intTypePromotion=1

Quyết định 2040/1998/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
78
lượt xem
4
download

Quyết định 2040/1998/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2040/1998/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động cho thuê tàu bay của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2040/1998/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  ô c  tr n g  C ô c  H µ n g  k h« n g  d © n  d ô n g  Vi Ö t N a m   C ë S è  2040/1998/Q§­C H K  n g µ y   20 th¸ng 7 n¨ m   1999 v Ò  vi Ö c  B a n  h µ n h  " Q u y   Þ n h  t¹ m  êi Ò   u ¶ n  lý  o ¹t ® é n g   ® th  v q h c h o  thuª t Ç u  ay c ñ a c¸c  o a n h  n g hi Ö p   Ë n  c h u y Ó n   b d v h µ n g   h« n g  Vi Ö t  a m " k N C ô c tr ng C ô c H µ n g  kh«ng d © n   ô ng Vi Öt N a m   ë c C¨n  LuËt Hµng  cø    kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   µy  d d Vi   ng 26/12/1991  µ  Ët  v Lu söa  æi, bæ   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Hµng  m s® c Lu   kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   d d Vi   ngµy 20/04/1995; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 68/CP  µy  ng 25/10/1995 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  é    v  h v c c tæ  b m¸y  ña  ôc  µng  cC H kh«ng   d©n  ông  ÖtNam; d Vi   C¨n  ý  Õn  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ¹  cø  ki c Th t Ch ph t iC«ng v¨n  è  s 613/CP­KTN   ngµy  04/06/1998 cña  Ýnh  ñ,   Ch ph Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n b¶n "Quy  nh  ¹m  ®Þ t thêi vÒ     qu¶n  ý ho¹t ®éng   l    cho thuª Çu   t bay  ña  c c¸c doanh nghiÖp  Ën  v chuyÓn  µng  h kh«ng  ÖtNam". Vi   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u    3: ¤ng  ëng  Tr ban  Kh«ng      t¶i­ Kh«ng  Ën, Ban  Õ   ¹ch ­ §Çu   v  K ho     t  , Ban  µi chÝnh, Ban  toµn  µng  T    An  H kh«ng, Ban    Khoa  äc  C«ng  h ­  nghÖ,  Phßng Ph¸p  Õ   ña  ôc  µng  ch c C H kh«ng  ©n  ông  µ  ñ  ëng    ¬  d d v Th tr c¸c c quan,   ®¬n  Þ  ªnquan  Þu  v li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Þ nh   ¹ m  êi ® t th V Ò  q u ¶ n  lý h o ¹t ® é n g  c h o  thuª  µ u bay  t c ñ a c¸c d o a n h  n g hi Ö p  v Ë n  ch uy Ó n   µ n g  k h« n g   Ö t N a m   h Vi (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 2040  ngµy  th¸ng7  20    n¨m 1998  ña  ôc  ëng  ôc  µng  c C tr CH kh«ng  ©n  ông) d d §i Ò u    1. Quy  nh  ®Þ chung 1.Quy  nh  µy  îc¸p dông  i víi ¹t®éng    ®Þ n ®    ®è       ho cho ph¸p nh©n  ícngoµi   n    thuªtµu    bay  ©n  ông  éc  Òn  ë  ÷u  d d thu quy s h hoÆc   Òn  ö  ông  quy sd (trong tr  ­ êng  îp ® îcphÐp  ña  ñ  ë  ÷u  h    c ch s h hoÆc   êithuªgèc)cña    ng       c¸cdoanh  nghiÖp  vËn chuyÓn  µng  h kh«ng  ÖtNam   Vi   (sau ®©y  äilµngêicho    µu bay),díi   g      thuªt      c¸c  ×nh  h thøc cho  thuª cã  êih¹n, bao  å m   Öc    th     g vi thuª tµu    bay  ã  c hoÆc   kh«ng  ã  ÷ng  Þch  ô  c nh d v khaith¸c,    b¶o  ìng,b¶o  Ó m,  o  ¹o(thuªíthoÆc   d   hi ®µ t      thuªkh«)v.v.   Ìm      .k theo. . Quy  nh   µy  ®Þ n kh«ng  dông  i  íic¸c ho¹t®éng  ¸p  ®è v       cho thuª chuyÕn    bay, cho    thuª íttµu     bay  íitæng  êih¹n  v  th   cho thuª li   Õp    ªnti kh«ng  îtqu¸    v  30 ngµy. 2.Tµu    bay  ãit¹ Quy  nh  µy  n    i ®Þ n bao  å m   g m¸y  bay  c¸nh  è  nh  µ    c ®Þ v m¸y bay  ùcth¨ng. tr   §i Ò u    cÇu  i víi Öc  thuªtµu bay. 2. Yªu  ®è     vi cho      ViÖc cho thuª tµu    bay nªu  ¹  Òu  cña  ti §i 1  Quy  nh  µy  ®Þ n ph¶itu©n  ñ    th nh÷ng    Çu  yªu c sau  y: ®© a. Tu©n  ñ c¸c quy  nh  ña    th     ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò   lu     v khaith¸cvµ        b¶o dìng tµu bay,vÒ   êikhaith¸ctµu bay;b¶o  Ö   îÝch       ng         v l  i c«ng  éng,m«i  êng; c   tr   qu¶n  ýkinh doanh  Êt nhËp  Èu  i víi Öc  l    xu   kh ®è     vi cho    µu bay;®¨ng  ý  µ  thuªt     kv qu¶n  ýlao®éng  ÖtNam   ¹ nícngoµi; µ    l    Vi   t    i   c¸cquy  nh  v ®Þ kh¸ccã  ªnquan.   li   b. ViÖc    cho  thuªtµu    bay  ph¶icã  Öu    hi qu¶  kinh tÕ,phï hîp víikÕ   ¹ch            ho s¶n  Êt kinh doanh, ®¶m   xu       b¶o  ù  s ph¸ttr Ón æn   nh  µ  toµn  ña  êi  i   ®Þ v an  c ng   cho    µu bay; thuªt   c. §¶m     b¶o thu  åi tµu  h  bay trong  êng  îp  Õt  óc  Öu  ùc cña  îp tr h k th hi l   h  ®ång cho thuª tµu    bay, hoÆc     theo quyÕt  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn; ®¶m   quy   b¶o    åigi¸trÞtµu bay  thu h         trongc¸ctr ng  îp rñiro;    ê h     d. Ng êi khaith¸ctµu         bay, trong tr ng  îp  µ ph¸p  ©n  Öt Nam,      ê h l  nh Vi   ph¶i  ® øng    tªnmua  hoÆc   µngêi® îcb¶o  Ó m   l     hi hoÆc   ëng  îtrong c¸cchøng  h l i    chØ   b¶o  Ó m   hi tr¸chnhiÖ m   ©n  ù  i víi Öth¹ig©y      d s ®è     thi     ra cho  êithø  ë  Æt   ng   ba  m ®Êt; viÖc    mua  b¶o  Ó m   hi nªu    trªn ph¶i ® îc thùc  Ön  í     hi t i møc   í  ¹n  gi ih tr¸ch   nhiÖ m   ©n  ù  d s theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   µ  ï hîp víi lu     v ph       cÇu   yªu  cña  Ëtph¸p cña    ícm µ   µu bay  lu     c¸cn   t   khaith¸c.   ®. Trong  êng  îp chuyÓn  èc  Þch  ña  µu bay,quèc    ¬i®¨ng  ý  tr h  qu t c t    gia n   k tµu bay    ph¶ilµquèc       giatham    gia C«ng  cGi¬­ v¬  í  ne­ n¨m  1948  Ò   v c«ng  Ën  nh quèc  Õ    Òn  i víi µu bay; t c¸cquy ®è       t
