2710 19 19 ­­  ­ ­DÇu   trung b×nh    kh¸cvµ      c¸cchÕ  phÈm 10 ­ ­Lo¹ikh¸c: ­    2710 19 21 ­­  ­ ­DÇu   gèc    ®Ó pha  chÕ  dÇu  nhên 10 2710 19 22 ­­  ­ ­DÇu       b«itr¬ndïng cho    ®éng  m¸y  c¬  bay 5 2710 19 23 ­­  ­ ­DÇu       b«itr¬nkh¸c 20 2710 19 24 ­ ­   b«itr¬n ­ ­Mì    10 2710 19 25 ­­  ­ ­DÇu   dïng trong bé      h∙m  thuû lùc   3 2710 19 26 ­­  ­ ­ DÇu  biÕn  thÕ  dÇu  vµ  cho  phËn  bé  ng¾t  10 m¹ch  ®iÖn 2710 19 27 ­ ­ Nhiªn  ­ ­  liÖu  ®iªzen  cho  ®éng  tèc    c¬  ®é 45 cao 2710 19 28 ­­  ­ ­NhiªnliÖu ®iªzen kh¸c       45 2710 19 29 ­­  ­ ­DÇu   nhiªnliÖu kh¸c     15 2710 19 30 ­­    ­ ­Lo¹ikh¸c 10 2710 90 00      ­Lo¹ikh¸c 10 2803 C¸c bon  (må  hãng  c¸c­ bon  vµ  c¸c d¹ng  kh¸c  cña  c¸c­ bon   cha  îc  ® chi  tiÕt ho Æc     ghi ë      n¬i kh¸c) 2803 00 10 ­ Må     hãng  bon  c¸c­ (cacbon black),lo¹    idïng  3 trongc«ng    nghiÖp  cao su 2803 00 20 ­Må     hãng  acetylene 10 2803 00 30 ­Må     hãng  bon  c¸c­ kh¸c 3 2803 00 90 ­Lo¹ikh¸c     3 2922 Hîp  chÊt  amino  chøc  xi «­ ­ R îu amino,    i      trõlo¹ chøa  chøc  xitrëlªn, 2  «­       ete,estecña      chóng;   muèi cña    chóng: 2922 11 00 ­­Monoetanolamine vµ       muèi cña    chóng 3 2922 12 00 ­­Dietanolamine vµ       muèi cña    chóng 3 2922 13 00 ­­Trietanolaminevµ       muèi cña    chóng 3 2922 14 00 ­­Dextropropoxyphene  muèi cña     vµ    chóng 3 2922 19 00 ­­Lo¹ikh¸c      3 ­ Naphtolsamino  amino­     vµ  penolkh¸ctrõlo¹       i  chøa  chøc  xitrëlªn,   2  «­       ete,este cña    chóng;   muèi cña    chóng: 2922 21 00 ­ ­ A        xÝt amino  hydrocynaphthalensunphonic   3 vµ  muèi cña    chóng
 12. 12 2922 22 00 ­  Anisid ­  ines,dianis ines,phenetid   id   ines vµ    3 muèi cña    chóng 2922 29 00 ­­Lo¹ikh¸c      3     ­Amino     ­andehydes,amino­   xeton vµ    amino­   quinon,trõlo¹      i chøa  chøc  xitrëlªn;muèi  2  «­       cña  chóng: 2922 31 00 ­   ­   Amfepramone,   methadone   vµ  3 normethadone;muèi cña      chóng 2922 39 00 ­­Lo¹ikh¸c      3 ­ A­xÝt  amino, trõ lo¹      ichøa  chøc  xi trë 2  «­     lªn, estecña   vµ    chóng;muèi cña      chóng: 2922 41 00 ­­Lysinvµ       estecña   chóng;muèi cña      chóng 20 2922 42   ­­A­xÝtglutamicvµ         muèi cña    chóng:   2922 42 10 ­­­A­xÝtglutamic       15 2922 42 20 ­­­Muèi natr        i cña  xÝtglutamic a­   50 2922 42 90 ­­­Muèi kh¸c       50 2922 43 00 ­­A­xÝtantrani ivµ       l   muèi cña  c   chóng 3 2922 44 00     id   muèi cña  ­­Til inevµ    chóng 3 2922 49   ­­Lo¹ikh¸c:        2922 49 10 ­­­A­xÝtmefenamic vµ          muèi cña    chóng 3 2922 49 90         ­­­Lo¹ikh¸c 3 2922 50   ­ Phenol r amino, phenol a­   îu      xÝt  amino  vµ    c¸chîp chÊtamino        kh¸ccã    chøc  xi: «  2922 50 10 ­ ­ A­xÝt p­ Aminosalicy i vµ  muèi cña  lc 0 chóng,estevµ        c¸cdÉn  xuÊtkh¸c   2922 50 90 ­­Lo¹ikh¸c      0 2925 Hîp  chÊt  chøc  cacboxyimit(kÓ  sacarin   c¶    vµ muèi    cña  chóng)  c¸c  vµ  hîp  chÊt  chøc  imin ­ Imitvµ        c¸c chÊt dÉn    xuÊt cña    chóng; muèi     cña chóng: 2925 11 00 ­­Sacarinvµ       muèi cña    chóng 10 2925 12 00 ­­Glutethimide    0 2925 19 00 ­­Lo¹ikh¸c      0 2925 20   ­ Imin vµ        c¸c chÊt dÉn    xuÊt cña    chóng;muèi      cña chóng: 2925 20 10 ­ ­ Metformin,  phenformin vµ  cimetid  ine; 0 muèi vµ    dÉn  xuÊtcña    chóng 2925 20 20 ­­Imit      ethylen,imit     propylen 0 2925 20 90 ­­Lo¹ikh¸c      0 2929 Hîp  chÊt  chøc  t¬ kh¸c cã  ni­   2929 10 00 ­Isoxyanates   10 2929 90   ­Lo¹ikh¸c:     0 ­­§êng       ho¸ häc: 2929 90 11 ­­­§êng      hãa  häc  natri 10 2929 90 19 ­­­Lo¹ikh¸c       10
 13. 13 2929 90 90 ­­Lo¹ikh¸c      0 3004 D îc phÈm  (trõ c¸c m Æt  hµng  thuéc nhãm   3002, 3005  Æc     ho 3006) kÓ   lo¹i®∙    c¶    pha  trén  ho Æc  cha pha trén    víinhau, dïng  cho phßng  bÖnh   Æc   ho ch÷a bÖnh,  ® îc ®ãng    ®∙    gãi theo  liÒu îng  l (kÓ  c¸c  c¶  s¶n phÈm     thuéc    lo¹idïng  ®Ó  truyÒn  qua  da)  ho Æc  ë  díi  d¹ng nhÊt  ®Þnh   hoÆc   ®ãng      gãi ®Ó b¸n lÎ 3004 10 ­ Chøa  penici l nhoÆc  c¸c chÊt dÉn  xuÊt l i    cña chóng, cã cÊu  tróc a­ xÝt penixi ic lan   hoÆc   streptomycin hoÆc       c¸c dÉn  xuÊt cña    chóng:  ­  Chøa   ­  penici l n  l i shoÆc   dÉn  xuÊt   cña  chóng: 3004 10 11 ­ ­ ­ Chøa      Penici l    l iG hoÆc   n muèi cña    chóng  10 (trõ   penici l    l iG Benzathin) n 3004 10 12 ­ ­ ­ Chøa  phenoxymethy penici l nhoÆc   l i  10 muèi cña    chóng 3004 10 13 ­ ­ ­ Chøa      ampici l   l i hoÆc   n muèi  cña  chóng,   10 d¹ng  uèng 3004 10 14 ­­ ­Chøa       amoxycil ihoÆc   l n muèi cña    chóng,   10 d¹ng  uèng 3004 10 19         ­­­Lo¹ikh¸c 0       ­  Chøa   ­  streptomycin hoÆc     c¸c  dÉn  xuÊt   cña  chóng: 3004 10 21       ­­­D¹ng  mì 0 3004 10 29         ­­­Lo¹ikh¸c 0 3004 20 ­Chøa      c¸cchÊtkh¸ng sinhkh¸c:         ­ ­ Chøa     tetracycl   inhoÆc     c¸c dÉn  xuÊt cña    chóng: 3004 20 11 ­­­D¹ng      uèng 10 3004 20 12       ­­­D¹ng  mì  10 3004 20 19 ­­­Lo¹ikh¸c       0 ­ ­ Chøa  chloramphenicol  hoÆc  c¸c dÉn  xuÊtcña    chóng: 3004 20 21 ­­­D¹ng      uèng 10 3004 20 22 ­­­D¹ng      mì 10 3004 20 29 ­­­Lo¹ikh¸c       0 ­  Chøa   ­  Erythromycin hoÆc     c¸c  dÉn  xuÊt   cña  chóng: 3004 20 31 ­­­D¹ng      uèng 10 3004 20 32 ­­­D¹ng      mì 10 3004 20 39 ­­­Lo¹ikh¸c       0  ­ ­ Chøa  gentamycins,  lincomycins hoÆc   c¸cchÊtdÉn      xuÊtcña    chóng: 3004 20 41 ­ ­ ­ Chøa      gentamycins hoÆc       c¸c chÊt dÉn    10 xuÊtcña    chóng,d¹ng      tiªm 3004 20 42 ­ ­ ­ Chøa      linconmycinsvµ      c¸cchÊt dÉn    xuÊt   10 cña  chóng,d¹ng uèng     3004 20 43 ­­­D¹ng      mì 10
 14. 14 3004 20 49 ­­­Lo¹ikh¸c       0      ­ ­ Chøa  sulfamethoxazolsvµ      c¸c dÉn  xuÊt   cña  chóng: 3004 20 51       ­­­D¹ng  uèng 10 3004 20 52       ­­­D¹ng  mì 10 3004 20 59 ­­­Lo¹ikh¸c         0 3004 20 60     ­ ­ Chøa  isoniazide,  pyrazinamide,hoÆc       c¸c 10 chÊtdÉn    xuÊtcña    chóng,d¹ng    uèng  3004 20 90        ­­Lo¹ikh¸c   0 ­ Chøa    hoãc­ m«n   (hormones) hoÆc       c¸c s¶n  phÈm  kh¸c thuéc nhãm  2937 nhng kh«ng  chøa  kh¸ng sinh:   3004 31 00      ­­Chøa  insul in 0 3004 32  ­  Chøa   ­  hoãc­ m«n   tuyÕn  îng  th thËn, c¸c       dÉn  xuÊt vµ      c¸cchÊt cã    cÊu   ¬ng    tróct tù cña  chóng:   3004 32 10       ­­­Chøa  hydrocort isonesodium    succinate 0 3004 32 20 ­  ­  ­  Chøa   dexamethasone  hoÆc   c¸c chÊt  5 dÉn  xuÊtcña    chóng 3004 32 30 ­­­Chøa      fluocinolonacetonid     10 3004 32 90         ­­­Lo¹ikh¸c 0 ­­Lo¹ikh¸c:        3004 39 10 ­­      ­Chøa  Ardenaline 5 3004 39 90         ­­­Lo¹ikh¸c 0 3004 40  ­  Chøa   alcaloids hoÆc     c¸c  chÊt  dÉn  xuÊt     cña  chóng  nhng  kh«ng  chøa  hoãcm«n     c¸c s¶n  phÈm   kh¸c thuéc nhãm       2937  hoÆc   chÊt   kh¸ng sinh:   3004 40 10      ­ ­ Chøa  morphine hoÆc       c¸c dÉn  xuÊt cña    5 chóng,d¹ng    tiªm 3004 40 20   ­ ­ Chøa  quinine hydrochlor ide hoÆc   5 dihydrochlor   ide, d¹ng    tiªm 3004 40 30      ­­Chøa  quininesulphate,     d¹ng  uèng  5 3004 40 40      ­­Chøa  papaverinehoÆc     berberine 5 3004 40 50      ­­Chøa  theophyl inel 5 3004 40 60      ­­Chøa  atropinsulphate   10 3004 40 90        ­­Lo¹ikh¸c 0 3004 50     îc phÈm   ­D   kh¸c cã    chøa  vitamin hoÆc       c¸c   s¶n  phÈm   kh¸cthuéc nhãm       2936: 3004 50 10     r« vµ  ­­Xi­   dung  dÞch  vitamind¹ng      giätdïng  0 cho   trÎem 3004 50 20      ­ ­ Chøa  vitamine A,      trõhµng  hãa  thuéc  m∙  10 sè  30045010  30045079 vµ  3004 50 30 ­ ­ Chøa     vitamine B1, B2, B6        hoÆc   B12, trõ     10 hµng  hãa thuéc m∙      sè 30045010,30045071    vµ  30045079  3004 50 40 ­ ­ Chøa     vitamine C,      trõ hµng  hãa  thuéc  m∙  10 sè  30045010  30045079 vµ 
