intTypePromotion=1

Quyết định 242/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
77
lượt xem
2
download

Quyết định 242/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 242/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 242/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña thñ tíng C h Ý n h  p h ñ  S è  242/1999/Q§­T T g   n g µ y 30 th¸ng 12 n¨ m  1999 V Ò  ®i Ò u  h µ n h   u Êt n h Ë p  kh È u   x h µ n g   ãa n¨ m  2000 h thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  cña  ChÝnh phñ  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 7  31    n¨m 1998  'Quy ®Þnh         '   chi tiÕtthihµnh LuËt  Th¬ng      m¹i vÒ ho¹t®éng    xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu,giac«ng  ®¹ilýmua        vµ      b¸n hµng hãa      víi ngoµi' ; níc ' Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  Bé  ëng  Th¬ng  m¹i, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1. Phª duyÖt danh môc hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu n¨m  2000: ­ Danh    môc hµng hãa cÊm  xuÊt khÈu, cÊm       nhËp khÈu    (t¹ phô    i lôc sè  01  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh nµy). ­ Danh    môc hµng  hãa nhËp khÈu  giÊy  cã  phÐp cña  Th¬ng      Bé  m¹i (t¹i phô    02  lôcsè  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh nµy). §iÒu 2. Hµng dÖt may  xuÊt khÈu    vµo thÞ  êng  quy  tr cã  ®Þnh    h¹n ng¹ch thùc hiÖn    theo Th«ng   t híng dÉn cña  Th¬ng    KÕ   Bé  m¹i,Bé  ho¹ch vµ  §Çu ,Bé  t  C«ng  nghiÖp.C¸c  cÇn    Bé  quy ®Þnh      ®Êu  râ tûlÖ  thÇu kho¶ng  ­ 25   30%   ng¹ch hµng  h¹n    dÖt,may        ®èi víinh÷ng  Æt   m hµng  h¹n  cã  ng¹ch h¹n    chÕ  so    víin¨ng    lùcs¶n xuÊt. §iÒu      3. VÒ xuÊt khÈu  vµ    g¹o  nhËp khÈu ph©n bãn: thùc hiÖn      theo  QuyÕt  ®Þnh  riªngcña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. §iÒu      4. VÒ nhËp  khÈu  x¨ng dÇu    (kh«ng  bao  gåm   dÇu  nhên): a)  Th¬ng    Bé  m¹i ®iÒu hµnh, b¶o    ®¶m  nhËp khÈu n¨m 2000 kho¶ng 08  tr   iÖu tÊn s¶n phÈm  x¨ng dÇu; giao mét  tõ ®Çu       lÇn    n¨m toµn  chØ  ªux¨ng  bé  ti   dÇu nhËp  khÈu  c¸cdoanh  cho    nghiÖp  chuyªndoanh    nhËp khÈu  x¨ng dÇu  ® ­   ®∙  îcThñ íngChÝnh    t   phñ  Bé  vµ  Th¬ng    phÐp  m¹icho  trongn¨m    1999. ViÖc  ph©n    bæ chØ     tiªunhËp khÈu x¨ng dÇu  cho c¸c doanh nghiÖp  chuyªn doanh  Bé  ëng  Th¬ng      do  tr Bé  m¹iquyÕt ®Þnh  thÓ.   cô 