  3. 3 e. Quèc    ña  êi thuª tµu    gia c ng     bay, ngêi khaith¸ctµu         bay ph¶i lµ quèc     gia tham      gia C«ng   c Chi­ g«  í  ca­ n¨m 1944  Ò   µng  vH kh«ng  ©n  ông  èc  d d Qu tÕ. §i Ò u  Dù     thuªtµu bay 3.  ¸n cho      1. Ng êicho    µu bay      thuªt   ph¶ilËp  ù      d ¸n cho    µu bay  ×nh Côc  µng  thuªt   tr   h kh«ng  ©n  ông  d d xem  Ðt phª duyÖt. x    2.Dù       ¸n cho    µu bay  thuªt   ph¶igi¶i ×nh nh÷ng  éidung     tr   n  sau: a.  Õ   ¹ch  K ho khai th¸c vËn    µng      t¶ih kh«ng  ña  êi cho  c ng   thuª tµu      bay trong thêigian  ùc hiÖn  Öc     th   vi cho  thuªtµu    bay;hiÖn  ¹ngvµ  Õ   ¹ch      tr   k ho ph¸t tr Ón®éi tµu bay  i      khaith¸ccña  êicho    µu bay;    ng   thuªt   b.Sù  Çn  Õtvµ  Õ   ¹ch dù  nh    c thi   k ho   ®Þ cho    µu bay; thuªt   c.Nh÷ng  Ên      v ®Ò ph¸p  ý,kü  Ët,th ng  ¹ili   l   thu   ¬ m   ªnquan  n   µu bay  ù  ®Õ t   d ®Þnh cho  thuª. 3. Côc  µng    H kh«ng  ©n  ông  Ï tæ  d d s   chøc  Öc  Èm   nh  ù  cho  vi th ®Þ d ¸n  thuªtµu bay     trong vßng  ngµy  Ó   õngµy  Ën  îcdù    15  k t  nh ®   ¸n. §i Ò u    îp  ng  thuªtµu bay 4. H ®å cho      1.ViÖc    cho    µu bay  thuªt   ph¶i® îcthùc hiÖn    ¬  ë  îp ®ång       trªnc s h   cho    thuª tµu bay  îc ký  Õt  ÷ ngêi cho  ®   k gi     thuªtµu    bay  íingêithuªtµu  v      bay.Hîp  ng    ®å chØ  ã    Þsau    îcCôc  µng  c gi¸tr   khi®   H kh«ng  ©n  ông    Öt. d d phª duy Nh÷ng  tho¶  Ën  Ò   Öc  thu v vi cho  thuªngêikhaith¸ctµu          bay,viÖc    b¶o  ­ d ìng  µu  t bay  hoÆc   ç  îkhaith¸c,b¶o  ìng  µu  h tr      d t bay, vÒ   Ên      v ®Ò b¶o  Ó m,  hi ®µo  ¹ov.v.   ªnquan  n   µu  t  . li   . ®Õ t bay  cho  thuª ® îc ký  Õt  ÷a  êi cho      k gi ng   thuª  tµu bay  íingêi thuªtµu  v      bay  îc coilµ m ét  Çn  ña  îp ®ång  ®      ph c h  cho thuªtµu    bay. 2. Ng êicho    µu bay      thuªt   ph¶itr×nh hîp ®ång       cho    µu bay  ∙  îcký  thuªt   ®®   kÕt    ôc  µng  lªnC H kh«ng  ©n  ông  d d xem   Ðt phª  Öt,bao  å m     µiliÖu x  duy   g c¸c t     sau: a.C«ng      Þ  Èm  nh  îp ®ång    v¨n ®Ò ngh th ®Þ h  cho    µu bay; thuªt   b.B¶n  îp ®ång    h  cho    µu bay    thuªt   (10 b¶n); c.B¸o    Ò   ÷ng  Ên      c¸o v nh v ®Ò ph¸p lý, ¬ng  ¹i,tµichÝnh  ªnquan  n      th m    li   ®Õ ngêithuªtµu bay;      d. B¸o  vÒ   îp  ng    c¸o  h ®å cho thuª tµu    bay, trong ®ã     ×nh  éi dung      gi¶itr n  cña  îp ®ång, bao  å m   ng  h    g nh kh«ng  ¹n chÕ     Ên    h  c¸cv ®Ò sau: i. èit ng cña  îp ®ång; ngµy  ý,ngµy  Õt  ¹n hîp ®ång;    î   § h    k  h h   iiGi¸cho    víi     Þ  êng  èc  Õ  µo  êi®iÓ m   ùc hiÖn;    . thuªso    trªnth tr gi¸ qu t v th   th     c¬  Êu  µ  Ýnh  îp  ýcña        Ý   µ  Öu  c vt h l  gi¸; chiph v hi qu¶  c¸c khaith¸c;giê bay  èi      t  thiÓu  i  íitµu  ®è v   bay  thuª(nÕu  ã);thêigian,®Þa   iÓ m   µ  iÒu  Ön    c     ® v® ki giao   nhËn, giao    µu    tr¶ t bay; ®iÒu  Ön  Æt   äc  Õu  ã);thÓ    ki ® c (n c  thøc thanh to¸n;   nh÷ng  Ên    Ò   v ®Ò v b¶o  Ó m,  o  ¹o,thay thÕ  µu bay,hç  î hi ®µ t     t    tr  hoÆc   ®∙itµi u      chÝnh  Õu  ã);vÊn    Õ; viÖc  ¨ng  ý  ña  µu  (n c   ®Ò thu   ® k c t bay;vÊn      ®Ò khaith¸c    vµo b¶o  ìng tµu bay.v.v. . d     .
