intTypePromotion=1

Quyết định 15/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
715
lượt xem
53
download

Quyết định 15/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 15/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 15/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  B é  X © y  d ù n g  sè 15/2001/Q§­B X D   ën n g µy  20 th¸ng 7 n¨ m  2001 v Ò   viÖc ba n   µ n h  ® Þ n h  m ø c   h c hi  h Ý  t v Ê n  ® Ç u  t vµ x © y  d ù n g p B é  tr ëng B é  x ©y dùng ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh  nhiÖm     quyÒn  vô,   h¹n  tr¸chnhiÖm   vµ    qu¶n    lýthµ    níc cña    c¸c Bé, c¬  quan  ngang  Bé. ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy 04/3/1994 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    c¬  h¹n vµ  cÊu  chøc  tæ  cña  X©y  Bé  dùng. ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   52/1999/N§­   sè  CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh   phñ ban  hµnh  Quy  chÕ  Qu¶n     lý ®Çu    vµ  t x©y dùng  NghÞ   vµ  ®Þnh   sè  12/2000/N§­   CP ngµy  05/05/2000 cña ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  söa ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña Quy  chÕ  qu¶n    lý ®Çu     x©y  t vµ  dùng ban hµnh kÌm  theo  NghÞ  ®Þnh  52/1999/N§­   sè  CP ngµy  08/7/1999 cña    ChÝnh  phñ. ­Theo      ®Ò nghÞ  cña  ViÖn  ëng  tr ViÖn  Kinh  X©y  tÕ  dùng. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy "§Þnh møc     chiphÝ   t vÊn  ®Çu    x©y  tvµ  dùng". §iÒu    2: QuyÕt ®Þnh  nµy  thay thÕ    cho QuyÕt  ®Þnh  14/2000/Q§­ sè  BXD  ngµy 20/7/2000 cña  tr Bé  ëng  x©y  Bé  dùng    vÒ viÖc  ban hµnh "§Þnh  møc     chiphÝ   t vÊn ®Çu    x©y  t vµ  dùng"  cã  vµ  hiÖu      lùc thihµnh thèng nhÊt  trongc¶    tõngµy  th¸ng7    níckÓ    01    n¨m 2001. §iÒu  3: C¸c  Bé,  quan  c¬  ngang Bé,    Uû ban nh©n d©n  c¸c tØnh,  thµnh  phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.
 2. 2 § Þ n h  m ø c  c hi p h Ý  t v Ê n  ® Ç u  t v µ x © y  d ù n g (Ban  hµnh theo QuyÕt    ®Þnh  15/2001/Q§­ sè  BXD   ngµy  th¸ng7  20    n¨m 2001 cña  tr Bé  ëng  X©y  Bé  dùng) P h Ç n  I: u y  ® Þ n h  chung vµ híng d Én  ¸p dông  Q 1.  §Þnh  møc     chi phÝ   vÊn  t ®Çu    vµ  t x©y dùng  (sau ®©y         gäi t¾t lµ ®Þnh  møc    chiphÝ  tvÊn) trong v¨n b¶n        nµy      ®Ó     lµc¨n cø  x¸c ®Þnh    chiphÝ    t vÊn ®Çu    x©y  tvµ  dùng;chiphÝ       tvÊn  nµy  îctÝnh  ®   trong tæng  to¸nc«ng    dù    tr×nh. 2.§èit   ph¹m         îng vµ  vi¸p dông  ®Þnh  møc    chiphÝ   tvÊn: 2.1.§èit        îng ¸p dông:c¸cc«ng      viÖc   tvÊn  cña: ­Dù      ¸n;tiÓu dù    ¸n thµnh    ¸n;dù    phÇn; ­Gãi thÇu      trong kÕ    ho¹ch ®Êu    thÇu  îcduyÖt. ®   2.2.Ph¹m        vi¸p dông:C¸c  ¸n ® îc®Çu      dù      tb»ng    c¸cnguån  vèn  sau:   ­Vèn    Ng©n  s¸ch Nhµ    níc; ­Vèn  dông  nhµ      tÝn  do  nícb¶o  l∙nh; ­Vèn  dông    tÝn  ®Çu      iÓncña  tph¸ttr   nhµ  níc; ­Vèn    ®Çu      iÓncña  tph¸ttr   doanh  nghiÖp  nhµ  níc. 2.3.Chi phÝ       tvÊn cho    ¸n ®Çu    c¸c dù    tb»ng    c¸c nguån vèn kh¸c (kh«ng    quy ®Þnh  it¹ ®iÓm     c¸c bªn  2.2)do    giao,nhËn    thÇu   t vÊn tho¶ thuËn    trªnc¬  së ®Þnh  møc    chiphÝ  tvÊn quy  ®Þnh  trong v¨n b¶n      nµy.Chi phÝ       t vÊn  cho  c¸cdù      ¸n ®Çu    tb»ng 100%  vèn ®Çu      ttrùctiÕp cña      nícngoµi(theo LuËt ®Çu         t níc ngoµi t¹        i ViÖt Nam)  c¸c bªn    do    giao,nhËn    thÇu   t vÊn tho¶ thuËn  theo  th«ng  quèc  lÖ  tÕ. 3. Trong    v¨n b¶n nµy quy ®Þnh ®Þnh møc     chi phÝ    t vÊn cho mét sè  c«ng  viÖc sau: 3.1   .LËp  c¸o nghiªncøu  b¸o      tiÒn kh¶  ;   thi 3.2.LËp        b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶  ; thi 3.3.LËp        b¸o c¸o ®Êu ; t 3.4. ThÈm     ®Þnh   ¸n  dù  ®Çu   ; ThÈm   t  ®Þnh  thiÕt kÕ   thuËt;ThÈm     kü    ®Þnh tæng  to¸n (tr ng  thuªc¸c chuyªn gia hoÆc   chøc   dù    ê hîp          tæ  t vÊn thùc  hiÖn    c¸cc«ng  viÖc  nµy); 3.5.LËp  s¬    hå  mêi  thÇu x©y l¾p  ph©n  vµ  tÝch ®¸nh    s¬  thÇu  gi¸hå  dù  x©y  l¾p; 3.6.LËp  s¬    hå  mêi thÇu  mua  s¾m      vËt tthiÕtbÞ  ph©n    vµ  tÝch  ®¸nh    gi¸ hå  dù  s¬  thÇu  mua  s¾m      vËttthiÕtbÞ;   3.7.Gi¸m        s¸tthic«ng  x©y  dùng; 3.8.Gi¸m      s¸tl¾p  Æt  ® thiÕtbÞ.  
 3. 3 C¸c c«ng viÖc   t vÊn kh¸c cha  îc quy    ®   ®Þnh ®Þnh møc  trong v¨n b¶n  nµy      th× chiphÝ    ®Ó thùc hiÖn    c«ng viÖc   tvÊn  îcx¸c®Þnh  ®     theo híng dÉn        t¹i ®iÓm   vµ  14  ®iÓm   trong v¨n b¶n  15      nµy. 4. Néi dung  s¶n  vµ  phÈm  cña tõng c«ng viÖc   vÊn  t nªu    îc quy  trªn ®   ®Þnh        t¹ c¸cv¨n b¶n  i sau: ­ §èivíic¸c c«ng          viÖc        3.1;3.2;3.3:theo híng dÉn    cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ  §Çu ;®èi víi t      c«ng viÖc    3.3 ®∙  3.2 vµ    bao  gåm  thiÕtkÕ  bé.   s¬  ­ §èivíi       c«ng viÖc    3.4:theo  quy ®Þnh  trong Quy    chÕ Qu¶n    lý®Çu   tvµ  x©y dùng­ ban hµnh theo NghÞ  ®Þnh  52/1999/N§­   sè  CP ngµy 08/7/1999 cña    ChÝnh  phñ, NghÞ    ®Þnh  12/2000/N§­   sè  CP ngµy  05/5/2000 cña ChÝnh  phñ  vÒ viÖc  söa ®æi    bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña Quy  chÕ Qu¶n    lý®Çu    x©y  t vµ  dùng  ban  hµnh theo NghÞ   ®Þnh  sè 52/1999/N§­   CP ngµy  08/7/1999  cña  ChÝnh  phñ  c¸c  vµ  v¨n b¶n híng dÉn cña  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu  ; Bé  vµ  t   X©y  dùng. ­ §èivíi         c«ng  c¸c viÖc      3.5;3.6:theo quy ®Þnh  trong Quy    chÕ §Êu thÇu  ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè 88/1999/N§­  ngµy 01/9/1999 cña  CP ChØnh  phñ, NghÞ  ®Þnh   14/2000/N§­   sè  CP ngµy  05/5/2000    vÒ viÖc  söa  ®æi    bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña Quy  chÕ  §Êu thÇu  ban hµnh kÌm theo Nghi  ®Þnh  sè 88/1999/N§­  ngµy  CP 01/9/1999 cña  ChÝnh  phñ  vµ Th«ng   sè  t 04/2000/TT­BKH  ngµy  26/5/2000 cña  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu   vµ  t híng dÉn thùc  hiÖn Quy chÕ  §Êu  thÇu ban  hµnh kÌm theo Nghi ®Þnh  88/1999/N§­     sè  CP ngµy 01/9/1999 cña    ChÝnh  phñ. ­      §èi víic«ng viÖc  3.7;3.8:theo      híng dÉn cña  X©y   Bé  dùng    vÒ quy  ®Þnh qu¶n    lýchÊtl    îng c«ng tr×nh x©y    dùng. 5. Chi phÝ      tÝnh trong ®Þnh    møc    chiphÝ  t vÊn  ®Çu    x©y  tvµ  dùng quy  ®Þnh  i t¹ phÇn      IIcña    v¨n b¶n nµy bao gåm     c¸ckho¶n:chiphÝ      nh©n c«ng;chi     phÝ    vËt liÖu;chiphÝ      m¸y mãc  thiÕtbÞ; chiphÝ        qu¶n      lý; phÝ  chi ®µo      t¹o,båi dìng nghiÖp      vô;b¶o  hiÓm   tÕ,b¶o  y    hiÓm       thu nhËp  x∙héivµ    chÞu thuÕ tÝnh  tr íc. Ngoµi ra,chi phÝ        mua  b¶o hiÓm  s¶n phÈm    vÊn  t (theo quy ®Ønh     t¹i §iÒu  vµ  15  §iÒu  NghÞ  ®Þnh  sè  55  52/1999/N§­   CP ngµy  08/7/1999 cña  ChÝnh  phñ) ® îctÝnh        bæ sung b»ng    víichiphÝ  5% so      tÝnh theo ®Þnh møc   nãitrªn.   6.§Þnh    møc    chiphÝ   tvÊn  îcquy  ®   ®Þnh  theo nhãm     c«ng  tr×nh nh    sau: ­ Nhãm       I:C«ng tr×nh khai kho¸ng;luyÖn      kim; ho¸    chÊt;c¬    khÝ; ®iÖn    n¨ng;vËt liÖu x©y        dùng; c«ng    nghiÖp nhÑ; c«ng tr×nh chÕ  biÕn thuû s¶n;   kho x¨ng dÇu; c¸cc«ng      tr×nh chÕ    biÕn  ho¸ dÇu; c¸ckho  vµ        chøa  chÊt næ     vµ  vËtliÖu næ.     Nhãm   : II C«ng  tr×nh cÊp    tho¸tníc;tuyÕn      èng  dÉn  dÇu, dÉn    khÝ; ® êng    d©y    t¶i®iÖn; tr¹m biÕn        ¸p;th«ng    ®iÖn; tÝn  tinbu    hiÖu;chiÕu    s¸ng,c¸cc«ng      tr×nh kho    kh«ng  thuéc nhãm     1. Nhãm   IC«ng  II   : tr×nh n«ng    nghiÖp;thuû s¶n;l©m        nghiÖp;thuû lî .     i Nhãm     IV:C«ng  tr×nh ® êng    giao th«ng:® êng    s¾t;® êng    êng      bé; ® cÊt, h¹ c¸nh    m¸y bay,® êng      l¨n;s©n  m¸y  ®ç  bay;c«ng    tr×nh cÇu; nót giao        th«ng;  phao    tiªub¸o hiÖu; c«ng    tr×nh hÇm  giao th«ng;bÕn    phµ; c¶ng    s«ng; c¶ng   
