intTypePromotion=1

Quyết định 1510/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
101
lượt xem
10
download

Quyết định 1510/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1510/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1510/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  b é   B tr giao th«ng v Ë n    S è   1510/2003/Q§­B G T V T t¶i n g µ y  27 th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò   Ö c ba n   µ n h  q u y  ® Þ n h   vi h tr¸ch n hi Ö m  v µ  h × n h  thøc x ö  lý ® è i víi æ  ch øc,   t c¸ n h © n  k hi vi p h ¹ m  trong q u ¶ n   ý, ¶ o  tr× k Õ t  Ê u   l  b c h ¹ t Ç ng  giao  th«ng ® ê n g  b é B é   ë ng b é   tr giao th«ng v Ë n t¶i C¨n  Bé   ËtLao  ng  µy  cø  lu   ®é ng 23/6/1994  µ  Ët  öa  æi, bæ   v Lu s ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  é  ËtLao  ng  µy  s® c B lu   ®é ng 12/4/2002; C¨n  LuËt Giao  cø    th«ng  êng  é  µy  ® b ng 29/6/2001; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l C¸n  é,C«ng  b  chøc  µy  ng 26/02/1998; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 34/2003/N§­   µy  CP ng 04/04/2003 cña  Ýnh  ñ     Ch ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é     v  h v c c tæ  c B Giao  th«ng  Ën  ; v t¶i Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  êng  é  Öt Nam,  ô   ëng  ô     ®Ò ngh c C tr C § b Vi   V tr V Tæ chøc    é,Vô  ëng  ô  c¸n b   tr V Ph¸p  Õ, ch quy Õt  Þ nh:  ® §i Ò u  1.­ Ban  hµnh kÌm theo Quy Õt ®Þnh  nµy “Quy ®Þnh  tr¸ch   nhiÖ m   µ  ×nh  vh thøc  ö  ý®èi víi chøc,c¸ nh©n      ¹m  x l      tæ     khiviph trong qu¶n  ý,   l  b¶o  ×kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  giao th«ng  êng  é”.   ® b  §i Ò u 2.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ¨ng  ® C«ng  b¸o. §i Ò u    3.­Ch¸nh   v¨n phßng  é, Ch¸nh  B  Thanh    é, Vô   ëng    ô  traB   tr c¸c V thuéc  é,  ôc  ëng  ôc  êng  é  Öt Nam,  ôc  ëng  ôc  BC tr C § b Vi   C tr C Gi¸m  nh  µ  ®Þ v qu¶n  ýchÊt l ng  l   î c«ng  ×nh  tr giao th«ng,Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng,Gi¸m  c  ë   ph tr         ®è S Giao  th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng    c«ng  Ýnh),Tæng   ch   Gi¸m  c  ®è Ban  Qu¶n  ýdù    l   ¸n,Tæng   Gi¸m  c    ®è c¸c Khu   Qu¶n  ý® êng  é  µ  ñ  ëng    ¬  l  b v Th tr c¸c c quan,®¬n  Þ cã  ªnquan chÞu    v   li     tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 q u y  ® Þ n h  tr¸ch n hi Ö m  v µ  h × n h  thøc x ö  l ý  ® è i v íi æ  c h ø c, c¸ n h © n  k hi vi p h ¹ m  trong q u ¶ n  l ý, ¶ o  tr× k Õ t   t  b c Ê u   h ¹ t Ç n g giao th«ng ® ê n g  b é (Ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt ®Þnh  è      s 1510/2003/Q§­BGTVT   ngµy  th¸ng05  27    n¨m  2003  ña  é  ëng  é  c B tr B Giao th«ng  Ën  v t¶i) C h ¬ n g  I ­ Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u     ¹m      ông 1. ­Ph vi¸p d 1­ Quy  nh  µy    nh  ®Þ n x¸c ®Þ tr¸chnhiÖ m   µ  ×nh    vh thøc  ö  ý®èi  víitæ  x l     chøc, c¸ nh©n  ã  ªnquan  n      c li   ®Õ c«ng   t¸cqu¶n  ý,b¶o  × kÕt  Êu  ¹  Çng  l  tr   c ht giao th«ng  êng  é  éc h Ö   èng  èc  édo  µ   íc®Ç u  .   ® b thu   th qu l   Nh n   t 2­  Öc    nh  Vi x¸c ®Þ tr¸ch nhiÖ m   µ  ×nh    vh thøc  ö  ý ®èi  íitæ  x l  v   chøc, c¸    nh©n  ã  ªnquan  n   c li   ®Õ c«ng    t¸cqu¶n  ýb¶o  ×c¸c h Ö   èng  êng  a   ­ l  tr     th ® ®Þ ph ¬ng (®êng tØnh, ® êng ®«  thÞ, ® êng huyÖn, ® êng x∙), Ö  thèng ® êng     h chuyªn dïng,® êng  ©y  ùng      xd theo ph¬ng    thøc BOT   ®êng    ( BOT)  × Chñ  Þch  th   t Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ  ñ  u      vµo  v Ch ®Ç tc¨n cø  b¶n Quy  nh  µy      ®Þ n ®Ó quy ®Þnh  ô  Ó  ï hîp  íi® Æc   iÓ m   c th ph   v  ® qu¶n  ýcña  õng  a   ¬ng  l  t ®Þ ph hoÆc     tæ chøc  ã  êng  c® chuyªn dïng,® êng      BOT. §i Ò u    2.­ 1­  C¸c  chøc, c¸ nh©n  tæ     quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  1  1  Quy  nh   ®Þ nµy  å m:  g   a­ Côc  êng  é  ÖtNam,    § b Vi   Khu  Qu¶n  ý® êng  é,Së  l  b   Giao th«ng  Ën    v t¶i (Së Giao  th«ng c«ng  Ýnh),c¸c §¬n  Þ  ch    v qu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é, Cô m   l   s ch ® b  phµ,B Õ n   µ  Çu    ph (C phao),H¹tQu¶n  ý® êng  é;    l  b b­  ôc  C Gi¸m  nh   µ  ®Þ v Qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  ×nh  tr giao th«ng, Ban    Qu¶n  ýdù    µ   Çu  ©y  ¾p; l   ¸n,Nh th x l 2­ C¸  ©n    nh quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t  i 1  1  Quy  nh  µy  å m: ®Þ ng   Côc  ëng  ôc  êng  é  Öt Nam;  a­  tr C § b Vi   Tæng  Gi¸m  c  ®è Khu  qu¶n  ý® ­ l  êng  é; Gi¸m  c  ë   b  ®è S Giao  th«ng  Ën      ë   v t¶i( S Giao  th«ng c«ng  Ýnh);Gi¸m  ch   ®èc  ¬n  Þ   § v qu¶n  ý vµ  öa  ÷a  êng  é; Gi¸m  c  ô m   µ, B Õ n   ëng  l   s ch ® b  ®è C ph   tr b Õn  µ  Çu  ph (C phao);H¹ttr ng  ¹tQu¶n  ý® êng  é,c«ng  ©n     ë H   l  b  nh b¶o  ìng ® ­ d  êng  é,nh©n    Çn  êng; b  viªntu ® b­  ôc  ëng  ôc  C tr C Gi¸m  nh   µ  ®Þ v Qu¶n   ý chÊt  îng  l  l c«ng  ×nh  tr giao  th«ng,Tæng    Gi¸m  c  ®è Ban  Qu¶n  ýdù    êi® øng  u     µ  Çu. l   ¸n,ng   ®Ç c¸cnh th §i Ò u    µiQuy  nh  µy,c¸c tæ  3.­Ngo   ®Þ n     chøc,c¸ nh©n     nªu trong §iÒu    2  ña  c Quy  nh  µy  ®Þ n cßn ph¶i chÞu  ù  iÒu    s® chØnh  ña    c c¸c v¨n b¶n  ph¸p    luËtli     ªnquan  kh¸c.
