intTypePromotion=1

Quyết định 1655/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định 1655/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1655/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1655/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  th¬ n g   ¹i  è  1655/1998/Q§­B T M   b ën m S n g µ y 25 th¸ng 12 n¨ m  1998 v Ò  viÖc  a n  h µ n h  D a n h  m ô c   b hµng  tiªu dïng ® Ó  p h ô c  vô  viÖc    x¸c ® Þ n h  thêi h¹n  né p  thu Õ  n h Ë p  k h È u B é  tr ëng bé th¬ng m ¹i C¨n  ®iÓm   kho¶n    cø  ®,  3,§iÒu    4,NghÞ  ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh  LuËt sè  04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998 söa  æi, bæ   ®   sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt  ThuÕ   xuÊtkhÈu,ThuÕ       nhËp khÈu; Sau      khitrao®æi  kiÕn        ý  víi Bé, ngµnh  c¸c h÷u  quan; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc hµng    tiªu dïng ®Ó     phôc  viÖc    vô  x¸c®Þnh      thêih¹n nép  thuÕ  nhËp khÈu. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy  th¸ng 1  01    n¨m  1999. Danh   ô c   m hµng tiªu dïng   § Ó  p h ô c  v ô  viÖc x¸c ® Þ n h  thêi h¹n né p  thu Õ  n h Ë p  k h È u (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh sè1655/1998/Q§/BTM ngµy  th¸ng12  25    n¨m  1998 cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) Danh  môc  nµy  îc x©y  ®   dùng c¨n  vµo  cø  BiÓu thuÕ nhËp khÈu ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh   1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy  th¸ng  n¨m  11  12  1998  cña  TµichÝnh. Bé    Nguyªn  t¾c  dông  sö  danh  môc  nµy  sau: nh  1. C¸c  êng      tr hîp chØ      4  (hoÆc  sè)th× toµn  c¸cm∙  sè  liÖtkª m∙  sè  6      bé    8  thuéc nhãm   sè    4  (hoÆc  ph©n nhãm   sè)nµy  îccoilµhµng    6    ®       tiªudïng. ThÝ    dô: TÊt  c¸c m∙  sè  c¶    8  cña  nhãm   0201 (thÞttr©u,bß, t        ¬i hoÆc     íp l¹nh)  tÊtc¶    8  cña   vµ    c¸c m∙  sè  ph©n nhãm  0407.00 (trøng chim  trøng gia     vµ      cÇm  nguyªn vá.. ) . ®Òu   îc coilµ hµng      ®       tiªudïng,trõtr     êng  cã  hîp  quy ®Þnh  kh¸cngay    trongdanh    môc (thÝ dô:“trõlo¹ ®Ó         i lµm    gièng”).
  2. 2 2. C¸c  êng    tr hîp ngoµi m∙  sè  6  cßn      4  vµ  sè  më thªm ®Õn   8  th×  m∙  sè  chØ  nh÷ng  8  ®∙      coilµhµng    m∙  sè  më míibÞ      tiªudïng. ThÝ      dô:T¹iph©n  nhãm  8518.30 chØ  m∙    cã  8518.30.10® îcmë   chØ      nªn  c¸clo¹ tai       i nghe    coilµhµng    míibÞ      tiªudïng;bé    nghe    nãihçn    hîp (8518.30.20)   kh«ng  coilµhµng    bÞ      tiªudïng. 3. §Ó     tr¸nh ban    hµnh danh  môc qu¸    dµi,phÇn      Æt   m« t¶ m hµng trong  mét  tr sè  êng    îcrótgän  víi     Æt   hîp ®     so    t¶m m« hµng cña danh  môc biÓu  thuÕ  nhËp  khÈu  (thÓ hiÖn b»ng    c¸c dÊu  chÊm). Khi thùc hiÖn  3        cÇn  cø  c¨n  vµo  lêi       Æt     m« t¶m v¨n hµng cña  danh  môc biÓu thuÕ  nhËp  khÈu. 4. Danh    môc nµy chØ  phôc  cho  vô  viÖc    x¸c ®Þnh h¹n nép thuÕ nhËp  khÈu kh«ng  ªnquan  kh«ng  li   vµ  ¶nh hëng  ®Õn     c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh kh¸c  cña  nhµ    qu¶n    nícvÒ  lýhµng    ho¸ nhËp khÈu. Nhãm Ph©n  M«     Æt   t¶m hµng nhãm 0201 ThÞt tr©u,bß, t        ¬i,hoÆc     ípl¹nh 0202 ThÞt tr©u,bß, íp®«ng         0203 ThÞt lîn,¬i,ípl¹nhhoÆc               t íp®«ng 0204 ThÞt cõu    hoÆc    ¬i,ípl¹nhhoÆc     dª,t       íp®«ng 0205 00 00 ThÞt ngùa,lõa,la,t              íi ípl¹nhhoÆc     , íp®«ng 0206 Bé  phËn      néit¹ngcña    lîn,tr©u,bß, cõu,la,lõa,dïng            lµm thùc  phÈm... 0207 ThÞt  c¸c bé  vµ    phËn    néi t¹ng cña      gia cÇm   thuéc  nhãm     01, 05... 