intTypePromotion=1

Quyết định 20/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
106
lượt xem
10
download

Quyết định 20/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 20/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 20/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  S è  20/2000/Q§/BT C   ën n g µ y 21  th¸ng 2 n¨ m  2000 B a n  h µ n h  bi Ó u   ø c  thu p h Ý,  m lÖ p h Ý  v Ò  c«n g  t¸c ¶ o  v Ö  n g u å n  lîi  b  thuû s¶n B é  tr ëng B é  T µi chÝnh  ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ vÒ   nhiÖm    vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm  h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    ­ C¨n  Kho¶n      cø  3, §iÒu  NghÞ  5  ®Þnh  93/CP  c¸c §iÒu      sè  vµ    18, 19, 20  cña b¶n  quy ®Þnh    thihµnh  Ph¸p lÖnh    ban  thó y  hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh   sè  93/CP  ngµy 27/11/1993 cña    ChÝnh  phñ; ­ C¨n  Kho¶n  vµ    cø  6  Kho¶n   7, §iÒu  cña  2  NghÞ  ®Þnh  50/CP  sè  ngµy  21/6/1994 cña  ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm   quyÒn  vô  h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Bé Thuû  s¶n; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh   phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc; Sau    ý  khicã  kiÕn  cña  Thuû  Bé  s¶n  theo    vµ  ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ­ tr ëng  Tæng  côc  ThuÕ, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy BiÓu møc    thu phÝ, lÖ    phÝ  c«ng    vÒ  t¸cb¶o  nguån    vÖ  lîthuû s¶n. i   1. §èit      îng nép  phÝ, lÖ    phÝ  theo møc     thu quy ®Þnh  i t¹ ®iÒu  nµy      lµ c¸c tæ chøc, c¸    nh©n  trong    tæ  níc vµ  chøc, c¸    nh©n    níc ngoµi ho¹t®éng      s¶n  xuÊt,kinh doanh      trong lÜnh    vùc  thuû s¶n    îc c¬  khi®   quan  b¶o    vÖ nguån    lîi thuû s¶n cÊp  giÊy  phÐp  ho¹t®éng,    kiÓm     toµn  tra an  ph¬ng  tiÖn,thiÕtbÞ      nghÒ    c¸,chÊtl   thó y   îng vµ    thuû s¶n    theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   2.Trêng      hîp cÊp    l¹ hoÆc       i gia h¹n cÊp giÊy phÐp        th× thu b»ng  50%  møc  thu quy  ®Þnh  ®èi    iphÝ,  phÝ  ¬ng  víilo¹  lÖ  t øng; Trêng  hîp cÇn x¸c minh  hoÆc  thùc hiÖn    quy tr×nh cÊp      phÝ      míith× lÖ  thu theo møc  phÝ    lÖ  cÊp míi. 3.Trêng      hîp kh¸ch hµng  ®¬n      cã  yªu cÇu  kiÓm    trangoµigiêhµnh      chÝnh  nhµ    nícquy ®Þnh    ®Ó ®¶m   b¶o    thêigian th× phÝ, lÖ        phÝ  îctÝnh  ®   thªm b»ng  50%  (n¨m  ¬i phÇn  m   tr¨m)so      víiquy  ®Þnh  trong c¸c phô        lôc kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy. 4.     PhÝ,  phÝ    lÖ  thu b»ng tiÒn ViÖt Nam.    Trêng    hîp møc    thu quy ®Þnh  b»ng  la Mü   §«    (USD)  th× quy  æi    ® tõ USD   tiÒn  ra  ViÖt Nam     theo      tû gi¸do  Ng©n hµng  nhµ    nícViÖtNam     th«ng  t¹ thêi®iÓm     b¸o      i thu tiÒn.