  2. 2 b)  Trêng hîp cÇn ®iÒu chØnh  h¹n møc  nhËp khÈu, Bé      KÕ ho¹ch  vµ  §Çu   t trao ®æi    Th¬ng      víiBé  m¹i tr×nh Thñ íng  t ChÝnh  phñ  xem  xÐt,quyÕt    ®Þnh; c) Giao Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  chñ    tr× cïng    c¸c Bé, ngµnh  ªnquan  li   theo      dâi s¸tt×nh h×nh      gi¸c¶, thÞ  êng  tr x¨ng  dÇu  tr×nh  vµ  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ xem  xÐt,®iÒu    chØnh    gi¸trÇn b¸n    lÎx¨ng dÇu  trong tr   êng  cÇn  hîp  thiÕt   ®Ó     æn ®Þnh    x¨ng dÇu    tr gi¸c¶    trªnthÞ  êng. §iÒu    5. ViÖc    kinh doanh  nhËp îuthùc hiÖn  r     theo híng dÉn      cña  Th­ Bé  ¬ng  m¹i. §iÒu 6.    VÒ nhËp  khÈu  inhkiÖn  l   IKD  «    haib¸nh  xe  t«,xe    g¾n  m¸y    c¸c lo¹ : i a) C¸c  doanh nghiÖp  l¾p    r¸p,s¶n xuÊt «      i xe      t« c¸c lo¹ vµ  haib¸nh  g¾n  m¸y d¹ng  IKD  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi® îcnhËp      khÈu    linhkiÖn    ®Ó s¶n  xuÊt,   l¾p    r¸p®óng  giÊy phÐp ®Çu    cÊp  t®∙  (theo quy    ®Þnh  ph©n  vÒ  cÊp  qu¶n    lý xuÊt nhËp    khÈu  hiÖn hµnh),phï hîp        víiquy  ®Þnh  cña  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng, Bé  vµ  tr   C«ng  nghiÖp, Bé    Giao  th«ng vËn        t¶ivÒ tiªuchuÈn  ph¬ng  tiÖn vµ    chÝnh  s¸ch néi®Þa      hãa hiÖn hµnh  cña Nhµ          níc®èi víi s¶n  c¸c phÈm  nµy; b) C¸c doanh  nghiÖp trong níc cã      ®Çu    ts¶n  xuÊt ­ l¾p    haib¸nh     r¸pxe    g¾n m¸y d¹ng IKD  ® îcBé  ®∙    C«ng  nghiÖp,Bé    Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  vµ  tr êng  Bé  vµ  Giao  th«ng vËn    t¶icho phÐp    ho¹t®éng  trong n¨m    1999  îcnhËp  ®   khÈu    linhkiÖn IKD    ®Ó l¾p    r¸p theo n¨ng    lùc s¶n xuÊt vµ    lµm  tôc t¹    thñ    i H¶i quan;kh«ng    cÊp phÐp thªm    c¸cdoanh  nghiÖp  l¾p    g¾n  r¸pxe  m¸y d¹ng  IKD;  ViÖc l¾p    hai b¸nh  r¸p xe    g¾n  m¸y d¹ng IKD  i t¹ ®iÓm     nªu    a, b  trªnph¶i   cã  b¶n quyÒn  nh∙n m¸c  vÒ    s¶n  phÈm; c) Doanh    nghiÖp  s¶n xuÊt l¾p    g¾n     r¸p xe  m¸y d¹ng  IKD kh«ng  îc sö  ®   dông  phô  tïng,l     inhkiÖn nhËp khÈu thuéc ch¬ng    tr×nh néi®Þa  ho¸ cña          m×nh  ®∙  ®¨ng  ®Ó   ký  l¾p    g¾n  r¸pxe  m¸y.Bé    C«ng  nghiÖp chñ    tr×cïng Bé    Khoa  häc,  C«ng nghÖ  M«i  êng  vµ  tr kiÓm    traviÖc    thùchiÖn. §iÒu   7. ViÖc nhËp  khÈu hµng    tiªudïng  îc®iÒu    ®   tiÕtchñ yÕu b»ng  thuÕ, phô  vµ      thu  c¸c ph¬ng  thøc thanh to¸n cña    ng©n hµng. Doanh    nghiÖp  nhËp khÈu  hµng    tiªudïng ph¶i tù c©n      ®èi ngo¹itÖ      ®Ó nhËp  khÈu  ph¶i vµ    thanh    to¸ntheo ph¬ng    thøc tr¶tiÒn ngay.       §iÒu    8. ViÖc nhËp khÈu  nh÷ng  nhãm  hµng  m Æt   vµ  hµng  t¹ phô  nªu  i   lôc sè  kÌm     02  theo QuyÕt    ®Þnh nµy  ph¶icã    giÊy phÐp    cña  Th¬ng  Bé  m¹i.
