intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 203/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

72
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 203/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Chè Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 203/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. thñ tíng chÝnh phñ céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc _______ Sè: 203/2005/Q§­TTg ______________________________________________________________ Hµ Néi, ngµy  11   th¸ng  8  n¨m   2005 quyÕt ®Þnh VÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n chuyÓn Tæng c«ng ty ChÌ ViÖt  Nam sang tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con _______ Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12  n¨m 2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp sè 13/1999/QH10 ngµy 12  th¸ng 6 n¨m 1999; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc sè  14/2003/QH11  ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ  ®Þnh sè 153/2004/N§­CP ngµy 09 th¸ng  8   n¨m   2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   tæ   chøc   qu¶n   lý   Tæng   c«ng ty nhµ  níc vµ chuyÓn  ®æi Tæng c«ng ty nhµ  níc,  c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp theo m« h×nh c«ng ty mÑ  ­  c«ng ty con;  Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t  triÓn n«ng th«n,                                                            QUYÕ T §ÞNH : §iÒu 1.  Phª duyÖt §Ò  ¸n chuyÓn Tæng c«ng ty ChÌ  ViÖt   Nam   thuéc   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n sang tæ chøc vµ  ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty 
  2. 2 mÑ ­ c«ng ty con, víi nh÷ng néi dung chÝnh nh sau: 1.   C«ng   ty   mÑ   ­   Tæng   c«ng   ty   ChÌ   ViÖt   Nam   lµ  c«ng   ty   nhµ   níc,   cã   t  c¸ch   ph¸p   nh©n,   cã   con   dÊu  riªng,  ®îc më  tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ  níc vµ  c¸c  ng©n   hµng;   trùc   tiÕp   thùc   hiÖn   c¸c   ho¹t   ®éng   s¶n  xuÊt ­ kinh doanh vµ  cã  vèn  ®Çu t  vµo c¸c c«ng ty  con, c«ng ty liªn kÕt; chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ  ph¸t triÓn vèn nhµ níc t¹i c«ng ty vµ  vèn ®Çu t vµo  c¸c c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt. Tªn giao dÞch quèc tÕ  lµ  the vietnam national tea  Corporation.  Tªn viÕt t¾t lµ: VINATEA. Trô së chÝnh: sè 46 T¨ng B¹t Hæ, quËn Hai Bµ Tr ­ ng, thµnh phè Hµ Néi.  C«ng ty mÑ ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së tæ chøc l¹i  V¨n   phßng   Tæng   c«ng   ty   ChÌ   ViÖt   Nam,   c¸c   doanh  nghiÖp   h¹ch   to¸n   phô   thuéc   vµ   Trung   t©m   Phôc   håi  chøc n¨ng vµ §iÒu trÞ  bÖnh nghÒ nghiÖp §å S¬n ­ H¶i  Phßng. C¬  cÊu qu¶n lý  cña c«ng ty mÑ  bao gåm: Héi  ®ång  qu¶n   trÞ,   Ban   KiÓm   so¸t,   Tæng   gi¸m   ®èc   vµ   bé   m¸y  gióp viÖc. 2. C«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt: cã t c¸ch ph¸p  nh©n, cã tµi s¶n, tªn gäi, bé m¸y qu¶n lý  riªng, tù  chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù trong ph¹m vi sè tµi s¶n cña  doanh nghiÖp;  ®îc tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng theo c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt t¬ng øng víi h×nh thøc ph¸p lý  cña  c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt. 3. C¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ, ngµnh nghÒ kinh doanh cña  c«ng   ty   mÑ   vµ   c«ng   ty   con,   c«ng   ty   liªn   kÕt;   tæ  chøc, qu¶n lý  c«ng ty mÑ; quan hÖ  gi÷a c«ng ty mÑ  víi chñ  së h÷u nhµ níc vµ  víi c¸c c«ng ty con, c«ng  ty liªn kÕt  ®îc quy  ®Þnh trong §iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t ®éng cña c«ng ty mÑ. 