 15. 15 3004 50 50 ­ ­ Chøa     vitamin PP,      trõhµng  hãa  thuéc m∙  5 sè  30045010  30045079 vµ  3004 50 60 ­ ­ Chøa       c¸cvitaminkh¸c,trõhµng        hãa thuéc  0 m∙  30045010  30045079  sè  vµ       ­­Chøa    i c¸clo¹ vitamintæng        hîp kh¸c:   3004 50 71       ­­­Chøa  vitamintæng      hîp nhãm   B 5 3004 50 79         ­­­Lo¹ikh¸c 10 3004 50 90 ­­Lo¹ikh¸c      0 3004 90      ­Lo¹ikh¸c:   3004 90 10      ­ ­ Thuèc  Æc   ® biÖt dïng    cho  bÖnh  ung  , th   0 AIDS  ­  DÞch  ­  truyÒn; c¸c    dung  dÞch  dinh dìng     hoÆc   chÊt  ®iÖn    gi¶idïng    ®Ó truyÒn  qua  tÜnh  m¹ch  : 3004 90 21       ­­­DÞch  truyÒn  Natrichlor   ide 10 3004 90 22       ­­­DÞch  truyÒn  glucose 5%     10 3004 90 23       ­­­DÞch  truyÒn  glucose 30%     5 3004 90 29         ­­­Lo¹ikh¸c   0 3004 90 30      ­­Thuèc    s¸ttrïng 0 ­­Thuèc     g©y  mª:   3004 90 41       ­­­Chøa  procainehydrochlor   ide 5 3004 90 49         ­­­Lo¹ikh¸c 0      ­ ­ Thuèc  gi¶m  ®au,  thuèc  sèt vµ    i h¹    c¸c lo¹     dîc phÈm     kh¸c dïng      ®Ó ®iÒu    hoÆc   trÞ ho  c¶m  cã hoÆc  kh«ng chøa c¸c chÊt kh¸ng   histamine: 3004 90 51       ­ ­ ­ Chøa  xÝt acetylsal cy i  a­   i l cparacetamol ,   10 hoÆc   dipyrone   3004 90 52       ­­­Chøa  chlorpheniraminemaleate   10 3004 90 53 ­­­Chøa      diclofenac 10 3004 90 54  ­  ­  ­  DÇu,  cao  xoa  gi¶m  ®au,  d¹ng  Æc   ® 10 hoÆc   láng; viªn thuèc      ngËm   hoÆc   ho  viªn   ngËm   chøa   dîcphÈm   cã      mïith¬m  ®iÒu  trÞ  viªm  häng 3004 90 59         ­­­Lo¹ikh¸c 0      ­­Thuèc  chèng    sètrÐt:   3004 90 61  ­ ­ ­ Chøa  artemisine,  artesunate hoÆc   5 chloroquine 3004 90 62 ­­­Chøa      primaquine 10 3004 90 69         ­­­Lo¹ikh¸c 0      ­­Thuèc    trõgiun:   3004 90 71       ­­­Chøa  piperasin   inhoÆc   mebendazole 10 3004 90 72 ­­­Chøa      dichlorophen 0 3004 90 79         ­­­Lo¹ikh¸c 0        ­­Lo¹ikh¸c:   3004 90 91  ­  ­  ­  Chøa   sulpi ide,cimetid   r   ine,ranit ine, id   10 aluminium  hydroxide   hoÆc  magnesium  hydroxidehoÆc     oresol     3004 90 92       ­­­Chøa  piroxicam  hoÆc   ibuprofen 10
