intTypePromotion=1

Quyết định 150/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
80
lượt xem
2
download

Quyết định 150/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 150/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu lệ phí quản lý chất lượng bưu điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 150/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng bé tµi chÝnh Sè 150/2000/Q§-BTC ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2000 Ban hµnh BiÓu møc thu lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 109/1997/N§-CP ngµy 12/11/1997 cña ChÝnh phñ vÒ Bu chÝnh viÔn th«ng; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc Ng©n s¸ch Nhµ níc; Ph¸p lÖnh ChÊt lîng hµng ho¸ (söa ®æi); Sau khi thèng nhÊt víi Tæng côc Bu ®iÖn vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn. Tæ chøc, c¸ nh©n ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc kiÓm ®Þnh, ®¸nh gi¸ chÊt lîng vµ cÊp giÊy chøng nhËn chÊt lîng bu ®iÖn quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 109/1997/N§-CP ngµy 12/11/1997 cña ChÝnh phñ vÒ Bu chÝnh vµ ViÔn th«ng ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i BiÓu møc thu nµy. §iÒu 2. Kh«ng thu lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn ®èi víi: - M¹ng viÔn th«ng dïng riªng cña Bé C«ng an, Bé Quèc phßng, Bé Ngo¹i giao phôc vô trùc tiÕp an ninh, quèc phßng, ®èi ngo¹i. - M¹ng th«ng tin liªn l¹c phôc vô ®ét xuÊt khi x¶y ra b·o lôt vµ c¸c thiªn tai kh¸c. - M¹ng th«ng tin liªn l¹c thuéc c¸c c¬ quan vµ tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam ®îc hëng quy chÕ miÔn trõ ngo¹i giao (trõ viÖc thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn hîp chuÈn c¸c thiÕt bÞ, vËt t bu chÝnh viÔn th«ng).
  2. 2 §iÒu 3. C¬ quan thu lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn ®îc trÝch 90% (chÝn m¬i phÇn tr¨m) sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc tríc khi nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc ®Ó chi phÝ cho c«ng viÖc qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn vµ viÖc thu lÖ phÝ theo chÕ ®é quy ®Þnh; Sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc cßn l¹i (10%) ph¶i nép NSNN. C¬ quan thu lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu, kª khai thu, nép, qu¶n lý sö dông vµ quyÕt to¸n lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc Ng©n s¸ch Nhµ níc. §iÒu 4. C¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i thu lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn cã tr¸ch nhiÖm ph¸t hµnh chøng tõ thu tiÒn lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn vµ híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng b- u ®iÖn theo ®óng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vµ Th«ng t sè 54/1999/TT- BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc Ng©n s¸ch Nhµ níc. §iÒu 5. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 6. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng nép lÖ phÝ qu¶n lý chÊt l- îng bu ®iÖn, ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 biÓu møc thu lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 150/2000/Q§-BTC ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) A. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn hîp chuÈn thiÕt bÞ, vËt t bu chÝnh viÔn th«ng (BCVT): 1. §èi víi thiÕt bÞ, vËt t nhËp khÈu hµng phi mËu dÞch vµ hµng quµ biÕu: 0,1% (mét phÇn ngh×n) gi¸ trÞ l« hµng cho mét lÇn nhËp khÈu, tèi thiÓu 50.000 ®ång, tèi ®a 10.000.000 ®ång. 2. §èi víi thiÕt bÞ, vËt t s¶n xuÊt trong níc, nhËp khÈu hµng mËu dÞch, hµng mËu dÞch kÌm theo dù ¸n ®Çu t: thu mét lÇn ®èi víi tõng mÆt hµng theo thêi h¹n t¬ng øng (kh«ng ph©n biÖt sè lîng hµng cña tõng mÆt hµng vµ sè lÇn s¶n xuÊt, nhËp khÈu trong thêi h¹n giÊy chøng nhËn hîp chuÈn cã hiÖu lùc thi hµnh). Sè Danh môc Møc thu TT (1.000 ®ång) 1 2 3 1 Tæng ®µi vµ thiÕt bÞ truy cËp m¹ng (3 n¨m). - Tæng ®µi 8.000 - ThiÕt bÞ truy cËp m¹ng 5.000 2 Tæng ®µi PABX (3 n¨m). - Tõ 128 sè trë lªn 5.000 - Díi 128 sè 2.000 3 ThiÕt bÞ truyÒn dÉn Viba (3 n¨m). 7.000 4 ThiÕt bÞ truyÒn dÉn c¸p quang (3 n¨m). 11.000 5 C¸c lo¹i thiÕt bÞ nguån c«ng suÊt trªn 2,5 KW (2 n¨m). 3.000 6 C¸p sîi quang (2 n¨m). 6.000 7 C¸p th«ng tin kim lo¹i (2 n¨m). 5.000 8 ThiÕt bÞ ®iÖn tho¹i kh«ng d©y (2 n¨m). 6.000 9 ThiÕt bÞ ®Çu cuèi kÕt nèi vµo m¹ng ISDN (2 n¨m). 5.000 10 ThiÕt bÞ ph¸t, thu-ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn (VT§) cã b¨ng tÇn sè n»m trong kho¶ng tõ 9 KHz ®Õn 400 GHz, cã c«ng suÊt tõ 60 MW trë lªn (2 n¨m): - ThiÕt bÞ ph¸t, thu-ph¸t sãng dïng trong c¸c nghiÖp vô 5.000 th«ng tin v« tuyÕn ®iÖn cè ®Þnh hoÆc lu ®éng mÆt ®Êt. - ThiÕt bÞ ph¸t, thu-ph¸t sãng VT§ chuyªn dïng cho 5.000 truyÒn h×nh qu¶ng b¸. - ThiÕt bÞ ph¸t, thu-ph¸t sãng VT§ chuyªn dïng cho ph¸t 3.000 thanh qu¶ng b¸. - ThiÕt bÞ ph¸t, thu-ph¸t sãng VT§ dïng cho ph¸t chuÈn 5.000 (tÇn sè, thêi gian). - ThiÕt bÞ ph¸t, thu-ph¸t sãng VT§ dïng cho ®Þnh vÞ 5.000 vµ ®o ®¹c tõ xa.
  4. 4 - ThiÕt bÞ ph¸t, thu-ph¸t sãng VT§ dïng cho th«ng tin 5.000 vÖ tinh (trõ c¸c thiÕt bÞ lu ®éng dïng trong hµng h¶i vµ hµng kh«ng). - ThiÕt bÞ ph¸t, thu-ph¸t sãng VT§ nghiÖp d. 1.000 - ThiÕt bÞ ph¸t, thu-ph¸t sãng VT§ dïng cho nghiÖp vô 3.000 lu ®éng hµng h¶i (kÓ c¶ c¸c thiÕt bÞ trî gióp, thiÕt bÞ vÖ tinh). - ThiÕt bÞ ph¸t, thu-ph¸t sãng VT§ dïng cho nghiÖp vô 3.000 lu ®éng hµng kh«ng (kÓ c¶ thiÕt bÞ trî gióp, thiÕt bÞ vÖ tinh). 11 ThiÕt bÞ ra ®a, c¸c thiÕt bÞ trî gióp b»ng sãng v« tuyÕn vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn xa b»ng sãng v« tuyÕn (2 n¨m): - ThiÕt bÞ ra ®a. 3.000 - ThiÕt bÞ ph¸t, thu-ph¸t sãng VT§ dïng cho ®¹o hµng. 3.000 - ThiÕt bÞ c¶nh b¸o, ®iÒu khiÓn xa b»ng sãng VT§. 3.000 12 C¸c lo¹i nguån c«ng suÊt ®Õn 2,5 KW (2 n¨m). 3.000 13 C¸c lo¹i èng nhùa dïng cho tuyÕn c¸p ngÇm (2 n¨m). 5.000 14 M¸y Telex (2 n¨m). 3.000 15 M¸y Fax (2 n¨m). 2.000 16 M¸y nh¾n tin (2 n¨m). 1.000 17 M¸y ®iÖn tho¹i di ®éng (2 n¨m). 3.000 18 M¸y ®iÖn tho¹i thÊy h×nh tèc ®é thÊp (2 n¨m). 