intTypePromotion=1

Quyết định 20/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định 20/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 20/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 20/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña thñ tíng c h Ý n h  p h ñ  S è20/1999/Q§­T T g   n g µy  13 th¸ng 02 n¨ m  1999  Ò  viÖc thµnh lËp vµ ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   V h o¹t ® é n g   cña B a n  C h Ø  ®¹o ®i Ò u  h µ n h   xu Êt k h È u  g¹o vµ n h Ë p  k h È u  p h © n   ã n b Thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; §Ó  gióp Thñ  íng  t ChÝnh phñ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng    kinh doanh xuÊt  khÈu    nhËp  g¹o vµ  khÈu  ph©n  bãn, quy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1. Thµnh  Ban  lËp  ChØ  ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ    ®Ó ®iÒu  hµnh    ho¹t®éng kinh doanh    xuÊt khÈu    g¹o  nhËp  vµ  khÈu ph©n bãn      (gäit¾t lµBan    ChØ   ®¹o). §iÒu      2. Néi dung    ho¹t®éng cña  Ban ChØ  ®¹o  îcquy  ®   ®Þnh    t¹ "Quy  i chÕ  häat ®éng    cña Ban ChØ  ®¹o ®iÒu hµnh xuÊt khÈu    g¹o  nhËp  vµ  khÈu  ph©n  bãn" kÌm    theo QuyÕt    ®Þnh nµy. §iÒu    3. QuyÕt  ®Þnh  nµy  thay cho    QuyÕt  ®Þnh  39/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy        th¸ng02  18          n¨m  1998  cã  vµ  hiÖu      lùcthihµnh    tõngµy    ký.C¸c    Bé tr ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang  Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc ChÝnh phñ vµ  Chñ  tÞch  ban  ñy  nh©n d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung ¬ng chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. 2 Q uy   Õ ch V Ò  n éi d u n g  h o¹t  é n g  cña B a n  C h Ø  ®¹o ®i Ò u  h µ n h   ® xu Êt k h È u  g¹o vµ n h Ë p  k h È u  p h © n   ã n b (kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  20/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng02  13    n¨m  1999) Nh»m   tõng    bíc®æi    chÕ  kÞp      míic¬  vµ  thêigi¶iquyÕt nh÷ng    vÊn      ®Ò ph¸t sinh trong kinh doanh        xuÊt khÈu  vµ    g¹o  nhËp khÈu  ph©n bãn, thµnh  Ban    lËp  ChØ  ®¹o ®iÒu  hµnh xuÊtkhÈu    nhËp    g¹o vµ  khÈu ph©n  bãn  íi (d  ®©y        gäit¾tlµ Ban ChØ  ®¹o). Ban  ChØ   ®¹o  c¸cthµnh  cã    phÇn  tham    nhiÖm  chÝnh  giavµ  vô  sau: I. Ò  ®i Ò u  h µ n h  x u Êt k h È u  g¹o:  V 1. Trªn c¬  h¹n      së  ng¹ch ® îcThñ íng ChÝnh      t   phñ  duyÖt  Chñ  phª  vµ  tÞch  Uû  ban nh©n  d©n    c¸c tØnh giao cho      c¸c doanh nghiÖp,theo      