0208 ThÞt kh¸cvµ    phËn          c¸cbé  néit¹ngkh¸cdïng lµm      thùc phÈm...   0209 00 00 Mì    lînkh«ng  dÝnh    giacÇm   a  n¹c,mì    (ch nÊu  ch¶y). . . 0210 ThÞt vµ    phËn        c¸cbé  néit¹ngdïng lµm    thùc phÈm...   0301 C¸ sèng    i   (trõlo¹ ®Ó lµm    gièng) 0302 C¸,t    ¬ihoÆc     ípl¹nh. . . 0303 C¸    íp®«ng... 0304 C¸ khóc  c¸clo¹ thÞtc¸kh¸c.. vµ    i      . 0305 C¸ sÊy  kh«,muèi hoÆc       ng©m     nícmuèi;c¸hun      khãi. . . 0306 §éng      vËtgi¸px¸c..(trõlo¹ sèng        i .   ®Ó lµm  gièng) 0307 §éng   vËtth©n  m...(trõlo¹ sèng    mÒ       i ®Ó lµm  gièng) 0401 S÷a  kem,  vµ  cha  ® Æc,  c«  cha  pha  thªm  êng  ® hoÆc   chÊt  ngätkh¸c.   0402 S÷a  kem   ® Æc   vµ  c«  hoÆc   pha  ®∙  thªm  êng  ® hoÆc   chÊt  ngätkh¸c.   0403 S÷a        níct¸chb¬,s÷a  ®«ng  kem,  vµ  s÷a  chua,kerphi. .   . 0404 N ícs÷a,®∙      hoÆc   cha  ® Æc... c«  0405 B¬  c¸cchÊtbÐo  vµ      kh¸c..(trõdÇu      . b¬) 0406 Phomat  s÷a  vµ  ®«ng  dïng lµm    phomat 0407 00 Trøng  chim  trøng    vµ  gia cÇm   nguyªn  vá..    i®Ó   .(trõlo¹  lµm  gièng). 0408 Trøng  chim  trøng giacÇm   bãc  vµ      ®∙  vá.. . 0409 00 00 MËt  ong   tùnhiªn 0410 00 Thùc  phÈm   gèc  ®éng   vËt cha  îcchitiÕthoÆc     ®       ghivµo   n¬i kh¸c.. . 0603 Hoa  c¾t    nô  rêivµ  hoa...
  3. 3 0604 T¸n  , l¸  cµnh  c¸cphÇn  vµ    kh¸ccña    c©y... 0701 Khoait©y,t      ¬ihoÆc         i   ípl¹nh(trõlo¹ ®Ó lµm    gièng) 0702 00 00 Cµ chua,t    ¬ihoÆc     ípl¹nh 0703 Hµnh, hµnh          t¨m,tái tái , t©y.. (trõlo¹ ®Ó         lµm  . i gièng) 0704 B¾p     c¶i, hoa    hµo,c¶ixo¨n l¬,xu      0705 Rau  diÕp  rau  vµ  diÕp  xo¨n,t    ¬ihoÆc     ípl¹nh 0706 Cµ    c¶idÇu, cñ    êng  rèt, cñ      c¶i® non    ®Ó lµm  rau.. . 0707 00 00 D a  chuétvµ  chuétri ¬ihoÆc       da    ,   t ípl¹nh 0708 Rau  ®Ëu  hoÆc   ®∙  cha  bãc   ¬ihoÆc     vá,t   ípl¹nh 0709 Rau  kh¸c,t    ¬ihoÆc     ípl¹nh 0710 Rau  c¸c  i(®∙ hoÆc   lo¹    cha  hÊp  chÝn  hoÆc   luéc chÝn), íp     ®«ng  0711 Rau     ®∙  c¸clo¹   b¶o  i qu¶n  thêi. . t¹m  . 0712 Rau  kh«,ë    d¹ng  nguyªn,c¾t,th¸  tvôn      i   l¸ , hoÆc   d¹ng  ë  bét. . . 0713 Rau  ®Ëu  kh«    i®∙  c¸clo¹   bãc  qu¶...   i   , vá    lo¹ ®Ó lµm  (trõ   gièng) 0714 S¾n,  dong,cñ    cñ    lan,AtisoJerusalem,khoailang..       . ­Dõa   0801 11 00 ­  ­SÊy  kh« 0801 19 00 ­    ­Lo¹ikh¸c ­Qu¶    h¹ch Brazin   0801 21 00 ­  ­Cha  bãc  vá 0801 22 00 ­    ­§∙bãc  vá ­H¹t®µo            lénhét(h¹t ®iÒu) 0801 32 00 ­    ­§∙bãc  vá 0802 Qu¶  h¹ch  kh¸c,t    ¬i hoÆc   kh«,®∙    hoÆc   cha bãc  hoÆc     vá  lét vá 0803 00 00 Chuèi,kÓ  chuèil¸ t     c¶    ,¬ihoÆc     kh« 0804 Qu¶  chµ   lµ,sung, døa, lªtÇu, æi, xoµi,m¨ng   ¬i hoÆc              côt,t   kh«. 