5.000 19 M¸y ®iÖn tho¹i tù ®éng lo¹i cè ®Þnh (2 n¨m). 3.000 20 ThiÕt bÞ ®Çu cuèi vµ vËt t kh¸c (2 n¨m). 1.000 21 T¬ng thÝnh ®iÖn tõ trêng (2 n¨m). 500 B. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký chÊt lîng dÞch vô BCVT: Sè Danh môc Møc thu TT (1.000 ®ång) 1 2 3 I DÞch vô viÔn th«ng c¬ b¶n (3 n¨m) 1 DÞch vô ®iÖn tho¹i. 5.000 2 DÞch vô ®iÖn b¸o. 500 3 DÞch vô Telex. 500 4 DÞch vô Fax. 5.000 5 DÞch vô thuª kªnh riªng. 3.000 6 DÞch vô truyÒn sè liÖu. 5.000 7 DÞch vô truyÒn h×nh, truyÒn ¶nh, ©m thanh. 5.000 8 DÞch vô truyÒn b¸o ®iÖn tö. 3.000 9 DÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng. 5.000 10 DÞch vô nh¾n tin. 1.000 II DÞch vô viÔn th«ng gi¸ trÞ gia t¨ng (2 n¨m) 1 DÞch vô th ®iÖn tö. 3.000 2 DÞch vô th tho¹i. 3.000 3 DÞch vô lu tr÷, cung cÊp th«ng tin. 1.000
  5. 5 4 C¸c dÞch vô Internet: th tÝn ®iÖn tö, truyÒn tÖp d÷ 3.000 liÖu, truy nhËp tõ xa, truy nhËp c¸c c¬ së d÷ liÖu theo c¸c ph¬ng thøc kh¸c nhau. III DÞch vô bu chÝnh c¬ b¶n (3 n¨m) 1 DÞch vô bu phÈm 500 2 DÞch vô bu kiÖn ®Õn 31,5 kg. 500 3 DÞch vô ph¸t hµnh b¸o chÝ vµ Ên phÈm ®Þnh kú. 150 4 DÞch vô chuyÓn tiÒn. 300 IV DÞch vô bu chÝnh kh¸c (2 n¨m) 1 DÞch vô kinh doanh tem ch¬i. 3.000 2 DÞch vô chuyÓn ph¸t nhanh. 5.000 3 DÞch vô bu phÈm kh«ng ®Þa chØ. 3.000 4 DÞch vô bu chÝnh uû th¸c. 2.000 5 DÞch vô bu kiÖn nÆng (cã khèi lîng trªn 31,5 kg). 4.000 6 C¸c lo¹i dÞch vô kÕt hîp gi÷a bu chÝnh vµ viÔn th«ng 3.000 ®îc cung cÊp trªn c¬ së cã c«ng ®o¹n ph¶i sö dông ®Õn m¹ng líi bu chÝnh nh: dÞch vô ®iÖn hoa, th tÝn ®iÖn tö, d÷ liÖu bu chÝnh (datapost). 7 C¸c lo¹i dÞch vô kh¸c vÒ tµi chÝnh bu chÝnh: - DÞch vô chuyÓn tiÒn (th chuyÓn tiÒn, ®iÖn chuyÓn 2.000 tiÒn, chuyÓn tiÒn theo danh s¸ch, chuyÓn tiÒn nhanh). - DÞch vô kh¸c (hèi phiÕu bu chÝnh; sÐc bu chÝnh; 3.000 sÐc du lÞch bu chÝnh; ph¸t hµng thu tiÒn; chuyÓn kho¶n; thanh to¸n qua bu chÝnh; tiÕt kiÖm bu ®iÖn; thu vµ tr¶ tiÒn: thu tiÒn cíc dÞch vô viÔn th«ng, tiÒn n- íc, tiÒn ®iÖn, tiÒn nhµ, tr¶ l¬ng hu trÝ). C. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký chÊt lîng m¹ng viÔn th«ng: Sè Danh môc Møc thu TT (1.000 ®ång) 1 2 3 I M¹ng viÔn th«ng v« tuyÕn ®iÖn c«ng céng (trõ c¸c m¹ng: ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh, ®iÖn tho¹i v« tuyÕn di ®éng, nh¾n tin) (3 n¨m) 1 Ph¹m vi néi tØnh, thµnh phè. 3.000 2 Ph¹m vi khu vùc. 4.000 3 Ph¹m vi liªn khu vùc. 5.000 4 Ph¹m vi toµn quèc. 6.000 II M¹ng viÔn th«ng c«ng céng (3 n¨m) 1 Ph¹m vi néi tØnh, thµnh phè: - M¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. 3.000 - M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh. 2.000 - M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn di ®éng. 4.000 - M¹ng nh¾n tin. 1.000 - M¹ng truyÒn sè liÖu. 3.000 - M¹ng ®a dÞch vô. 5.000