 3. 3 C h ¬ n g  II  ­ tr¸ch n hi Ö m  c ñ a t æ  c h ø c, c¸ n h © n    a ­ T R¸ch n hi Ö m   ñ a t æ  c h ø c c §i Ò u    4.­Tr¸chnhiÖm  ña  é    c B Giao th«ng  Ën  v t¶i 1­  ©y  ùng  Õn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  µ  Ýnh  X d chi l   ho   ho v ch s¸ch  u     ®Ç t ph¸t  tr Ón giao th«ng  êng  é; x©y  ùng  µ  i    ® b  d v chØ  o  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh quèc  ®¹ th   ch tr   gia vÒ   toµn    an  giao th«ng  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  ¶m   ® b¶o giao th«ng  êng  é  ® b th«ng  èt,an  µn; su   to 2­  ñ   ×hoÆc   èihîp  íic¸c Bé,  µnh  ©y  ùng    b¶n  Ch tr   ph   v     ng xd c¸c v¨n  ph¸p  luËtvÒ     giao th«ng  êng  é  ×nh ChÝnh  ñ    ® b tr   ph ban  µnh  h hoÆc  ban  µnh  h theo  thÈm  Òn; quy 3­  èi hîp  íic¸c Bé,  µnh, chÝnh  Òn  a   ¬ng  Ph   v    ng   quy ®Þ ph tuyªn truyÒn,     phæ   Õn,gi¸odôc  bi     ph¸p luËtvÒ       giao th«ng  êng  é;   ® b 4­  íng  Én  Öc  H d vi qu¶n  ý,b¶o  ×,b¶o  Ö   Õt  Êu  ¹  Çng  l  tr   v k c ht giao th«ng  ® êng  é  b trong ph¹m    µn  èc  µ  ùctiÕp  chøc    vito qu v tr   tæ  qu¶n  ý,b¶o  ×,b¶o  l  tr   vÖ   Õt  Êu  ¹ tÇng  k c h  giao th«ng  Ö   èng  èc  é;   h th qu l 5­ Thanh    Óm      Õt  Õu  ¹i  è c¸o vµ  ö  ýviph¹m    tra,ki tra,gi¶iquy khi n ,     x l     t theo  thÈm  Òn. quy §i Ò u    5.­Tr¸chnhiÖm  ña  ôc  êng  é  ÖtNam     cC§ b Vi   1­  ©y  ùng  Õ   ¹ch  X d k ho qu¶n  ý,b¶o  ×   êng  é  µi h¹n  µ  µng    l  tr   ® bd  vh n¨m ®èi víi Ö   èng  èc  étr×nh Bé      th h qu l     Giao  th«ng  Ën      Öt;tæ  v t¶i phª duy   chøc  ùcth   hiÖn  Õ   ¹ch sau    îcphª duyÖt; k ho   khi®     2­ Nghiªncøu  ©y  ùng      xd quy  Õ   ch qu¶n  ý, l  b¶o  ×; nh  tr  ®Þ møc  kinh tÕ  ü   k thuËtb¶o  ×® êng  é  ×nh Bé     tr   b tr   Giao  th«ng  Ën  .   v t¶i  Tæ chøc  íng  Én  ùc h d th   hiÖn      c¸cv¨n b¶n ph¸p luËtvÒ       giao th«ng  Ën    êng  é;   v t¶i ® b 3­ Thanh    Óm     µ  ö  ýtheo  Èm  Òn  i víiviÖc  ùc hiÖn    tra,ki trav x l   th quy ®è     th   qu¶n  ý,b¶o  ×cña    n  Þ  l  tr   c¸c ®¬ v qu¶n  ývµ  öa  êng  é, c«ng    ¶m     l  s ® b  t¸c® b¶o giao th«ng  ña    µ  Çu      c c¸cnh th thi c«ng    êng  é  ang  trªn® b® khaith¸c;   4­ Theo  âi,tæng  îp  ×nh  ¹ngkÕt  Êu  ¹  Çng  d  ht tr   c ht giao th«ng  êng  é, ® b  ph©n  ¹ hµng  lo i   n¨m, tæ    chøc  Óm    Óm  nh  Çu, cèng  êng  é  i víi ki tra,ki ®Þ c  ® b ®è     h Ö   èng  èc  é; th qu l 5­  èi hîp  íichÝnh  Ph   v  quyÒn  a   ¬ng    ùc  Ön  Öc  ®Þ ph ®Ó th hi vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh vµ  µnh  tr   h lang h Ö   èng  èc  é;   th qu l 6­    Tæ chøc  ùc hiÖn  Öc  Êp  Êy  Ðp    th   vi c gi ph thic«ng,giÊy u  µnh  Æc     lh ® biÖt; 7­ X ©y  ùng  Õ   ¹ch    d k ho phßng  èng    ôtvµ  chøc  ¾c  ôc  Þp  ch b∙o l   tæ  kh ph k thêic¸csù  è  Çu  êng.     cc ®
 4. 4 §i Ò u    6.­Tr¸chnhiÖm   ña    c Khu Qu¶n  ý® êng  é,Së  l  b   Giao  th«ng  Ën  v t¶i ë   (S Giao  th«ng  c«ng  Ýnh) ch   1­ X ©y  ùng  Õ   ¹ch    d k ho qu¶n  ýb¶o  ×® êng  é  µng  l  tr   bh n¨m  ×nh cÊp  ã  tr   c thÈm  Òn  quy phª  Öt  µ  chøc  ùc hiÖn  Öc  duy v tæ  th   vi qu¶n  ý,b¶o  ×® êng  é  l  tr   b trongph¹m    îcgiao qu¶n  ý;   vi®     l  2­ H íng dÉn, kiÓm    «n  c    n  Þ        tra,® ®è c¸c ®¬ v qu¶n  ý® êng  é  ùcthuéc l  b tr     thùc hiÖn      c¸cquy  nh  ®Þ trongc«ng      t¸cqu¶n  ý, l  b¶o  ×® êng  é; tr   b 3­  èi hîp  íichÝnh  Ph   v  quyÒn  a   ¬ng    ùc  Ön  Öc  ®Þ ph ®Ó th hi vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh vµ  µnh  tr   h lang ® êng  é    b theo ph©n  Êp    c qu¶n  ý; l 4­ Ó m     Ki tra,thanh    µ  ö  ýtheo  Èm  Òn  i  íiviÖc  ùc hiÖn  trav x l   th quy ®è v   th   qu¶n  ý,b¶o  × ë    n  Þ  l  tr   c¸c ®¬ v qu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é, c«ng    ¶m   l   s ch ® b  t¸c® b¶o giao th«ng  ña    µ  Çu      c c¸c nh th thic«ng    êng  é  ang  trªn® b® khaith¸cthuéc      ph¹m    îcgiao qu¶n  ý; vi®     l 5­  ùc  Ön  Th hi c«ng    t¸cphßng  èng  µ  ¾c  ôc  Öth¹ido  ch v kh ph thi     b∙o  ôt  l, øng  cøu  ¶m   ® b¶o  giao th«ng  Þp  êi    k th , th«ng  èt,an  µn; su   to 6­  u  ÷vµ  L tr   b¶o qu¶n  å  ¬  h s qu¶n  ýkÕt  Êu  ¹  Çng  l  c ht giao th«ng  êng  ® bé  theo ph©n  Êp.   c §i Ò u    7.­Tr¸ch nhiÖm   ña    n  Þ    c c¸c ®¬ v qu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   s ch ® b trùcthuéc Khu      Qu¶n  ý® êng  é, Së   l  b   Giao  th«ng  Ën  , ë  v t¶i S Giao    th«ng c«ng  chÝnh: 1­ LËp  Õ   ¹ch    k ho qu¶n  ý,b¶o  ×  êng  é, hµnh  µng an  µn  êng  é  l  tr  ® b  l   to ® b do  n  Þ   ®¬ v qu¶n  ý ®Ó   l  Khu Qu¶n  ý ® êng  é, Së   l  b   Giao  th«ng  Ën    Së   v t¶i(  Giao th«ng c«ng  Ýnh) tæng  îp tr×nh   ôc  êng  é  ÖtNam   ®èivíi èc  ch   h   C § b Vi   (    qu lé); ×nh Uû    tr   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ®èivíi Ö     ph tr       (    h thèng  êng  ® tØnh,® êng  a  ¬ng).   ®Þ ph 2­ ChØ   o, ®iÒu  µnh  ®¹   h c«ng    Çn  êng; söa  ÷a  Þp  êic¸c h  t¸ctu ®   ch k th     háng  Çu, cèng,® êng; tæ  c      chøc  ©n  ång  ¶m   ph lu ® b¶o giao th«ng.Trêng  îp     h  h  áng  h nÆng   îtqu¸ kh¶  v    n¨ng  × võa  chøc  ¶m   th   tæ  ® b¶o giao th«ng  õa      v b¸o c¸o kÞp  êicÊp    ùctiÕp qu¶n  ý.   th   trªntr     l Phèi hîp    chÆt  Ï víichÝnh  Òn  a   ¬ng    ch     quy ®Þ ph , Thanh    tragiao th«ng  ® êng  é    b ®Ó b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  µ  µnh  tr     vh lang an  µn  êng  é.   to ® b 3­  Ëp  Õ   ¹ch, ph¬ng  phßng,  èng  L k ho   ¸n  ch b∙o  ôt  chøc  l ;tæ  øng cøu,  kh ¾c  ôc  Þp  êikhicã  ù  è; ph k th     s c 4­ Tham     Óm     toµn  gia ki tra an  giao th«ng  i  íic¸c c«ng  ×nh  ang  ®è v     tr ® hoµn  Ön chuÈn  Þ  µn  thi   b b giao ® a  µo    v khaith¸csö  ông;    d      5­ Tæ chøc  m     ©n  ¹  Çu  êng, cËp  Ët t×nh  ¹ngcÇu  ­ ®Õ xe,ph lo ic ®   nh   tr   ® êng  µ      v b¸o c¸o theo quy  nh;   ®Þ 6­ LËp  å  ¬    h s qu¶n  ý, u  ÷,b¶o  l   gi   l qu¶n  µ  êng  v th xuyªn bæ     sung  y    ®Ç ®ñ diÔn  Õn  µ  Ön  bi v bi ph¸p kh ¾c  ôc    áng  Çu  êng.Qu¶n  ýhå  ¬    ph h h c®   l   s b»ng    c¶ v¨n b¶n  µ  Çn  Ò m     Ýnh;   v ph m vit 7­  Õn  Ki nghÞ   µ    Êt  Êp      v ®Ò xu c trªn gi¶iquyÕt  ÷ng  íng  ¾ c   nh v m trong  nhiÖ m  ô  v qu¶n  ý, l  b¶o  ×® êng  é. tr   b