  3. 3 4. C«ng ty mÑ  cã  tr¸ch nhiÖm kÕ  thõa c¸c quyÒn  vµ nghÜa vô ph¸p lý cña Tæng c«ng ty ChÌ ViÖt Nam.   5. Lé  tr×nh s¾p xÕp l¹i vµ  chuyÓn Tæng c«ng ty  ChÌ  ViÖt Nam sang tæ chøc vµ  ho¹t ®éng theo m« h×nh   c«ng ty mÑ ­  c«ng ty con nh Phô lôc kÌm theo.  §iÒu 2.  1.   Giao   Bé   trëng   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn  n«ng th«n: ­ ChØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn §Ò ¸n nµy.   ­   QuyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   c«ng   ty   mÑ;   h×nh   thµnh  c¸c c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt nãi t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n   2   §iÒu   1   QuyÕt   ®Þnh   nµy   theo   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh. ­   Phª   duyÖt   §iÒu   lÖ   tæ   chøc   vµ   ho¹t   ®éng   cña  c«ng ty mÑ. 2. Giao Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh phª duyÖt Quy chÕ  tµi chÝnh cña c«ng ty mÑ. §iÒu 3.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy,  kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé  trëng c¸c Bé: N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng  th«n, Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Néi vô, Lao ®éng  ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt   Nam   vµ   Thñ   trëng   c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.   KT. THñ T¦íNG PHã THñ T¦íNG  NguyÔn TÊn Dòng. §∙ ký  N¬i nhËn:  ­ Nh §iÒu 3;  ­ Thñ tíng, c¸c Phã Thñ tíng ChÝnh phñ;  ­ V¨n phßng Quèc héi; ­ V¨n phßng Chñ tÞch níc;  ­ Ban Kinh tÕ Trung ¬ng; ­ ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao; 
  4. 4 ­ Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao;    ­ Ban ChØ ®¹o §æi míi vµ Ph¸t triÓn doanh nghiÖp;    ­ Tæng c«ng ty ChÌ ViÖt Nam;  ­ VPCP: BTCN, c¸c PCN,    Ban §iÒu hµnh 112,   Ngêi ph¸t ng«n cña Thñ tíng ChÝnh phñ,         c¸c Vô: TH, NN, KTTH, C«ng b¸o; ­ Lu: V¨n th, §MDN (5b). Trang    
  5. 5 Phô lôc S¾p xÕp l¹i vµ chuyÓn Tæng c«ng ty ChÌ ViÖt Nam sang tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh  c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 203 /2005/Q§­TTg ngµy11 th¸ng 8 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) __________ 1. C¸c c«ng ty con a) C«ng ty TNHH nhµ  níc 1 thµnh viªn: thùc hiÖn  n¨m 2005: ­ C«ng ty ChÌ Méc Ch©u, ­ C«ng ty ChÌ S«ng CÇu, ­ C«ng ty ChÌ Long Phó. b) Doanh nghiÖp ®∙ cæ phÇn ho¸: ­ C«ng ty cæ phÇn ChÌ TrÇn Phó, ­ C«ng ty cæ phÇn ChÌ NghÜa Lé, ­ C«ng ty cæ phÇn ChÌ Liªn S¬n. c) C«ng ty liªn doanh víi níc ngoµi: ­ C«ng ty liªn doanh ChÌ Phó §a. d) C«ng ty ®Çu t ë níc ngoµi: ­ C«ng ty ChÌ Ba §×nh t¹i Nga. 2. C¸c c«ng ty liªn kÕt a) Doanh nghiÖp ®∙ cæ phÇn ho¸: ­ C«ng ty cæ phÇn ChÌ Qu©n Chu, ­ C«ng ty cæ phÇn ChÌ Kim Anh, ­ C«ng ty cæ phÇn ChÌ Hµ TÜnh, ­ C«ng ty cæ phÇn  X©y l¾p ­ VËt t kü thuËt, ­ C«ng ty cæ phÇn C¬ khÝ chÌ. b) C«ng ty liªn doanh víi níc ngoµi. c) C«ng ty  liªn doanh INDOCHINE. d)   C«ng   ty   nhµ   níc   thùc   hiÖn   cæ   phÇn   ho¸   n¨m  2005 ­ 2006: ­ C«ng ty Th¸i B×nh D¬ng, ­ C«ng ty ChÌ Th¸i Nguyªn, ­ C«ng ty ChÌ ViÖt Cêng, ­ C«ng ty ChÌ B¾c S¬n, ­ XÝ nghiÖp ChÌ V¨n Tiªn, ­ C«ng ty ChÌ Yªn B¸i.
  6. 6 3. ChuyÓn ViÖn Nghiªn cøu chÌ  vÒ  Bé  N«ng nghiÖp  vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n  ®Ó  s¾p xÕp theo  ®Ò  ¸n s¾p  xÕp   hÖ   thèng   c¸c   ®¬n   vÞ   khoa   häc   c«ng   nghÖ   thuéc  Bé./.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2