 4. 4 biÓn;c«ng    tr×nh thuû;c«ng      tr×nh ga  êng    ® s¾t  c¸c c«ng  vµ    tr×nh giao th«ng      kh¸c. ­ Nhãm   C«ng    V:  tr×nh d©n    dông: nhµ      ë; kh¸ch s¹n,c«ng      tr×nh v¨n      ho¸, gi¸odôc;c«ng      tr×nh y      tÕ,thÓ  dôc thÓ thao;c«ng    tr×nh th   ¬ng  nghiÖp,dÞch    vô;nhµ    lµm  viÖc;v¨n phßng;trôsë  c¸cc«ng          vµ    tr×nh c«ng    céng kh¸c. 7.§Þnh    møc    chiphÝ   tvÊn  îcquy  ®   ®Þnh  sau: nh  7.1.§Þnh    møc     chi phÝ  lËp b¸o c¸o nghiªn cøu    tiÒn kh¶    thi(3.1)tÝnh    b»ng    %   tû lÖ  cña      gi¸trÞ x©y l¾p  thiÕtbÞ  vµ    c«ng  tr×nh (cha  thuÕ        cã  gi¸trÞ giat¨ng)trong b¸o c¸o nghiªncøu              tiÒn kh¶    îcduyÖt.   thi   ® 7.2.§Þnh    møc     chiphÝ  b¸o    lËp  c¸o nghiªncøu    kh¶    thi(3.2);   b¸o    lËp  c¸o ®Çu    t(3.3);  thÈm ®Þnh  ¸n ®Çu    dù    t(3.4):  tÝnh b»ng    %   tû lÖ  cña      gi¸trÞ x©y  l¾p  thiÕtbÞ  vµ    c«ng  tr×nh (ch cã    a  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng)trong b¸o        c¸o nghiªn   cøu kh¶    thi(hoÆc      b¸o c¸o ®Çu  )® îcduyÖt. t    7.3. §Þnh    møc     chi phÝ  cho c¸c c«ng  viÖc: thÈm     ®Þnh  thiÕt kÕ     kü  thuËt;thÈm     ®Þnh tæng  to¸n (3.4); dù     lËp  s¬  hå  mêi  thÇu  x©y l¾p  ph©n  vµ  tÝch ®¸nh    s¬  thÇu  gi¸hå  dù  x©y l¾p (3.5); gi¸m      s¸tthic«ng  x©y dùng  (3.7):   tÝnh b»ng    %   tûlÖ  cña      to¸nx©y  gi¸trÞdù    l¾p  c«ng tr×nh (ch cã    a  thuÕ     gi¸trÞ giat¨ng)trong tæng  to¸n® îcduyÖt.       dù      7.4.§Þnh    møc     chiphÝ  hå  mêi  lËp  s¬  thÇu  mua   s¾m      vËt t thiÕtbÞ    vµ  ph©n  tÝch ®¸nh    s¬  thÇu  gi¸hå  dù  mua  s¾m      vËt t thiÕtbÞ    (3.6)vµ    gi¸m    s¸t l¾p  Æt  ® thiÕtbÞ    (3.8):  tÝnh b»ng    %   tû lÖ  cña      to¸nthiÕtbÞ  gi¸trÞ dù      c«ng  tr×nh (ch cã    a  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng)trong tæng  to¸n® îcduyÖt.     dù      8. Trêng    ¸n ®Çu    sö    hîp dù    tcã  dông   ,thiÕtbÞ  th× c¸c gi¸trÞnãi vËt t    cò            t¹  i ®iÓm   (lµm    ®Ó     7  c¨n cø  x¸c ®Þnh  ®Þnh  møc    chiphÝ  tvÊn) ® îctÝnh      theo  gi¸trÞvËttthiÕtbÞ   ¬ng           míit øng.C¸c        gi¸trÞnµy  ph¶i® îcchÊp      thuËn  cña c¬  quan  phª duyÖt b¸o c¸o nghiªn cøu    tiÒn kh¶  , thi b¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶  , thi  thiÕtkÕ  thuËt,   kü    tæng  to¸nc«ng  dù    tr×nh. 9.X¸c    ®Þnh    chiphÝ   tvÊn  ®Çu    x©y  tvµ  dùng: 9.1     .Chi phÝ cho tõng c«ng viÖc   tvÊn  ®Çu    x©y  tvµ  dùng cha  thuÕ  cã  gi¸trÞgiat¨ng® îcx¸c®Þnh              theo c«ng    thøc tæng      qu¸tsau: Ci  Gi  Ni  (ki 0,05)(1) =  x  x    +    Trong  ®ã: ­Ci:Chi phÝ        cho  c«ng  viÖc   tvÊn  i, thø    ®¬n  tÝnh:gi¸trÞ; vÞ      ­ Ni:§Þnh      møc     chiphÝ cho c«ng viÖc   t vÊn thø   iquy ®Þnh  i t¹ phÇn    II cña    v¨n b¶n nµy;®¬n  tÝnh:%.    vÞ    Trêng    hîp cÇn    néisuy    Ni,theo  híng dÉn      t¹i ®iÓm   cña    10  v¨n b¶n  nµy. ­ Gi: Gi¸ trÞ t         ¬ng  øng  a  thuÕ        (ch cã  gi¸trÞ gia t¨ng)dïng      ®Ó tÝnh    chi phÝ cho  c«ng  viÖc   tvÊn  itheo  thø   quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm   vµ    7  phÇn   IItrong v¨n    b¶n  nµy. Trêng    hîp cha  gi¸trÞ theo  cã      ®óng  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   th×  7  chñ  ®Çu  t vµ    c¸c bªn tho¶ thuËn t¹m tÝnh          cã        theo  gi¸trÞ Gt. Khi ®∙  c¸c gi¸trÞ Gi  ®óng  quy  ®Þnh  th×    chiphÝ  t vÊn  îc x¸c ®Þnh  ®     chÝnh  thøc.Trong      thêigian cha  x¸c ®Þnh    chÝnh  thøc th×    chiphÝ  t¹m øng  cho bªn   t vÊn  thùc hiÖn  ®∙    c«ng  viÖc   tvÊn  kh«ng    qu¸ 70%        chiphitvÊn    x¸c®Þnh  theo Gi  tÝnh      t¹m  nãitrªn.