 5. 5 §i Ò u    8.­ Tr¸chnhiÖm  ña  ¹tQu¶n  ý® êng  é   c H  l  b 1­ Thùc  Ön  ã  Öu    hi c hi qu¶  Ö m  ô  nhi v qu¶n  ý, l  b¶o  ×® êng  é.KiÓ m     tr   b  tra, ®«n  c  µ  ®è v gi¸m    Öc  ùc hiÖn  Ö m   ô  ∙  s¸tvi th   nhi v ® giao cho      ©n      c¸c tæ, nh viªn cña  ¹t; H 2­ Tæ     chøc  Çn  êng,®Õ m     Ëp  Ët t×nh  ×nh  Çu  êng  µ    tu ®   xe,c nh   h c® v b¸o c¸o cÊp      trªntheo quy  nh;   ®Þ 3­ KiÓ m     ö  ývµ  c¸o kÞp  êikhicã    tra,x l   b¸o    th     th«ng   vÒ   ù  è  Çu  ­ tin  s c c ® êng, tain¹n     giao th«ng.Trêng  îp  îtqu¸    h v  kh¶ n¨ng  ö  ý,ph¶i võa  chøc  x l    tæ  ®¶m  b¶o giao th«ng  õa    v ph¶ib¸o    Þp  êicho  ¬    c¸o k th   c quan  êng  é  Êp  ® b c trªn; 4­  èi hîp  Ph   chÆt  Ï víichÝnh  Òn  a   ¬ng    ch     quy ®Þ ph , c«ng    an, thanh    tra giao th«ng trong  Öc  vi tuyªn truyÒn, vËn  ng  èng  Ên  Õm   µ          ®é ch l chi v gi¶ito¶ c¸chµnh      ¹m  µnh    viviph h lang   toµn   an  giao th«ng  êng  é;   ® b 5­  u  ÷ vµ  L gi   b¶o qu¶n  å  ¬  h s qu¶n  ýkÕt  Êu  ¹  Çng  l  c ht giao th«ng  êng  ® bé  theo ph©n  Êp;   c 6­ Ph¶n    Þp  êivíi Êp    Ò   ÷ng  íng m ¾ c   Ò   Õ   ,  Ýnh    ¸nh k th     c trªnv nh v  v ch ®é ch s¸ch    trong c«ng      t¸cb¶o  ×® êng  é. tr   b §i Ò u    9.­Tr¸chnhiÖm  ña  ô m   µ,B Õn   µ  Çu    cC ph   ph (C phao) 1­  ùc  Ön  Õ   ¹ch  Th hi k ho b¶o  ìng th ng  d   ê xuyªn,söa  ÷a  nh  ú  êng    ch ®Þ k® ra  µo  Õn,  Çu  Én, Ponton,b Õn  vb c d     hoÆc  ìib Õn,  l  b¸o  Öu  êng  hi ® s«ng, b¸o    hiÖu  êng  é  ¶m   ® b® b¶o  toµn  an  cho  êi,ph¬ng  Ön qua  ng   ti   s«ng; 2­ §¶m  b¶o    c¸c trang thiÕtbÞ       cøu  sinh cÇn  Õt.C¸c  ¬ng  Ön      thi   ph ti næi phôc  ô  v qua  s«ng   Ponton, phµ, phao, ca  ph¶i ® îc ®¨ng  Óm    nh       n«     ki theo  ®óng  nh  ú  µ  ®Þ k v lu«n ®¶m     b¶o    ¹ngth¸i     Èn  ü  Ët. ë tr     tiªuchu k thu   ®ñ 3­    Tæ chøc, híng  Én  Õ n   ëng, thuyÒn  ëng, thuû  ñ  µ  ©n      d B tr   tr   th v nh viªn cña  Õn   ùc  Ön  ng  b th hi ®ó quy  ×nh  ¹y  µ  µ  tr ch ph v c¸c  v¨n b¶n  ña  é   c B Giao  th«ng  Ën  , ôc  êng  é  Öt Nam   Ò   ¶m   v t¶i  C § b Vi   v® b¶o  toµn  an  giao th«ng        ë c¸c b Õn  µ  µ    ph v trªns«ng. Thêng    xuyªn kiÓm       Ön  Þp  êic¸c h  áng    tra,ph¸thi k th     h ®Ó   ö  ýtheo kh¶  x l    n¨ng hoÆc       Êp    ö  ý. b¸o c¸o c trªnx l §i Ò u  10.­  Tr¸ch  Öm   ña  ôc  nhi cC Gi¸m  nh   µ  ®Þ v qu¶n  ý chÊt îng l  l  c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  i  íic¸c dù  x©y  ùng  ¬  ®è v     ¸n  d c b¶n    êng  é  ang  trªn® b® khaith¸c   1­ Nghiªncøu,x©y  ùng  ¬  Õ  qu¶n  ý  ¶m         d c ch   l  ® b¶o  toµn  an  giao th«ng,     ®¶m   b¶o  toµn    an  thic«ng  µ  Ö   v v sinh m«i  êng;   tr 2­ Khi  Èm   nh   ù   ph¶i thÈm   nh   vÒ   toµn  th ®Þ d ¸n    ®Þ c¶  an  giao th«ng  trongc¸cgiai o¹n  Ëp dù    ÕtkÕ,        ® l   ¸n,thi   thic«ng; 3­ ChØ   o    ®¹ c¸c Ban Qu¶n  ý dù  lËp  å  ¬  chøc  ¶m   l   ¸n  h s tæ  ® b¶o giao  th«ng  µ  Õn hµnh    íctho¶  Ën,xinphÐp    v ti   c¸c b   thu     thic«ng  íic¬  v   quan qu¶n  ý l  ® êng  é  ã  Èm  Òn; b c th quy 4­ Thanh    Óm     nh  ú,®ét  Êt viÖc  ùc hiÖn    tra,ki tra®Þ k  xu   th   c«ng    ¶m   t¸c® b¶o  toµn  an  giao th«ng    trong thi    c«ng  i víi   ®è     Ban  c¸c Qu¶n  ýdù    µ   Çu  l   ¸n,Nh th thi  c«ng theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvµ      quy  nh  ®Þ trongdù    ¸n;
 6. 6 5­  èi hîp víiCôc  êng  é  Öt Nam   ö  ýviph¹m  Ph       § b Vi   x l    quy  nh  Ò   ¶m   ®Þ v® b¶o  toµn  an  giao th«ng  i  íiBan  ®è v   Qu¶n  ý dù      µ  Çu, n Õu   µ  l   ¸n,c¸c nh th   nh thÇu    ¹m  Òu  Çn  × b¸o c¸o Bé  viph nhi l th       Giao  th«ng  Ën    ö  ý. v t¶i l x §i Ò u 11.­Tr¸chnhiÖm   ña        c c¸cBan  Qu¶n  ýdù    ¹idiÖn  ñ  u   l   ¸n(§   ch ®Ç t  ) trong qu¶n  ýc¸c dù  x©y  ùng  ¬    l     ¸n  d c b¶n, söa  ÷a  êng  é    êng  é    ch ® b trªn® b ®ang  khaith¸c    1­ Khi lËp  å  ¬  êi  Çu      h s m th ph¶icã  y    cÇu, tiªuchuÈn  ¸nh      ®Ç ®ñ yªu     ® gi¸ ph¬ng    chøc  ¶m   ¸n tæ  ® b¶o  toµn  an  giao th«ng cho    ¬ng  Ön  c¸c ph ti tham    gia giao th«ng;   2­ Kh«ng  Ðt thÇu  i víi   å  ¬  ù  Çu    x  ®è     h s d th kh«ng  ã  ¬ng    chøc  c¸c c ph ¸n tæ  ®¶m   b¶o giao th«ng,an  µn      to giao th«ng  µ    v b¶o  Ö   v m«i  êng; tr 3­ KiÓ m     µ  Çu    tranh th trong suètqu¸ tr×nh thi         c«ng  Ò   v c«ng    ¶m     t¸c® b¶o giao th«ng,an  µn    to giao  th«ng,tr ng  îp  µ  Çu  ùc hiÖn    ê h nh th th   kh«ng  t yªu ®¹     cÇu  × xem   Ðt xö  ¹ttheo thÈm  Òn  th   x   ph     quy hoÆc   c¸o cÊp    ö  ý; b¸o    trªnx l 4­ ChØ   o   Ên  ®¹ t v gi¸m     Ên  iÒu  µnh  ùc  Ön  ng  s¸t,t v ® h th hi ®ó yªu  Çu  c ®¶m   b¶o  toµn  an  giao th«ng  µ  Ö     v v sinhm«i  êng.   tr §i Ò u 12.­Tr¸chnhiÖm  ña    µ  Çu        c c¸cnh th thi c«ng    êng  é  ang  trªn® b® khaith¸c:   1­ LËp  å  ¬  ¶m     hs® b¶o  toµn  an  giao th«ng  µ  ×nh c¬    v tr   quan  qu¶n  ý® ­ l  êng  é  ã  Èm   Òn    Êp  Ðp    b c th quy ®Ó c ph thic«ng sau    ã  ù  èng  Êt  íi khic s th nh v   Ban Qu¶n  ýdù  l   ¸n; Sau    ∙  îc cÊp  Ðp    khi ® ®   ph thic«ng  ph¶i ®Õ n   n  Þ    ®¬ v qu¶n  ý® êng  é  l  b ®Ó   Ën  µn  nh b giao m Æt     b»ng    thic«ng  µ  iÓn khaic¸c bíctiÕp  v tr       theo.K Ó   õ   t  ngµy  Ën  µn  nh b giao  Æt   m b»ng    thic«ng ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý vµ  l  ®¶m  b¶o  giao th«ng    th«ng  èt, toµn. su   an  2­  Ón  Tri khaic«ng    ¶m     t¸c® b¶o giao th«ng  íc khithic«ng  tr       c«ng  ×nh tr   chÝnh. Trong  èt qu¸  ×nh      su   tr thic«ng  ph¶i thùc  Ön  ng  ¬ng    Ön    hi ®ó ph ¸n,bi ph¸p,thêigian       thic«ng  ∙  îc thèng  Êt  µ  ®®  nh v kh«ng  îc g©y    ¹ic¸c c«ng  ®  hh     tr×nh ® êng  é  Ön  ã;ph¶ichÞu  ù    b hi c     s thanh    Óm    ña  ¬  tra,ki trac c quan  qu¶n  ý l  ® êng  é  µ  b v thanh   tragiao th«ng  êng  é    ® b trong viÖc  ùc hiÖn      th   c¸cquy  nh   ®Þ b¶o  ¶m   toµn  ® an  giao th«ng    trong khithic«ng       theo quy  nh  ña  Êy phÐp  ®Þ c gi   vµ  ña  c ph¸p luËt.   3­ Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   öa  ÷a  Çu  êng  ¶m     s ch c ® ® b¶o giao th«ng    trong khi    thic«ng.Khi thic«ng         xong  ph¶ithu dän  Ët liÖu thõa,thiÕtbÞ   kháic«ng     v        ra    tr×nh vµ  Ëp hå  ¬  µn    l   s ho c«ng  Þp  êi®Ó   µn  k th   b giao cho  n  Þ    ®¬ v qu¶n  ý.l  B­  R¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸  h © n T n §i Ò u 13.­Tr¸chnhiÖm  ña  ôc  ëng  ôc  êng  é  ÖtNam.     c C tr C§ b Vi   1­ ChØ   o    ¬  ®¹ c¸c c quan  tham  u, nghiÖp  ô  µn  µnh  m  v ho th tr¸chnhiÖ m     cña  ôc  êng  é  ÖtNam   ∙  C§ b Vi   ® quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 5  Quy  nh  µy; ®Þ n