0805 Qu¶  mói    cã  (hä chanh),t    ¬ihoÆc   kh« 0806 Nho, t    ¬ihoÆc   kh« 0807 D a  (kÓ  da  t©y  c¶  hÊu) vµ  ®ñ ¬i   ®u  t 0808 T¸o      qu¶  t©y,lªvµ  méc  qua,t ¬i 0809 M¬,  anh  ®µo, ®µo    (kÓ  xu©n  c¶  ®µo),mËn, mËn    ¬i     gai,t 0810 Qu¶  kh¸c,t ¬i 0811 Qu¶, h¹tc¸clo¹   hoÆc         i®∙  , cha  hÊp... 0812 Qu¶  h¹t, îcb¶o  vµ      ® qu¶n  thêi . t¹m  .. 0813 Qu¶  kh«.. . 0814 00 00 Vá    i c¸clo¹ qu¶  mói      cã  (hä chanh).. . ­Cµ    rang   phª ®∙  0901 21 00 ­  ­Cha  khö  chÊtcafein   0901 22 00 ­    ­§∙khö  chÊtcafein   0902 ChÌ,®∙    hoÆc   cha pha  h¬ng  liÖu 0903 00 00 ChÌ Paragoay 0904 H¹ttiªuthuéc gièng        piper. .. 0909 H¹thåi,th× lµ,rau          mïi. . . 0910 Gõng, nghÖ      t©y,nghÖ,  hóng      t©y,l¸nguyÖt quÕ,    cary... 1006 20 00 ­G¹o        løt(g¹ovµng) 1006 30 00 ­G¹o  x¸ttoµn  hoÆc   bé...   ®∙    bé  s¬  1006 40 00 ­TÊm   1206 00 00 H¹thíng d¬ng,®∙        hoÆc   cha    vìm¶nh    i   (trõlo¹ ®Ó lµm    gièng)
  4. 4 1501 00 00 Mì   lîn(kÓ  mì    mì    c¶  l¸) vµ  giacÇm... 1507 DÇu   ®Ëu ¬ng  c¸cthµnh  t vµ    phÇn  cña dÇu  ®Ëu ¬ng... t 1507 90 10 ­   ­DÇu   tinhchÕ ®∙    1507 90 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 1508 DÇu     c¸cthµnh  l¹cvµ    phÇn  cña  dÇu  . l¹c. . 1508 90 10  ­   ­DÇu   tinhchÕ ®∙    1508 90 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 1509 DÇu   liuvµ    «    c¸cthµnh  phÇn  cña  dÇu  liu. . «  . 1509 90 10 ­   ­Tinh chÕ   1509 90 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 1510 00 DÇu   kh¸cvµ      c¸cthµnh  phÇn  cña  chóng    îctõ«  . thu ®     liu. . 1510 00 91 ­   ­DÇu   tinhchÕ ®∙    1510 00 99 ­     ­Lo¹ikh¸c 1511 DÇu   vµ    cä  c¸cthµnh  phÇn  cña  dÇu  cä... 1511 90 90  ­Lo¹ikh¸c ­    1512 DÇu     h¹thíng d¬ng...   1512 19 10 ­ ­DÇu   tinhchÕ ­  ®∙    1512 19 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    1512 29 10 ­ ­DÇu   tinhchÕ ­  ®∙    1512 29 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    1513 DÇu   dõa... 1513 19 10 ­ ­DÇu   tinhchÕ ­  ®∙    1513 19 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    1513 29 10 ­ ­DÇu   tinhchÕ ­  ®∙    1513 29 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    1514 DÇu     h¹tc¶i. .. 1514 90 10 ­   ­DÇu   tinhchÕ ®∙    1514 90 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 1515 29 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    1515 40 90 ­  Lo¹ikh¸c ­    1515 50 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 1515 60 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 1515 90 99 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    1516 Mì,dÇu    ®éng  vËt.. . 1517 10 00 ­Margarin,       margarind¹ng  trõ   láng 1517 90 90  ­  Lo¹ikh¸c   ­      16 Toµn  ch¬ng  bé  16 1701 §êng  mÝa   hoÆc   êng  c¶i ® cñ  ­Lo¹ikh¸c     1701 91 00 ­   pha  ­Cã  thªm  h¬ng    liÖu hoÆc   chÊtmµu   1701 99 ­    ­Lo¹ikh¸c 1701 99 10 ­ ­§êng  ­  tr¾ng 1701 99 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    1704 Møt  kÑo  ® êng  cã  (kÓ  s«c«latr¾ng),kh«ng  c¶      chøa  cacao 1806 S«c«lavµ    chÕ  phÈm     îcchøa  ¨n ®   cacao 1901 ChiÕt  suÊt  h¹tngò  tõ    cèc  nÈy  m... (trõlo¹  îc chØ  ®∙  mÇ     i®   ®Þnh  chØ     ) dïng  îc qua  êng  ®   ® èng th«ng,kh«ng    dïng  îc ®   qua  êng  ® uèng) 1902 C¸c  s¶n  phÈm    bétnhµo  (pasta).  c¸clo¹ m×   .nh    i èng.. .   . ­C¸c    s¶n phÈm     bétnhµo.. . 1903 00 00 C¸c  s¶n  phÈm         tõtinhbéts¾n...
  5. 5 1904 Thøc   ¨n chÕ  biÕn      tõqu¸ tr×nh næ,    rang  ngò  cèc... 1905 B¸nh m×, b¸nh ngät,  b¸nh quy, c¸c lo¹ b¸nh kh¸c.. (trõ i .   1905.90.10)   2001 Rau, qu¶,qu¶      h¹ch vµ      c¸cphÇn    îckh¸ccña  ¨n ®     c©y... 2002 Cµ  chua  chÕ  ®∙  biÕn  hoÆc   b¶o  qu¶n  c¸ch kh¸c..   . 2003 NÊm   nÊm   vµ  côc,®∙    chÕ  biÕn  hoÆc   b¶o  qu¶n.. . 2004 Rau  kh¸c,®∙    chÕ  biÕn  hoÆc   b¶o  qu¶n.. . 2005 Rau  kh¸c,®∙    chÕ  biÕn  hay  b¶o  qu¶n 2006 Rau, qu¶..  îcb¶o    .   ® qu¶n  b»ng  êng ® 2007 Møt,nícqu¶      ®«ng, møt    qu¶  nghiÒn.. . 2008 Qu¶... chÕ   ®∙  biÕn,b¶o    qu¶n  c¸ch kh¸c..   . 2009 N ícqu¶    Ðp...   Ðp...   rau  níc 2101 ChÊt  chiÕt suÊt,tinh chÊt  c¸c        vµ  chÊt  ® Æc   cµ  c«  tõ  phª,   chÌ. . . 2103 N ícxètvµ        c¸cchÕ  phÈm...®å    hçn    bétcanh..   giavÞ  hîp vµ    . 2104 Sóp, nícxuýtvµ        chÕ  phÈm    ®Ó lµm  sóp.. . 2105 00 00 Kem   s¶n  vµ  phÈm  ¬ng    hoÆc   t tù,cã  kh«ng  chøa  cacao 2106 90 20  ­     ­ChÕ   phÈm     ®Ó lµm  th¹ch 2106 90 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 2201 C¸c      c¶    lo¹ níc,kÓ  níckho¸ng tùnhiªn. . i     . 2202 C¸c      c¶    lo¹ níc,kÓ  níckho¸ng.. ®∙  i   pha  . thªm  êng.. ® . 2203 00 00 Bia s¶n    xuÊttõmalt     2204 R îuvang    lµm   tõnho ¬i.. t . 2205 R îuvermourthvµ îuvang      r   kh¸c.. . 2206 §å  uèng  men  cã  kh¸c.. . 2207 Cån  i icha  lµm  ªt l  c bÞ  biÕn  tÝnh  nång  80%     . cã  ®é  trëlªn. . 2208 Cån  i icha  lµm  ªt l  c bÞ  biÕn  tÝnh  nång  cån    cã  ®é  díi 80%... 2209 00 00 GiÊm   chÊtthay thÕ  vµ      giÊm  lµm      tõaxit axªt . ic 2402 X×    gµ  gµ,x×  xÐn    hai®Çu,  gµ x×  nhá  thuèc l¸®iÕu... vµ     2403 Thuèc      chÕ  l¸ ®∙  l¸ biÕn.. . 3303 00 00 N íchoa  nícth¬m   vµ    3304 Mü  phÈm   hoÆc     trang ®iÓm... c¸c®å    3305 ChÕ   phÈm   dïng cho    tãc 3306 ChÕ   phÈm   dïng cho  sinhr¨nghoÆc     vÖ      miÖng... 3307 C¸c  chÕ  phÈm   dïng tr     íc,trong hoÆc     sau      Æt... khic¹o m 3401 Xµ  phßng..    .(trõph«ixµ   phßng) 3402 ChÊt   t¸cnh©n  h÷u  tÈy röa bÒ   Æt c¬      m 3405 ChÊt  ®¸nh  bãng  c¸clo¹ kem,  vµ    i   dïng cho    giµydÐp...   3406 00 00 NÕn,  nÕn  c©y  c¸clo¹ t vµ    i¬ng    tù 3604 Ph¸o  hoa 3604 90 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 3605 00 00 Diªm 3606 10 00 ­NhiªnliÖu láng..dïng ®Ó           .   b¬m   hoÆc   b¬m     bËt löa. l¹ga    i 3606 90 10 ­       ­§¸ löadïng cho      bËt löa 3702 Phim  chôp  ¶nh  ë  d¹ng cuén.. . ..... (trõ . . ..... .  3702.10.00,   3702.41.00,    3702.42.00,3702.43.00,3702.44.00 vµ    i       c¸c lo¹   ® îc ® Æc     chÕ    ®Ó dïng  trong  tÕ  dïng    y  vµ  ®Ó quay  phim  ®iÖn  ¶nh) 3703 GiÊy  ¶nh..   . 3703.10.90) (trõ 3918 TÊm    tr¶i sµn  b»ng  plast . . ic . 3922 Bån  t¾m,    vßit¾m   hoa  sen,bån    röa.. .
  6. 6 3924 Bé  ¨n,bé  dïng nhµ  ®å    ®å    bÕp... 3925 §å    vËtb»ng  plast  icdïng trongx©y      dùng... 3926 S¶n  phÈm   kh¸cb»ng    plast       ic(trõl¸ch¾n  chèng  lo¹n, b¹o   ®inh  ph¶n  quang  mµn íi vµ  l  tÈm  thuèc diÖtmuçi)     4201 00 00 Bé  yªn c¬ng  ®å    dïng cho        c¸clo¹ ®éng  i vËt.. . 4202 Hßm,  ly, va    x¾c  ®ùng  n÷  ®å  trang.. . 4203 QuÇn    ®å  ¸o vµ  phô    trî hµng  may  Æc   m b»ng  thuéc.. da  . 4303 QuÇn    ®å  ¸o vµ  phô    trî hµng  may  Æc... m 4304 Da  l«ng  nh©n    c¸c s¶n  t¹ovµ    phÈm   lµm  b»ng  l«ng  da  nh©n  t¹o 4419 00 00 Bé  ¨n,bé  lµm  ®å    ®å  bÕp  b»ng  gç 4420 Gç  kh¶m,      c¸clo¹ hép  d¸t;tr¸p, vµ    i   ®ùng  kim  ®å  hoµn... 4421 C¸c  s¶n  phÈm   b»ng  kh¸c(trõ4421.90.10) gç      46 Toµn  ch¬ng  bé  46 4803 00 GiÊy  sinhhoÆc   vÖ    giÊy máng    Æt,    laum giÊy kh¨n ¨n..     . 4814 GiÊy   êng  c¸clo¹ tÊm  d¸n t vµ      i phñ êng ¬ng  . t t tù.. 4815 00 00 TÊm   phñ  sµn  thµnh  cã  phÇn  b¶n    c¬  lµgiÊy hoÆc     b×a.. . 4818 GiÊy  sinhvµ  vÖ    giÊy t  ¬ng  . tù.. 4909 00 00 Bu thiÕp inhoÆc   ¶nh..     bu  . 4910 00 00 C¸c    lo¹ lÞch in,kÓ  bloclÞch. i     c¶    57 Toµn  ch¬ng  bé  57 61 Toµn  ch¬ng  trõ6114.30.10vµ  bé  61      6114.90.10 62 Toµn  ch¬ng  trõ6211.33.10vµ  bé  62      6211.39.10 6301 Ch¨n vµ    ch¨n du    lÞch 6302 Kh¨n    êng,kh¨n tr¶i tr¶i gi       bµn,kh¨n vÖ      sinh.. . 6303 Mµn  che  (kÓ  rÌm)vµ  máng  c¶    rÌm  (che phÝa    trong cöa    sæ).. . 6304 C¸c  s¶n  phÈm   dÖt  kh¸ctrangbÞ      trong nhµ...   6307 10 00 ­ Kh¨n      lau nhµ,kh¨n lau b¸t,         kh¨n laubôivµ    i       c¸clo¹ kh¨n lau t      ­ ¬ng  tù 6308 00 00 Bé    chØ  v¶ivµ  trang trÝ..   . 6309 00 00 QuÇn    vµ    ¸o cò  c¸cs¶n  phÈm   may  Æc   kh¸c m cò  64 Toµn  bé ch¬ng 64 trõ 6405.90.10,  6405.90.20 vµ nhãm   6406) 6503 00 00 Mò     c¸clo¹ ®éi ®Çu   nØ vµ    i     b»ng   nØ kh¸c.. . 6504 00 00 C¸c      c¸clo¹ ®éi ®Çu   lo¹ mò vµ    i   i   kh¸c.. . 6505 Mò   c¸clo¹ ®éi ®Çu   vµ    i     kh¸c,dÖt    kim,®an    hoÆc   mãc... 6506 C¸c    lo¹ mò,  i kh¨n,m¹ng      ®éi ®Çu   kh¸c.. . 6506 91 00 ­B»ng    cao  hoÆc   su  plast ic 6506 92 00 ­B»ng  l«ng   da  6506 99 00 ­B»ng        vËtliÖu kh¸c 6601 C¸c    dï lo¹ «  i 6602 00 00 Ba toong,gËy    chèng.. . 6702 Hoa, l¸    , qu¶  nh©n    c¸cphÇn  t¹ovµ    cña  chóng.. . 6910 Bån    röa,chËu  giÆt,bÖ     chËu  giÆt,bån    t¾m... 6911 Bé  ¨n,bé  nhµ  ®å    ®å  bÕp  b»ng    sø    sø,®å  giadông  ®å  vµ  sø  vÖ  sinhkh¸c.   6912 00 00 Bé      ®å   ®å ¨n, bé  nhµ  bÕp,    ®å gia  dông  b»ng  gèm   ®å  vµ  gèm   sinhkh¸c. vÖ    6913 C¸c   îng nhá  c¸clo¹ s¶n  lo¹ t   i vµ    i   phÈm   trang trÝb»ng      gèm,  sø 6914 C¸c  s¶n  phÈm   kh¸cb»ng    gèm,  sø 7013 Bé  ¨n,®å  ®å    nhµ  bÕp...  b»ng  thuû tinh  
  7. 7 7018 10 00 ­H¹tthuû tinh,        thuû tinhgi¶ngäc          traithñy tinhgi¶®¸  ,       quý.. . 7018 90 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 7113 §å kim  hoµn  c¸cbé  vµ    phËn  . . rêi . 7114 §å  nghÖ  kü  vµng  b¹c.. . 7116 S¶n  phÈm   b»ng  ngäc  .  quý  ®¸    trai .®¸  . vµ  b¸n quý.. . 7117 §å    gi¶kim  hoµn. 7321 BÕp           lß,lßsëi,lßsÊy,bÕp    nÊu... 7323 Bé  ¨n,®å  ®å    nhµ  bÕp, c¸clo¹ giadông..     i     . 7324 §å trang bÞ  trong nhµ vÖ  sinh vµ c¸c bé phËn  rêi  cña  chóng.. . 7418 Bé  ¨n,®å  ®å    nhµ  bÕp...b»ng    ®ång; ®å     trang bÞ   trong nhµ    vÖ sinh.. . 7415 Bé  ¨n,®å  ®å    nhµ  bÕp...   b»ng  nh«m;  trang bÞ  ®å    trong nhµ    vÖ sinh.. . 8210 00 00 §å  dïng  khÝ  c¬  cÇm   tay.. phôc  viÖc  .   vô  lµm    hoÆc   ®å ¨n  uèng 8212 Dao    l   c¹o vµ ìi dao  c¹o.. .. 8214 20 00 ­Bé  dïng c¾t    ®å    söa  mãng    tay,mãng  ch©n... 8215 Th×a  phª,®Üa,  cµ    mu«i,. .. 8306 Chu«ng,chu«ng    ®Üa...  khung  ¶nh,khung    tranh..g¬ng...  . 8414 51 00 ­ ­ Qu¹t bµn, qu¹t  sµn.. qu¹t .  th«ng giã.. (trõ .  qu¹t  c«ng  nghiÖp) 8414 59 00 ­     ­Lo¹ikh¸c(trõqu¹tc«ng        nghiÖp) 8415 M¸y  ®iÒu  hoµ  kh«ng  khÝ... 8415 10 00 ­ Lo¹il¾p      vµo  cöa   sæ hoÆc   l¾p  vµo  êng, ho¹t®éng  t     ®éc  lËp 8415 20 00 ­Sö    dông  cho  con  ngêi,l¾p    trongxe  t«c¸clo¹   «      i 8415 81 10 ­ ­C«ng  ­  suÊttõ90000BTU/h        trëxuèng 8415 82 10  ­ ­C«ng  ­  suÊttõ90000BTU/h        trëxuèng 8415 83 10 ­ ­C«ng  ­  suÊttõ90000BTU/h        trëxuèng 8418 M¸y  lµm  l¹nh. . . ­ Tñ    i   l¹nhlo¹  dïng  cho    gia ®×nh    linhkiÖn  (trõbé    SKD,  CKD,  IKD) 8418 21 00 ­ ­Lo¹inÐn ­    8418 22 00 ­ ­Lo¹ihót,dïng ®iÖn ­        8418 29 00 ­     ­Lo¹ikh¸c 8418 30 ­M¸y    lµm  ®«ng  l¹nh,d¹ng      tñ,dung  tÝch  kh«ng   qu¸ 800 lÝt 8418 30 10 ­   ­Dung  tÝch  ®Õn   200  lÝt 8418 40 10 ­   ­Dung  tÝch  ®Õn   200  lÝt 8421 12 ­  ­M¸y  lµm  kh«  quÇn  ¸o 8421 12 10 ­ ­Dïng  ­  ®iÖn 8421 12 20 ­ ­Kh«ng  ­  dïng ®iÖn   8422 M¸y      röa b¸t®Üa... 8422 11 00 ­   ­M¸y  dïng trong gia®×nh...       8450 M¸y  giÆt   gia®×nh...  (Trõ8450.20.00vµ      8450.90.00) 8452 10 00 ­M¸y    kh©u  dïng cho      gia®×nh 8509 Dông  c¬  cô  ®iÖn  dïng tronggia®×nh, cã          l¾p  ®éng  ®iÖn c¬  8510 M¸y    c¹o r©u,t«ng      ®¬ c¾t    c¸c dông  c¾t    l¾p  tãc vµ    cô  tãc cã  m«     t¬®iÖn 8516 Dông  cô ®iÖn  ®un  níc nãng tøc thêi . (trõ ..   8516.80 vµ  8516.90.00)
  8. 8 8518 Micro  gi¸micro;loa  vµ      phãng  thanh  hoÆc   ®∙  cha l¾p vµo  thïng. . . ­Loa    phãng  thanh  hoÆc   ®∙  cha  l¾p  vµo  thïngloa   8518 21 00 ­  ­Loa  ®¬n  l¾p  ®∙  vµo  thïng 8518 22 00 ­  ­Loa  chïm  l¾p  ®∙  vµo  cïng mét    thïngloa   8518 30 ­Tainghe  bé      vµ  nghe    nãihçn  hîp 8518 30 10 ­    ­Tainghe 8518 40 00 ­ Bé    khuyÕch    ®¹i®iÖn    ©m tÇn    linhkiÖn  (trõbé    d¹ng CKD,  IKD) 8518 50 00 ­Bé        t¨ng©m ®iÖn    linhkiÖn  (trõbé    d¹ng  CKD,  IKD) 8519 §Çu  c©m,..  .cassetvµ    i   c¸clo¹ m¸y          t¸ t¹o©m thanh  i kh¸c..(trõ     . bé linhkiÖn    d¹ng  CKD,  IKD  lo¹ chuyªn dïng). vµ    i   8520 M¸y    ghib¨ng    c¸clo¹ m¸y      tõvµ    i   ghi©m kh¸c..(trõbé        linhkiÖn . d¹ng CKD,  IKD  lo¹ chuyªn dïng): vµ  i     8520 32 00 ­      ­Lo¹i©m thanh  sè 8520 39 00 ­    ­Lo¹ikh¸c,d¹ng    cassette 8520 90 00 ­Lo¹ikh¸c     8521 M¸y    ph¸tvideo (trõbé    thu vµ        linhkiÖn  lo¹ chuyªn dïng) vµ    i   8523 B¨ng,®Üa     tr¾ng  a    (ch ghi)dïng ®Ó       ghi©m... ­B¨ng        tõ(trõb¨ng  Umaticvµ    Betacam  chuyªn dïng vµ      b¨ng  bµnh): 8523 11 ­   chiÒu  ­Cã  réng kh«ng   qu¸ 4mm 8523 11 10 ­ ­B¨ng  ­  cassettevideo   8523 11 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    8523 12 ­   chiÒu  ­Cã  réng    trªn4mm,  nhng  kh«ng   qu¸ 6,5mm 8523 12 10 ­ ­B¨ng  ­  cassettevideo   8523 12 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    8523 13 ­   chiÒu  ­Cã  réng    trªn6,5mm 8523 13 10 ­ ­B¨ng  ­  cassettevideo   8523 13 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    8524 §Üa    b¸t, b¨ng  c¸clo¹ ®Üa,  vµ      i b¨ng  kh¸c®∙        ghi©m thanh.. . 8524 10 00 ­§Üa    h¸t ­§Üa    dïng cho      hÖ thèng  ®äc  lade 8524 32 00 ­  ­ChØ           ®Ó t¸ t¹o©m thanh i 8524 39 00 ­    ­Lo¹ikh¸c ­B¨ng      tõkh¸c 8524 51 ­   chiÒu  ­Cã  réng kh«ng   qu¸ 4mm 8524 51 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    8524 52 ­   chiÒu  ­Cã  réng    trªn4mm   nhng  kh«ng   qu¸ 6,5mm 8524 52 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    8524 53 ­   chiÒu  ­Cã  réng    trªn6,5mm 8527 M¸y  thu  dïng  cho ®iÖn  tho¹i  tuyÕn..    linh kiÖn  ,v«  .(trõ bé    CKD,  IDK). 8528 M¸y    thu h×nh... 8528 12 00 ­    ­Lo¹imµu    linhkiÖn  (trõbé    CKD,  IKD) 8528 13 00 ­    ­Lo¹i®en  tr¾ng.. (trõbé        linhkiÖn  . CKD,  IKD) 8528 30 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 8539 Bãng  ®Ìn  ®iÖn  d©y    tãchoÆc   bãng  ®Ìn  phãng  ®iÖn... 8539 22 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­   