 5. 5 ­0,05:Chi phÝ        b¶o  hiÓm   s¶n  phÈm    tvÊn. ­ ki:   ®iÒu      sè  HÖ chØnh  ®Þnh  møc    chiphÝ   tvÊn  ® îcx¸c®Þnh  vµ      trong  c¸ctr   êng    hîp sau: +        ¸n c¶it¹o, §èivíi dù        c¸c söa  ch÷a  îc®iÒu  ®   chØnh      k  1,2; víi sè  =  hÖ +  §Þnh  møc    chiphÝ  cho    c¸cc«ng viÖc   tvÊn  b¸o    lËp  c¸o nghiªncøu    kh¶  thi(b¸oc¸o ®Çu  ),gi¸m            t  s¸tthic«ng x©y dùng,gi¸m      s¸tl¾p  Æt  ® thiÕtbÞ    cña  c¸cdù    tæng    ¸n cã  møc ®Çu    tnhá h¬n  tû ®ång  10    x©y  dùng  vïng s©u, vïng ë        xa  îc®iÒu  ®   chØnh      k  1,15;x©y  víihÖ sè  =    dùng  h¶i®¶o  îc®iÒu  ë    ®   chØnh  víi   k:1,25.Kh«ng      sè    hÖ   ¸p dông quy ®Þnh nµy        ®èi víi c«ng  c¸c tr×nh h¹ tÇng      thuéc ch¬ng    tr×nh 135  ch¬ng    vµ  tr×nh x©y    dùng trung t©m    côm     x∙miÒn   nói, vïng cao.   +        ¸n cã  s¬  cÇu  b»ng  §èivíic¸c dù    hå  yªu  lËp  tiÕng    nícngoµi® îc®iÒu      chØnh      k:1,2. víi sè    hÖ 9.2.Chi phÝ      cho  tõng c«ng  viÖc   tvÊn  thuÕ        cã  gi¸trÞ gia t¨ng:® îctÝnh      nh quy ®Þnh  ®iÓm   ë  (9.1)vµ    céng   víiphÇn  thuÕ         ¬ng  gi¸trÞ gia t¨ng t øng.  ThuÕ  suÊt gi¸trÞ gia t¨ng ®èi              víic«ng viÖc   t vÊn thùc hiÖn    theo  quy ®Þnh  hiÖn hµnh. 9.3.B¶ng  phÇn      4  IIcña    v¨n b¶n nµy  quy ®Þnh  ®Þnh  møc    chiphÝ  cho  tr êng      hîp thuªchuyªn gia hoÆc   chøc       tæ  tvÊn thÈm  ®Þnh  ¸n ®Çu  ,thÈm  dù    t  ®Þnh  thiÕtkÕ  thuËt,thÈm    kü    ®Þnh  tæng  to¸n.Tæ   dù    chøc  t vÊn  thùc hiÖn    c«ng  viÖc  thÈm  ®Þnh   tæng  to¸n ph¶i cã    dù      ®ñ n¨ng    lùc chuyªn  m«n   vÒ  ®Þnh  møc,  ®¬n    to¸n x©y  gi¸,dù    dùng. Riªng  êng    tr hîp chØ  thuª chuyªn      gia thÈm  ®Þnh   c¸c c«ng viÖc nªu    chiphÝ  trªnth×    thuªchuyªn gia ® îc x¸c ®Þnh            trªnc¬  dù        së  to¸nchiphÝ    (néidung  to¸nchiphÝ  dù      thuªchuyªn gia nh        híng   dÉn  trong phô    lôc kÌm theo v¨n  b¶n nµy) vµ    tr×nh  cÊp  thÈm   cã  quyÒn  phª  duyÖt  thiÕtkÕ  thuËtvµ    kü    tæng  to¸nphª  dù    duyÖt.Møc     chiphÝ   thuªchuyªn  giathÈm    ®Þnh  kh«ng      vîtqu¸ 60%  møc    chiphÝ  ®∙  nh  quy  ®Þnh  trªn. 9.4.§Þnh    møc    chiphÝ  tvÊn  cho  c«ng  viÖc gi¸m      s¸tthic«ng  x©y dùng,   gi¸m    s¸tl¾p  Æt   ® thiÕtbÞ  îc quy    ®   ®Þnh  theo ®óng    thêigian  x©y dùng    ghi trong quyÕt    ®Þnh  ®Çu  . Trêng  thêigian  t  hîp    gi¸m    kÐo    víiquy  s¸tbÞ  dµi so    ®Þnh  (kh«ng  bªn   do  tvÊn gi¸m    s¸tg©y    ra)lµm      t¨ngchiphÝ  gi¸m      s¸tthic«ng  x©y dùng  l¾p  Æt   vµ  ® thiÕtbÞ  víi®Þnh    so    møc,    thibªn  t vÊn gi¸m    îc s¸t®   tÝnh    bæ sung  phÇn    chiphÝ    t¨ng thªm nµy  ¬ng  (t øng    víiphÇn    thêigian gi¸m    s¸tbÞ    kÐo   dµi)theo c«ng    thøc tæng      qu¸tsau:  d C C k         TG k   (2) =      x       d  TG Trong  ®ã: C k: Chi    phÝ   t vÊn gi¸m      s¸tthic«ng  x©y dùng hoÆc  l¾p  Æt   ® thiÕtbÞ    cÇn  tÝnh   bæ sung cho kho¶ng    thêigian gi¸m    kÐo    víi   s¸tbÞ  dµiso    quy  ®Þnh;  ®¬n  tÝnh:gi¸trÞ; vÞ      C d: Chi phÝ       t vÊn gi¸m      s¸tthic«ng x©y dùng  hoÆc     l¾p  Æt  ® thiÕtbÞ    cho    thêigian  gi¸m    s¸ttheo quy  ®Þnh  (tÝnh theo quy ®Þnh  trong v¨n b¶n  nµy);®¬n  tÝnh:gi¸trÞ;   vÞ      TG d:Thêigian gi¸m          s¸ttheo quy    ®Þnh; ®¬n  tÝnh:th¸ng.   vÞ   