  6. 6 - M¹ng cung cÊp dÞch vô Internet. 3.000 2 Ph¹m vi khu vùc: - M¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. 4.000 - M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh. 3.000 - M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn di ®éng. 5.000 - M¹ng nh¾n tin. 1.500 - M¹ng truyÒn sè liÖu. 4.000 - M¹ng ®a dÞch vô. 6.000 - M¹ng cung cÊp dÞch vô Internet. 4.000 3 Ph¹m vi liªn khu vùc (liªn vïng): - M¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. 5.000 - M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh. 4.000 - M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn di ®éng. 6.000 - M¹ng nh¾n tin. 2.000 - M¹ng truyÒn sè liÖu. 5.000 - M¹ng ®a dÞch vô. 7.000 - M¹ng cung cÊp dÞch vô Internet. 5.000 4 §i quèc tÕ. 10.000 D. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn chÊt lîng m¹ng viÔn th«ng dïng riªng tríc khi ®Êu nèi vµo m¹ng viÔn th«ng c«ng céng: Sè Danh môc Møc thu TT (1.000 ®ång) 1 2 3 I M¹ng viÔn th«ng v« tuyÕn chuyªn dïng 1 Trong ph¹m vi néi tØnh, thµnh phè: - Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng ®Õn 10 m¸y. 1.000 - Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 11 ®Õn 20 m¸y. 1.500 - Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 21 ®Õn 50 m¸y. 2.000 - Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 51 ®Õn 100 m¸y. 2.500 - Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng lín h¬n 100 m¸y. 3.000 2 Trong ph¹m vi khu vùc: - Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng ®Õn 10 m¸y. 2.000 - Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 11 ®Õn 20 m¸y. 3.000 - Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 21 ®Õn 50 m¸y. 4.000 - Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 51 ®Õn 100 m¸y. 5.000 - Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng lín h¬n 100 m¸y. 6.000 3 Trong ph¹m vÞ liªn khu vùc: - Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng ®Õn 10 m¸y. 4.000 - Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 11 ®Õn 20 m¸y. 5.000 - Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 21 ®Õn 50 m¸y. 6.000 - Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 51 ®Õn 100 m¸y. 7.000 - Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng lín h¬n 100 m¸y. 8.000 II M¹ng viÔn th«ng h÷u tuyÕn chuyªn dïng (bao gåm c¶ m¹ng cung cÊp dÞch vô Internet dïng riªng)
  7. 7 1 Ph¹m vi néi tØnh, thµnh phè: - Tæng ®µi cã dung lîng ®Õn 16 sè. 2.000 - Tæng ®µi cã dung lîng trªn 16 ®Õn 34 sè. 3.000 - Tæng ®µi cã dung lîng trªn 34 ®Õn 64 sè. 4.000 - Tæng ®µi cã dung lîng trªn 64 ®Õn 128 sè. 4.500 - Tæng ®µi cã dung lîng trªn 128 sè. 5.000 2 Ph¹m vi khu vùc: - Tæng ®µi cã dung lîng ®Õn 128 sè. 8.000 - Tæng ®µi cã dung lîng trªn 128 ®Õn 1024 sè. 10.000 - Tæng ®µi cã dung lîng trªn 1024 sè. 10.000 3 Ph¹m vi liªn khu vùc: - Tæng ®µi cã dung lîng ®Õn 128 sè. 9.000 - Tæng ®µi cã dung lîng trªn 128 ®Õn 1024 sè. 10.000 - Tæng ®µi cã dung lîng trªn 1024 sè. 10.000 4 §i quèc tÕ. 14.000 E. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn chÊt lîng hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT thuéc c«ng tr×nh tríc khi ®a vµo sö dông (Sè tiÒn lÖ phÝ ph¶i nép b»ng Møc thu % tÝnh trªn Gi¸ trÞ thiÕt bÞ): Sè Danh môc Møc thu TT (%) 1 2 3 I C«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t trong níc 1 Dù ¸n ®Çu t cã gi¸ trÞ tõ 200 tû ®ång trë lªn: - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 200 tû ®Õn díi 500 0,06300 tû - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 500 tû ®Õn díi 1.000 0,04500 tû - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 1.000 tû ®Õn díi 0,02240 2.000 tû - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 2.000 tû trë lªn 0,00180 2 Dù ¸n ®Çu t cã gi¸ trÞ tõ 20 tû ®Õn díi 200 tû ®ång: - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 20 tû ®Õn díi 25 tû 0,15000 - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 25 tû ®Õn díi 30 tû 0,12600 - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 30 tû ®Õn díi 100 tû 0,10080 - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 100 tû ®Õn díi 200 0,08820 tû 3 Dù ¸n ®Çu t cã gi¸ trÞ díi 20 tû ®ång: - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT díi 1 tû 0,28080 - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 1 tû ®Õn díi 5 tû 0,23400 - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 5 tû ®Õn díi 15 tû 0,21600 - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 15 tû ®Õn díi 20 tû 0,18000 II C«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t níc ngoµi 1 Dù ¸n ®Çu t cã gi¸ trÞ tõ 200 tû ®ång trë lªn:
  8. 8 - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 200 tû ®Õn díi 500 0,06930 tû - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 500 tû ®Õn díi 1.000 0,04950 tû - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 1.000 tû ®Õn díi 0,02464 2.000 tû - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 2.000 tû trë lªn 0,00198 2 Dù ¸n ®Çu t cã gi¸ trÞ tõ 20 tû ®Õn díi 200 tû ®ång: - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 20 tû ®Õn díi 25 tû 0,16500 - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 25 tû ®Õn díi 30 tû 0,13860 - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 30 tû ®Õn díi 100 tû 0,11088 - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 100 tû ®Õn díi 200 0,09702 tû 3 Dù ¸n ®Çu t cã gi¸ trÞ díi 20 tû ®ång: - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT díi 1 tû 0,30888 - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 1 tû ®Õn díi 5 tû 0,25740 - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 5 tû ®Õn díi 15 tû 0,23760 - Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 15 tû ®Õn díi 20 tû 0,19800 G. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn chÊt lîng dÞch vô BCVT: Sè Danh môc Møc thu TT (1.000 ®ång) 1 2 3 I DÞch vô viÔn th«ng c¬ b¶n 1 DÞch vô ®iÖn tho¹i. 3.000 2 DÞch vô ®iÖn b¸o. 500 3 DÞch vô Telex. 300 4 DÞch vô Fax. 2.000 5 DÞch vô thuª kªnh riªng. 3.000 6 DÞch vô truyÒn sè liÖu. 3.000 7 DÞch vô truyÒn h×nh, truyÒn ¶nh, ©m thanh. 3.000 8 DÞch vô truyÒn b¸o ®iÖn tö. 2.000 9 DÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng. 3.000 10 DÞch vô nh¾n tin. 500 II DÞch vô viÔn th«ng gi¸ trÞ gia t¨ng 1 DÞch vô th ®iÖn tö. 500 2 DÞch vô th tho¹i. 500 3 DÞch vô lu tr÷, cung cÊp th«ng tin. 300 4 C¸c dÞch vô Internet: th tÝn ®iÖn tö, truyÒn tÖp d÷ 500 liÖu, truy nhËp tõ xa, truy nhËp c¸c c¬ së d÷ liÖu theo c¸c ph¬ng thøc kh¸c nhau. III DÞch vô bu chÝnh c¬ b¶n 1 DÞch vô bu phÈm. 300 2 DÞch vô bu kiÖn ®Õn 31,5 kg. 500