 7. 7 2­ Tæ     chøc  thanh    Óm    nh  ú,®ét  Êttõng  Æt   tra,ki tra®Þ k  xu   m hoÆc   µn  to bé  ¹t®éng  ho   qu¶n  ý, l  b¶o  ×® êng  é  c¸cKhu  tr   b do    Qu¶n  ý® êng  é,Së  l  b   Giao  th«ng  Ën    v t¶i (Giao th«ng    c«ng  Ýnh) vµ    n  Þ  ch   c¸c®¬ v qu¶n  ýsöa  ÷a  êng  l  ch ® bé  ùc hiÖn;xö  ýviph¹m  th     l    theo thÈm  Òn;   quy 3­ ChÞu    tr¸chnhiÖ m  ùctiÕp vµ  ªn®íichÞu    tr     li     tr¸chnhiÖ m   Ò   ×nh  ¹ng   vt tr   h  áng  ña  Çu  êng. h cc® Phã  ôc  ëng  Þu  C tr ch tr¸chnhiÖm   ícCôc  ëng  Ò   Öm   ô  îcph©n    tr   tr v nhi v®  c«ng. §i Ò u 14.­Tr¸chnhiÖm  ña      c Tæng  Gi¸m  c  ®è Khu  Qu¶n  ý® êng  é l  b 1­ ChØ   o  ¬    ®¹ c quan  tham  u, nghiÖp  ô  µn  µnh  ètnhiÖ m   ô  ña  m  v ho th t  vc Khu  Qu¶n  ý® êng  é  îc quy  nh  ¹  Òu  cña  l  b®  ®Þ ti§i 6  Quy  nh  µy  µ  Þu  ®Þ n v ch tr¸chnhiÖm   ùctiÕp tr cCôc  ëng  ôc  êng  é  Öt Nam   Ò   Õt    tr     í  tr C® b Vi   v k qu¶  qu¶n  lý,  b¶o  ×® êng  é; tr   b 2­ C¨n  nguån  èn  îcgiao vµ      Èn  ü  Ët, nh    cø  v ®    c¸ctiªuchu k thu   ®Þ møc    b¶o dìng  êng  th xuyªn  µ    v c¸c v¨n b¶n ph¸p  Ëtli   lu   ªnquan    íng  Én, chØ   o  ®Ó h d   ®¹ c¸c®¬n  Þ    v qu¶n  ý, öa  ÷a  êng  é  ùc hiÖn  Öm  ô  l  s ch ® b th   nhi v qu¶n  ý, l  b¶o  ×; tr 3­    Tæ chøc  thanh    Óm     êng  tra,ki tra th xuyªn,®Þnh   ú, ®ét  Êt viÖc    k  xu   thùc hiÖn    qu¶n  ý,b¶o  ×® êng  é  ña    n  Þ  l  tr   b c c¸c ®¬ v qu¶n  ýsöa  ÷a  êng  l  ch ® bé  µ  Öc  ùc hiÖn  ¬ng  ®¶m   v vi th   ph ¸n  b¶o  giao th«ng  ña    c c¸c Ban  qu¶n  ýdù  l  ¸n,nhµ  Çu;xö  ýc¸cviph¹m    th   l       theo thÈm  Òn    quy hoÆc       Êp    ö  ý; b¸o c¸o c trªnx l Phã Tæng Gi¸m  c  Þu  ®è ch tr¸chnhiÖ m  ícTæng    tr   Gi¸m  c  ®è Khu  Qu¶n  ý l  ® êng  é  Ò   Öm  ô  îcph©n  b v nhi v®  c«ng. §i Ò u  15.­  Tr¸ch  Ö m   ña  nhi c Gi¸m  c  ë   ®è S Giao th«ng  Ën    ë  v t¶i(S Giao  th«ng  c«ng  Ýnh) ch 1­ ChØ   o  ¬    ®¹ c quan  tham  u, nghiÖp  ô  µn  µnh  ètnhiÖ m   ô  ña  m  v ho th t  vc Së Giao  th«ng  Ën    ë  v t¶i S Giao  , th«ng c«ng  Ýnh  ∙  ch ® quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 6  Quy  nh  µy  µ  Þu  ®Þ n v ch tr¸chnhiÖ m  ùctiÕp tr cChñ  Þch  û     tr     í  t U ban  ©n  ©n   nh d cÊp tØnh  µ  ôc  ëng  ôc  êng  é  Öt Nam   Ò   Õt  vC tr C § b Vi   v k qu¶  qu¶n  ý,b¶o  × l  tr   ® êng  é  îcgiao; b®  2­ C¨n  nguån  èn  îcgiao vµ      Èn  ü  Ët, nh    cø  v ®    c¸ctiªuchu k thu   ®Þ møc    b¶o dìng  êng  th xuyªn  µ    v c¸c v¨n b¶n ph¸p  Ëtli   lu   ªnquan    íng  Én, chØ   o  ®Ó h d   ®¹ c¸c®¬n  Þ    v qu¶n  ý, öa  ÷a  êng  é  ùc hiÖn  Öm  ô  l  s ch ® b th   nhi v qu¶n  ý, l  b¶o  ×; tr 3      ­ Tæ chøc  thanh    Óm     êng  tra,ki tra th xuyªn,®Þnh  ú, ®ét  Êt viÖc    k  xu   thùc hiÖn    qu¶n  ý,b¶o  ×® êng  é  ña    n  Þ  l  tr   b c c¸c ®¬ v qu¶n  ýsöa  ÷a  êng  l  ch ® bé; viÖc  ùc hiÖn  ¬ng    ¶m     th   ph ¸n ® b¶o  giao th«ng  ña      c c¸c Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n, nhµ  Çu;xö  ýc¸cviph¹m  th   l       theo thÈm  Òn    quy hoÆc       Êp    ö  ý; b¸o c¸o c trªnx l Phã Gi¸m  c  ë   ®è S Giao th«ng  Ën    ë  v t¶i(S Giao  th«ng  c«ng  Ýnh) chÞu  ch   tr¸chnhiÖ m  ícGi¸m  c  ë  Ò   Ö m  ô  îcph©n    tr   ®è S v nhi v®  c«ng.
 8. 8 §i Ò u 16.­Tr¸ch nhiÖm   ña      c Gi¸m  c  n  Þ  ®è ®¬ v qu¶n  ývµ  öa  ÷a  l   s ch ® êng  é b 1­    Tæ chøc  ùc  Ön  th hi c«ng    t¸cqu¶n  ý,b¶o  × ® êng  é  ña    ¹t l  tr   b c c¸c H   qu¶n  ý® êng  é  ùcthuéc;thùc hiÖn  l  b tr       tr¸chnhiÖ m   ña  n  Þ    c ®¬ v qu¶n  ý,söa  l  ch÷a  êng  é  ∙  ® b ® quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 7  Quy  nh  µy; ®Þ n 2­  Ó m     êng  Ki tra th xuyªn,®ét  Êt c«ng    ¶m     xu   t¸c® b¶o  giao th«ng  ña  c c¸c Ban    qu¶n  ýdù    µ  Çu  l   ¸n,nh th trong qu¸ tr×nh thic«ng    êng  îc giao       trªn® ®    qu¶n  ý; ö  ýviph¹m  l   l    x theo thÈm  Òn    quy hoÆc       Êp    ö  ý; b¸o c¸o c trªnx l 3­ §¶m     b¶o trang thiÕtbÞ       cho  ¹t®éng  ho   qu¶n  ý,b¶o  ìng th ng  l  d   ê xuyªn   cña    ¹tQu¶n  ý® êng  é  µ  ùc hiÖn  c¸cH   l  b v th   qu¶n  ýtµis¶n  l    theo quy  nh;   ®Þ 4­  Þu  Ch tr¸chnhiÖ m   íc c¬    tr   quan  qu¶n  ýcÊp    Ò   Ö m   îc giao l  trªnv nhi ®    hoÆc   ªn®íichÞu  li     tr¸chnhiÖ m   Ò       ¹m    v c¸cviph x¶y    Êt  toµn  ra m an  giao th«ng    trongph¹m    Çu  êng  ®¬n  Þ  ô    vic ® do  v ph tr¸ch.  Phã Gi¸m  c  Þu  ®è ch tr¸chnhiÖ m   íc Gi¸m  c  Ò   Ö m   ô  îc ph©n    tr   ®è v nhi v®  c«ng. §i Ò u 17.­Tr¸chnhiÖm  ña  ¹ttr ng  ¹tqu¶n  ý® êng  é     c H  ë H   l  b 1­    Tæ chøc  iÒu  µnh, gi¸m    ® h   s¸tc¸n  é, c«ng  ©n    ña  ¹tthùc b  nh viªn c h     hiÖn tr¸chnhiÖ m   ña  ¹t qu¶n  ý® êng  é  ∙    c H  l  b ® quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 8  Quy  ®Þnh  µy; n 2­ ChÞu    tr¸chnhiÖ m   íc gi¸m  c  n  Þ    tr   ®è ®¬ v qu¶n  ýsöa  ÷a  êng  é  l  ch ® b vÒ   Ö m   ô  îcgiao;chÞu  nhi v®    tr¸chnhiÖ m   ùctiÕp hoÆc   ªn®íivÒ   Öc      tr     li     vi ®Ó h háng c«ng  ×nh  êng  é, lÊn  Õm   µnh  tr ® b  chi h lang  toµn  êng  é  an  ® b trong  ph¹m   ® îcgiao qu¶n  ý. vi      l H¹tphã  Þu    ch tr¸chnhiÖm  ícH¹ttr ng  Ò   Ö m  ô  îcph©n    tr     ë v nhi v®  c«ng. §i Ò u 18.­  Tr¸ch  Ö m   ña  nhi c Gi¸m  c  ô m   µ, B Õ n   ëng  Õ n   ®è C ph    tr B phµ(cÇu  phao) 1­    Tæ chøc  iÒu  µnh  ùc  Ön  Öm   ô  ¶m   ® h th hi nhi v® b¶o giao th«ng    qua s«ng  ∙  ® quy  nh  ¹ §iÒu    ña  ®Þ t  i 9 c Quy  nh  µy; ®Þ n 2­ KiÓ m     êng    trath xuyªn,®ét  Êt c«ng    ¶m     xu   t¸c® b¶o  giao th«ng  ña      c c¸c Ban qu¶n  ýdù    µ  Çu  ùc hiÖn  ù    öa  ÷a,n©ng  Êp  l   ¸n,nh th th   d ¸n s ch   c c«ng  ×nh tr   b Õn  trong tr ng  îp võa     ê h   thic«ng  õa  ¶m   v® b¶o giao th«ng;xö  ýviph¹m      l    theo  thÈm  Òn  quy hoÆc       Êp    ö  ý; b¸o c¸o c trªnx l 3­ ChÞu    tr¸chnhiÖ m  ícc¬    tr   quan  qu¶n  ýcÊp    Ò   Ö m  ô  îcgiao l  trªnv nhi v®    qu¶n  ýhoÆc   ªn®íichÞu  l  li     tr¸chnhiÖ m  Ò   Êt  toµn    v m an  giao th«ng  nguyªn    do  nh©n  êng  Én, b Õn  µ,phµ,phao  ® d  ph     kh«ng  ¶m   ® b¶o  toµn. an    Phã Gi¸m  c, B Õ n   ã chÞu  ®è   ph   tr¸chnhiÖ m  ícGi¸m  c, B Õ n   ëng  Ò     tr   ®è   tr v nhiÖ m  ô  îcph©n  v®  c«ng. §i Ò u 19.­Tr¸chnhiÖm  ña  ©n    Çn  êng     c nh viªntu ® 1­ Thùc  Ön  Ö m  ô  H¹ttr ng  ©n    hi nhi v do    ë ph c«ng vµ  ©n    tu theo quy  nh     ®Þ cña  ph¸p luËtvÒ       qu¶n  ý, l b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é; tr     ® b