 6. 6 TG K :Thêigian gi¸m    kÐo    víi       s¸tbÞ  dµiso    quy  ®Þnh; ®¬n  tÝnh:th¸ng.   vÞ    10. Trêng    hîp cÇn    néi suy ®Þnh møc     chiphÝ    t vÊn; th×  dông    ¸p  theo  c«ng  thøc tæng      qu¸tsau:  N ib   ia   ­N N it=  ib            x  it­G ib)      N ­            (G       (3)  G ia   ib   ­G Trong  ®ã. +  it  N : §Þnh møc     chiphÝ cho c«ng viÖc   t vÊn thø   itheo quy        m« gi¸trÞ cÇn  tÝnh;®¬n  tÝnh:%;   vÞ    +  it  G :Quy        m« gi¸trÞ cña c«ng viÖc   tvÊn  icÇn  thø   tÝnh ®Þnh møc    chi phÝ; ®¬n  tÝnh:gi¸trÞ;   vÞ      +  ia:Quy        G   m« gi¸trÞ cËn    trªnquy        m« gi¸trÞ cÇn tÝnh ®Þnh møc  (quy  ®Þnh trongphÇn      IIcña    v¨n b¶n);®¬n  tÝnh:gi¸trÞ;   vÞ      +  ib: Quy        G   m« gi¸trÞ cËn    díiquy        m« gi¸trÞ cÇn tÝnh ®Þnh møc  (quy  ®Þnh trongphÇn      IIcña    v¨n b¶n);®¬n  tÝnh:gi¸trÞ;   vÞ      +  ia: §Þnh  N   møc     chi phÝ cho c«ng viÖc   vÊn  t thø  ¬ng  it øng  ia (quy G   ®Þnh trongphÇn      IIcña    v¨n b¶n);®¬n  tÝnh:%;   vÞ    +   ib: §Þnh  N   møc     chi phÝ cho c«ng viÖc   vÊn  t thø  ¬ng  it øng  ib (quy G   ®Þnh trongphÇn      IIcña    v¨n b¶n  nµy);®¬n  tÝnh:%.   vÞ    11.Trêng      hîp chñ ®Çu    thoÆc   ban qu¶n    ¸n cã  n¨ng    ® îc lýdù    ®ñ  lùcvµ    cÊp  thÈm   cã  quyÒn  cho  phÐp  chøc  tæ  thùc hiÖn    kiªm  nhiÖm  mét  c«ng  sè  viÖc   tvÊn ®Çu    x©y  tvµ  dùng  theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh    th× chñ ®Çu    thoÆc   ban qu¶n    ¸n  îc hëng    lýdù  ®   chiphÝ   ®Ó thùc hiÖn      c¸c c«ng viÖc   t vÊn nµy  theo  to¸n chi phÝ  îc c¬  dù      ®   quan  phª duyÖt thiÕtkÕ   thuËt vµ    kü    tæng  dù  to¸nphª    duyÖt nhng    kh«ng    tèi®a  lính¬n 60%   ®Þnh møc   chiphÝ   t vÊn cña  c«ng viÖc ¬ng  t øng theo quy    ®Þnh. Trêng      hîp c¸cchñ  ®Çu    c¸ctæ  tcã    chøc   tvÊn  ®Çu    tx©y  dùng    trùcthuéc  th× ® îchëng      toµn  chiphÝ  bé    quy  ®Þnh      t¹ v¨n b¶n  i nµy. 12. Trêng    hîp    c¸c c«ng viÖc   vÊn  t lËp  thÈm   vµ  ®Þnh   ¸n  hoµn  dù  ®∙  thµnh theo    hîp ®ång  nhng  ¸n  dù  kh«ng  îcthùc hiÖn  ®     (kh«ng  ph¶ido      lçi cña  ®¬n  t vÊn)  vÞ   th×    chiphÝ  cho    c¸c c«ng viÖc   t vÊn nµy  îc thanh  ®   to¸n theo     hîp ®ång  ký    së  ®∙  trªn c¬  quy  ®Þnh   ikho¶n  §iÒu  NghÞ   t¹  3  32  ®Þnh   sè  52/1999/N§­   CP ngµy  08/7/1999 cña    Chinh phñ. 13. Chi phÝ       tvÊn cho    c¸c c«ng viÖc    díi®©y  cha tÝnh trong ®Þnh    møc  chiphÝ. Chi phÝ        thùc hiªnc¸c c«ng        viÖc nµy  îcx¸c ®Þnh  ®     b»ng  c¸ch lËp    dù  to¸n: 13.1   .LËp  ¸n phôc  did©n  i dù    vô    t¸ ®Þnh  cña  ¸n nhãm   tÝnh      c  dù    A;  to¸n thuû    lùc m¹ng íis«ng  l  toµn khu vùc    .    îc c¬  v. v..  khi®   quan phª duyÖt  ¸n dù    chÊp thuËn. 13.2.LËp    b¸o c¸o ®¸nh      gi¸t¸c ®éng m«i  êng  tr yªu cÇu nh mét  ¸n dù    riªng'  biÖttheo quy      ®Þnh  cña  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng. vµ  tr 14. X¸c    ®Þnh    chi phÝ ®èi      víic¸c c«ng viÖc    t vÊn ®Çu    x©y  t vµ  dùng  kh¸c:
 7. 7 14.1     .Chi phÝ kh¶o    s¸tx©y  dùng theo ®¬n    gi¸kh¶o    s¸tx©y  dùng  Uû   do  ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng ban hµnh. 14.2.Chi    phÝ thiÕtkÕ     c«ng  tr×nh:theo    ®Þnh  møc     chi phÝ thiÕtkÕ    c«ng  tr×nh x©y    dùng cña  X©y  Bé  dùng. 14.3.Chi phÝ      ban qu¶n    ¸n:theo  lýdù    th«ng   thíng dÉn  lËp  qu¶n    vÒ  vµ  lýchiphÝ      x©y dùng thuéc c¸cdù        ¸n ®Çu    tcña  X©y  Bé  dùng. 14.4.Chi phÝ      cho    c¸cc«ng  viÖc   tvÊn  ®Çu    x©y  tvµ  dùng  nh: ­NghiÖm       thu c«ng  tr×nh do      Héi ®ång  nghiÖm    thu Nhµ    nícthùc hiÖn;   ­ ThÈm     ®Þnh    ¸n  c¸c dù  ®Çu    Héi ®ång  t do    thÈm ®Þnh Nhµ    dù  níc vÒ  ¸n ®Çu      tthùc hiÖn;   ­ ThÈm  ®Þnh  thiÕtkÕ   thuËt;lËp    kü    tæng  to¸n c«ng  dù    tr×nh  níc do    ngoµithiÕtkÕ;     ­ LËp  s¬    hå  mêi thÇu quèc  vµ  tÕ  ph©n tÝch,®¸nh    s¬  thÇu    gi¸hå  dù  quèc  tÕ; ­LËp  s¬    hå  mêi  thÇu   tvÊn  ®¸nh    s¬  