  4. 4 ii  iTr¸ch nhiÖ m   µ  Òn  ¹n  ña  çi  .   v quy h c m bªn;tr ng  îp    ê h thay thÕ  µu    t bay,  rñiro,tæn  Êt toµn  é, bÊt     th   b  kh¶ kh¸ng,huû  á  îp  ng;    Õt    b h ®å gi¶iquy tranh  chÊp.v.v. . . ®.  ã m   ¾t nh÷ng  T t  quy  nh  ®Þ ph¸p  ýli   l   ªnquan  n   µu  ®Õ t bay, ®Õ n   ¹t   ho   ®éng    µ  thuªv cho    µu bay,®Õ n   thuªt     khaith¸c,    b¶o  ìng tµu bay    ña  èc  d   thuªc qu gia cña  êi thuª tÇu    ng     bay, quèc    ¬i ®¨ng  ý  Çu    gia n   k t bay, quèc    ña  êi   gia c ng   khaith¸ctÇu     bay; e. B¸o    c¸o  Ò   Õ   ¹ch  v k ho khaith¸c,b¶o  ìng  Çu      d t bay  cho thuª,vÒ   êi   ng   khaith¸ctÇu     bay;néidung  ña    îp ®ång     c c¸c h   kh¸c gi÷a ngêicho    Çu          thuªt bay vµ  êi thuª tÇu  ng     bay  ªnquan  í viÖc  li   ti  khaith¸c,b¶o  ìng  Çu      d t bay  cho thuª   (nÕu  ã); c g.B¸o    Ò   Öu    c¸o v hi qu¶  kinhtÕ  ña  Öc    c vi cho    Çu  thuªt bay; h. C¸c  µiliÖu kh ¼ng  nh     t    ®Þ t c¸ch ph¸p  ©n  µ  ¹t®éng    nh v ho   kinh doanh    cña bªn  thuª tÇu    bay, cña  êi khaith¸ctÇu    ng      bay, c¸c tµiliÖu li          ªnquan  n   ®Õ tÇu  bay  cho thuª; i.  C¸c  µiliÖu kh¸ctheo yªu cÇu; t         3. Côc  µng    H kh«ng  ©n  ông  chøc  Öc  Èm   nh  îp  ng    d d tæ  vi th ®Þ h ®å cho thuª tÇu    bay trong vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc ®Çy       µiliÖu   15  k t  nh ®  ®ñ c¸c t     nªu  ¹ kho¶n  cña  iÒu  µy. t  i 2  ® n §i Ò u 5. Thñ  ôc  Èm   nh   µ  t th ®Þ v phª  Öt  ù  vµ  îp  ng    duy d ¸n  h ®å cho thuªtÇu    bay 1. ViÖc  Èm   nh    th ®Þ quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  cña  ®Þ ti§i 3  §i 4  quy  nh  µy  ®Þ n do  éi  ng  Èm   nh   ña  ôc  µng  H ®å th ®Þ cC H kh«ng  ©n  ông  Õn  µnh. ViÖc  d d ti h   thÈm  nh  ã  ù  ®Þ c s tham    ña  idiÖn  é   èc  gia c ®¹   B Qu phßng, Bé   ¬ng  ¹i,Bé    Th m  TµichÝnh  Ò   Æt   Öu    vm hi qu¶,kinhtÕ,ph¸p lý.        2. Ng êicho      thuªtÇu    bay  ã  c tr¸chnhiÖm     tham    éc  äp  Èm  nh   gia cu h th ®Þ vµ    ×nh m äi  Ên    ã  ªnquan. gi¶itr   v ®Ò c li   3. Trªn  ¬  ë  Õt    c s k qu¶  Èm   nh   th ®Þ nªu  ¹  tikho¶n  cña  Òu  µy, Côc  1  §i n   Hµng  kh«ng  ©n  ông  Õn  µnh  ñ  ôc phª  Öt  ù  vµ  îp  ng    d d ti h th t   duy d ¸n  h ®å cho thuªtÇu    bay. Tríc khitiÕn  µnh  Öc     h vi phª  Öt  îp  ng  duy h ®å cho thuªtÇu    bay theo    quy ®Þnh  trªn, ôc  µng   CH kh«ng  ©n  ông  c¸o kÕt  d d b¸o    qu¶  Èm  nh    ñ ­ th ®Þ lªnTh t íng ChÝnh  ñ    ph xem   Ðt,cho    Õn  x  ý ki chØ  o.Trªn c¬  ë    Õn  ®¹     s ý ki chØ  o  ña  ®¹ c Thñ íng  Ýnh  