  3. 3 §iÒu    9. Giao      c¸c Bé, ngµnh  h÷u  quan,sau      khitho¶  thuËn    Th­ víiBé  ¬ng    m¹i,c«ng  danh  bè  môc  híng  vµ  dÉn viÖc  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng  hãa thuéc  danh môc  hµng qu¶n    lýchuyªn ngµnh  theo nguyªn  t¾c: chØ     quy  ®Þnh      c¸c tiªuchuÈn  thuËt,tÝnh  kü    n¨ng  dông, ®iÒu  sö    kiÖn  îcxuÊt khÈu, ®       nhËp khÈu   ®Ó doanh  nghiÖp  c¬  lµm      cã  së  thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  i t¹  H¶i quan    cöa  khÈu, kh«ng    cÊp  giÊy phÐp hoÆc   duyÖt  Æt   m hµng, sè îng,   l   trÞgi¸hµng      xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. ViÖc  híng dÉn xuÊt nhËp khÈu    c¸c ngµnh hµng  chuyªn dïng nªu    trªn ph¶i ® îc c«ng  râ      bè  rµng, cô    thÓ  b¸o  vµ  c¸o Thñ  íng  t ChÝnh  phñ biÕt tr     íc ngµy  th¸ng3  01    n¨m 2000. §iÒu  10. ViÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm   vµ  gç  nhËp khÈu  nguyªn gç    liÖu thùc hiÖn      theo c¸cv¨n b¶n        ®iÒu  hµnh  riªngcña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. §iÒu    m Æt   11. C¸c  hµng Nhµ    nícb¶o  ®¶m   c©n    ®èi ngo¹itÖ    cho  nhu  cÇu nhËp  khÈu    nh: x¨ng dÇu, ph©n   bãn, thÐp    chØ   îc phÐp  ixuÊt    ®   t¸  khi kh¸ch hµng    níc ngoµi b¶o    ®¶m  thanh  to¸n l¹    ib»ng  ngo¹itÖ  do    tù  chuyÓn  ®æi; tr   êng hîp      chung  êng  c¸c níc cã  ® biªn cã    yªu  cÇu  chÝnh  thøc    vÒ viÖc  mua           c¸c vËt tnãitrªnnhng  kh«ng  kh¶  cã  n¨ng thanh    to¸nb»ng ngo¹itÖ      tù do  chuyÓn  ®æi,th× Bé      Th¬ng    c¸o Thñ íng ChÝnh  m¹ib¸o    t   phñ quyÕt ®Þnh.   §iÒu 12. §èi víic¸c lo¹i  , hµng            vËt t  hãa kh¸c ngoµi danh      môc hµng  hãa  i t¹ phô    01, phô    02  quy  lôc sè    lôc sè  vµ  ®Þnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  nµy, c¸c     doanh nghiÖp  giÊy chøng  cã    nhËn ®¨ng  kinh doanh,ngµnh  ký      nghÒ      phïhîp, cã  sè  m∙  doanh  nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp    khÈu, ® îc xuÊt khÈu, nhËp          khÈu theo nhu    cÇu. §iÒu 13. ViÖc    nhËp khÈu   , hµng    vËt t  ho¸ nªu  i t¹ phô    02  lôc sè  kÌm  theo  QuyÕt ®Þnh nµy  cña    c¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi® îcquy      ®Þnh  sau: nh    ­ §èi víivËt t phôc  cho           vô  x©y dùng  b¶n    c¬  ®Ó h×nh thµnh    tµis¶n cè  ®Þnh  th× doanh  nghiÖp  îc nhËp  ®   khÈu nhng  íc hÕt  tr   cÇn   tiªnsö  u    dông  hµng  s¶n  xuÊttrongníc;     ­ §èivíi  ,nguyªn liÖu ®Ó         t  vËt     s¶n  xuÊthµng      ho¸,thùc hiÖn    theo c¸cquy      ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  nµy. §iÒu      14. §Ó tõng    i dÇn    bíclo¹  bá  c¸c biÖn  ph¸p    phiquan  thuÕ  trong  ®iÒu  hµnh  xuÊt nhËp  khÈu, giao    Bé Tµi chÝnh phèi hîp      víiBan  VËt    gi¸ ChÝnh  phñ tr×nh Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  íc ngµy  th¸ng 3  tr   01    n¨m  2000  viÖc  ®iÒu  chØnh  n©ng  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu (hoÆc  møc phô    thu)mét  c¸ch  hîp    lý ®èi    víinh÷ng  Æt   m hµng   îc lo¹  khái danh  ®   ibá    môc  hµng  ho¸ nhËp  khÈu ph¶icã    giÊy phÐp    cña  Th¬ng  Bé  m¹i.