  2. 2 §iÒu    2: Côc B¶o  nguån    vÖ  lî thuû  i s¶n thuéc Bé    Thuû s¶n,Chi côc      b¶o  nguån    vÖ  lîthuû  i s¶n,Trung    t©m thuû  s¶n    c¸c ®Þa  ph¬ng    (gäichung    lµ c¬ quan b¶o  nguån    vÖ  lîthuû  i s¶n)tæ    chøc   thu phÝ, lÖ    phÝ  b¶o  nguån    vÖ  lîi thuû s¶n  îctrÝch 40%   m ¬iphÇn    ®     (bè    tr¨m)tæng  tiÒn phÝ, lÖ    sè      phÝ    îc thu ®   tr     íckhinép  vµo  ng©n s¸ch nhµ          níc®Ó chiphÝ  cho  viÖc  chøc    tæ  thu phÝ, lÖ    phÝ, sè    cßn   l¹(60%)  i ph¶inép    vµo ng©n  s¸ch nhµ    níc. Côc B¶o  nguån    vÖ  lî thuû  i s¶n    Thuû  ­ Bé  s¶n  tr¸chnhiÖm   cã    chØ  ®¹o,  híng dÉn    quan  c¸c c¬  b¶o  nguån    vÖ  lî thuû  i s¶n  thùc hiÖn    viÖc    thu,nép  vµ  qu¶n    dông  lýsö  phÝ, lÖ    phÝ  b¶o  nguån    vÖ  lî thuû  i s¶n thèng nhÊt trong c¶      níctheo    ®óng  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   54/1999/TT­ tsè  BTC  ngµy 10/5/1999  cña  Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  sè 04/1999/N§­  ngµy  CP 30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc. §iÒu 3: QuyÕt  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy      c¸c quy  ký; B∙ibá    ®Þnh      vÒ thu,nép  qu¶n    vµ  lý phÝ,  phÝ  lÖ  b¶o    vÖ nguån    lîthuû s¶n      i   tr¸víi i QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 4:    Tæ chøc, c¸ nh©n      thuéc ®èi îng  t ph¶inép    phÝ, lÖ    phÝ vÒ  b¶o    vÖ nguån    lî thuû  i s¶n, Côc    b¶o    vÖ nguån    lî thuû  i s¶n, c¸c ®¬n  thu      vÞ  phÝ, lÖ    phÝ  c¸cc¬  vµ    quan  ªnquan  li   chÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  3. 3 Bi Ó u  m ø c  thu p h Ý, lÖ p h Ý (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  20/2000/Q§/BTC sè  ngµy  21/2/2000 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    A. L Ö  p h Ý  c Ê p  Gi Êy p h Ð p ST Néi dung    kho¶n thu §¬n vÞ    Møc      Ghi chó T tÝnh thu 1 2 3 4 5 1 GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ph¬ng  ký  tiÖn  nghÒ  ChiÕc 40.000 c¸ 2 GiÊy  ®¨ng  ho¹t®éng  ký    nghÒ     c¸ (®èivíitµu      lÇn 30.000 trong níc)   3 GiÊy  phÐp   dichuyÓn   îng khaith¸c lùcl     lÇn 30.000 4 Sæ  danh   b¹ thuyÒn  viªn 1 lÇn 20.000 5 GiÊy chøng nhËn ®iÒu kiÖn  ®¶m   b¶o  vÖ  1 lÇn 40.000 sinh an    toµn  cña  tµu 6 GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  s¶n  ký  xuÊt  kinh vµ    lÇn 30.000 doanh  gièng thuû s¶n     7 GiÊy  phÐp   digièng lÇn 30.000 8 GiÊy  phÐp  xuÊt,nhËp    khÈu  ®éng    s¶n  vËt vµ  lÇn 40.000 phÈm   ®éng    vËtthuû s¶n   9 GiÊy  chøng  nhËn  kiÓm   dÞch  ®éng  vËt  vµ  lÇn 40.000 s¶n  phÈm   ®éng  vËt  thuû  s¶n  (sö  dông    néi ®Þa) 10 GiÊy  chøng  nhËn  kiÓm   dÞch  ®éng  vËt  vµ  lÇn 40.000 s¶n phÈm  ®éng  vËt thuû s¶n xuÊt,  nhËp  khÈu,qu¸ c¶nh,m în® êng         11 GiÊy  phÐp  xuÊt,nhËp    khÈu  thuèc  y, ho¸ thó      lÇn 30.000 chÊt, v¾c     xin  vi sinh  