 9. 9 2­  êng  Th xuyªn  Óm     ki tra,ph¸t hiÖn   háng    h c«ng  ×nh  êng  é, lÊn tr ® b    chiÕm  µnh  h lang;t×nh  ¹ngg©y  Êt  toµn    tr   m an  giao th«ng  ña  µ  Çu        c nh th khithi c«ng  µ    Ðp  y     µo    Çn  êng, b¸o  v ghi ch ®Ç ®ñ v sæ tu ®   c¸o  Êp    c trªn theo    quy ®Þnh; 3­ Phèihîp víi        c¶nh s¸tgiao th«ng,c¶nh    Ëttù,thanh           s¸ttr     tragiao th«ng,     chÝnh  quyÒn  a   ¬ng  ®Þ ph trong  Öc  èng  Ên  Õm,  ö  ý tain¹n  vi ch l chi x l    giao  th«ng  µ  Ëp  Ët thèng    y      ô    ¹n  v c nh   kª ®Ç ®ñ c¸cv tai n giao th«ng;   4­    Khi ph¸thiÖn  ù  è    s c c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  Én  n   n t¾c, m Êt    d ®Õ ï     an toµn giao th«ng ph¶icã  Ön    bi ph¸p  b¸o  Öu  hi nguy  Ó m,  ©n  ång  µ  Þp  hi ph lu vk thêib¸o  cÊp    c¸o  trªn.Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Öc  Êt  toµn    v vi m an  giao th«ng    do kh«ng    Ön  c    áng  ña  ph¸thi ®ù¬ h h c c«ng  ×nh giao th«ng. tr       §i Ò u 20.­Tr¸chnhiÖm  ña      c c«ng  ©n b¶o  ìng th ng  nh   d   ê xuyªn 1­ Thùc  Ön  Öm  ô  H¹ttr ng    hi nhi v do    ë hoÆc   ¹tphã  ©n  H  ph c«ng;   2­  öa  ÷a  än, nhanh  S ch g   c«ng  Öc  îc giao;kh«ng  µm  Öc  vi ®     l vi kh¸c khi    cha  µn  µnh  Ö m  ô; ho th nhi v 3­ Ph¶i ® Æt   Ón    bi b¸o c«ng  êng, rµo  ¾n   tr   ch trong  èt qu¸  ×nh  öa  su   tr s ch÷a  µ  v chØ  îcdichuyÓn  i  ¬ikh¸ckhi®∙  öa  ÷a  ®    ®n      s ch xong. Khi ph¸thiÖn    áng  á       hh nh nh san  öa  Ò  êng, kh¬inícr∙nh ngang,vÐt s l®           r∙nhdäc    hoÆc     c¸cc«ng  Öc ¬ng  ù,ph¶isöa  ÷a  vi t t    ch ngay,söa  ÷a  ng      ch ®ó yªu cÇu  ü  Ët. êng  îp h  áng  ính¬n  îtkh¶  k thu   Tr h  h l  v  n¨ng  ph¶ib¸o      c¸o ngay  cho  ¹t H  tr ng  ë hoÆc   ¹tphã; H    §i Ò u 21.­ Tr¸ch  Ö m   ña  ôc  ëng  ôc  nhi cC tr C Gi¸m  nh  µ  ®Þ v qu¶n  ý l  chÊtl ng c«ng  ×nh giao th«ng  î   tr      ChØ   o  bé, c«ng  ©n    ®¹ c¸n    nh viªntrong Côc  ùc hiÖn    éi dung  ∙    th   c¸c n   ® quy  nh  ¹   Òu  cña  ®Þ t  §i 10  i Quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 22.­Tr¸chnhiÖm  ña      c Tæng  Gi¸m  c    ®è c¸cBan  Qu¶n  ýdù  l   ¸n ChØ   o    é,c«ng  ©n    ùc hiÖn    éidung  ∙  ®¹ c¸n b   nh viªnth   c¸cn   ® quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  cña  11  Quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 23.­Tr¸chnhiÖm  êi®øng  u   µ  Çu      Ng   ®Ç nh th ChØ   o  chøc  ùc hiÖn    éidung  ∙  ®¹ tæ  th   c¸c n   ® quy  nh  ¹  §iÒu  cña  ®Þ ti  12  Quy  nh   µy   µ  éi dung  ®Þ n vn  Quy  nh     ®Þ thic«ng c«ng  ×nh    êng  é  tr trªn ® b ®ang khai th¸c ban  µnh     h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 4213/2001/Q§­BGTVT   µy  ng 10  th¸ng12    n¨m  2001  ña  é  ëng  é  c B tr B Giao  th«ng  Ën  . v t¶i C h ¬ n g  III  ­ h µ n h  vi vi p h ¹ m  v µ  h × n h  thøc x ö  l ý
 10. 10 M ô c  A­ H × n h  thøc x ö   ý ® è i  íi l v  l∙nh ®¹ o  Ê p  trªn  c d o  tr¸ch n hi Ö m  liªn ®íi   §i Ò u 24.­H×nh    thøc xö  ý®èi víi   o  ôc  êng  é  ÖtNam   l      l∙nh®¹ C § b Vi   L∙nh  o  ôc  êng  é  Öt Nam,    o  ¬  ®¹ C § b Vi   l∙nh ®¹ c quan  tham  u  ña  ôc  mcC ph¶i ®ång  Þu    ch tr¸ch nhiÖm     Õp  µ  Þ   ö  ý tuú    gi¸n ti v b x l   theo tr¸ch nhiÖ m       c¸ nh©n  îc giao  µ  ®  v møc     Þ   ö  ýcña  Êp  íitrong c«ng    ®é b x l   c d    t¸cqu¶n  ý,®iÒu  l  hµnh c«ng    t¸cqu¶n  ý, l  b¶o  ×kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  giao th«ng  êng  é:   ® b 1­ Côc  ëng,Phã  ôc  ëng  Þ     tr   C tr b phª  ×nh,khiÓn  b   tr¸ch,c¶nh    ¹ bËc    c¸o,h   l ng,h¹ ng¹ch hoÆc   ¬      c¸ch chøc  ú theo tÝnh  Êt,møc      ¹m.   tu     ch   ®é viph 2­  L∙nh  o    ¬  ®¹ c¸c c quan  tham  u  ña  ôc  êng  é  Öt Nam   îc giao mcC § b Vi   ®    nhiÖ m   ô  v theo  âi,chØ  o,kiÓm    Þ   Ón  d  ®¹   trab khi tr¸ch,c¶nh    ¹ bËc ¬ng,   c¸o,h   l   h¹ ng¹ch hoÆc       c¸ch chøc  ú theo tÝnh  Êt,møc      ¹m.   tu     ch   ®é viph §i Ò u 25.­H×nh    thøc xö  ý®èi víi   l      Tæng  Gi¸m  c  ®è Khu  Qu¶n  ý® êng  l  bé Kh«ng  µn  µnh  Ö m   ô  ho th nhi v quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 14  Quy  nh  µy  ®Þ n th× tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  Þ  ö  ýkû  Ëtvµ  Þu     t ch   ®é viph b x l   lu   ch tr¸chnhiÖ m     li   itrong c¸ctr ng  îp sau: ªn®í      ê h   1­ BÞ   Ón    khi tr¸chkhi:   a­ § Ó   H¹ttr ng    2    ë hoÆc   B Õ n   ëng thuéc quyÒn  2  tr     qu¶n  ýbÞ  éc    l   bu th«i viÖc. b­  Ó   Gi¸m  c  n  Þ  Qu¶n  ý söa  ÷a  êng  é    ô m   µ  Þ  § 1  ®è ®¬ v   l  ch ® b ,C ph b c¶nh   li   c¸o   ªnquan  n   ®Õ qu¶n  ý, l  b¶o  ×® êng  é,b Õn  µ  Çu  tr   b  ph (c phao). 2­ BÞ     c¶nh    c¸o khi: a­  Ó   H¹t tr ng, B Õ n   ëng  éc  § 2    ë   tr thu quyÒn  qu¶n  ý bÞ   l   truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù  Ò   éili   h s v t   ªnquan  n   ®Õ qu¶n  ý, l  b¶o  ×® êng  é,b Õn  µ  Çu  tr   b  ph (c phao); b­  Ó   Gi¸m  c  n  Þ  Qu¶n  ýsöa  ÷a  êng  é  § 1  ®è ®¬ v   l  ch ® b hoÆc   ô m   µ  C ph bÞ  c¸ch chøc  ªnquan  n     li   ®Õ qu¶n  ý, l  b¶o  ×® êng  é,b Õn  µ  Çu  tr   b  ph (c phao). 3­ BÞ     c¸ch chøc    khi: a­  Ó   H¹t tr ng  § 3    ë hoÆc   Õ n   ëng  ëlªnthuéc  Òn  B tr tr     quy qu¶n  ýbÞ     l   truy cøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù  Ò   éili     h s v t   ªnquan  n   ®Õ qu¶n  ý, l  b¶o  ×® êng  é,b Õn   tr   b  phµ  Çu  (c phao); b­  Ó   Gi¸m  c  n  Þ  Qu¶n  ý söa  ÷a  êng  é    ô m   µ  Þ  § 1  ®è ®¬ v   l  ch ® b ,C ph b truycøu    tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù  Ò   éi  ªnquan  n     h s v t  li   ®Õ qu¶n  ý, l  b¶o  ×® êng  é, tr   b  b Õn  µ  Çu  ph (c phao). Phã Tæng Gi¸m  c  ®è Khu Qu¶n  ý® êng  é  Þu  l  b ch tr¸chnhiÖm   µ  Þ   ö    vbx lýnh    Tæng  Gi¸m  c  ®è Khu Qu¶n  ý® êng  é  l  b trong lÜnh  ùc  îcph©n    v ®  c«ng.