  4. 4 §iÒu  15. Bé  ëng    tr Bé Th¬ng    m¹i híng dÉn    thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy; chÞu    tr¸chnhiÖm     phèi hîp        víic¸c Bé, ngµnh  ªnquan  li   ®iÒu  hµnh  ®Èy  m¹nh  xuÊt khÈu; qu¶n        lýchÆt    chÏ nhËp  khÈu, b¶o    ®¶m  møc  nhËp    siªucña  c¸c doanh    nghiÖp  ViÖt Nam       díimøc  Quèc    héicho phÐp trong kÕ    ho¹ch n¨m    2000. §iÒu 16. QuyÕt    ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy  th¸ng 4  01    n¨m  2000    (trõchØ    tiªunhËp khÈu x¨ng dÇu  îcgiao tõngµy  th¸ng01    ®       01    n¨m  2000) vµ  dông    ¸p  cho  ho¹t®éng  c¶    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng ho¸ chÝnh  ng¹ch,tiÓu ng¹ch vµ        hµng   phimËu  dÞch.Trong      qu¸ tr×nh thihµnh,Bé        Th¬ng  m¹itheo      dâitæng    kiÕn      hîp ý  c¸cBé, ngµnh,®Þa    ph¬ng,kÞp    c¸o Thñ    thêib¸o    t   íng ChÝnh phñ  lýc¸c vÊn    xö      ®Ò víng m ¾c     n¶y sinh vîtthÈm      quyÒn      c¸c Bé, ngµnh. §iÒu 17. Bé  ëng    Thñ  ëng  quan    tr c¸c Bé,  tr c¬  ngang  Bé, Thñ  ëng  tr c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè  trùcthuéc Trung      ¬ng  tr¸chnhiÖm    cã    thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
  5. 5 P h ô  lôc s è 0 1 h µ n g   ãa c Ê m  x u Êt k h È u, c Ê m  n h Ë p  k h È u h (KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh    sè:242/1999/Q§­TTg ngµy  th¸ng12    30    n¨m  1999  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ) I. µ n g   Ê m   u Êt kh È u:  H c x 1. Vò khÝ,®¹n          dîc,vËtliÖu næ, trangthiÕtbÞ  thuËtqu©n      kü    sù. 2. §å cæ. 3. C¸c  i   lo¹ ma tóy.   4. Hãa  chÊt®éc.   5. Gç  trßn,gç    bãc    rõng      xÎ,gç  tõ gç  tù nhiªntrong níc;cñi,than            tõ gç  hoÆc     cñi;c¸c  s¶n  phÈm  b¸n  s¶n  phÈm   lµm  gç  tõ  rõng  nhiªn tù     trong nícquy      ®Þnh  cÊm  xuÊtkhÈu      t¹ QuyÕt  i ®Þnh sè    65/1998/Q§­ TTg  ngµy  th¸ng 3  24    n¨m  1998  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  c¸c v¨n vµ      b¶n  cña  ChÝnh  phñ ®iÒu  chØnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy  (QuyÕt ®Þnh    sè  136/1998/Q§­ TTg ngµy  th¸ng 7  31    n¨m  1998; ChØ     thÞ  19/1999/ sè  CT­TTg  ngµy  th¸ng 7  16    n¨m  1999;v¨n b¶n  743/CP­       sè  NN ngµy  19  th¸ng  n¨m   7  1999; v¨n b¶n  340/CP­   sè  NN ngµy  th¸ng  n¨m  07  4  1999). 6. C¸c    lo¹ ®éng    i vËthoang  ®éng    vµ  vËt,thùc vËtquý      hiÕm     tùnhiªndo    Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n híng dÉn.     II.H µ n g  c Ê m  n h Ë p  kh È u:   1. Vò  khÝ, ®¹n      iÖu    rõvËt l næ     dîc,vËt l næ (t     iÖu  c«ng  nghiÖp  theo quy  ®Þnh  ªngcña  ri   Thñ íng ChÝnh  t   phñ      t¹ v¨n b¶n  1535/CP­ i sè  KTTH   ngµy  28 th¸ng12    n¨m  1998), trangth   kü    iÕtbÞ  thuËtqu©n    sù. 2. C¸c  i   lo¹ ma tóy.   3. Ho¸  chÊt®éc.   4. C¸c  i   lo¹ v¨n hãa    phÈm     ®åi trôy,  ph¶n  ®éng. 5. Ph¸o    i   c¸clo¹ (trõph¸o hiÖu    i     c¸clo¹ cho  toµn    an  hµng    nhu  h¶ivµ  cÇu  kh¸c theo    quy  ®Þnh   riªng cña    Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  iv¨n  t¹  b¶n  sè  1383/CP­ KTTH   ngµy  th¸ng 11  23    n¨m  1999).§å    ch¬itrÎ       cã  em ¶nh  hëng  xÊu  ®Õn     gi¸odôc  nh©n  c¸ch,®Õn       toµn      trËttù,an  x∙ héi. 6. Thuèc   l¸®iÕu   (trõhµnh      lýc¸nh©n  theo ®Þnh îng).   l 7. Hµng   tiªudïng  qua  dông      ®∙  sö  (trõtµis¶n    di chuyÓn  bao  gåm  c¶  hµng  hãa  phôc  nhu  vô  cÇu  cña      c¸c c¸ nh©n  thuéc th©n    phËn  ngo¹i  giao cña        chøc    c¸cníc,c¸ctæ  quèc  vµ  tÕ  hµnh      lýc¸nh©n  theo ®Þnh    l îng),  bao gåm     c¸cnhãm   hµng: + Hµng  dÖt  may, giÇy    dÐp, quÇn    ¸o. + Hµng  ®iÖn  tö. + Hµng  ®iÖn  l¹nh. + Hµng  ®iÖn   giadông. + Hµng  trang trÝnéithÊt.       + Hµng   gia dông  b»ng  gèm,    sø, sµnh,thñy tinh,kim  inhùa, cao        lo¹   ,   su,chÊtdÎo vµ        chÊtliÖu kh¸c.    
