intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1428/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

120
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1428/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ban hành quy chế về cửa hàng giới thiệu và bán hàng hoá của Lào tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1428/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T h ¬ n g   ¹i  B tr m sè 1428/2002/Q§­B T M   n g µy  19 th¸ng 11 n¨ m  2002  Ò  viÖc ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   Ò   v v c öa h µ n g  giíi  thiÖu vµ b¸n h µ n g  h o¸ cña  µ o  t¹iVi Öt N a m L   B é  trëng B é  T h ¬ng m ¹i C¨n  HiÖp  cø  ®Þnh Hîp    t¸cKinh    tÕ  V¨n ho¸,Khoa    häc, Kü    thuËt n¨m     2002 gi÷a ChÝnh  phñ    níc Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam   ChÝnh    vµ  phñ    nícCéng  hoµ  d©n  chñ nh©n d©n Lµo  ngµy  th¸ng8  13    n¨m  2002; Thùc  hiÖn  kiÕn  ý  chØ  ®¹o cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ viÖc    më cöa  hµng gií thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm  cña Lµo t¹ ViÖt Nam  t¹ v¨n b¶n sè  i i i 3492/VPCP­KTTH   ngµy  th¸ng6  27    n¨m 2002 cña V¨n  phßng ChÝnh phñ; Nh»m  t¨ng cêng    h¬n n÷a  quan    ¬ng    hÖ th m¹i gi÷a    níc Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam   níc Céng    vµ    hoµ D©n  chñ nh©n  d©n  Lµo th«ng qua  viÖc    gií thiÖu vµ  hµng    i   b¸n  ho¸ cña Lµo    t¹ ViÖtNam. i   Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy  Quy  chÕ  cöa  vÒ  hµng  giíthiÖu vµ      i   b¸n hµng    ho¸ cña  Lµo    t¹ ViÖtNam. i   §iÒu    2. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
  2. 2 Q u y  c h Õ v Ò  c ö a h µ n g  giíi  thiÖu v µ b¸n h µ n g  h o¸ c ñ a  L µ o  t¹i Öt N a m  Vi (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1428/2002/Q§­ sè  BTM   ngµy  19/11/2002  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) §iÒu    1. Quy  ®Þnh  chung  1. Cöa    hµng    gií thiÖu  b¸n  i vµ  hµng    ho¸ cña Lµo  i t¹ ViÖt Nam     (sau ®©y   gäit¾t lµcöa        hµng) lµcöa      hµng  doanh  do  nghiÖp  Lµo    i më t¹ ViÖt Nam       theo  quy ®Þnh   iQuy  t¹  chÕ   nµy    i ®Ó gií thiÖu  b¸n  vµ  hµng ho¸ cña  Lµo  iViÖt t¹    Nam. 2. Ho¹t ®éng      cña Cöa hµng chÞu  kiÓm     sù  tra,gi¸m    s¸tcña  Th¬ng  Së  m¹in¬imë       Cöa  hµng  c¸cc¬  vµ    quan  thÈm  cã  quyÒn cña ViÖtNam.   §iÒu    2. §iÒu  kiÖn    îccÊp  ®Ó ®   GiÊy  phÐp    më cöa  hµng Doanh  nghiÖp  Lµo  muèn  îcmë   ®   Cöa  hµng  ph¶i®¸p    øng    c¸c®iÒu  kiÖn  sau  ®©y: 1.Lµ    doanh  nghiÖp  îcthµnh    ®   lËp theo ph¸p luËtcña        Lµo; 2.§îcsù      chÊp  thuËn  cña  Th¬ng    Bé  m¹iLµo; 3.§îcBé      Th¬ng    m¹iViÖtNam     cÊp  GiÊy  phÐp    më Cöa  hµng. §iÒu    s¬    3. Hå  xincÊp  GiÊy  phÐp Hå  xincÊp  s¬    GiÊy  phÐp    më Cöa  hµng  gåm: 1. §¬n    xin cÊp GiÊy phÐp     më Cöa  hµng  ngêi ®øng   do    ®Çu  doanh  nghiÑp  Lµo  (theo mÉu   1  ký    sè  ban  hµnh  kÌm theo Quy    chÕ nµy). 