dâiviÖc  kÕt  ký  hîp ®ång,  tiÕn    ®é giao  hµng    phï hîp    víit×nh h×nh s¶n  xuÊt  thÞ  êng  vµ  tr trong ngoµiníc,b¶o        ®¶m   ninh l an   ¬ng thùc quèc      gia,xuÊt khÈu  hiÖu    cã  qu¶  vµ tr¸nhg©y    biÕn  ®éng  gi¸c¶ ¬ng  vÒ    l thùc. Ban  ChØ  ®¹o  quy  ®Þnh  chÕ  vµ  ®é  nh÷ng   néidung  ªnquan  li   ®Õn   xuÊt   khÈu  ®Ó     g¹o  c¸c doanh nghiÖp  c¸o;Tæ   b¸o    ®iÒu hµnh  tr¸chnhiÖm   cã    tæng  hîp b¸o c¸o cña          c¸cdoanh nghiÖp    ®Ó gióp Ban    ChØ  ®¹o ®iÒu  hµnh kÞp thêi,   s¸tt×nh    h×nh  diÔn biÕn cña    ho¹t®éng kinh doanh      lóa,g¹o. 2.  íng  H dÉn  chung  th«ng  vµ  b¸o  êng  th xuyªn    vÒ thÞ  êng  kh¸ch tr vµ    hµng; b¸o    c¸o  Th¬ng      biÖn  Bé  m¹i ®Ó cã  ph¸p     phï hîp,nh»m     khuyÕn    c¸o hoÆc   ng¨n chÆn  nh÷ng  êng  tr hîp  mua,  b¸n  tÝnh  cã  chÊt ph¸    gi¸g¹o ViÖt  Nam;  ®ång    ®èi s¸ch nhÊt qu¸n ®èi víi thêicã              nh÷ng kh¸ch hµng    mua  cña  g¹o  ViÖtNam   biÓu    cã  hiÖn thiÕu hîp t¸c.     3. Theo      dâidiÔn  biÕn t×nh h×nh    trªnthÞ  êng  gi¸g¹o    tr thÕ      gií ®Ó h×nh  i thµnh  c«ng  th vµ  bè  êng xuyªn khung      gi¸híng dÉn  xuÊt khÈu    iphï   g¹o    c¸c lo¹     , hîp víi         g¹o trongníc. gi¸   4.Gi¸m    ®«n    s¸tvµ  ®èc    c¸cdoanh  nghiÖp ®Çu  mèi thùc hiÖn    ®óng  chØ   ®¹o  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ trongviÖc    mua  thãc hµng    hãa  cña n«ng  d©n. H íng dÉn      c¸cdoanh nghiÖp thùc hiÖn      c¸cquy ®Þnh  viÖc  vÒ  xuÊt khÈu    g¹o theo QuyÕt  ®Þnh ®iÒu  hµnh hµng  n¨m cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ; xö      lý hoÆc  kiÕn  nghÞ Thñ íng ChÝnh  t   phñ  lýc¸cdoanh  xö      nghiÖp    viph¹m    c¸cquy  ®Þnh  nµy theo ®óng    ph¸p luËt.   5. §iÒu    phèi,ph©n    giao chØ    tiªucho    c¸c doanh nghiÖp ®Çu  mèi tham  giathùc hiÖn          c¸chîp ®ång    îcký  g¹o ®   kÕt  theo tháa thuËn      cña ChÝnh  phñ. 6. KiÕn    nghÞ    ®Ó Chñ  tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè ®iÒu  phèi h¹n    ng¹ch gi÷a    c¸c doanh nghiÖp  thuéc tØnh, thµnh    phè  kiÕn  vµ  nghÞ  Thñ íng  t ChÝnh  phñ  ®iÒu  phèi h¹n    ng¹ch gi÷a    c¸c tØnh, c¸c doanh      nghiÖp  Trung ¬ng  îcgiao h¹n  ®     ng¹ch  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  ®iÒu  hµnh hµng  n¨m cña Thñ 