ñ, Côc  µng  t Ch ph   H kh«ng  ©n  ông  ùc  Ön  Öc  d d th hi vi phª  Öt  duy hîp ®ång. ViÖc      phª  Öt  îcCôc  µng  duy ®   H kh«ng  ©n  ông  d d th«ng  cho    b¸o  c¸c c¬ quan  µ   íccã  ªnquan. Nh n   li   4. Ng êi cho      thuªtÇu    bay  ã  Üa  ô  Þu      Ý   ªnquan  n   c ngh v ch c¸c chiph li   ®Õ viÖc  Èm  nh  µ    Öt dù    µ  îp ®ång  th ®Þ v phª duy   ¸n v h   cho    Çu  thuªt bay. §i Ò u      Èm  nh 6. T¸ith ®Þ
  5. 5 1. ViÖc  ïng  Çu    d t bay  kh¸c thay  Õ  µu    th t bay  ï hîp  ña  îp  ng    ph   c h ®å cho thuªtÇu    bay ph¶idõng    bay    ®Ó b¶o  ìng ®Þnh  ú  d  k hoÆc   t  Êt,hoÆc   ¹m  ®é xu   t thêibÞ  a    áikhaith¸cv×    ýdo  Êt kh¶    ® ra kh       c¸cl   b   kh¸ng  kh¸c,viÖc  Ðo  µithêi   k d    h¹n hiÖu  ùccña  îp ®ång    l  h  cho    Çu  thuªt bay  theo ®óng    iÒu  Ön  ña  îp    c¸c® ki c h ®ång, trong tÊtc¶    êng  îp,víithêih¹n  õ 3        c¸c tr h      t   th¸ng trëxuèng  Ï ® îc Côc     s    Hµng  kh«ng  ©n   ông  d d cho  Ðp   µ   ph m kh«ng  Çn  Õn  µnh  Öc  ithÈm   c ti h vi t¸  ®Þnh. 2. Thñ  ôc xem   Ðt  Öc    t  x vi thay  æi    iÒu  ® c¸c ® kho¶n  ña  îp  ng    c h ®å cho thuª tÇu    bay, viÖc    thay thÕ  Çu    t bay  µ  Öc    ¹n  Öu  ùc cña  îp  ng  v vi gia h hi l   h ®å kh«ng  éc    êng  îp  thu c¸c tr h nªu  ¹  tikho¶n  cña  Òu  µy  Ï ® îc tiÕn  µnh    1  §i n s     h nh ®èi víi îp ®ång  Ýnh.     h ch §i Ò u 7.  Üa  ô  ña  êi cho    Çu  Ngh v c ng   thuª t bay trong viÖc  ùc  Ön    th hi hîp ®ång   1.  êi cho  Ng   thuª tÇu    bay  ã  c nghÜa  ô v b¸o  c¸o  ôc  µng  C H kh«ng  ©n   d dông  Ò     êng  îp viph¹m  v c¸c tr h    nghiªm  äng cña    tr   c¸c bªn  trong viÖc  ùc hiÖn    th   hîp  ng  ®å cho thuª tÇu    bay  ã  Ó  Én  í  Öc  Ê m   c th d tivi ch døt  Öu  ùc cña  îp hi l   h  ®ång,  hoÆc   µm  l cho  îp  ng  h ®å kh«ng  Ó  ùc  Ön  îc,hoÆc   th th hi ®   ¶nh  ëng  h ®Õ n   Öc  vi khaith¸can  µn  Çu      to t bay; viÖc    thay ® æi    iÒu    c¸c ® kho¶n  ña  îp c h  ®ång;  Öc  Ê m   vi ch døt  Öu  ùc tr c thêih¹n  hi l   í     hoÆc     ¹n  Öu  ùc cña  îp gia h hi l   h  ®ång. 2.Ng êicho    Çu      thuªt bay  ã  Üa  ô  c ngh v thanh  ýhîp ®ång, ® a  Çu  l      t bay  Ò   v ViÖt Nam     trong  êng  îp  îp  ng  Õt  Öu  ùc,phÐp  ña  é   ¬ng  ¹i, tr h h ®å h hi l   c B Th m  Tæng   ôc    c H¶i quan  Õt  Öu  ùc,hoÆc   h hi l   theo yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn. th quy §i Ò u    Òu  8. §i kho¶n  èicïng cu   Quy  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ®Þ n c hi l   t   ban  µnh. h  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2