2. B¶n    sao GiÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh doanh  ký    hoÆc  giÊy    gi¸ tê cã    trÞ nh    GiÊy  chøng nhËn ®¨ng  kinh doanh  ký    cña doanh nghiÖp  Lµo  îc c¬  ®   quan  thÈm   cã  quyÒn  Lµo  ë  chøng thùc  b¶n  vµ  dÞch  tiÕng  ra  ViÖt nh÷ng  giÊy        îc c¬  tê nãi trªn®   quan  c«ng chøng cña  ViÖt Nam     hoÆc   quan    c¬  ®¹i diÖn ngo¹igiao cña      ViÖtNam   Lµo    ë  chøng thùc. 3.V¨n    b¶n  chÊp  thuËn  cña  Th¬ng    Bé  m¹iLµo. §iÒu  ViÖc  4.  cÊp  GiÊy  phÐp    më Cöa  hµng 1.Bé  ¬ng      th m¹ixem     xÐt,cÊp GiÊy  phÐp    më Cöa hµng trong thêih¹n 15        ngµy  tõngµy  kÓ    nhËn  s¬  hå  ®Çy  vµ    (theo mÉu   2  ®ñ  hîp lÖ    sè  ban  hµnh kÌm  theo Quy    chÕ nµy). Trong  êng    tr hîp kh«ng cÊp GiÊy phÐp, Bé    Th¬ng    v¨n b¶n      m¹i cã    tr¶lêi cho  doanh  nghiÖp  râ lýdo,trongthêih¹n nãitrªn. nªu                2. GiÊy    phÐp    më Cöa hµng ®ång    gi¸trÞ nh  thêicã      GiÊy  chøng nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ® îcBé  ký    vµ    Th¬ng    m¹i sao    göi®Õn   Th¬ng    Tµi Së  m¹i,Së    chÝnh    n¬idoanh nghiÖp  Lµo    më Cöa hµng.
  3. 3 §iÒu    5. Hµng      ho¸ giíthiÖu vµ      i   b¸n t¹ Cöa  i hµng 1. Hµng        ho¸ gií thiÖu  b¸n  i i vµ  t¹ Cöa    hµng  gåm   hµng  nhËp  khÈu  xuÊt cã    xø  cña Lµo  hµng  îcphÐp u  vµ  ®   l th«ng    t¹ ViÖtNam. i   2. Hµng    ho¸  i gií thiÖu  b¸n  i   vµ  t¹ Cöa hµng ph¶itu©n  c¸c quy    thñ    ®Þnh  hiÖn  hµnh  hµng    vÒ  ho¸ nhËp  khÈu  hµng   u  vµ  ho¸ l th«ng theo  ph¸p    luËtViÖt  Nam. §iÒu    6. ThuÕ 1. Hµng      ho¸ nhËp khÈu  xuÊt xø  cã    cña Lµo  îc gi¶m  ®   thuÕ nhËp khÈu  theo tho¶ thuËn      gi÷a haiChÝnh      phñ. 2.Cöa    hµng  ph¶inép    thuÕ  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËtViÖtNam.       §iÒu  T¸ixuÊt 7.    Hµng    ® îcnhËp  ho¸ ®∙    khÈu    hîp ph¸p vµo    ViÖtNam         ®Ó gií thiÖu  b¸n  i vµ  t¹  iCöa hµng  îc phÐp  ixuÊt  ®   t¸  khÈu  khái ViÖt  ra    Nam   ® îc hoµn  vµ    thuÕ  nhËp khÈu  nép  ®∙  theo quy    ®Þnh cña ph¸p luËtViÖtNam.       §iÒu    8. ChuyÓn  tiÒn 1.Doanh    nghiÖp  Lµo  îcchuyÓn    ®   ra kháiViÖtNam:     a­ Lîi     nhuËn    îctõho¹t®éng  thu ®       kinhdoanh;   b­ TiÒn    vay  l∙cña    vµ    i c¸ckho¶n  vay    nícngoµitrongqu¸ tr×nh ho¹t®éng;           c­Vèn    ®Çu  ; t d­ C¸c kho¶n tiÒn  tµis¶n  vµ    kh¸c thuéc quyÒn  h÷u  së  hîp ph¸p cña  doanh  nghiÖp. 