thÇu   vµ  gi¸hå  dù  tvÊn; ­ LËp  s¬    hå  mêi thÇu  ®¸nh    s¬  thÇu    vµ  gi¸hå  dù  lùa chän ®èi      t¸c®Õ thùc hiÖn  ¸n;   dù  ­T    vÊn  ph¸p luËtx©y  vÒ      dùng  hîp ®ång  vµ    kinhtÕ;   ­T    vÊn  qu¶n    ¸n; lýdù  ­ LËp    ®¬n    gi¸c«ng tr×nh ®èi    víic«ng tr×nh ® îc lËp      ®¬n    gi¸riªng;Quy    ®æi  vèn  ®Çu  ; t ­ KiÓm     ®Þnh chÊt l c«ng   îng  tr×nh x©y dùng; kiÓm     ®Þnh    vËt liÖu  a  ® vµo  c«ng  tr×nh (nÕu    cã); ­C«ng    viÖc   tvÊn  kh¸c; Chi phÝ    cho    c¸cc«ng  viÖc  tvÊn  trªn® îcx¸c®Þnh  nªu        b»ng c¸ch lËp dù      to¸nchiphÝ      tr×nh c¬    quan   phª duyÖt  thiÕtkÕ  thuËtvµ    kü    tæng  to¸nc«ng  dù    tr×nh phª    duyÖt  to¸nchiphÝ  dù      nµy (Néidung  to¸nchiphÝ     dù      tvÊn  híng nh    dÉn  trong phô      lôckÌm  theo v¨n b¶n      nµy). 15. Trêng  c«ng    hîp  viÖc   t vÊn  ® Æc   cã  ®iÓm  riªng,nÕu      chiphÝ  t vÊn  tÝnh theo ®Þnh  møc  cha        cÇu  phï hîp víiyªu  c«ng viÖc   t vÊn cÇn  thùc hiÖn    th× chñ    ®Çu    dù      tlËp  to¸nchiphÝ   tvÊn  tr×nh c¬    quan  phª duyÖt thiÕtkÕ    kü  thuËtvµ    tæng  to¸nc«ng  dù    tr×nh phª duyÖt dù            to¸nchiphÝ  nµy. §èi víinh÷ng      c«ng viÖc   t vÊn cha quy ®Þnh trong v¨n    b¶n  nµy  b¸o th×    c¸o Bé    X©y  dùng    ®Ó híng dÉn    c¸ch x¸c ®Þnh      ®Ønh  møc    chiphÝ   tvÊn ®Çu   tvµ    x©y  dùng. 16.H íng dÉn        ¸p dông  ®Þnh  møc    chiphÝ   tvÊn  ®Çu    x©y  tvµ  dùng: ­ Nh÷ng    c«ng viÖc   t vÊn ®Çu    x©y  t vµ  dùng theo  ®ång  hîp  giao nhËn  thÇu t  vÊn  ®∙ ký, nÕu  ®∙ hoµn thµnh vµ nghiÖm  thu tr íc thêi ®iÓm   01/7/2001,¸p dông      quy  ®Þnh  cña      c¸c v¨n b¶n  §Þnh  møc    chiphÝ  tvÊn ®Çu    t vµ x©y  dùng  ban  ®∙  hµnh,kh«ng      ¸p dông quy ®Þnh  cña    v¨n b¶n  nµy.
 8. 8 ­ Nh÷ng  c«ng viÖc   vÊn  t ®Çu    vµ  t x©y  dùng  dông  ¸p  h×nh thøc chØ  ®Þnh  thÇu hoÆc  ®Êu  thÇu theo hîp  ®ång  ®iÒu  cã  chØnh    ký    gi¸,®∙  hîp ®ång giao nhËn    thÇu   tvÊn  ícthêi®iÓm   tr     01/7/2001,thùc hiÖn  sau:     nh  + NÕu  c«ng  viÖc   t vÊn ®ang  thùc hiÖn  dang    dë  th× chñ ®Çu     tæ  t vµ  chøc   t vÊn cÇn    x¸c ®Þnh  khèil c«ng   îng  viÖc   t vÊn  thùc hiÖn  íc vµ  ®∙    tr   sau  thêi®iÓm     01/7/2001       .§èivíi nh÷ng khèil    îng c«ng  viÖc   tvÊn  thùc hiÖn  ®∙    vµ  ®∙ hoµn thµnh  íc thêi®iÓm   tr     01/7/2001,¸p    dông  quy ®Þnh  cña    b¶n  c¸c v¨n  ®Þnh  møc    chiphÝ  tvÊn  ®Çu    x©y  tvµ  ®ùng  ban  ®∙  hµnh.§èivíi       nh÷ng  khèi  l c«ng  îng  viÖc  t vÊn thùc hiÖn      tõ thêi®iÓm  01/7/2001,¸p    dông  nh÷ng  quy  ®Þnh  cña    v¨n b¶n nµy. + NÕu  c«ng  viÖc   t vÊn cha thùc hiÖn    th× chñ ®Çu    ®¬n  t vÊn  t vµ  vÞ   tiÕn hµnh    ®iÒu  chØnh    hîp ®ång giao nhËn    thÇu  tvÊn cho        phï hîp víinh÷ng  quy ®Þnh cña    v¨n b¶n nµy. ­ Nh÷ng  c«ng viÖc   vÊn  t ®Çu    vµ  t x©y dùng  ký  ®∙  hîp ®ång  íc thêi tr     ®iÓm  01/7/2001 theo ph¬ng thøc hîp ®ång kh«ng ®iÒu chØnh    gi¸th× thùc  hiÖn  theo hîp ®ång  ký.     ®∙ 
 9. P h Ç n  II: ¶ n g  ® Þ n h  m ø c  c hi p h Ý  t v Ê n  ® Ç u  t v µ x © y  d ù n g    B A. C hi ph Ý  tÝnh theo tû lÖ %  cña gi¸  trÞ x ©y l¾p vµ thiÕt b Þ  c«ng    tr×nh B¶ng  1 sè  Nhãm   CT Tªn  c«ng  viÖc Gi¸trÞx©y      l¾p  thiÕtbÞ  vµ    cha  thuÕ            cã  gi¸trÞgiat¨ng(tû®ång)