 11. 11 §i Ò u 26.­H×nh    thøc  ö  ý®èi  íiGi¸m  c  ë   x l  v  ®è S Giao th«ng  Ën    v t¶i (Giao th«ng    c«ng  Ýnh): ch Kh«ng  µn  µnh  Ö m   ô  ho th nhi v quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 15  Quy  nh  µy  ®Þ n th× tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  Þ  ö  ýkû  Ëtvµ  Þu     t ch   ®é viph b x l   lu   ch tr¸chnhiÖ m     li   itrong c¸ctr ng  îp sau: ªn®í      ê h   1­ BÞ   Ón    khi tr¸chkhi:   a­ § Ó   H¹ttr ng  éc quyÒn    2    ë thu   qu¶n  ýbÞ  éc    Öc; l   bu th«ivi b­ § Ó   Gi¸m  c  n  Þ Qu¶n  ýsöa  ÷a  êng  é    1  ®è ®¬ v   l  ch ® b hoÆc   Õ n   ëng  B tr b Õn  µ  éc quyÒn  ph thu   qu¶n  ýbÞ  l   c¶nh   li   c¸o   ªnquan  n   ®Õ qu¶n  ýb¶o  ×® ­ l  tr   êng  é,b Õn  µ  Çu  b  ph (c phao). 2­ BÞ     c¶nh    c¸o khi: a­ § Ó   H¹ttr ng  éc quyÒn    2    ë thu   qu¶n  ýbÞ    l   truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s vÒ   éi ªnquan  n   t   li ®Õ qu¶n  ý, l  b¶o  ×® êng  é; tr   b b­ § Ó   Gi¸m  c  n  Þ Qu¶n  ýsöa  ÷a  êng  é    1  ®è ®¬ v   l  ch ® b hoÆc   Õ n   ëng  B tr b Õn  µ  éc quyÒn  ph thu   qu¶n  ýbÞ  l   c¸ch chøc  ªnquan  n     li   ®Õ qu¶n  ý, l  b¶o  ×® ­ tr   êng  é,b Õn  µ  Çu  b  ph (c phao). 3­ BÞ     c¸ch chøc    khi: a­  Ó   H¹t tr ng  ëlªnthuéc  Òn  § 3    ë tr     quy qu¶n  ýbÞ     l   truy cøu tr¸chnhiÖ m     h×nh  ù  Ò   éi ªnquan  n   s v t    li ®Õ qu¶n  ý, l  b¶o  ×® êng  é; tr   b b­ § Ó   Gi¸m  c  n  Þ Qu¶n  ýsöa  ÷a  êng  é    1  ®è ®¬ v   l  ch ® b hoÆc   Õ n   ëng  B tr b Õn  µ  éc  Òn  ph thu quy qu¶n  ýbÞ     l   truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù  Ò   éi  ªn   h s v t   li   quan  n   ®Õ qu¶n  ý,l  b¶o  ×® êng  é,b Õn  µ  Çu  tr   b  ph (c phao). Phã  Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng c«ng  Ýnh)  Þu  ch ch tr¸chnhiÖm   µ  Þ  ö  ýnh    v b x l   Gi¸m  c  ë  ®è S Giao  th«ng  Ën    v t¶i (Giao th«ng    c«ng  chÝnh) trong lÜnh  ùc  îcph©n      v ®  c«ng. §i Ò u 27.­H×nh    thøc  ö  ý®èi víi   o  ¬  x l      l∙nh®¹ c quan  tham  u  m nghiÖp  vô  ña  c Khu  Qu¶n  ý® êng  é l  b L∙nh  o    ¬  ®¹ c¸c c quan  tham  u  m kh«ng  µn  µnh  Öm   îc giao  × ho th nhi ®  th   tuú theo    møc      ¹m  µ   Þ  ö  ýkû  Ëtvµ  Þu  ®é viph m b x l   lu   ch tr¸chnhiÖ m  ªn®íi®èi    li     víi     ¹m  ña  ©n    µ    viph c nh c¸c viªnv Gi¸m  c  n  Þ  ®è ®¬ v qu¶n  ýsöa  ÷a  êng  é, l  ch ® b  Cô m   µ, B Õ n   µ  Çu  ph   ph (c phao),bÞ   ö  ývíimøc  Êp  ¬n  bËc  víiGi¸m    x l    th h 1  so    ®èc  n  Þ  ®¬ v qu¶n  ýsöa  ÷a  êng  é,Cô m   µ. l  ch ® b  ph §i Ò u 28.­H×nh    thøc  ö  ý®èi víi   o  ¬  x l      l∙nh®¹ c quan  tham  u  m nghiÖp  vô  ña  ë  c S Giao th«ng  Ën    ë  v t¶i (S Giao  th«ng  c«ng  Ýnh) ch L∙nh  o    ¬  ®¹ c¸c c quan  tham  u  m kh«ng  µn  µnh  Ö m   ô  ® îc giao ho th nhi v      th× tuú theo     møc      ¹m  µ   Þ  ö  ýkû  Ëtvµ  Þu  ®é viph m b x l   lu   ch tr¸chnhiÖm   ªn®íi   li     ®èi víi     ¹m  ña  ©n    µ      viph c nh c¸c viªnv Gi¸m  c  n  Þ  ®è ®¬ v qu¶n  ýsöa  ÷a  êng  l  ch ® bé, Cô m   µ, B Õ n   µ  Çu    ph   ph (c phao),bÞ   ö  ývíimøc   Êp  ¬n  bËc  víi   x l    th h 1  so    Gi¸m  c  n   Þ   ®è ®¬ v qu¶n  ý,söa  ÷a  êng  é,  Õ n   ëng  Õn   µ   Çu  l  ch ® bB tr b ph (c phao).
 12. 12 §i Ò u 29.­ ×nh   H thøc  ö  ý ®èi  íiGi¸m  c  n   Þ   x l  v  ®è ®¬ v qu¶n  ý,söa  l  ch÷a  êng  é,Gi¸m  c  ô m   µ ® b  ®è C ph 1­ BÞ   Ón    khi tr¸chkhi:   a­ Kh«ng  µn  µnh  trong nh÷ng  Ö m   ô    ho th 1    nhi v quy  nh    Òu  cña  ®Þ ë §i 16  Quy  nh  µy  ®èivíi n  Þ  ®Þ n (    ®¬ v qu¶n  ýsöa  ÷a  êng  é) hoÆc   Òu  cña  l  ch ® b  §i 18  Quy  nh  µy  ®èivíi ô m   µ); ®Þ n (    c ph b­ H¹ttr ng,B Õ n   ëng  éc quyÒn     ë   tr thu   qu¶n  ýbÞ  ö  ývíi ×nh  l  x l    h thøc buéc    th«iviÖc.   2­ BÞ     c¶nh    c¸o khi: a­ Kh«ng  µn  µnh  trong nh÷ng  Ö m   ô  ∙  ho th 2    nhi v ® quy  nh    Òu    ®Þ ë §i 16 cña  Quy  nh  µy  ®èivíi n  Þ  ®Þ n (    ®¬ v qu¶n  ýsöa  ÷a  êng  é) hoÆc   Òu    l  ch ® b  §i 18 cña  Quy  nh  µy  ®èivíi ô m   µ). ®Þ n (    c ph b­ H¹ttr ng,B Õ n   ëng  Þ       ë   tr b truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù  Ò   éi ªnquan    h s v t    li ®Õ n   b¶o  ×® êng  é,b Õn  µ  Çu  tr   b  ph (c phao). 3­ BÞ     c¸ch chøc    khi: a­ Kh«ng  µn  µnh  ÷ng  Ö m   ô  ∙  ho th nh nhi v ® quy  nh    Òu  cña  ®Þ ë §i 7  Quy   ®Þnh  µy  ®èi víi®¬n  Þ   n (    v qu¶n  ý söa  ÷a  êng  é)  l  ch ® b hoÆc     Òu  cña  ë §i 9  Quy  nh  µy  ®èivíi ô m   µ). ®Þ n (    c ph b­  Ó   H¹t tr ng  § 2    ë hoÆc   B Õ n   ëng  Þ     2  tr b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s vÒ   éi ªnquan  n   t   li ®Õ qu¶n  ý, l b¶o  ×® êng  é,b Õn  µ  Çu  tr   b  ph (c phao). 4­ BÞ   éc    Öc    bu th«ivi khi: a­  Ó   H¹t tr ng  § 3    ë hoÆc   B Õ n   ëng  Þ     3  tr b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s vÒ   éi ªnquan  n   t   li ®Õ qu¶n  ý, l b¶o  ×® êng  é,b Õn  µ  Çu  tr   b  ph (c phao). b­ BÞ   ö  ¹ttheo quyÕt ®Þnh  ña  µ ¸n.   x ph       c to   §i Ò u 30.­Xö  ý®èi  íil∙nh®¹o  ôc    l  v    C Gi¸m  nh  µ  ®Þ v qu¶n  ýchÊt l ng l   î   c«ng  ×nh giao th«ng tr     Víichøc    n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc®èi víic¸c dù    ©y  ùng  ¬  l  n         ¸n x d c b¶n    ­ trªn® êng  é  ang  b® khai th¸c,l∙nh ®¹o  ôc       C Gi¸m  nh  µ  ®Þ v qu¶n  ý chÊt l ng  l   î c«ng  tr×nh giao th«ng  µ    o  ¬      v l∙nh®¹ c quan  tham  u  ña  ôc  mcC ph¶i®ång  êichÞu    th   tr¸chnhiÖm    Õp vµ  Þ  ö  ýtuú theo tr¸chnhiÖm    ©n  µ    gi¸nti   b x l         c¸nh v møc    Þ   ®é b xö  ýcña  Êp  íi µ    l  c d   c¸c Ban  v Qu¶n  ýdù    µ   Çu  l   ¸n,Nh th trong c«ng      t¸cqu¶n  ý, l  ®iÒu  µnh    ù    ©y  ùng  ¬  h c¸c d ¸n x d c b¶n    êng  é  ang  trªn® b® khaith¸c.Møc         ®é xö  ýnh  l   sau: a­ Côc  ëng  ã  ôc  ëng),Trëng    tr (Ph C tr   Ban  ã  (Ph Ban):bÞ    ×nh,khiÓn    phª b   tr¸ch®Õ n     c¶nh    Ë m    ¬ng,h¹ ng¹ch,h¹ bËc ¬ng  c¸o,ch lªnl       l hoÆc   Þ  b c¸ch chøc.   b­ Chuyªn    ô  viªn ph tr¸ch,theo  âi trùc tiÕp:bÞ   Ón    d      khi tr¸ch,c¶nh      c¸o, chË m    ¬ng,h¹ ng¹ch,h¹ bËc ¬ng  lªnl       l hoÆc   Þ  iÒu  ng  µm  b® ®é l c«ng    t¸ckh¸c.
