intTypePromotion=1

Quyết định 15/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định 15/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 15/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 15/2005/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 15/2005/QĐ-UB Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH “VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON” UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; - Căn cứ Quyết định số 72/2004/QĐ-UB ngày 14/5/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con; - Căn cứ Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; - Căn cứ Thông báo số 467-TB/TU ngày 27/12/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc Điều chỉnh quy định phân cấp quản lý một số chức danh cán bộ trong doanh nghiệp; - Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, QUYẾT ĐỊNH: Điều I. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Gồm 09 chương và 48 Điều. Điều II. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều III. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc – Tổng Công ty vận tải Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thế Quang FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Dieu le
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản