intTypePromotion=1

Quyết định 166/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
123
lượt xem
7
download

Quyết định 166/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 166/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho khai thác than trong hầm lò

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 166/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 166/2000/Q§/BTC ngµy17 th¸ng 10 n¨m 2000 VÒ viÖc quy ®Þnh thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®èi víi mét sè m¸y mãc, thiÕt bÞ phßng næ chuyªn dïng cho khai th¸c than trong hÇm lß bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø khung thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ- UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña ñy ban thêng vô Quèc héi khãa X; C¨n cø §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; Tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c Bé, Ngµnh cã liªn quan; theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ ; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 0% (kh«ng phÇn tr¨m) ®èi víi mét sè m¸y mãc, thiÕt bÞ phßng næ chuyªn dïng cho khai th¸c than trong hÇm lß, nÕu ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: - Cã tªn trong b¶n Phô lôc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy - Trong níc cha s¶n xuÊt ®îc (do Bé C«ng nghiÖp x¸c nhËn) - NhËp khÈu ®Ó l¾p ®Æt trong hÇm lß phôc vô cho viÖc khai th¸c than - Do Tæng c«ng ty Than vµ c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc Tæng C«ng ty Than nhËp khÈu; M· sè hµng ho¸ theo Danh môc BiÓu thuÕ nhËp khÈu ghi cho c¸c mÆt hµng m¸y mãc, thiÕt bÞ chuyªn dïng cho khai th¸c than trong hÇm lß quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c mÆt hµng thuéc m· sè ®ã mµ chØ ¸p dông cho c¸c mÆt hµng ®îc ghi râ tªn t¹i Phô lôc kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 §iÒu 2: Hµng n¨m Bé Tµi chÝnh sÏ xem xÐt ®Ó ®iÒu chØnh møc thuÕ nhËp khÈu cña c¸c mÆt hµng quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy, phï hîp víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt trong níc vµ c¸c cam kÕt quèc tÕ vÒ thuÕ. §iÒu 3: Tæng c«ng ty Than ViÖt Nam ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm trong viÖc nhËp khÈu vµ sö dông ®óng môc ®Ých c¸c trang thiÕt bÞ phßng næ chuyªn dïng ®Ó khai th¸c than trong hÇm lß. ViÖc quy ®Þnh thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu riªng cho m¸y mãc, thiÕt bÞ chuyªn dïng cho khai th¸c than trong hÇm lß ®îc thùc hiÖn chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 31/12/2005. ChËm nhÊt ®Õn ngµy 31/03 n¨m sau, Tæng c«ng ty Than ph¶i b¸o c¸o t×nh h×nh sö dông sè m¸y mãc, thiÕt bÞ chuyªn dïng cho khai th¸c than trong hÇm lß ®· nhËp khÈu cña n¨m tríc víi Bé C«ng nghiÖp vµ c¬ quan h¶i quan (n¬i ®¬n vÞ nhËp khÈu). C¸c trêng hîp sö dông sai môc ®Ých sÏ bÞ truy thu thuÕ nhËp khÈu vµ xö ph¹t theo ®óng quy ®Þnh cña BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu vµ LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 25/10/2000.
  3. 3 Phô lôc Danh môc trang thiÕt bÞ phßng næ chuyªn dïng cho khai th¸c than trong hÇm lß (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 166/2000/Q§/BTC ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Sè M« t¶ mÆt hµng M· sè TT 1 M¸y b¬m phßng næ trong hÇm lß 84138110 2 Qu¹t giã côc bé vµ qu¹t giã chÝnh phßng næ trong lß 84145910 3 §éng c¬ xoay chiÒu 3 pha phßng næ trong lß cã c«ng 85015210 suÊt trªn 750 W nhng kh«ng qu¸ 37,5 KW 4 M¸y biÕn thÕ phßng næ chiÕu s¸ng trong lß 85043290 5 M¸y biÕn thÕ kh« phßng næ trong lß, c«ng suÊt ®Õn 16 85043290 KVA 6 M¸y biÕn thÕ kho phßng næ trong lß, c«ng suÊt trªn 16 85043300 KVA ®Õn 500 KVA 7 Tr¹m biÕn thÕ kh« chän bé, di ®éng phßng næ trong lß, 85043300 c«ng suÊt trªn 16 KVA ®Õn 500 KVA 8 ¾c quy tµu ®iÖn phßng næ cña má hÇm lß 85074000 9 Bóa khoan ®iÖn cÇm tau phßng næ dïng trong hÇm lß 85081000 10 Khëi ®éng tõ phßng næ trong lß 85362000 11 ¸p t« m¸t phßng næ trong lß 853620
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2