  9. 9 3 DÞch vô ph¸t hµnh b¸o chÝ vµ Ên phÈm ®Þnh kú. 300 4 DÞch vô chuyÓn tiÒn. 500 IV DÞch vô bu chÝnh kh¸c 1 DÞch vô kinh doanh tem ch¬i. 500 2 DÞch vô chuyÓn ph¸t nhanh. 1.000 3 DÞch vô bu phÈm kh«ng ®Þa chØ. 300 4 DÞch vô bu chÝnh uû th¸c. 300 5 DÞch vô bu kiÖn nÆng (cã khèi lîng trªn 31,5 kg). 500 6 C¸c lo¹i dÞch vô kÕt hîp gi÷a bu chÝnh vµ viÔn th«ng 1.000 ®îc cung cÊp trªn c¬ së cã c«ng ®o¹n ph¶i sö dông ®Õn m¹ng líi bu chÝnh nh: dÞch vô ®iÖn hoa, th tÝn ®iÖn tö, d÷ liÖu bu chÝnh (datapost). 7 C¸c lo¹i dÞch vô kh¸c vÒ tµi chÝnh bu chÝnh: - DÞch vô chuyÓn tiÒn (th chuyÓn tiÒn, ®iÖn chuyÓn 500 tiÒn, chuyÓn tiÒn theo danh s¸ch, chuyÓn tiÒn nhanh). - DÞch vô kh¸c (hèi phiÕu bu chÝnh; sÐc bu chÝnh; 300 sÐc du lÞch bu chÝnh; ph¸t hµng thu tiÒn; chuyÓn kho¶n; thanh to¸n qua bu chÝnh; tiÕt kiÖm bu ®iÖn; thu vµ tr¶ tiÒn: thu tiÒn cíc dÞch vô viÔn th«ng, tiÒn n- íc, tiÒn ®iÖn, tiÒn nhµ, tr¶ l¬ng hu trÝ). H. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn chÊt lîng m¹ng viÔn th«ng: Sè Danh môc Møc thu TT (1.000 ®ång) 1 2 3 I M¹ng viÔn th«ng v« tuyÕn ®iÖn c«ng céng (trõ c¸c m¹ng: ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh, ®iÖn tho¹i v« tuyÕn di ®éng, nh¾n tin) 1 Ph¹m vi néi tØnh, thµnh phè. 2.000 2 Ph¹m vi khu vùc. 3.000 3 Ph¹m vi liªn khu vùc. 4.000 4 Ph¹m vi toµn quèc. 5.000 II M¹ng viÔn th«ng c«ng céng 1 Ph¹m vi néi tØnh, thµnh phè: - M¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. 2.000 - M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh. 1.000 - M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn di ®éng. 3.000 - M¹ng nh¾n tin. 500 - M¹ng truyÒn sè liÖu. 1.000 - M¹ng ®a dÞch vô. 3.000 - M¹ng cung cÊp dÞch vô Internet. 2.000 2 Ph¹m vi khu vùc: - M¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. 3.000 - M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh. 1.500
  10. 10 - M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn di ®éng. 4.000 - M¹ng nh¾n tin. 800 - M¹ng truyÒn sè liÖu. 1.500 - M¹ng ®a dÞch vô. 4.000 - M¹ng cung cÊp dÞch vô Internet. 3.000 3 Ph¹m vi liªn khu vùc (liªn vïng): - M¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. 4.000 - M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh. 2.000 - M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn di ®éng. 5.000 - M¹ng nh¾n tin. 2.000 - M¹ng truyÒn sè liÖu. 2.000 - M¹ng ®a dÞch vô. 5.000 - M¹ng cung cÊp dÞch vô Internet. 4.000 4 §i quèc tÕ. 10.000 Ghi chó : - LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn tõ môc D ®Õn môc H thu mét lÇn t¹i thêi ®iÓm cÊp. - LÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn kh«ng bao gåm chi phÝ phôc vô c«ng t¸c ®o thö, kiÓm nghiÖm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2