 16. 16 3004 90 93   ­ ­ ­ Chøa  phenobarbi l diazepam,  ta , 5 chlorpromazine 3004 90 94       ­­­Chøa  salbutamol   5 3004 90 95      ícv«  ­­­N   trïng®Ó     x«ng,d¹ng      dîcphÈm 0 3004 90 96  ­  ­  ­  Chøa   methoxyphenyl glycerylether o­       0 (guaifenesin) 3004 90 97 ­ ­ ­ Thuèc      nhá  mòi chøa  naphazolinehoÆc     10 xylometazol   inehoÆc  oxymetazol ine 3004 90 98       ­­­Sorbito   l 5 3004 90 99         ­­­Lo¹ikh¸c 0 3302 Hçn  hîp c¸c  chÊt th¬m   c¸c  vµ  hçn  hîp (kÓ    c¶ dung  dÞch  cån) víi  thµnh  phÇn   chñ  yÕu   gåm  mét  Æc   ho nhiÒu   chÊt    kÓ trªn  dïng lµm  nguyªn  liÖu th« trong c«ng  nghiÖp; c¸c chÕ  phÈm  kh¸c víi  thµnh  phÇn  chñ  yÕu  tõ c¸c chÊt th¬m  lµm  nguyªn  liÖu    ®Ó s¶n  xuÊt  uèng ®å  3302 10 ­ Lo¹idïng      trong  s¶n xuÊt thùc    phÈm   hoÆc   s¶n  xuÊt®å    uèng: 3302 10 10 ­­ ChÕ  phÈm  cån th¬m  dïng trong c«ng  20 nghiÖp  s¶n xuÊtr    îu,d¹ng  láng  3302 10 20 ­­ ChÕ  phÈm  cån th¬m  dïng trong c«ng  20 nghiÖp  s¶n xuÊtr   d¹ng   îu,ë  kh¸c    3302 10 90 ­­Lo¹ikh¸c      20 3302 90 00 ­Lo¹ikh¸c     5 3304 Mü  phÈm  ho Æc  c¸c ®å  trang ®iÓm  vµ c¸c  chÕ  phÈm  dìng  (kh«ng  da  ph¶i dîc phÈm), kÓ         c¶  c¸c chÕ  phÈm  chèng  n¾ng  ho Æc  b¾t  n¾ng; c¸c chÕ  phÈm  dïng ®Ó  trang ®iÓm   mãng     tay,mãng   ch©n 3304 10 00 ­ChÕ     phÈm   trang ®iÓm     m«i 50 3304 20 00 ­ChÕ     phÈm   trang ®iÓm   ¾t   m 50 3304 30 00 ­ChÕ     phÈm   trang ®iÓm     mãng    tay,mãng ch©n 50 ­Lo¹ikh¸c:     3304 91 00 ­­PhÊn, ®∙       hoÆc   cha  nÐn 50 3304 99 ­­Lo¹ikh¸c:      3304 99 10 ­­­Kem   dung      vµ  dÞch    nícdïng cho  Æt   da m vµ  50 3304 99 20 ­­­     Kem     trÞmôn  trøng c¸   20 3304 99 90 ­­­Lo¹ikh¸c       50 3305 ChÕ   phÈm   dïng  cho  tãc 3305 10 ­DÇu       géi®Çu   (shampoo): 3305 10 10 ­­DÇu        géi®Çu     trÞnÊm 20 3305 10 90 ­­Lo¹ikh¸c      50 3305 20 00 ­ChÕ     phÈm   uèn    tãchoÆc   lµm  duçitãc   50 3305 30 00 ­G«m   50 3305 90   ­Lo¹ikh¸c:     3305 90 10 ­­S¸p     ch¶itãcvµ          c¸clo¹ dÇu  i kh¸cdïng    cho  tãc 50 3305 90 90 ­­Lo¹ikh¸c      50
 17. 17 3402 ChÊt  ho¹t ®éng     Æt     bÒ m h÷u   (trõ xµ  c¬    phßng); c¸c chÕ  phÈm  ho¹t ®éng  bÒ   m Æt,  chÕ   c¸c  phÈm   dïng    ®Ó giÆt  röa (kÓ  c¶ c¸c  chÕ   phÈm   phô     trîdïng    ®Ó giÆt  röa) vµ    c¸c  chÕ  phÈm  lµm  s¹ch, cã  Æc     ho kh«ng  chøa  phßng,  xµ  trõ c¸c    lo¹ithuéc  nhãm  3401 ­ C¸c  chÊt  ho¹t ®éng     Æt     bÒ m h÷u  c¬, ®∙  hoÆc   cha ®ãng        : gãi®Ó b¸n lÎ 3402 11 00 ­­D¹ng     anion 10 3402 12 00 ­­D¹ng     cation 10 3402 13 00 ­­D¹ng     ion 10 3402 19 00 ­­Lo¹ikh¸c      10 3402 20 ­ChÕ     phÈm   ®ãng      lÎ ®∙  gãi®Ó b¸n  : 3402 20 10 ­­C¸c     chÕ  phÈm     