 10. V 2.LËp        b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶  thi 0,536 0,487 0,390 0,320 0,263 0,195 0,165 0,147 0,126 0,107 3.LËp        b¸o c¸o ®Çu   t 0,251 Mét  quy  sè  ®Þnh  thÓ  cô  cho  b¶ng  1: ­Chi phÝ    c¸o ®Çu        lËp b¸o    ttÝnh  theo møc    quy  ®Þnh  nhng    tèihtiÓu kh«ng      díi500.000  ®ång B. C hi ph Ý  theo tû lÖ %  cña gi¸  trÞ  ©y  x l¾p c«ng tr×nh B¶ng  2 sè  Nhãm   CT Tªn  c«ng  viÖc Gi¸trÞx©y      l¾p cha  thuÕ          ®ång) cã  gi¸trÞgiat¨ng(Tû  ≤  0,5 1 5 15 25 50 100 200 500 =  1.000 1.LËp  s¬    hå  mêi  thÇu x©y l¾p  ph©n 0,396 0,330 0,300 0,240 0,160 0,100 0,070 0,045 0,033 0,023 vµ  tÝch,®¸nh    s¬  thÇu    gi¸hå  dù  x©y  l¾p I 2.Gi¸m        s¸tthic«ng x©y dùng 1,437 1,148 1,057 0,902 0,798 0,677 0,529 0,414 0,336 0,222 1.LËp  s¬    hå  mêi  thÇu x©y l¾p  ph©n 0,277 0,231 0,210 0,168 0,115 0,080 0,050 0,030 0,023 0,016 vµ  tÝch,®¸nh    s¬  thÇu    gi¸hå  dù  x©y  l¾p II 2.Gi¸m        s¸tthic«ng x©y dùng 1,167 0,932 0,854 0,714 0,638 0,552 0,434 0,339 0,271 0,181 1.LËp  s¬    hå  mêi  thÇu x©y l¾p  ph©n 0,263 0,219 0,200 0,160 0,109 0,077 0,045 0,029 0,022 0,015 vµ  tÝch,®¸nh    s¬  thÇu    gi¸hå  dù  x©y  l¾p III 2.Gi¸m        s¸tthic«ng x©y dùng 1,254 1,025 0,890 0,723 0,638 0,489 0,301 0,237 0,178 0,120 1.LËp  s¬    hå  mêi  thÇu x©y l¾p  ph©n 0,246 0,205 0,186 0,149 0,102 0,070 0,043 0,027 0,020 0,014 vµ  tÝch,®¸nh    s¬  thÇu    gi¸hå  dù  x©y  l¾p IV 2.Gi¸m        s¸tthic«ng x©y dùng 1,233 0,987 0,875 0,720 0,633 0,488 0,294 0,235 0,181 0,118 1.LËp  s¬    hå  mêi  thÇu x©y l¾p  ph©n 0,331 0,276 0,240 0,204 0,138 0,090 0,060 0,036 0,024 0,019 vµ  tÝch,®¸nh    s¬  thÇu    gi¸hå  dù  x©y  l¾p V 2.Gi¸m        s¸tthic«ng x©y dùng 1,505 1,254 1,210 1,125 0,977 0,834 0,664 0,510 0,392 0,275 Mét  quy  sè  ®Þnh  thÓ  cô  cho  b¶ng  2:
 11. ­Tû    träng chiphÝ    s¬      lËp hå  mêi  thÇu  x©y  l¾p  ph©n  vµ  tÝch,®¸nh    s¬  thÇu    gi¸hå  dù  x©y  l¾p  ph©n chianh    sau: + LËp  s¬  hå  mêi  thÇu x©y  l¾p:40%   + Ph©n  tÝch  ®¸nh    s¬  thÇu  vµ  gi¸hå  dù  x©y l¾p:60%   ­ Chi    phÝ  lËp  s¬  hå  mêi  thÇu x©y  l¾p  ®¸nh    s¬  thÇu  vµ  gi¸hå  dù  x©y l¾p tÝnh theo quy ®Þnh nhng    tèithiÓu kh«ng    díi 500.000  ®ång. ­ §Þnh    møc     chiphÝ  gi¸m      s¸tthic«ng    c¸c c«ng tr×nh th«ng    ®iÖn  tinbu  quy ®Þnh  i t¹ b¶ng  trªn®©y   2    bao gåm  gi¸m      s¸tthi c«ng x©y l¾p  gi¸m    vµ  s¸tl¾p  Æt  ® thiÕtbÞ    cña   c¸cc«ng  tr×nh nµy.   C. C hi  Ý  tÝnh theo tû lÖ %  cña gi¸ ph  trÞ thiÕt Þ  c Ç n    b l¾p cña c«ng tr×nh B¶ng  3 sè  Nhãm   CT Tªn  c«ng  viÖc Gi¸trÞx©y      l¾p cha  thuÕ          ®ång) cã  gi¸trÞgiat¨ng(Tû  ≤  0,5 1 5 15 25 50 100 200 500 =  1.000 1. LËp  s¬    hå  mêi  thÇu  mua  s¾m      0,266 0,222 0,204 0,180 0,156 0,102 0,066 0,057 0,048 0,033 vËt t thiÕtbÞ  ph©n    vµ  tÝch, ®¸nh    s¬    gi¸hå  dù thÇu mua s¾m      vËttthiÕtbÞ   I 2.Gi¸m      s¸tl¾p  Æt  ® thiÕtbÞ   0,646 0,516 0,454 0,364 0,316 0,255 0,206 0,134 0,115 0,097 1. LËp  s¬    hå  mêi  thÇu  mua  s¾m      0,187 0,156 0,144 0,126 0,108 0,072 0,048 0,041 0,035 0,023 vËt t thiÕtbÞ  ph©n    vµ  tÝch, ®¸nh    s¬    gi¸hå  dù thÇu mua s¾m      vËttthiÕtbÞ   II 2.Gi¸m      s¸tl¾p  Æt  ® thiÕtbÞ   1,454 0,363 0,320 0,255 0,219 0,146 0,097 0,083 0,071 0,047 1. LËp  s¬    hå  mêi  thÇu  mua  s¾m      0,168 0,140 0,130 0,113 0,097 0,065 0,043 0,037 0,031 0,021 vËt t thiÕtbÞ  ph©n    vµ  tÝch, ®¸nh    s¬    gi¸hå  dù thÇu mua s¾m      vËttthiÕtbÞ   III 2.Gi¸m      s¸tl¾p  Æt  ® thiÕtbÞ   0,408 0,326 0,289 0,228 0,186 0,132 0,087 0,075 0,063 0,043 1. LËp  s¬    hå  mêi  thÇu  mua  s¾m      0,157 0,131 0,121 0,106 0,091 0,061 0,040 0,035 0,029 0,020 vËt t thiÕtbÞ  ph©n    vµ  tÝch, ®¸nh    s¬    gi¸hå  dù thÇu mua s¾m      vËttthiÕtbÞ   IV 2.Gi¸m      s¸tl¾p  Æt  ® thiÕtbÞ   0,381 0,305 0,269 0,215 0,184 0,123 0,081 0,071 0,059 0,040