  9. 9 8539 29 20 ­ ­Lo¹ikh¸c,cã  ­      c«ng  suÊttrªn200W...     8539 31 10 ­ ­Dïng    ­  ®Ó trangtrÝ..   . 8539 31 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    8711 M«     t«(kÓ  mopeds) vµ  ®¹p  g¾n  c¶    xe  cã  m¸y    (trõm«t«  vµ  ba  bé    linhkiÖn  d¹ng  CKD,  IKD) 8712 Xe  ®¹p    haib¸nh.. (trõxe      ®¹p  . ®ua) 9101 §ång  ®eo    hå  tay,®ång  bá  . . hå  tói . 9102 §ång  ®eo    hå  tay,®ång  bá  . kh¸c.. hå  tói .  . . 9103 §ång  cã  hå  l¾p  m¸y  ®ång  c¸nh©n... hå    9105 §ång  c¸c lo¹ kh¸c (trõm¸y  thêigian hµng    m¸y ­ hå    i       ®o      h¶ivµ  t ¬ng  tù) 9401 GhÕ   ngåi. . . 9401 30 00 ­GhÕ     quay  ®iÒu  cã  chØnh  cao ®é  9401 40 00 ­GhÕ...cã      thÓ  chuyÓn  thµnh  êng gi 9401 50 00 ­ GhÕ     b»ng  song  m©y,  liÔu gai,trehoÆc           c¸c nguyªn liÖu t    ­ ¬ng  tù: ­GhÕ     kh¸c,cã    khung  b»ng  gç: 9401 61 00 ­     ­§∙nhåi®Ö m   9401 69 00 ­     ­Lo¹ikh¸c ­GhÕ     kh¸c,cã    khung  b»ng  kim  i lo¹ 9401 71 00 ­     ­§∙nhåi®Ö m   9401 79 00 ­     ­Lo¹ikh¸c 9401 80 00 ­GhÕ     kh¸c: 9403 §å dïng (gi êng, tñ bµn, ghÕ...)  kh¸c vµ c¸c phô tïng cña  chóng 9403 10 00 ­§å    dïng b»ng    kim  i îcsö  lo¹ ®   dông    trongv¨n phßng     9403 20 00 ­§å    dïng b»ng    kim  i lo¹ kh¸c   9403 30 00 ­§å    dïng b»ng  sö    gç  dông  trong v¨n phßng     9403 50 00 ­§å    dïng b»ng  sö    gç  dông  trong phßng    ngñ 9403 60 00 ­§å    dïng b»ng  kh¸c   gç  9403 70 00 ­§å    dïng b»ng    palst ic 9403 80 00 ­§å    dïng b»ng        vËtliÖu kh¸c.. . 9404 Khung  m   êng;c¸cm Æt   ®Ö gi     hµng  thuéc bé  gi   ®å  êng.. . 9405 §Ìn c¸clo¹   c¶      ikÓ  ®Ìn  , pha  ®Ìn  vµ  s©n  khÊu... 9405 10 ­Bé    ®Ìn  chïm  ®Ìn  vµ  ®iÖn  trÇn hoÆc     ®Ìn ®iÖn êng  t kh¸c... 9405 10 20 ­   ®Ìn  ­Bé  huúnh  quang 9405 10 90 ­  Lo¹ikh¸c ­    9405 20 ­§Ìn bµn,®Ìn  êng        gi hoÆc   ®Ìn  c©y  dïng ®iÖn   9405 20 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 9405 30 00 ­Bé    ®Ìn  dïng cho    c©y  n«en 9405 50 ­§Ìn vµ  ®Ìn      bé  kh«ng  dïng ®iÖn   9405 50 20 ­     ­§Ìn b∙o 9405 50 30 ­     ­§Ìn dÇu  kh¸c 9405 50 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 9504  VËt  phÈm   dïng cho        gi¶i trÝ,cho      c¸ctrßch¬itrªnbµn..     . 9595 M Æt   hµng  dïng trong lÔ            héi, tr¸ héi h×nh... 9603 21 00 ­   ­Bµn   ch¶i®¸nh  r¨ng 9603 29 00 ­     ­Lo¹ikh¸c 9603 90 00 ­Lo¹ikh¸c     9605 00 00 Bé  du  ®å  lÞch dïng cho  sinhc¸nh©n, bé  kh©u...     vÖ        ®å  9613 BËt    löach©m   thuèc l¸vµ            c¸cbËt löakh¸c..(trõphô      . tïng)
  10. 10 9614 TÈu  hót thuèc    sîic¸c  ivµ  lo¹  tÈu hót  gµ  x×  hoÆc   thuèc    l¸ ®iÕu... 9615 Lîc,tr©m      c¸clo¹ t   cµitãcvµ    i¬ng  .   tù.. 9617 00 10 ­ PhÝch  ch©n kh«ng  c¸c lo¹  vµ    ib×nh  ch©n kh«ng kh¸c cã    kÌm vá
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2