ho¹t®éng    Æt bÒ m 10 3402 20 20 ­­ChÊt       tÈy röa 20 3402 20 90 ­­Lo¹ikh¸c      20 3402 90 ­Lo¹ikh¸c:     3402 90 10 ­­C¸c     chÕ  phÈm     ho¹t®éng    Æt bÒ m 10 3402 90 20 ­­ChÊt       tÈy röa 20 3402 90 90 ­­Lo¹ikh¸c      20 3403  C¸c  chÕ   phÈm   b«i tr¬n (kÓ  c¸c  c¶  chÕ   phÈm   dÇu  c¾t, c¸c    chÕ  phÈm   dïng  cho  viÖc  th¸o bu­l«ng  Æc     chÕ     ho èc,c¸c  phÈm   chèng  gØ  ho Æc  chèng  ¨n mßn  vµ cho  viÖc  t¸ch  khu«n   ®óc   thµnh  cã  phÇn   c¬  b¶n    lµ dÇu     b«i tr¬n)vµ  chÕ     c¸c  phÈm   îc ®   dïng    lý b»ng  ®Ó xö    dÇu   ®èi    vËt  mì  víic¸c  liÖu dÖt,da      thuéc,da    l«ng ho Æc   vËt    c¸c  liÖu  kh¸c,  nhng  trõ c¸c chÕ  phÈm  mµ   thµnh  phÇn   b¶n  chøa  c¬  cã  70%   träng  ­ l îng      lo¹i trëlªnc¸c    dÇu     má hay  lo¹i c¸c    dÇu   chÕ  biÕn  kho¸ng  tõ  chÊt chøa  tum bi­ ­    Cã chøa    idÇu    c¸c lo¹  má hay  dÇu  chÕ     tõ kho¸ng chÊtchøa  tum:     bi­ 3403 11 ­  ChÕ   ­  phÈm   dïng    lý c¸c  ®Ó xö    vËt liÖu  dÖt, da    thuéc, da    l«ng  hoÆc   c¸c vËt liÖu  kh¸c: ­­­D¹ng      láng: 3403 11 11 ­­­­ChÕ         phÈm   dÇu    b«itr¬n 5 3403 11 12 ­­­­ChÕ         phÈm  chøa    dÇu  i sil con 5 3403 11 19 ­­­­Lo¹ikh¸c         5 3403 11 90 ­­ ­       Lo¹ikh¸c 5 3403 19 ­­Lo¹ikh¸c:      ­­­D¹ng      láng: 3403 19 11 ­­­­DÇu         dïng cho    ®éng  m¸y  c¬  bay 5 3403 19 12 ­­­­ChÕ         phÈm  chøa    dÇu  i sil con 5 3403 19 19 ­­­­Lo¹ikh¸c         20
 18. 18 3403 19 90 ­­ ­       Lo¹ikh¸c 10 ­Lo¹ikh¸c:     3403 91   ­  ChÕ   ­  phÈm   dïng    lý c¸c  ®Ó xö    vËt liÖu    dÖt,da    thuéc,da    l«ng hay          c¸cvËtliÖu kh¸c:     ­­­D¹ng      láng: 3403 91 11 ­­­­ChÕ         phÈm  chøa    dÇu  i sil con 5 3403 91 19 ­­­­Lo¹ikh¸c         5 3403 91 90 ­­ ­       Lo¹ikh¸c 5 3403 99 ­­Lo¹ikh¸c:      ­­      ­D¹ng láng: 3403 99 11 ­­­­DÇu         dïng cho    ®éng  m¸y  c¬  bay 5 3403 99 12 ­­­­ChÕ         phÈm  chøa    dÇu  i sil con 5 3403 99 19 ­­­­Lo¹ikh¸c         20 3403 99 90 ­­ ­       Lo¹ikh¸c 10 3816 00 00 C¸c    lo¹ivËt liÖu chÞu      löa:xi m¨ng,  v÷a,bª    5 t«ng vµ  lo¹i   c¸c    vËt  liÖu chÞu  tlöa  ¬ng    tù, trõ c¸c    s¶n  phÈm   thuéc  nhãm   3801 3824 ChÊt  g¾n   ®iÒu   ®∙  chÕ   dïng  cho  c¸c    lo¹i khu«n  ®óc   Æc     ho lâi®óc;  c¸c  s¶n  phÈm   vµ  chÕ   phÈm   hãa häc  cña  ngµnh   c«ng  nghiÖp  hãa    chÊt  hoÆc     c¸c ngµnh  c«ng  nghiÖp  kh¸c  liªnquan  cã    (kÓ  c¸c  c¶  chÊt  cã chøa  c¸c hçn  hîp  cña c¸c  s¶n  phÈm   tù  nhiªn),cha  îc    ® chi  tiÕt ho Æc     ghi  n¬i ë    kh¸c; c¸c s¶n  phÈm  phÕ  th¶i  cña  c«ng  nghiÖp   hãa  chÊt  hoÆc   c¸c ngµnh   c«ng  nghiÖp  kh¸c  liªnquan  cã    cha  îc chi tiÕt ®       ho Æc     n¬i kh¸c ghi ë    3824 10 00 ­C¸c    chÊtg¾n  ®iÒu    ®∙  chÕ dïng cho      khu«n  0 ®óc  hoÆc    lâi®óc 3824 20 00 ­ A­xÝt naphthenic,       muèi kh«ng      tan trong níc     0 vµ    c¸cestecña    chóng 3824 30 00 ­ C¸c­   bua  kim  i lo¹ kh«ng    kÕt        tña trénvíi nhau  0 hay        trénvíi chÊtg¾n  c¸c   kim  i lo¹ 3824 40 00 ­ Phô    ®iÒu    gia ®∙  chÕ  dïng cho    xim¨ng,v÷a    5 hoÆc   t«ng bª  3824 50 00 ­V÷a  bª    vµ  t«ng kh«ng    chÞu  löa 10 3824 60 00 ­ ChÊt  sorbi     ton,trõ chÊt  thuéc  ph©n  nhãm   0 2905.44 ­ Hçn  hîp  chøa  dÉn  xuÊt  ha­ gen  ®∙  l«­ hãa  cña  hydrocacbon  kh«ng  tuÇn  hoµn chøa    hai hoÆc   nhiÒu  l«­ ha­ gen  kh¸c: 3824 71 ­  Chøa  ­  hydrocacbon  kh«ng  tuÇn  hoµn  ®∙  halogen  hãa  chØ      clo: víi vµ  flo 3824 71 10 ­ ­ ­ DÇu       dïng  cho  m¸y  biÕn  thÕ  hoÆc  cho  10 bé  phËn  ng¾t  m¹ch  ®iÖn  3824 71 90 ­­­Lo¹ikh¸c       0 3824 79 00 ­­Lo¹ikh¸c      0
 19. 19 3824 90   ­Lo¹ikh¸c:     3824 90 10 ­    ­ Thuèc  tÈy mùc,  söa b¶n      in tõ khu«n    t«, 0 c¸c chÊt láng          ®Ó xo¸ söa, ® îc ®ãng          gãi ®Ó b¸n lÎ   3824 90 20 ­ ­ Hçn     hîp    c¸c chÊt ho¸    häc, lo¹    i dïng trong  10 chÕ  biÕn thùc phÈm   3824 90 30 ­­Hçn       hîp dung  m«i  c¬ v«  0 3824 90 40 ­­DÇu      axeton 0 3824 90 50 ­ ­ C¸c     chÕ  phÈm   hoÆc  hçn  chøa  hîp  muèi  30 natr icña    axitglutamic 3824 90 90 ­­Lo¹ikh¸c      0 3909 Nhùa   amino,   nhùa   phenolic   vµ  polyurethan,d¹ng    nguyªn  sinh 3909 10 ­Nhùa      urª; nhùa thioure: 3909 10 10 ­  ­Hîp  chÊt®Ó     ®óc  (mouldingcompound)   5 3909 10 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 0 3909 20 ­Nhùa    melamin: 3909 20 10 ­  ­Hîp  chÊt®Ó     ®óc  (mouldingcompound)   5 3909 20 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 0 3909 30   ­Nhùa    amino  kh¸c:   3909 30 10 ­  ­Hîp  chÊt®Ó     ®óc  (mouldingcompound)   0 3909 30 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 0 3909 40 00 ­Nhùa    phenolic 3 3909 50 00 ­Nhùa    Polyurethan 0 3919 TÊm,  phiÕn, mµng,      l¸,b¨ng, d¶i vµ  lo¹i     c¸c    tÊm   ph¼ng   b»ng  plastic ®∙    quÐt    líp keo  dÝnh   mét m Æt, cã ho Æc  kh«ng   ë d¹ng  cuén 3919 10 00 ­ë    d¹ng  cuén,chiÒu    réng kh«ng    qu¸ 20cm 20 3919 90 00 ­Lo¹ikh¸c     15 3920 TÊm,  