 12. 1. LËp  s¬    hå  mêi  thÇu  mua  s¾m      0,223 0,186 0,168 0,156 0,132 0,084 0,054 0,048 0,041 0,028 vËt t thiÕtbÞ  ph©n    vµ  tÝch, ®¸nh    s¬    gi¸hå  dù thÇu  mua s¾m      vËttthiÕtbÞ   V 2.Gi¸m      s¸tl¾p  Æt  ® thiÕtbÞ   0,460 0,368 0,318 0,268 0,227 0,151 0,100 0,083 0,071 0,048 Mét  quy  sè  ®Þnh  thÓ  cô  cho b¶ng  3: ­Tû    träng chiphÝ    s¬      lËp hå  mêi  thÇu mua  s¾m      vËttthiÕtbÞ  ph©n    vµ  tÝch,®¸nh    s¬  thÇu    gi¸hå  dù  mua  s¾m      vËttthiÕtbÞ    ph©n  chianh    sau: + LËp  s¬  hå  mêi  thÇu  mua  s¾m      vËttthiÕtbÞ: 40%     + Ph©n  tÝch  ®¸nh    s¬  thÇu  vµ  gi¸hå  dù  mua s¾m      vËttthiÕtbÞ: 60%     ­ Chi phÝ    s¬      lËp hå  mêi  thÇu  ph©n  vµ  tÝch ®¸nh    s¬  thÇu  gi¸hå  dù  mua s¾m      vËt tthiÕtbÞ    tÝnh theo quy    ®Þnh  nhng kh«ng  díi  500.000  ®. D.  Þ nh m ø c  chi §  ph Ý  thuª chuyªn gia ho Æ c  t æ  chøc t vÊn thÈ m  ® Þ n h  dù ¸n ® Ç u  t:    thÈ m  ® Þ n h  thiÕt k Õ  kü thuËt;    thÈ m  ® Þ n h  tæng dù to¸n B¶ng  4 sè  Tªn  c«ng  viÖc Nhãm   CT Gi¸trÞx©y      l¾p  thiÕtbÞ  vµ    cÇn l¾p  cha  thuÕ          ®ång) cã  gi¸trÞgiat¨ng(Tû  ≤  0,5 1 5 15 25 50 100 200 500 1.000 =  2.000 1. ThÈm  ®Þnh   ¸n  dù  ®Çu   I­V    0,0406 0,0374 0,0309 0,0276 0,0244 0,0203 0,0162 0,0122 0,0078 0,0049 t Gi¸trÞx©y      l¾p cha  thuÕ          ®ång) cã  gi¸trÞgiat¨ng(Tû  2. ThÈm     ®Þnh thiÕtkÕ    kü  I 0,1754 0,1462 0,1299 0,1096 0,0953 0,0733 0,0564 0,0434 0,0334 0,0257 thuËt II 0,1140 0,0950 0,0877 0,0731 0,0635 0,0489 0,0376 0,0289 0,0222 0,0171 II   IIV , 0,1081 0,0906 0,0833 0,0695 0,0604 0,0465 0,0358 0,0275 0,0212 0,0163 V 0,1559 0,1169 0,1096 0,0950 0,0826 0,0635 0,0489 0,0376 0,0289 0,0222 3  ThÈm  ®Þnh  tæng  dù  I 0,1579 0,1315 0,1169 0,0987 0,0858 0,0660 0,0508 0,0390 0,0300 0,0231 to¸n II 0,1026 0,0855 0,0789 0,0658 0,0572 0,0440 0,0338 0,0260 0,0200 0,0154
 13. II   IIV , 0,0973 0,0815 0,0750 0,0625 0,0544 0,0418 0,0322 0,0248 0,0190 0,0146 V 0,1403 0,1052 0,0987 0,0855 0,0744 0,0572 0,0440 0,0338 0,0260 0,0200 Mét  quy  sè  ®Þnh  thÓ  cô  cho b¶ng 4: 1. §Þnh    møc     chiphÝ  thÈm  ®Þnh thiÕtkÕ  thuËt,thÈm    kü    ®Þnh tæng  to¸nnãi trªn® îc ®iÒu  dù          chØnh  gi¶m theo    k  hÖ sè  trong tr   êng    dông  hîp sö  thiÕtkÕ    ®iÓn  h×nh hoÆc  thiÕtkÕ    lÆp    l¹trong mét  i   côm c«ng tr×nh hoÆc     trong mét  ¸n,cô    dù    thÓ: a.ThiÕtkÕ      ®iÓn  h×nh: ­C«ng    tr×nh thø    nhÊt:   k  0,36 =  ­C«ng    tr×nh thø       k=    haitrë®i: 0,18 b.ThiÕtkÕ      lÆp  il¹ : ­C«ng    tr×nh thø    nhÊt:   k  1 =  ­C«ng    tr×nh thø      hai: k  0,36 =  ­C«ng    tr×nh thø  trë®i: k=    ba      0,18 2. Chi phÝ      thÈm ®Þnh  ¸n  dù  ®Çu  ,thÈm  t  ®Þnh  thiÕtkÕ  thuËt,thÈm    kü    ®Þnh tæng  to¸ntÝnh  dù    theo ®Þnh  møc nhng    tèi thiÓu kh«ng      díi500.000  ®ång
 14. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA P h ô  lôc  h íng d É n  lËp d ù  to¸n c hi p h Ý  t v Ê n TT Thµnh  phÇn    chiphÝ DiÔn      gi¶i phÝ chi Thµnh tiÒn  (®ång) 1 Chi phÝ      vËtliÖu: ­GiÊy   Khèil   ®¬n   îng x  gi¸ ­V¨n    phßng  phÈm.... 2 Chi phÝ    nh©n  c«ng ­TiÒn ¬ng  phô    l vµ  cÊp ¬ng l +  vÊn  ëng T  tr C«ng  ®¬n  x  gi¸ +  s  . Kü  A... .. . . . .. 3 Chi phÝ    m¸y ThiÕtbÞ   ­M¸y    tÝnh .. . . . .. ­M¸y    (thiÕtbÞ)    kh¸c .. . . . .. 4 Chi phÝ    qu¶n  lý 70%   (2) x  5 Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh  ­ tr 6%   (1+2+3+4) x  íc 6 ThuÕ           gi¸trÞgiat¨ng(VAT) Møc  thuÕ suÊttheo quy      ®Þnh  (1+2+3+4+5) x  céng  ÷6): Tæng  (1 Ghi chó:Dù        to¸nchiphÝ  thuªchuyªn gia thÈm        ®Þnh  îcx¸c ®Þnh    ®     trªn c¬  khèil   së   îng c«ng viÖc thÈm ®Þnh  îcgiao;chÕ  tiÒn l ®     ®é   ¬ng  hiÖn hµnh;  chiphÝ      v¨n phßng  phÈm   mét  chiphÝ  vµ  sè    kh¸c.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2