  3. 3 t   íng ChÝnh  phñ,nh»m     b¶o  ®¶m     lîÝch  i chung  cña  Nhµ    cña    nícvµ  c¸c doanh  nghiÖp  xuÊtkhÈu    hiÖu    g¹o cã  qu¶. II. Ò  ®i Ò u  h µ n h  n h Ë p  k h È u  p h © n  b ã n:  V 1. Trªn c¬  h¹n      së  møc  nhËp khÈu  ph©n bãn    i îcThñ íng ChÝnh  c¸c lo¹ ®     t   phñ phª  duyÖt  Chñ  vµ  tÞch  ban nh©n  ñy  d©n    c¸c tØnh  giao cho    c¸c doanh  nghiÖp,theo    ®«n    dâivµ  ®èc hµng  ®óng    vÒ  thêigian,sè îng,chñng  i   l   lo¹ vµ  khu  vùc  híng dÉn. ®∙    2. X¸c    ®Þnh îng  l hµng  kho  tån  cuèivô      ®Ó híng dÉn, ®«n    ®èc viÖc ký  hîp ®ång  ®iÒu  vµ  hµng  cho  s¶n  vÒ  vô  xuÊt tí     inh»m   , b¶o ®¶m  cung cÇu ë  tõng khu    vùc. 3. Theo      dâidiÔn  biÕn    thÞ  êng  gi¸c¶  tr thÕ  i c«ng  th gií vµ    bè  êng xuyªn  gi¸ph©n    bãn    i c¸c lo¹ nhËp      tõ c¸c khu vùc    ®Ó híng dÉn  doanh nghiÖp nhËp  khÈu kÞp    hiÖu  thêivµ  qu¶. Theo    dâi,b¸o  c¸c c¬  c¸o    quan  ªnquan    li   vÒ t×nh h×nh cung  øng  gi¸ vµ    ph©n  bãn    tõ nguån s¶n xuÊt trong níc®Ó     quan        c¸c c¬  tæng    c¸o Thñ  hîp,b¸o    t   íng ChÝnh  phñ  nh÷ng  biÖn  ph¸p nh»m       æn ®Þnh  kÞp      thêigi¸ph©n  bãn trong  níc. 4. §«n    ®èc, kiÓm       tra c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu ph©n bãn  x©y  vµ  dùng  m¹ng íi l cung øng ph©n  bãn thuËn  tiÖn vµ  lîcho    cã   i n«ng  d©n. 5. KiÕn    nghÞ    ®Ó Chñ  tÞch  ban  ñy  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè  ®iÒu  phèi h¹n    møc  nhËp  gi÷a    c¸c doanh  nghiÖp  thuéc tØnh, thµnh    phè  kiÕn  vµ  nghÞ  Thñ íng  t ChÝnh  phñ ®iÒu  phèi h¹n    møc  nhËp gi÷a    c¸c doanh  nghiÖp  Trung  ¬ng  gi÷a  vµ  c¸c tØnh  îc giao  ®   h¹n møc   iQuyÕt  t¹  ®Þnh   ®iÒu  hµnh  hµng n¨m  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ,nh»m     b¶o ®¶m     lîÝch  i chung  cña Nhµ    níc vµ    c¸cdoanh  nghiÖp  nhËp khÈu  ph©n  bãn  hiÖu  cã  qu¶. 6.Xö        lýc¸cvÊn    ®Ò n¶y  sinh trong viÖc      thùc hiÖn    nhËp  khÈu  ph©n bãn  theo ph¬ng  lËp  ¸n  kho tån    êng  tr÷ th xuyªn  ® îc Thñ íng  ®∙    t ChÝnh phñ cho  phÐp. III.T h µ n h  p h Ç n  B a n  C h Ø  ®¹o:   Ban ChØ  ®¹o ®iÒu hµnh ho¹t®éng    xuÊt khÈu g¹o, nhËp    khÈu ph©n  bãn  gåm     c¸cthµnh phÇn sau: 1.Thø  ëng  Th¬ng      tr Bé  m¹i,Trëng  ban. 2. Phã    Chñ tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n    c¸c tØnh Long An,  Giang,§ång  An    Th¸p,TiÒn    Giang,KiªnGiang,CÇn         Th¬,VÜnh    Long,  viªn.  ñy  3.Chñ    tÞch  HiÖp    héixuÊtnhËp    khÈu ¬ng  l thùc ViÖtNam,  viªn.     ñy  4. Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,Bé      KÕ ho¹ch  §Çu ,Bé  vµ  t  Tµi chÝnh, Ng©n       hµng Nhµ    níc ViÖt Nam,    V¨n phßng ChÝnh phñ, Ban    VËt  gi¸ChÝnh    phñ, Tæng     côc    H¶i quan, mçi  quan  mét  bé    c¬  cö  c¸n  cÊp  lµm  vô  ñy viªn.