2.Ngêinícngoµilµm          viÖc    t¹ Cöa  i hµng,sau      khinép thuÕ    thu nhËp theo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p    luËtViÖt Nam   îc chuyÓn  kháiViÖt Nam       ®   ra      c¸c kho¶n  thu nhËp      hîp ph¸p cña    m×nh. §iÒu    9. QuyÒn  nghÜa  cña  vµ  vô  Cöa  hµng 1.Cöa    hµng  c¸cquyÒn  cã    sau: a­ Thùc hiÖn viÖc b¸n hµng thu tiÒn ViÖt Nam     theo quy ®Þnh  trong  GiÊy  phÐp    më Cöa  hµng; b­ Thuª      trô së, ®Þa  ®iÓm     më Cöa hµng, nhµ      ë; thuª,mua       c¸c ph¬ng  tiÖn,vËtdông      cÇn  thiÕtcho      ho¹t®éng cña  Cöa hµng; c­ TuyÓn    dông    lao ®éng    lµngêiViÖt Nam,      ngêinícngoµi®Ó         lµm  viÖc  t¹ Cöa    i hµng theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËtViÖtNam;       d­ Giao    dÞch,ký    kÕt    hîp ®ång mua  hµng    tõ Lµo hoÆc   i t¹ ViÖt Nam         ®Ó gií thiÖu  b¸n  i i   vµ  t¹ Cöa hµng    phï hîp      víinéi dung ho¹t®éng  îc quy    ®   ®Þnh  trong GiÊy  phÐp. Ngêi  îc  ® phÐp   hîp  ký  ®ång   ngêi  lµ  ®øng   ®Çu  doanh 
  4. 4 nghiÖp Lµo hoÆc   ngêi® îcngêi®øng        ®Çu   doanh  nghiÖp  Lµo  quyÒn    uû  hîp lÖ  theo tõng hîp ®ång;       ®­      Më tµikho¶n  b»ng  ®ång  ViÖt Nam,    b»ng  ngo¹itÖ  i   t¹ ng©n    hµng  îc ®   phÐp    ho¹t®éng    t¹ ViÖtNam; i   e­ NhËp khÈu      c¸c vËt dông cÇn thiÕtcho    ho¹t®éng    cña Cöa hµng vµ  ph¶inép    thuÕ  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËtViÖtNam;       g­    Cã con dÊu mang    tªn Cöa hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËtViÖt     Nam. 2.Cöa    hµng  c¸cnghÜa  sau: cã    vô  a­ §¨ng      ký,kª khaivµ    nép thuÕ, phÝ, lÖ      phÝ theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËtViÖtNam.     b­ Thùc hiÖn chÕ    to¸n theo  ®é kÕ    quy ®Þnh  cña ph¸p    luËtViÖt Nam;    trong tr   êng    hîp cÇn    ¸p dông  chÕ  kÕ    ®é  to¸nth«ng  dông  kh¸cth× ph¶i® îcBé          TµichÝnh    ViÖtNam     chÊp thuËn. c­Tu©n        thñ c¸cquy  ®Þnh  kh¸ccña    ph¸p luËtViÖtNam.       §iÒu    c¸o ho¹t®éng 10. B¸o      §Þnh  mét  kú  n¨m    hai lÇn vµo th¸ng 6  th¸ng 12, Cöa    vµ      hµng  tr¸ch cã    nhiÖm    c¸o b»ng    göib¸o    v¨n b¶n  ho¹t®éng  vÒ    kÌm  theo B¸o        c¸o tµichÝnh cña  Cöa  hµng    Th¬ng  vÒ Bé  m¹i,Së    Th¬ng    Së    m¹i vµ  Tµi chÝnh      n¬i më Cöa  hµng. §iÒu    11. ChÊm       døt ho¹t®éng 1. Trong thêi h¹n  ngµy  íc    30  tr ngµy  ®Þnh   dù  chÊm  døt ho¹t ®éng,     doanh  nghiÖp Lµo  nghÜa  th«ng  cã  vô  b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho  Th¬ng    Bé  m¹i, Së Th¬ng    Tµi chÝnh    m¹i,Së    n¬i doanh nghiÖp Lµo    më Cöa  hµng  ph¶i vµ    thanh to¸n xong      c¸c kho¶n    c¸c nghÜa  kh¸c víiNhµ    chøc, c¸ nî vµ    vô      níc,tæ      nh©n  li   cã  ªnquan    t¹ ViÖtNam. i   2. Së    Th¬ng    m¹i tØnh, thµnh    phè    n¬i doanh nghiÖp Lµo    më Cöa hµng  cã tr¸ch nhiÖm     theo    dâi,gi¸m    ®«n  s¸tvµ  ®èc viÖc thùc hiÖn quy ®Þnh  i t¹  kho¶n  §iÒu  1  nµy      ®èi víiCöa hµng    t¹ ®Þa  i ph¬ng. §iÒu    lýviph¹m 12. Xö      C¸c hµnh      viviph¹m ph¸p    luËttrong ho¹t®éng      cña Cöa hµng, tuú    theo  møc  ®é,  xö    bÞ  lýtheo quy    ®Þnh cña ph¸p luËtViÖtNam.      