phiÕn, mµng,  l¸,  d¶i kh¸c b»ng  plastic,  kh«ng  xèp  cha  îc gia    vµ  ®   cè, g¾n   líp m Æt,      Æc     bæ trîho kÕt hîp  ¬ng  víi t tù    c¸c vËt  liÖu kh¸c 3920 10 00 ­Tõ    polyme  etylen 10 3920 20   ­Tõ    polyme  propylen:   3920 20 10      ­­Mµng  BOPP 5 3920 20 90        ­­Lo¹ikh¸c 10 3920 30 00 ­Tõ    polyme  styren 10 ­Tõ    polyme  vinyl  clorua: 3920 41 00 ­­Lo¹icøng      10 3920 42 00 ­­Lo¹idÎo      20 ­Tõ    polyme  acryl : ic 3920 51 00 ­­Tõ     polymetyl   metacrylat 10 3920 59 00 ­­Lo¹ikh¸c      10 ­ Tõ    polycacbonat,nhùa    alkyt,este polyal       lyl
 20. 20 hoÆc     c¸cpolyestekh¸c:   3920 61 00 ­­Tõ     polycacbonat 10 3920 62 ­­Tõ     polyetylenterephthalat   :   3920 62 10       ­­­D¹ng  mµng 5 3920 62 90         ­­­Lo¹ikh¸c 10 3920 63 00     polyesteno ­­Tõ    10 3920 69 00 ­­Tõ       c¸cpolyestekh¸c  10 ­  xenlulo hoÆc   Tõ    c¸c chÊt dÉn xuÊt hãa  häc cña chóng: 3920 71   ­­Tõ     xelulohoµn    nguyªn: 3920 71 10 ­­­Mµng      cellophane 5 3920 71 90 ­­­Lo¹ikh¸c       10 3920 72 00 ­­Tõ   u     sîi hãa l 10 3920 73 00 ­­Tõ     axetatxenlulo   10 3920 79 00 ­­Tõ       c¸cchÊtdÉn    xuÊtxenlulokh¸c     10 ­Tõ    plast   ickh¸c: 3920 91 00 ­­Tõ     polyvinyl   butyral 10 3920 92 00 ­­Tõ     polyamit 10 3920 93 00 ­­Tõ     nhùa  amino 10 3920 94 00 ­­Tõ     nhùa  phenolic 10 3920 99 00 ­­Tõ     plast  ickh¸c 10 3921 TÊm,  phiÕn, mµng,  l¸,  d¶i kh¸c b»ng  plastic ­Lo¹ixèp:     3921 11 00 ­­Tõ     polyme  styren 10 3921 12 00 ­­Tõ     polyme  vinyl  clorua 10 3921 13 00 ­­Tõ     polyurethan 10 3921 14 00 ­­Tõ     xenlulohoµn    nguyªn 10 3921 19 00 ­­Tõ     plast  ickh¸c 10 3921 90 00 ­Lo¹ikh¸c     10 3922 Bån  t¾m,  bån t¾m   ®øng   dông    sö  vßi sen,  bån röa    b¸t,chËu  röa,bÖ   n¾p   bÖt,   vµ  xÝ    b×nh  xèi níc  c¸c      vµ  ®å vÖ sinh  ¬ng     t tù, b»ng  plastic 3922 10 00 ­ Bån    t¾m,  bån t¾m   ®øng  dông    sö  vßisen,  50 bån      chËu  röa b¸tvµ  röa 3922 20 ­BÖ   n¾p  bÖt:   vµ  xÝ  3922 20 10 ­  ­N¾p   ®Ëy 40 3922 20 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 40 3922 90 ­Lo¹ikh¸c:     3922 90 10 ­ B×nh      ­  xèi níc cho    vµ    tiÓu  bÖ xÝ  bÖ xÝ  50 nam 3922 90 20 ­  ­Phô  kiÖn cña b×nh    xèiníc 40 3922 90 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 50 3923 C¸c s¶n  phÈm  dïng trong vËn  chuyÓn   ho Æc   ®ãng  gãi hµng   hãa, b»ng  plastic;   nót,n¾p,      mò van  c¸c    vµ  lo¹inót  ®Ëy   kh¸c 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2