vµ    vËt dïng  cho  nu«i   trång thuû s¶n     12 GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  s¶n  ký  xuÊt thuèc thó       lÇn 40.000 y thuû s¶n   13 GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh  ký  doanh  thuèc   lÇn 40.000 thó  thuû  y  s¶n  ®èi   víicöa  hµng, quÇy    hµng,   ®¹ilý   14 GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  thuèc thó y  v½c  ký      vµ  lÇn 40.000 xinthuû s¶n     15 GiÊy phÐp  xuÊt,  nhËp  khÈu  thøc ¨n cho  lÇn 30.000 ®éng   vËtthuû s¶n   16 GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  s¶n  ký  xuÊt  thøc   ¨n lÇn 40.000 cho  ®éng    vËtthuû s¶n   17 GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    thøc ¨n     lÇn 40.000 cho  ®éng    vËtthuû s¶n   18 GiÊy  chøng  nhËn  së  ®ñ  c¬  cã  ®iÒu  kiÖn  s¶n  lÇn 40.000 xuÊthµng      ho¸ chuyªn ngµnh    thuû s¶n   19 B¶n  ®¨ng  chÊtl   ký   îng hµng   ho¸ chuyªn ngµnh    1  Æt m 40.000 thuû s¶n   hµng 20 GiÊy chøng nhËn  hµng ho¸ chuyªn ngµnh  1 lÇn 40.000
  4. 4 thuû s¶n   21 GiÊy  chøng  nhËn  thu ho¹ch nhuyÔn  thÓ    hai 1  lÇn 40.000 m¶nh  vá 22 GiÊy  chøng nhËn  xuÊt  nhuyÔn   xø  thÓ    hai 1  lÇn 40.000 m¶nh  vá 23 GiÊy  phÐp  vËn hµnh  thiÕtbÞ      ¸p lùc 1  lÇn 30.000 24 GiÊy  phÐp  chÕ    t¹othiÕtbÞ    chÞu    ¸p lùc 1  lÇn 30.000 25 GiÊy  ®¨ng  ho¹t®éng  ký    nghÒ     c¸ ®èi      víitµu 1  lÇn 200  nícngoµi(kh«ng  doanh      kÓ  nghiÖp    ho¹t®éng  USD theo LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtNam)    i   B.  h Ý  kiÓ m  tra an  toµn p h ¬ n g   P tiÖn, thiÕt  Þ b 1 2 3 4 5 I PhÝ  kiÓm    traph¬ng tiÖn nghÒ    c¸ 1 ThÈm       traxÐt duyÖt thiÕtkÕ      phÝ 5%  thiÕtkÕ    phÝ 2 Gi¸m    thuËt®ãng    s¸tkü    míi(kÓ  c¸c c¶    1%     gi¸thµnh  ph¬ng tiÖn cha  îcc¬  ®   quan  thuËt kü    c«ng xëng kiÓm tra) 3 Sao duyÖt thiÕtkÕ     1 lÇn  100.000 thiÕtkÕ   4 Gi¸m    thuËtsöa  s¸tkü    ch÷a 1,5%    gi¸ thµnh  söa  ch÷a 5 KiÓm     êng  trath kú: ­ KiÓm     tra phÇn  tÝch  vá  theo dung  1.500®/TDK tÝch (TDK) ­ KiÓm  tra phÇn  vá m¸y vµ trang   900®/m∙ lùc   thiÕtbÞ   6 KiÓm     ®Çu tralÇn  ­ KiÓm     tra phÇn  tÝch  vá  theo dung  3.300®/TDK tÝch    tµu (TDK) ­ KiÓm     tra phÇn m¸y  trang  vµ  thiÕt   200®/m∙ lùc   bÞ II KiÓm         tranåih¬i,thiÕtbÞ    chÞu      ¸p lùcvµ  hÖ   thèng  l¹nh 1 ThÈm   ®Þnh    xÐt duyÖt thiÕtkÕ     5%   thiÕtkÕ   phÝ 2 KiÓm     tra®Þnh  kú ­Nåi h¬i     c¸i 80®/kg/giê ­M¸y    thiÕtbÞ    l¹nh 3®/kcal/g iê ­ C¸c    thiÕtbÞ, b×nh      chøa,b×nh    hÊp,  45.000®/thiÕ nåinÊu,b×nh      sinh khÝ    axetylen tbÞ   3 KiÓm     êng  trath kú 50%   phÝ  lÖ  ®Þnh  kú 4 KiÓm     tra®Þnh  cã  kú  thö 1,5 lÖ    phÝ  Chi phÝ      thö ®Þnh  kú nghiÖm  do  kh¸ch hµng    chÞu
  5. 5 5 KiÓm     tra thiÕtbÞ  chÕ         t¹o l¾p  Æt  ® 7,5 lÖ    phÝ  míi ®Þnh  kú