  5. 5 M É u  s è 1 C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc (Tªn tØnh,thµnh      phè),ngµy      th¸ng     n¨m  20.. . . § ¬ n  xin c Ê p  giÊy p h Ð p  m ë  c ö a h µ n g  giíi  thiÖu v µ b¸n h µ n g  h o¸ c ñ a L µ o  t¹i Öt N a m  Vi KÝnh   göi:Bé    Th¬ng  m¹i Chóng      t«i tr©n träng ®Ò   xin     nghÞ  Th¬ng    Bé  m¹icho  phÐp  chóng    t«ilµ: ­Tªn    doanh  nghiÖp  Lµo: ­N¬i thµnh      lËp: ­§Þa    chØ    chÝnh: trôsë  +  §iÖn  tho¹i: +  Fax: +  Email: ­N¨m     thµnh  lËp: ­Vèn    ®iÒu  lÖ: ­Sè      tµikho¶n: T¹iNg©n    hµng Cã  ®Þa  chØ  i t¹ §iÖn  tho¹i: Fax: ­LÜnh    vùc    ho¹t®éng: ­Tãm         t¾tqu¸ tr×nh ho¹t®éng:     ® îcmë     Cöa  hµng    gií thiÖu  b¸n  i vµ  hµng    ho¸ cña  Lµo  i t¹ ViÖtNam           víinéi dung  thÓ  sau: cô  nh  1.Tªn    Cöa  hµng: 2.N¬i (tØnh,thµnh        phè) dù    ®Þnh  Æt  ® Cöa  hµng: 3.Néi dung        ho¹t®éng  cña  Cöa  hµng: 4.Vèn    ®¨ng    ký:(viÕtb»ng  vµ    sè  ch÷) 5.Sè    ngêilµm    viÖc    t¹ Cöa  i hµng  . ..  lµ:. . ..ngêi. . .
  6. 6 Trong  ®ã:  ngêitõnícngoµivµo  . ........ngêi; Sè          lµ.. . .......  .. Sè  ngêituyÓn    dông    t¹ ViÖtNam   . . ..ngêi. i   lµ. . ..  .. 6.Hä      tªnngêi®øng    ®Çu   Cöa  hµng: ­Quèc    tÞch: ­  Hé   Sè  chiÕu  (nÕu    lµ ngêi tõ      níc ngoµi vµo)    hoÆc   Chøng  Sè  minh  nh©n d©n (nÕu    lµngêiViÖtNam):     Chóng    t«icam  kÕt nÕu  îc më   ®   Cöa  hµng  i t¹ ViÖt Nam,    Cöa hµng cña  chóng      t«i tu©n    sÏ thñ ph¸p luËtViÖtNam   ho¹t®éng        vµ    theo ®óng      néidung ®∙  ® îcquy    ®Þnh   t¹ GiÊy  i phÐp. Xin göitíQuý  lêi       i Bé   chµo  tr©n  träng. N g êi ® ø n g  ® Ç u  d o a n h  n g hi Ö p  L µ o (kýtªn,     ®ãng  dÊu)
  7. 7 M É u  s è 2 B é  th¬ n g  m ¹i C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:        /GP­BTM Hµ    Néi,ngµy            th¸ng           n¨m  20.. . ..        B é  tr ëng B é  th¬ng m ¹i C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh        sè      /2002/Q§­BTM  ngµy      th¸ng  n¨m     2002 cña  Bé  ëng  Th¬ng    tr Bé  m¹i ban  hµnh  Quy  chÕ     vÒ cöa hµng  i gií thiÖu  b¸n  vµ  hµng    ho¸ cña Lµo    t¹ ViÖtNam; i   XÐt  s¬    hå  xin cÊp  GiÊy phÐp    më cöa hµng  i gií thiÖu  b¸n    vµ  hµng ho¸  cña  Lµo    t¹ ViÖtNam   i   ngµy      th¸ng n¨m     20...  cña.. . ... . . .. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1. Cho   phÐp... . ....  (tªn  doanh   nghiÖp   Lµo);  trô   së   ® Æt  . . .... t¹ . ........... i . ...........  do .. . .... . . ...  quèc tÞch.. . ...... . . .....  (chøc vô).. . ... . ... lµm ®¹i   diÖn, ® îcmë     Cöa  hµng    giíthiÖu vµ    i   b¸n hµng    ho¸ cña  Lµo    t¹ ViÖtNam. i   Cöa  hµng  tªngäilµ. . ......®Þa  cã      . . .....  . ; ®iÓm   Æt  i . ...... ® t¹ . ...... §iÒu 2 Néi dung      ho¹t®éng  cña  Cöa  hµng §iÒu 3. Vèn  ®¨ng    ký:(viÕtb»ng  vµ    sè  ch÷) §iÒu 4. GiÊy phÐp nµy ®èng    gi¸trÞ nh  thêicã      GiÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh ký    doanh  cã  vµ  hiÖu      lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. Bé  ëng  Th¬ng  tr Bé  m¹i (Ký    tªn,®ãng  dÊu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2