  6. 6 (Bé Th¬ng    Tæng  m¹i vµ  côc    H¶i quan  quy ®Þnh  Æt   m hµng  thÓ  cô  cã  sè). m∙  8. ¤    tay l¸ nghÞch  t« cã    i   (kÓ  d¹ng  c¶  th¸o rêivµ      d¹ng  ® îc chuyÓn  ®∙    ® æi    i íc khi nhËp  tay l¸ tr       vµo  ViÖt Nam),      iph¬ng    trõ c¸c lo¹  tiÖn    tù hµnh  chuyªn dïng  tay l¸ nghÞch      cã      i ho¹t®éng  ph¹m    ë  vihÑp, gåm:    xe cÇn  cÈu, m¸y    ®µo   kªnh  r∙nh,xe    quÐt  êng, xe  ®   chë    thi r¸c,xe    c«ng  Æt   êng,xe  m ®   chë  kh¸ch ë    s©n  bay,xe    n©ng  hµng trong kho,     c¶ng. 9. Hµng  sö  ®∙  dông:phô    tïng,m¸y,®éng  ®èt      c¬  trong,khung,s¨m        lèp cña    i t«,xe    c¸c lo¹  «    hai b¸nh  ba vµ  b¸nh  g¾n   m¸y; khung    gÇm   cã  g¾n  ®éng  «      ixe  c¬  t« c¸c lo¹   ®¹p; xe  t« cøu  ¬ng; xe  t« tõ 16  ;   «    th   «      chç ngåitrëxuèng, xe        chë  kh¸ch    i xe      tÊn  n¨m  c¸c lo¹ vµ  t¶idíi5  cã  s¶n xuÊttõn¨m      1995    tr trëvÒ  íc. 10. S¶n phÈm       chøa  vËtliÖu cã  ami¨ng thuéc nhãm       amphibole.
  7. 7 P h ô  lôc s è 0 2 h µ n g   ãa n h Ë p  k h È u  cã  h giÊy p h Ð p  cña  é   h ¬ n g  m ¹i B T (KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng12  30    n¨m  1999  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ) 1. G¹ch  t l¸ CeramÝc  GranÝt cã  vµ    kÝch  íctõ 400  m   400  m     th     m x  m trë xuèng 2. Xi m¨ng    Pooc    l¨ngtheo      c¸c tiªuchuÈn ViÖt Nam   Bé    do  X©y dùng  c«ng    bè;clinker. 3. KÝnh mµu, kÝnh tr¾ng ph¼ng  ®é  cã  dµy    12    tõ 1,5­ mm (kh«ng  bao  gåm     i c¸clo¹ kÝnh    hoa,kÝnh    tr¾ng nhiÒu  íp  l , kÝnh  toµn,kÝnh    an    cèt thÐp). 4. GiÊy      m∙  4801;giÊyin, inb¸ocã  sè            giÊyviÕtkh«ng  ¸ngcã  sè  tr   m∙  4802. 5. Mét  chñng    sè  lo¹ thÐp  i x©y  dùng. 6. DÇu   thùc vËttinhchÕ        d¹ng  láng. 7. §êng    tinhluyÖn,® êng    th«. 8. Xe    hai b¸nh,ba    b¸nh  g¾n  m¸y nguyªn chiÕc  linhkiÖn  vµ    l¾p    r¸p ®ång  SKD,  bé  CKD; m¸y,khung  haib¸nh,ba    xe      b¸nh g¾n m¸y    c¸c lo¹ kh«ng    i ®ång bé. 9 ¤      chç  t«tõ16  ngåitrëxuèng.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2