  6. 6 C. P h Ý  kiÓ m  tra v Ö  sinh thó y thuû s¶n 1 2 3 4 5 I PhÝ  kiÓm    sinh thó y  travÖ      thuû  s¶n 1 KiÓm       tra vÖ sinh thó  thuû  y  s¶n tµu    LÇn c¸, 100.000 cöa hµng,quÇy    hµng,®¹ilývµ        kho  chøa,  n¬is¶n    xuÊt hµng      ho¸ chuyªn ngµnh    thuû  s¶n 2 VÖ  sinh tiªu ®éc  chèng dÞch c¸c cöa  m 2 200 cha tÝnh  hµng, quÇy    hµng, ®¹ilývµ        kho  chøa, n¬i     tiÒn ho¸     s¶n xuÊthµng      ho¸ chuyªn ngµnh    thuû s¶n   chÊt II PhÝ  kiÓm  dÞch 1 C¸: ­C¸  mÑ   bè  Kg 6.000 ­C¸    bét v¹n con 1.000   ­C¸    h¬ng nt 10.000 ­C¸    gièng nt 20.000 2 T«m: ­T«m   mÑ   bè  con 20.000 ­Naplius   v¹n con     2.000 ­Postlarvae   nt   3.000 ­T«m     gièng nt 40.000  3 Cua: ­Cua  ëng    tr thµnh kg 50 ­Cua    gièng kg 500 4 VÝch, ®åi måi,  rïa da, ba ba, sam, c¸  sÊu... ­Trëng    thµnh con 10.000 ­Con    gièng kg 2.000 5 Õ ch,l  ¬n kg  50   6 H¶is©m,      s¸sïng,trïnl¸     kg 50 7 C¸ c¶nh l« 1%       gi¸trÞ l«hµng   8 Trai,®iÖp,    bµo    ng, ngao, sß, hÇu,      vem,  èc ­Trëng    thµnh kg 30 ­Con    gièng v¹n con   2000 9 C¸c ®éng    vËtthuû s¶n    kh¸c ­ C¸, t«m, mùc  vµ s¶n phÈm  thuû s¶n  kg 25 kh¸c  íp    ®∙  ®¸, muèi, ph¬i t¸      i(xuÊt,nhËp    khÈu) II PhÝ  I kiÓm  nghiÖm A Thuèc    thuû s¶n thó y    I C¸c  i lo¹ thuèc,ho¸ chÊt,kh¸ng sinh           1.1 Penixi i   l nStreptomixin, ,   Tertaxi i ln l« 325.000 1.2 Ampixi in l ­ 230.000 1.3 Chloramphenicol ­ 245.000 1.4 VitaminC ­ 176.000 1.5 VitaminB1   ­ 206.000 1.6 Furanes ­ 126.000 1.7 Thuèc    t¶ygiun s¸n Diptrex     ­ 141.000
  7. 7 1.8 Cån Iod ­ 91.000 1.9 C¸c  i lo¹ thuèc kh¸c     ­ 100.000 B Vaxinvµ    chÕ  phÈm   sinh häc   1 BÖnh  virusë    c¸ ­ 600.000 2 BÖnh  vibr is t«m ios  ë  ­ 500.000 3 BÖnh  Aeromonas  hydrophi   c¸ laë  ­ 400.000 4 BÖnh  Edwardsiel  latardaë    c¸ ­ 400.000 5 BÖnh  Ichthyophthi ios r is ­ 300.000 6 BÖnh  Trypanosomiosis(t     iÒnmao trïng)ë    ­ 300.000 c¸ 7 BÖnh  Diplostomiosis(s¸nl¸) c¸       ë  ­ 300.000 8 C¸c  i lo¹ bÖnh    kh¸c ­ 300.000 IV PhÝ  kiÓm    trachÊt l    îng thuû  s¶n 1 C¸  mÑ bè  kg 6.500   Danh  môc  hµng  ho¸ 2 C¸  bét v¹n con   1.200   thuû s¶n    ph¶ikiÓm    3 C¸  h¬ng nt 10.500 trachÊtl    ­ îng do   4 C¸  gièng nt 20.500 Bé Khoa  häc C«ng  5 T«m   mÑ bè  con 21.000 nghÖ  vµ  M«i  êng  tr 6 Nauplius V¹n  2.200 c«ng  bè  con hµng  n¨m 7 Postlarvae nt 3.200 8 T«m   gièng nt 41.000 9 Cua  ëng  tr thµnh kg   100    10 Cua gièng kg 1.000 11 C¸  c¶nh l« 1%       gi¸trÞ l«hµng   12 VÝch,®åi måi,rïada,ba              ba,sam,    c¸ sÊu... ­Trëng    thµnh con 12.000 ­Con    gièng kg 2.200 13 Õ ch,l  ¬n kg 60 14 H¶is©m,      s¸sïng,trïnl¸     kg 60 15 Trai,  ®iÖp,bµo      ng,ngao,sß,hÇu, vÑm,        èc ­Trëng    thµnh kg 30 ­Con    gièng v¹n con   2000 16 C¸c ®éng    vËtthuû s¶n    kh¸c kg 60 17 17 KiÓm     trachÊtl    îng thøc ¨n,nguyªn liÖu         l« 0,1%    gi¸ lµm thøc ¨n cho      ®éng    vËtthuû s¶n   trÞl«hµng    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2