 13. 13 §i Ò u 31.­Xö  ý®èi víi   o    l      l∙nh®¹ Ban  Qu¶n  ýdù    ¹i Ön  ñ  u   l   ¸n (§  di ch ®Ç t ): Víichøc    n¨ng  îc giao  ¹idiÖn  ñ  u    qu¶n  ýc¸c dù  x©y  ùng  ®  §  ch ®Ç t   l     ¸n  d c¬ b¶n,söa  ÷a  êng  é    êng  é  ang    ch ® b trªn® b® khaith¸c,   o     l∙nh®¹ Ban  Qu¶n  ý l  dù    µ    o    ¸n v l∙nh®¹ c¸c phßng, ban    tham  u  ña  m c Ban  Qu¶n  ýdù    l   ¸n ph¶i®ång    thêichÞu    tr¸chnhiÖ m     Õp vÒ       ¹m    gi¸nti   c¸c saiph trong thic«ng    ù    ©y     c¸c d ¸n x dùng  ¬  c b¶n, söa  ÷a  êng  é    êng  é  ang    ch ® b trªn® b® khaith¸c.Møc     ö  ý     ®é x l   nh sau: 1­ Tæng  Gi¸m  c  ã  ®è (Ph Tæng   Gi¸m  c), Trëng  ®è   phßng  ã  ëng  (Ph Tr phßng) bÞ  b×nh,khiÓn    phª    tr¸ch,  c¶nh    Ë m    ¬ng,h¹ ng¹ch,h¹ bËc ­ c¸o,ch lªnl       l ¬ng  hoÆc   Þ  b c¸ch chøc.   2­ Chuyªn    ô  viªn ph tr¸ch,theo  âi trùc tiÕp:bÞ   Ón    d      khi tr¸ch,c¶nh      c¸o, chË m    ¬ng,  ¹  ¹ch, h¹  Ëc ¬ng,  Þ   iÒu  ng  µm  lªn l h ng  b l b® ®é l c«ng  Öc  vi kh¸c   hoÆc   Þ  éc    Öc. b bu th«ivi §i Ò u 32.­H×nh    thøc xö  ý®èi víi êi® øng  u   µ  Çu  ©y  ¾p   l      ng   ®Ç nh th x l C¸c  µ  Çu  Ýnh, nhµ  Çu  ô      nh th ch   th ph khithic«ng    ù  x©y  ùng  ¬  c¸c d ¸n  d c b¶n,söa  ÷a  êng  é    êng  é  ang    ch ® b trªn® b® khaith¸c:   1­  Þ   B c¶nh  c¸o    khi kh«ng  ùc  Ön  th hi kho¶n  3  ¹  Òu  cña  1,  t i§i 12  Quy  ®Þnh  µy  µ  Þ   ¬  n v b c quan  ã  Èm  Òn  Ëp    c th quy l biªnb¶n  Çn  u,  l ®Ç trong tr ng   ê hîp bÞ   Ëp      l biªnb¶n  Çn  th×  l 2  kh«ng  îctham    u   Çu,thic«ng    ù  ®  gia ®Ê th     c¸c d ¸n tiÕp theo      trong thêigian 1       n¨m; ®ång  êivÉn    th   ph¶ithùc hiÖn        c¸c kho¶n    1, 3  Òu  cña  §i 12  Quy  nh  µy. ®Þ n 2­  Þ   nh  B ®× chØ     thic«ng    khikh«ng  ùc hiÖn  th   kho¶n  t¹  Òu  cña  2  i§i 12  Quy  nh  µy  µ  ®Þ n v kh«ng  îctham    u  Çu,thic«ng    ù    Õp theo ®  gia ®Ê th     c¸c d ¸n ti     trong thêigian 1       n¨m; ®ång  êivÉn    th   ph¶ithùc hiÖn      kho¶n  §iÒu  cña  2  12  Quy   ®Þnh  µy n 3­ Ph¶ibåith ng  Öth¹ivµ        ê thi     kh«ng  îctham    u  Çu,thi ®  gia ®Ê th    c«ng    c¸c dù    Õp theo    ¸n ti   khikh«ng  ùc hiÖn  th   kho¶n  §iÒu  cña  2  12  Quy  nh  µy  Én  ®Þ nd ®Õ n   ra tai ¹n giao th«ng  x¶y        n   nghiªm  äng. tr M ô c  B­ § èi víi H ¹t  ë n g    tr §i Ò u 33.­Hµnh      ¹m   viviph 1­ Kh«ng thu  Ëp, cËp  Ët  è  Öu, t×nh  ¹ng cÇu  êng  th   nh s li   tr   ® theo    quy ®Þnh  Ò   v qu¶n  ývµ  l   b¸o  theo  Óu  É u,  c¸o  bi m kh«ng  Óm     «n  c  Çn  ki tra,® ®è tu ® êng  ùc hiÖn  ng  Ö m  ô  ©n  th   ®ó nhi v ph c«ng  µ    Ðp  c¸o. v ghich b¸o  2­ ThiÕu  Óm     «n  c      ki tra,® ®è ®Ó c«ng  ©n  nh duy      ¹m    tu viph c¸c quy  ¾c  t an  µn    ng, an  µn  to lao®é   to giao th«ng        khithic«ng. 3­ Kh«ng  µm  ètnhiÖ m  ô    l t  v qu¶n  ý,u  ÷hå  ¬ ®∙  ©n  Êp  l   tr   s   ph l c cho  ¹t. H 4­ Kh«ng  Óm     ö  ýngay      áng,c¸c viph¹m  Êt  toµn    ki tra,x l   c¸c h h      m an  giao  th«ng theo quy  nh    Ën  îcth«ng    õtæ    ®Þ khinh ®   tint   chøc,c¸nh©n     hoÆc   õb¸o  t  c¸o tõTuÇn  êng.    ®
 14. 14 5­ § Ó   õ 3    t   c«ng  ©n  ëlªnbÞ   nh tr     c¶nh    ×    ¹m  c¸o v viph quy  nh    ôc    ®Þ ëM E §iÒu    ña  40 c Quy  nh  µy. ®Þ n 6­ § Ó   õ ba    t   c«ng  ©n  ëlªnbÞ   c¶nh    µ  ¹ 1  Ëc îng v×    ¹m  nh tr       c¸o v h   b l   viph quy  nh    ôc  §iÒu  cña  ®Þ ëM E  40  Quy  nh  µy. ®Þ n 7­ § Ó   c«ng  ©n  ëlªnbuéc    Öc  viph¹m    2  nh tr     th«ivi do    quy  nh    ôc    ®Þ ëM E §iÒu  cña  40  Quy  nh  µy. ®Þ n 8­ Kh«ng  Óm     «n  c  ùc  Ön  ki tra,® ®è th hi phßng  Ö     öa  ÷a  v khi s ch c«ng  tr×nh dÉn  n     ¹n giao th«ng    ®Õ tai   n   nguy  Ó m. hi §i Ò u 34.­H×nh    thøc xö  ý  l 1­ B Þ     c¶nh        ¹m  Çn  u   ét  c¸o khiviph l ®Ç m trong c¸c kho¶n        §iÒu     1, 2, 3, 4  33  ña  c Quy  nh  µy; ®Þ n 2­ BÞ     c¶nh    µ  ¹ m ét  Ëc ¬ng  c¸o v h   bl khi: a­    ¹m  Çn  m ét  Vi ph l 2  trong c¸c kho¶n        §iÒu  cña     1, 2, 3, 4  33  Quy  nh   ®Þ nµy;   b­ Vi ph¹m  Çn  u      l ®Ç kho¶n  §iÒu  cña  5  33  Quy  nh  µy; ®Þ n 3­ BÞ     c¸ch chøc    khi: a­ Vi ph¹m  Çn  m ét     l 3  trong c¸c kho¶n    ,3, 4  Òu  cña     1, 2     §i 33  Quy  nh   ®Þ nµy; b­ Khiviph¹m  Çn  kho¶n  §iÒu  cña       l 2  5  33  Quy  nh  µy; ®Þ n c­Khiviph¹m  ét       m trongc¸ckho¶n      §iÒu  cña     6,7,8  33  Quy  nh  µy. ®Þ n H¹t phã  Þu    ch tr¸chnhiÖm   µ  Þ   ö  ýnh  ¹t tr ng    v b x l   H   ë trong lÜnh  ùc  îc   v ®  ph©n c«ng. M ô c  C­ § èi víi B Õ n  tr n g  b Õ n   h µ  (c Ç u p h a o)    ë p §i Ò u 35.­Hµnh      ¹m   viviph 1­ Kh«ng  «n  c  ©n  ® ®è nh viªn,thuû  ñ      th , thuyÒn  ëng  ùc hiÖn  ng  tr th   ®ó néiquy,quy  ×nh ch¹yphµ,l¾p      ìcÇu      tr       r¸p,th¸od   phao. 2­ Kh«ng  Óm     «n  c    ©n    µm  Öc    ê  ùc hiÖn  ki tra,® ®è c¸c nh viªnl vi trªnb th   viÖc  iÒu  µnh  ® h giao th«ng  Én  n   nt¾c    u   êng  èng  Õn.   d ®Õ ï   hai®Ç ® xu b 3­ Kh«ng  ùc hiÖn    th   c«ng    t¸cqu¶n  ýc¬  ë  ¹ tÇng  Õn;  Ëp  Ët,ph©n  l  s h   b c nh   lo¹ u îng    Õ     û  iÒu;t×nh  ¹ng m a  il l xe; ch ®é thu tr   tr   b∙o;t×nh  ¹ng ® êng  Én    tr   d xuèng  Õn  µ,cÇu  b ph   phao  µ      v b¸o c¸o theo quy  nh.   ®Þ 4­  Õu  Óm     «n  c  ùc l ng  Thi ki tra,® ®è l  î b¶o  ìng  êng  d th xuyªn c«ng  ×nh tr   b Õn hoÆc     ®Ó thuyÒn  ëng, thuû  ñ vËn  µnh    tr   th   h saiquy  ×nh ch¹y phµ  Én  tr     d ®Õ n     áng  µ,c«ng  ×nh b Õn, m Êt      Öu  êng  hh ph   tr     m¸t b¸o hi ® s«ng,® êng  é.   b
 15. 15 §i Ò u 36.­H×nh    thøc xö  ý  l 1­ BÞ   Ón    khi tr¸chkhiviph¹m  Çn  u   ét       l ®Ç m trong c¸ckho¶n        Òu     1, 2, 3 §i 35  ña  c Quy  nh  µy; ®Þ n  2­ BÞ     c¶nh    c¸o khi: a­  ph¹m  Çn  m ét  Vi  l 2  trong    c¸c kho¶n      §iÒu    ña  1, 2, 3  35  c Quy  nh   ®Þ nµy; b­ Vi ph¹m  Çn  u      l ®Ç kho¶n  §iÒu  cña  4  35  Quy  nh  µy; ®Þ n  3­ BÞ     c¶nh    µ  ¹ m ét  Ëc ¬ng  c¸o v h   bl khi: a­  ph¹m  Çn  m ét  Vi  l 3  trong    c¸c kho¶n      §iÒu  cña  1, 2, 3  35  Quy  nh   ®Þ nµy; b­ Vi ph¹m  Çn  kho¶n  §iÒu  cña     l 2  4  35  Quy  nh  µy; ®Þ n 4­ BÞ     c¸ch chøc    khi: a­  ph¹m  Çn  m ét  Vi  l 4  trong    c¸c kho¶n      §iÒu  cña  1, 2, 3  35  Quy  nh   ®Þ nµy; b­ Vi ph¹m  Çn  kho¶n  §iÒu  cña     l 3  4  35  Quy  nh  µy; ®Þ n c­ Vi  ¹m    ph kho¶n  §iÒu  cña  4  35  Quy  nh  µy  Én  n   ®Þ nd ®Õ c«ng  ×nh tr   b Õn    áng  hh nÆng  ph¶ingõng  ¹yphµ;   ch   B Õ n   ã  Þu  ph ch tr¸chnhiÖm   µ  Þ  ö  ýnh  Õ n   ëng    v b x l  B tr trong lÜnh  ùc  îc   v ®  ph©n c«ng. M ô c  D­ § èi víi h © n  viªn tu Ç n   ê n g  n ® §i Ò u 37.