  4. 4 5. Ban    ChØ  ®¹o lËp    Tæ §iÒu  hµnh  êng  th trùc,lµm    viÖc  i t¹ V¨n phßng  Bé Th¬ng    i m¹i t¹ thµnh phè    Hå ChÝ   Minh, ®Ó     gióp Ban ChØ  ®¹o  lý c¸c xö      vÊn      ®Ò ph¸tsinh hµng    ngµy trong ®iÒu    hµnh  xuÊt khÈu    g¹o  nhËp  vµ  khÈu  ph©n bãn.  Quy  chÕ  lµm  viÖc  cña    Tæ §iÒu  hµnh  êng    Trëng  th trùcdo  Ban  ChØ   ®¹o  quy  ®Þnh. Tæ   ëng    tr Tæ §iÒu hµnh  êng  th trùc cã    tr¸ch nhiÖm     b¸o c¸o cËp nhËt  t×nh  h×nh  cho  Trëng ban ChØ   ®¹o  c¸cñy    vµ    viªnthuéc c¸ctØnh.     IV. g u yªn t ¾ c lµ m  vi Öc c ñ a B a n  C h Ø  ®¹o:  N 1. C¸c    thµnh    viªncña Ban ChØ  ®¹o lµm viÖc theo nguyªn t¾c bµn    b¹c d©n chñ    ®Ó xem     xö    xÐt vµ  lýhoÆc  kiÕn nghÞ  lýnh÷ng  xö    vÊn    ªnquan  ®Ò li   ®Õn   xuÊtkhÈu    nhËp    g¹o vµ  khÈu  ph©n  bãn. 2. C¸c    thµnh    viªnBan ChØ  ®¹o  tr¸chnhiÖm   cã    thùc hiÖn  ph©n    sù  c«ng  vµ    c¸cvÊn    thèng  ®Ò ®∙  nhÊt trong c¸ccuéc        häp. V. C h Õ  ® é  sinh h o¹t µ b¸o c¸o:  v 1. Ban    ChØ  ®¹o häp ®Þnh  mét  kú  quý mét lÇn vµo th¸ng ®Çu     quý    (khi cÇn  thiÕtsÏhäp    êng) ®Ó       bÊt th   ®¸nh    gi¸t×nh h×nh thùc hiÖn    cña    c¸c doanh  nghiÖp, ® a  híng    ra  ho¹t®éng, ®ång    lýc¸c vÊn        thêixö      ®Ò ph¸tsinh.Trêng      hîp cÇn    thiÕt,  Ban ChØ  ®¹o  thÓ  cã  mêi  mét  ®¬n  ®Çu   sè  vÞ  mèi    líntham dù  c¸ccuéc    häp  cña  Ban. §èiví    inh÷ng  vÊn    ®Ò ngoµikh¶    n¨ng  lýcña  xö    Ban  vîtthÈm  vµ    quyÒn    c¸c Bé,ngµnh  i     l ªnquan,Trëng    ban        kiÕn  b¸o c¸oxiný  Thñ íngChÝnh  t   phñ. 2. Hµng    th¸ng,Trëng    ban ChØ  ®¹o b¸o c¸o Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  t×nh  h×nh xuÊt khÈu      g¹o,nhËp  khÈu ph©n bãn  nh÷ng  vµ  víng m ¾c     n¶y sinh li     ªn quan  ®Õn   chÕ   c¬  ®iÒu hµnh ngoµi ph¹m      viQuyÕt  ®Þnh  ®iÒu  hµnh  hµng  n¨m  xuÊtkhÈu    nhËp  vÒ    g¹o vµ  khÈu ph©n  bãn cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2