­Hµnh      ¹m   viviph 1­ §ang  Öm   ô  µ     nhi v m trong m¸u  ã    ån  îtqu¸ 80mil   c ®é c v     igam/100mil lÝ i t m¸u hoÆc   80mil igam/1lÝtkhÝ   ë    th hoÆc   ã  c c¸c  Êt  Ých  Ých  ch k th kh¸c  µ   m ph¸p luËtcÊ m   ö  ông.    sd 2­  ã       C th¸i®é h¸ch  Þch, thiÕu  d   v¨n minh  Þch  ù  íingêi cã  µnh      l s v   h vi vi ph¹m lÊn chiÕm    Ðp  µnh     tr¸ph h i lang hoÆc   µm    ¹ic«ng  ×nh.   l hh   tr 3­ Tù    á  Ö m  ô  îcph©n    ý b nhi v®  c«ng  hoÆc   µm    Öm  ô  îcgiao. l tr¸nhi i v®  4­ Kh«ng ph¸t hiÖn  nh÷ng   háng  Çu  êng  µ    ra  h c ® v c¸c  µnh    © m   h vi x ph¹m  ¹m    ph vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é. tr     ® b 5­ Ph¸thiÖn        áng      ra c¸c h h c«ng  ×nh nhng  tr   kh«ng  c¸o kÞp  êitheo  b¸o    th   quy  nh. ®Þ 6­ Kh«ng    Ðp    éidung  Çn  êng  µo    Çn  êng    ghich c¸cn   tu ® v sæ tu ® theo    quy ®Þnh. 7­ Khi ph¸thiÖn        áng      ra c¸c h h c«ng  ×nh giao th«ng  µ   tr     m kh«ng  ã  Ön  c bi ph¸p b¸o hiÖu     hoÆc   ©n  ång dÉn  n   Êt  toµn  ph lu   ®Õ m an  giao th«ng.     8­ Ph¸thiÖn      µnh      ¹m      ra c¸c h viviph c«ng  ×nh giao th«ng  µ   tr     m kh«ng  ö  x lýtheo thÈm  Òn.     quy 9­ TiÕp      taycho  µnh      ¹m  h viviph c«ng  ×nh giao th«ng. tr    
 16. 16 §i Ò u 38.­H×nh    thøc xö  ý  l 1­ BÞ     ×nh      ¹m  Çn  u   ét    phª b khiviph l ®Ç m trong c¸ckho¶n      §iÒu       1,2,3  37 cña  Quy  nh  µy ®Þ n 2­ BÞ   Ón    khi tr¸chkhi:    a­  ph¹m  Çn  m ét  Vi  l 2  trong    c¸c kho¶n      §iÒu  cña  1, 2, 3  37  Quy  nh   ®Þ nµy; b­ Vi ph¹m  Çn  u   ét     l ®Ç m trong c¸c kho¶n      §iÒu  cña     4, 5, 6  37  Quy  nh   ®Þ nµy.   3­ BÞ     c¶nh    c¸o khi: a­  ph¹m  Çn  m ét  Vi  l 3  trong    c¸c kho¶n      §iÒu  cña  1, 2, 3  37  Quy  nh   ®Þ nµy; b­  ph¹m  Çn  m ét  Vi  l 2  trong    c¸c kho¶n      §iÒu  cña  4, 5, 6  37  Quy  nh   ®Þ nµy;    c­ Vi  ¹m  Çn  u   ét    ph l ®Ç m trong    c¸c kho¶n    §iÒu  cña  7, 8  37  Quy  nh   ®Þ nµy. 4­ BÞ     chuyÓn  c«ng    t¸ckh¸ckhi:   a­  ph¹m  Çn  m ét  Vi  l 4  trong    c¸c kho¶n      §iÒu  cña  1, 2, 3  37  Quy  nh   ®Þ nµy; b­  ph¹m  Çn  m ét  Vi  l 3  trong    c¸c kho¶n      §iÒu  cña  4, 5, 6  37  Quy  nh   ®Þ nµy;   5­ BÞ   éc    Öc    bu th«ivi khi: a­ Vi ph¹m  Çn  m ét     l 2  trong c¸ckho¶n    §iÒu  cña     7,8  37  Quy  nh  µy; ®Þ n b­ Vi ph¹m     kho¶n  §iÒu  cña  9  37  Quy  nh  µy; ®Þ n M ô c  e­ § èi víi c« n g   h © n  b¶ o  d ì ng thê n g  x uyªn   n §i Ò u 39.­Hµnh      ¹m   viviph 1­ vSöa  ÷a    ch kh«ng  ng  ×nh tùc«ng  Öc  ®ó tr     vi quy  nh; ®Þ 2­ Kh«ng  ùc hiÖn  Öm  ô    th   nhi v theo ®óng  ©n    ph c«ng; 3­ Bá  i  ¬ikh¸ckhic«ng  Öc    ®n     vi giao cha  µn  µnh;   ho th 4­ Ph¸thiÖn      áng      ra h h kh«ng    b¸o c¸o; 5­ Ph¹m        vithic«ng  kh«ng  ã  Ón    Öu,rµo  ¾n,  n  ban  ªm   c bi b¸o hi   ch ®Ì b¸o  ® theo quy  nh.   ®Þ §i Ò u 40.­ H×nh    thøc xö  ý  l 1­  Þ   B phª  ×nh      ¹m  Çn  u   b khi vi ph l ®Ç kho¶n  §iÒu  cña  4  39  Quy  nh   ®Þ nµy 2­ BÞ   Ón    khi tr¸chkhi:  
 17. 17 a­ Vi ph¹m  Çn  kho¶n  §iÒu  cña     l 2  4  39  Quy  nh  µy; ®Þ n  b­ Vi ph¹m  Çn  u   ét     l ®Ç m trong c¸c kho¶n      §iÒu  cña     1, 2, 3  39  Quy  nh   ®Þ nµy. 3­  Þ   B c¶nh c¸o      ¹m  Çn  u   khi vi ph l ®Ç kho¶n  §iÒu  cña  5  39  Quy  nh   ®Þ nµy. 4­ BÞ     c¶nh    µ  ¹ m ét  Ëc ¬ng  c¸o v h   bl khi: a­ Vi ph¹m  Çn  kho¶n  §iÒu  cña     l 3  4  39  Quy  nh  µy; ®Þ n b­ Vi ph¹m  Çn  m ét     l 2  trong c¸cKho¶n      §iÒu  cña     1,2,3  39  Quy  nh  µy ®Þ n 5­ BÞ   éc    Öc    bu th«ivi khi: a­  ph¹m  Çn  m ét  Vi  l 3  trong    c¸c kho¶n      §iÒu  cña  1, 2, 3  39  Quy  nh   ®Þ nµy; b­ Vi ph¹m  Çn  kho¶n  §iÒu  cña     l 2  5  39  Quy  nh  µy. ®Þ n M ô c  G­ T h È m  q u y Ò n  x ö  lý vi p h ¹ m §i Ò u 41.­Bé   ëng  é     tr B Giao th«ng  Ën    ö  ý kû  ËtCôc  ëng, v t¶ix l   lu   tr   Phã  ôc  ëng  ôc  êng  é  Öt Nam   ôc  ëng, Phã  ôc  ëng  ôc  C tr C § b Vi   ;C tr   C tr C Gi¸m  ®Þnh  µ  v qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh giao th«ng;Tæng  l   î   tr       Gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng   Gi¸m  c  ®è Ban  Qu¶n  ýdù  trùcthuéc  é; Tæng  l   ¸n    B  Gi¸m  c  ®è Khu Qu¶n  ý® ­ l  êng  é. b  §i Ò u 42.­Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ö  ý kû  ËtGi¸m  c  ë   ¬ x l   lu   ®è S Giao  th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng c«ng  chÝnh) vµ      c¸cchøc  danh kh¸ctheo  Èm  Òn    ¬  ë    Þ  ña  ôc    th quy trªnc s ®Ò ngh c C tr ng  ôc  êng  é  ÖtNam. ëC§ b Vi   §i Ò u 43.­Côc  ëng  ôc  êng  é  ÖtNam   ö  ýkû  Ët:   tr C§ b Vi   x l   lu 1­ C¸n  é  ©n      ¬    b nh viªnc¸cc quan  tham  u  ña  ôc; mcC 2­  ã   Ph Tæng  Gi¸m  c  ®è Khu  Qu¶n  ý ® êng  é, Tæng   l  b  Gi¸m  c  ã  ®è (Ph Tæng Gi¸m  c) Ban  ®è   Qu¶n  ýdù    ùcthuéc Côc; l   ¸n tr     3­  Gi¸m  c  ¬n  Þ   ®è § v qu¶n  ý söa  ÷a  êng  é, Gi¸m  c  ô m   µ  l  ch ® b  ®è C ph thuéc quyÒn    qu¶n  ýcña  ôc. l  C §i Ò u 44.­ Tæng    Gi¸m  c  ®è Khu  Qu¶n  ý® êng  é  ö  ýkû  Ët: l  b x l   lu 1­ C¸n  é  ©n      ¬    b nh viªnc¸cc quan  tham  u  ña  m c Khu  Qu¶n  ý® êng  é; l  b 2­ Phã    Gi¸m  c  ¬n  Þ  ®è § v qu¶n  ýsöa  ÷a  êng  é,Phã  l  ch ® b  Gi¸m  c  ô m   ®è C phµ  éc quyÒn  thu   qu¶n  ýcña  l  Khu  Qu¶n  ý® êng  é. l  b
 18. 18 §i Ò u 45.­Gi¸m  c  ë    ®è S Giao  th«ng  Ën    v t¶i (Giao th«ng    c«ng  Ýnh) ch   xö  ýkû  Ët: l   lu 1­  C¸n  é  ©n      ¬  b nh viªn c¸c c quan tham  u  ña  ë   m c S Giao  th«ng  Ën    v t¶i (Giao th«ng    c«ng  Ýnh); ch 2­  ã  Ph Gi¸m  c  ¬n  Þ  ®è § v qu¶n  ýsöa  ÷a  êng  é  µ    l  ch ® b v c¸c chøc danh  thuéc thÈm  Òn;   quy §i Ò u 46.­ Gi¸m  c  n  Þ    ®è ®¬ v qu¶n  ýsöa  ÷a  êng  é, Gi¸m  c  l  ch ® b  ®è Cô m   µ; B Õ n   ëng  Õn  µ  xö  ýkû  Ëtc¸n  é  ©n    éc  Òn   ph   tr b ph   l   lu   b nh viªnthu quy qu¶n  ý. l C h ¬ n g  IV­ æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T §i Ò u 47.­ Côc  ëng  ôc  êng  é  Öt Nam,  ôc  ëng  ôc    tr C § b Vi   C tr C Gi¸m  ®Þnh  µ  v qu¶n  ý chÊt l ng  l   î c«ng  ×nh  tr giao th«ng,Gi¸m  c  ë     ®è S Giao  th«ng  vËn    ë   t¶i(S Giao  th«ng  c«ng  Ýnh),Tæng   ch   Gi¸m  c  ®è Ban  Qu¶n  ý dù    l   ¸n, Tæng  Gi¸m  c  ®è Khu  Qu¶n  ý® êng  é  ã  l  b c tr¸chnhiÖ m     phæ   Õn  µ  íng dÉn  bi v h   Quy  nh  µy  íc¸c®¬n  Þ,c¸nh©n  ùcthuéc ®Ó   ùc hiÖn. ®Þ n t    i v    tr     th   §i Ò u 48.­ ôc  ëng  ôc  êng  é  Öt   C tr C § b Vi Nam,  ôc  ëng  ôc  C tr C Gi¸m  ®Þnh  µ  v qu¶n  ýchÊt l ng c«ng  ×nh giao th«ng,Ch¸nh  l   î   tr       Thanh    é, Vô   ­ traB   tr ëng  ô     V Tæ chøc  bé   ô   ëng  ô   c¸n  , V tr V Ph¸p  Õ   ã  ch c tr¸chnhiÖm   Óm     µ    ki trav tæ chøc  ùc hiÖn  th   Quy  nh  µy. ®Þ n Qu¸  ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    chøc,c¸ nh©n  tr     n cv   c¸c tæ     ph¶n    ¶nh kÞp  êib»ng    th   v¨n b¶n  Ò   é  v B Giao  th«ng  Ën      v t¶i ®Ó nghiªncøu      bæ sung,söa    ® æi. 
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản