intTypePromotion=1

Quyết định 285/TCHQ-QĐ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
82
lượt xem
1
download

Quyết định 285/TCHQ-QĐ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 285/TCHQ-QĐ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế xác định giá tính thuế hàng hoá xuất nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 285/TCHQ-QĐ của Tổng cục Hải quan

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña T æ n g  côc tr n g  T æ n g  côc  ¶i q u a n   ë H sè 285/TC H Q­Q § n g µ y 20  th¸ng 11 n¨ m   1997 b a n  h µ n h   u y  c h Õ  x¸c ® Þ n h  gi¸ tÝnh thu Õ  q   h µ n g  h o¸ x u Êt n h Ë p   h È u k T æ n g  côc tr ëng T æ n g  côc H ¶i quan ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    h¶iquan  ngµy  2­ 20­ 1990; ­ C¨n  §iÒu  cña    cø  7  LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  îc Quèc  ®   héic«ng  ngµy  1­   bè  4­ 1992; ­C¨n  §iÒu  NghÞ    cø  7  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy  8­ 28­ 1993  cña  ChÝnh  phñ; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh 918­TC/Q§/TCT ngµy  th¸ng 11  11    n¨m 1997 cña  Bé  ëng  TµichÝnh; tr Bé    ­ C¨n  Th«ng     cø  t 82/1997/TT/BTC ngµy  th¸ng 11  11    n¨m  1997 cña    Bé TµichÝnh    híng dÉn    thùc hiÖn      ¸p dông    gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp khÈu; ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  kiÓm      trathu thuÕ  xuÊtnhËp    khÈu Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ    x¸c ®Þnh    gi¸ tÝnh  thuÕ hµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu        cã  lùc kÓ tõ ngµy  th¸ng 12  01    n¨m  1997.   §iÒu  3. QuyÕt ®inh nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh  192/TCHQ/KTTT  ngµy  5­ 15­ 1995 cña  Tæng côc    H¶i quan;C«ng      v¨n híng dÉn  3670/TCHQ­   sè  KTTT  ngµy  11­ 14­ 1996  cña Tæng  côc    H¶i quan  nh÷ng  vµ  quy  ®Þnh  íc®©y  tr   cña  Tæng  côc    H¶i quan      tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu 4.  C¸c «ng Côc  ëng  tr Côc  KiÓm     trathu thuÕ XNK, Thñ  ëng  tr c¸c®¬n  thuéc c¬    vÞ    quan  tæng côc,côc  ëng    tr Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Q uy   Õ ch X¸c ® Þ n h  gi¸ tÝn h thu Õ  h µ n g  h o¸ x u Êt n h Ë p  k h È u (Ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  285  sè  TCHQ­Q§ ngµy  th¸ng11  20    n¨m 1997 cña Tæng côc  ëng  tr Tæng côc    H¶iquan) A. ¸p gi¸ tÝn h thu Õ: VÒ  nguyªn t¾c  viÖc  gi¸tÝnh  ¸p    thuÕ ph¶i® îc tiÕn      hµnh nhanh chãng,   thuËn tiÖn vµ    tu©n    iÖt®Ó     thñ tr   c¸cquy  ®Þnh  qu¶n      vÒ  lýgi¸tÝnh  thuÕ,tr¸nh     g©y    ¸ch t¾c trong viÖc      gi¶iphãng  hµng. Cô  thÓ  viÖc      ¸p gi¸tÝnh  thuÕ      ®èi víitõng tr   êng    sau: hîp nh  I. èi víi µ n g  n h Ë p  k h È u:  §  h 1. T¹in¬i lµm        thñ      tôc h¶i quan, c¸n  tÝnh    bé  thuÕ  ph¶i kiÓm     s¬    tra hå  chøng    tõ ®Çy  cña    ®ñ  l«hµng,® Æc     biÖtkiÓm      tratÝnh    cña    hîp lÖ  hîp ®ång,   ho¸ ®¬n  c¸c chøng      vµ    tõ thanh    to¸ntheo quy ®Þnh.  ®Çy  c¸c b¶ng    Cã  ®ñ    gi¸ tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu    tèithiÓu  ® îc quy  ®∙    ®Þnh     (c¸c b¶ng    gi¸cña  Tµi Bé    chÝnh ban  hµnh  b¶ng    Tæng  vµ  gi¸do  côc    H¶i quan thèng nhÊt ý    kiÕn    víiBé  TµichÝnh    ban hµnh) vµ    ph¶ic«ng    khaiho¸ c¸cb¶ng    t¹ n¬ilµm          gi¸®ã      i thñ tôc. 2. C¨n  vµo    cø  kÕt qu¶ kiÓm    ho¸ hµng  nhËp  khÈu thùc tÕ  c¸ctµiliÖu   vµ        cã  ªnquan, c¸n  tÝnh  li     bé  thuÕ  kiÓm     i tra l¹ theo      c¸c néi dung: Tªn    hµng    chi tiÕt, m∙   ký  hiÖu, chÊt l      îng,xuÊt xø, quy      c¸ch,sè îng,träng l     l    îng,®¬n      gi¸ghi trªn hîp    ®ång...sau      ®ã c¨n  vµo  cø  c¸c b¶ng   gi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu    tèi thiÓu hiÖn    hµnh      t¹ thêi®iÓm   i nhËp khÈu      ®Ó x¸c®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ,cô    thÓ: a. §èivíinh÷ng  Æt         m hµng  nhËp khÈu  thuéc danh môc  Æt   m hµng Nhµ  níc qu¶n        lý gi¸tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh  918­TC/Q§/TCT  ngµy  th¸ng11  11    n¨m  1997 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  Bé    th×: ­NÕu   gi¸ghitrªnhîp ®ång            cã          phïhîp víi chøng      cã  ªnquan  c¸c tõhîp lÖ  li   ®Õn  viÖc mua  hµng  b»ng  b¸n  vµ  hoÆc  cao h¬n    gi¸mua    tèithiÓu quy ®Þnh  t¹ c¸cb¶ng        i gi¸hiÖn hµnh      th× gi¸tÝnh  thuÕ  hµng nhËp  khÈu            lµgi¸ghitrªnhîp ®ång  mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng    (gi¸CiF). ­ NÕu   gi¸ghi trªnhîp    cã        ®ång  ngo¹ith   ¬ng  thÊp h¬n  víib¶ng      so    gi¸tèi thiÓu quy  ®Þnh  hoÆc  nhËp khÈu  theo ph¬ng  thøc kh¸c kh«ng    ph¶ilµ mua      b¸n      th× gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp khÈu    ¸p dông  theo møc      gi¸tèithiÓu  quy ®Þnh    t¹i b¶ng    gi¸tÝnh thuÕ  nhËp khÈu    tèithiÓu hiÖn    hµnh. b.      §èi víinh÷ng  Æt   m hµng nhËp khÈu kh«ng thuéc danh môc   Æt   m hµng  Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸tÝnh  thuÕ: ­NÕu   ®ñ    cã  ®iÒu  kiÖn  quy  nh  ®Þnh    t¹ ®iÓm    i Imôc    C Th«ng  t82/1997/ TT/BTC  ngµy  th¸ng 11  11    n¨m  1997 cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    thùc hiÖn      ¸p dông    gi¸tÝnh thuÕ nhËp  khÈu th×  îc ¸p    ®   gi¸tÝnh  thuÕ theo          gi¸ghi trªnhîp ®ång ngo¹ith   ¬ng    (gi¸CiF). ­ NÕu     kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn    x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ  theo        gi¸ghitrªnhîp  ®ång  ngo¹ith   ¬ng  quy  nh  ®Þnh  i t¹ ®iÓm      Imôc    C Th«ng   82/1997/TT/BTC  tsè  ngµy  th¸ng11  11    n¨m  1997 cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    thùc hiÖn      ¸p dông    gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu hoÆc  nhËp  khÈu theo  ph¬ng  thøc kh¸c,kh«ng    ph¶ilµ    
 3. 3 mua  b¸n,kh«ng    thanh  to¸n qua    ng©n hµng th×  theo  ¸p  b¶ng    gi¸tÝnh thuÕ  nhËp khÈu    tèithiÓu hiÖn    hµnh. c.Trêng      Æt     hîp c¸c m hµng  ph¶i¸p gi¸tÝnh        thuÕ  theo  b¶ng      gi¸tèithiÓu  (mÆt  hµng  Nhµ    níc qu¶n      lýgi¸hoÆc   Æt   m hµng  kh«ng    ®ñ ®iÒu  kiÖn  gi¸ ¸p    theo    hîp ®ång)  nhng  cha  gi¸t¹  cã    i b¶ng      gi¸tèithiÓu cña  Tµi chÝnh  Bé    hoÆc   Tæng   côc  H¶i quan  ban  hµnh th×  c¸n  tÝnh  bé  thuÕ  in¬i lµm  t¹    thñ      tôc h¶i quan  tiÕn hµnh    tÝnh  thuÕ  theo        gi¸tù kª khaicña    doanh  nghiÖp   (gi¸CiF) ®èi    víim Æt     hµng      míiph¸tsinh,®ång    b¸o        thêilËp  c¸o gi¸theo  mÉu   ®Ó   c¸o 2  b¸o    phßng   gi¸hoÆc  phßng  KTTT  cña Côc    H¶i quan  ®Þa  ph¬ng,sau  Côc      ®ã  H¶i quan  ®Þa   ph¬ng  ph¶itËp  vµ    hîp  lËp  b¸o  gi¸theo  c¸o    mÉu   cã    2  ®Ò xuÊt gi¸    tÝnh  thuÕ    (nh quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     IImôc   B cña  b¶n  v¨n  nµy) göi Tæng       côc  H¶i quan      ®Ó Tæng  côc    H¶iquan  xem     chØ  xÐt vµ  ®¹o    ¸p dông. d.      §èi víidoanh nghiÖp, ®¬n   ® îc quyÒn  kª    vÞ    tù  khai gi¸tÝnh      thuÕ  nhËp  khÈu ph¶icam     ®oan  hoµn  vµ  toµn chÞu  tr¸chnhiÖm  b¶o    vÒ  ®¶m   tÝnh  trung thùc,chÝnh        x¸ccña      gi¸kª khai; êng      tr hîp nÕu    ph¸thiÖn  hµnh    cã  viman  khaisÏbÞ      thuÕ      truythu ®ñ  nhËp  khÈu  tuú theo  vµ    møc  viph¹m    xö  ®é    sÏbÞ  ph¹ttõ2      ®Õn   lÇn  thuÕ  5  sè  gian lËn.   g.Trêng      Æt     hîp c¸cm hµng nhËp  khÈu  hîp ®ång  cã    mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng  hîp ph¸p,hîp lÖ  ®iÒu        ®ñ  kiÖn tÝnh  theo          gi¸ghitrªnhîp ®ång  quy  nh  ®Þnh    t¹i QuyÕt  ®Þnh  918­ TC/Q§/TCT  ngµy  th¸ng 11  11    n¨m  1997  cña  tr Bé  ëng  Bé  Tµi chÝnh  Th«ng     vµ  t 82/1997/TT/BTC  ngµy  th¸ng 11  11    n¨m  1997  cña Bé  Tµi chÝnh    nhng    gi¸mua   b¸n      ghi trªn hîp ®ång ngo¹ith   ¬ng    (gi¸CiF) lµ qu¸       thÊp, qu¸    bÊt hîp    lýth× Côc    H¶i quan  ®Þa  ph¬ng b¸o  c¸o    kiÕn  xin ý  Tæng  côc    H¶i quan  Bé    vµ  TµichÝnh    ý  ®Ó cã  kiÕn  chØ  ®¹o  thÓ  cô  tõng tr   êng  hîp. 3. Khi ¸p gi¸tÝnh          thuÕ ph¶ighirâ lµ"gi¸tÝnh            thuÕ theo    hîp ®ång"  hay  ¸p theo b¶ng        gi¸tÝnh thuÕ nhËp khÈu    tèithiÓu hiÖn    hµnh  ph¶ighirâ lµ¸p vµ            gi¸theo b¶ng        gi¸nµo      (ghitrªnmôc    gi¸cña    têkhaih¶iquan).     4. Nh÷ng  êng  ¸p      tr hîp  gi¸theo  ®ång  hîp  th× Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  ph¶ithèng            kª ghirâ tªnhµng    chitiÕt,     c«ng    tªn tynhËp  hµng, sè      tê khai,   gi¸FOB     hay    gi¸CiF,sè      hîp ®ång, ®¸nh      êng          gi¸c¸ctr hîp ¸p gi¸tÝnh thuÕ theo   gi¸ghitrªnhîp ®ång          ngo¹ith   ¬ng  ®Þnh  10  vµ  kú  ngµy  lÇn  c¸o vÒ  1  b¸o    Tæng  côc    H¶i quan  Bé    vµ  Tµi chÝnh  (theo mÉu   ®Ó     1)  xem  xÐt  chØ  vµ  ®¹o viÖc  x¸c ®Þnh      gi¸tÝnh  thuÕ. (LËp    b¸o c¸o riªng c¸c tr     êng  hîp nhËp  khÈu  nªu    t¹i môc     IITh«ng   82/1997/TT/BTC  t ngµy  th¸ng  n¨m   11  11  1997  cña      Bé Tµi chÝnh). 5.    Gi¸ tÝnh thuÕ  ®èi    víihµng nhËp  khÈu  qua  dông  îc phÐp  ®∙  sö  ®   nhËp khÈu  b»ng 70%  (b¶y  ¬i  m phÇn  tr¨m) gi¸ hµng        míi cïng chñng  i lo¹   . Nh÷ng  Æt   m hµng    trªnthùc tÕ    kh«ng  gi¸hµng    cã    míi cïng chñng  i lo¹ th×    c¨n cø  theo lo¹ hµng   ¬ng  ¬ng        i míit ® ®Ó tÝnh. II. èi víi ê n g  hîp c¸c m Æ t  h µ n g  thuéc d a n h  m ô c  n h ã m  m Æ t    §  tr h µ n g  N h µ  n íc q u ¶ n  lý gi¸  tÝn h thu Õ  d o  c¸c ® èi tîng q u y  ® Þ n h   t¹i Ó m  A  T h « n g  t 8 2/1997/TT/BT C  n g µ y  1 1 th¸ng 1 1 n¨ m  1 9 97   ®i c ñ a  B é  T µi c h Ý n h  n h Ë p  k h È u  lµ m  n g u yªn liÖu v Ët t trùc tiÕp ® a v µ o  s ¶ n x u Êt, ¾ p r¸p:  l
 4. 4 1. Trªn c¬  nghiªncøu  néi dung        së    kü    c¸c quy ®Þnh  dông  ¸p  ®èi      víilo¹i h×nh  nhËp  khÈu  nµy  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  918­TC/Q§/TCT  ngµy  th¸ng 11  11    n¨m  1997 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Th«ng   Bé    vµ  t 82/1997/TT/BTC  ngµy  th¸ng 11    11 n¨m  1997  cña  TµichÝnh  bé  s¬  Bé    vµ  hå  ®¨ng  lµm      ký  thñ tôcnhËp  khÈu    l« hµng, Côc    H¶i quan  ®Þa  ph¬ng  kiÓm     tra nÕu       ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn theo quy  ®Þnh  i t¹  ®iÓm     IImôc    C cña Th«ng  t 82/1997/TT/BTC  ngµy  th¸ng 11  11    n¨m  1997 cña  Tµi chÝnh  ¸p    Bé    th×  gi¸tÝnh  thuÕ  theo          gi¸ghitrªnhîp ®ång  ngo¹i  th¬ng    (gi¸ CiF)vµ  ý    cã  kiÕn   phª duyÖt vµo      têkhaih¶iquan:®ång  cho            ý  ¸p gi¸ tÝnh thuÕ  theo gi¸ghitrªnhîp ®ång            ngo¹ith   ¬ng. Khithùc hiÖn      ®iÓm   nµy,Côc      H¶i quan  ®Þa  ph¬ng  cÇn u  l ý: a. VÒ     viÖc    x¸c nhËn d©y chuyÒn c«ng nghÖ  s¶n xuÊt s¶n    phÈm  nh  sau: ­ §èi víi®¬n  s¶n        vÞ  xuÊt trong      níc ph¶i cã    b¶n   x¸c nhËn cña  Chñ  Bé  qu¶n  hoÆc     Uû ban nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè   vÒ viÖc: §¬n  cã    vÞ  d©y  chuyÒn  c«ng  nghÖ s¶n  xuÊt,l¾p    ®ñ    r¸p,cã  n¨ng      lùc®Ó s¶n  xuÊt s¶n    phÈm   theo quy ®Þnh.  dông  Sö  nguyªn vËt liÖu,vËt t nhËp           khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt s¶n    phÈm. ­ §èi víic¸c xÝ          nghiÖp  vèn  cã  ®Çu     t ph¶icã    b¶n    x¸c nhËn  cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu   thoÆc   Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  viÖc  vµ  tr vÒ  ph¶icã    d©y chuyÒn  c«ng nghÖ  s¶n xuÊt,l¾p      r¸p,thiÕtbÞ    hoµn  chØnh  ph¶i®¶m   vµ    b¶o    ®ñ ®iÒu  kiÖn  thuËt,chøc  kü    n¨ng s¶n  xuÊt kinh doanh    víigiÊy     phï hîp      phÐp  ®Çu      t ®Ó s¶n  xuÊt s¶n    phÈm,  dông  sö  nguyªn  liÖu,vËt t nhËp       khÈu  ®ã. b. Ph¶i cã      b¶n   x¸c nhËn cña  quan  c¬  thuÕ qu¶n      lý trùc tiÕp    vÒ viÖc  ®¬n  vÞ, doanh  nghiÖp nhËp khÈu  uû  vµ  th¸c nhËp    khÈu  thùc hiÖn ®óng  chÕ  sæ   ®é  s¸ch kÕ    to¸n,     ®¬n  ho¸ chøng tõ. 3. NÕu       l« hµng kh«ng    ®ñ ®iÒu  kiÖn  gi¸tÝnh  ¸p    thuÕ theo        gi¸ghi trªn hîp ®ång  theo quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     IIcña Th«ng  t 82/1997/TT/BTC  ngµy  11  th¸ng11    n¨m  1997 cña  TµichÝnh    Bé    th× Côc    H¶i quan ®Þa  ph¬ng    c¸c c¨n cø    nguyªn t¾c    qu¶n      lýgi¸tÝnh thuÕ        ®Ó ¸p gi¸tÝnh  thuÕ  theo b¶ng      gi¸tèithiÓu  hiÖn hµnh. 4. C¸c  êng  cung    tr hîp  cÊp     vËt t nguyªn liÖu nhËp    khÈu gi÷a c¸c doanh      nghiÖp  trong níccã      h¹ch    to¸nkinh tÕ    ®éc  (kÓ  ®¬n  trong cïng mét  lËp  c¶  vÞ      Tæng  c«ng    ty hoÆc     Liªn hîp..     . víinhau  ) kh«ng  îc coilµ "trùctiÕp  a  ®         ® vµo  s¶n  xuÊt". 5. §èivíi       phÇn  nguyªn liÖu,vËt tnhËp         khÈu  thuéc danh    môc  Æt   m hµng  Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸tÝnh  thuÕ  ® îctÝnh  ®∙    thuÕ  theo          gi¸ghitrªnhîp ®ång   (gi¸ CiF)thÊp    h¬n    gi¸tÝnh  thuÕ    tèithiÓu quy  ®Þnh, nÕu    kh«ng  a  ® vµo  s¶n xuÊt  trùc tiÕp      mµ b¸n  chuyÓn  nhîng  i l¹ cho      c¸c doanh  nghiÖp  hoÆc   ®¬n    vÞ, tæ  chøc  kh¸c th×    sau  ngµy  2  chuyÓn  nhîng,mua     b¸n, ®¬n    vÞ, doanh  nghiÖp  ph¶ikhaib¸o    quan        víic¬  h¶iquan   n¬i lµm  tôc nhËp  thñ    khÈu    l« hµng  c¬  vµ  quan  thuÕ  ®Þa  ph¬ng  qu¶n    lý doanh  nghiÖp  îc biÕt.Côc  ®     H¶i quan  ®Þa  ph¬ng    së  trªnc¬  khaib¸o    cña  ®¬n  nhËp  vÞ  khÈu  x¸c nhËn  vµ    cña  côc thuÕ  ®Þa  ph¬ng  tiÕn hµnh    tÝnh    l¹ thuÕ  i phÇn  nguyªn liÖu chuyÓn      nhîng theo    quy  ®Þnh  gi¸tÝnh  vÒ    thuÕ  i   t¹ thêi®iÓm   chuyÓn  nhîng vµ      ra th«ng  thuÕ    b¸o  bæ sung.
 5. 5 6. §Ó     qu¶n        lý c¸c tê khai h¶i quan      ®¨ng  nhËp  ký  khÈu  theo  ih×nh  lo¹  nµy, phßng    KTTT  cña    c¸c Côc  H¶i  quan ®Þa  ph¬ng ph¶i lËp      sæ theo    dâi ®Çy  c¸cchØ    ®ñ    tiªusau: +  Tªn  ®¬n  nhËp  vÞ  khÈu +  hîp ®ång  Sè    nhËp  khÈu +  ®¨ng  têkhaih¶iquan Sè  ký        +  Ngµy      më têkhaih¶iquan     +  l   Sè îng hµng  nhËp  khÈu +  l   Sè îng hµng  ® a  ®∙  vµo  s¶n  xuÊt +  l   Sè îng hµng  cßn    a  l¹(ch ®em   i vµo  s¶n  xuÊt) +  l   Sè îng hµng  chuyÓn  nhîng (kh«ng      trùctiÕp ® a    vµo s¶n  xuÊt) vµ  3  cø  th¸ng mét      lÇn,Côc    H¶i quan ®Þa  ph¬ng  cÇu  yªu  ®¬n  nhËp  vÞ  khÈu lµm viÖc    trùctiÕp víiCôc        H¶i quan ®Þa  ph¬ng    ®Ó tÝnh    thÓ ­ to¸ncô  l îng hµng ho¸ nhËp  khÈu  theo h×nh  thøc nµy nhng cha  a  ® vµo  s¶n xuÊt  hoÆc  kh«ng    trùctiÕp ® a    vµo  s¶n xuÊt. III.§ èi víi µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u  c ñ a c¸c x Ý  n g hi Ö p      h c ã v è n ® Ç u  t n íc n g o µi v µ n g u yªn v Ët liÖu  n h Ë p  k h È u  ® Ó  s ¶ n x u Êt h µ n g  x u Êt k h È u: 1. §èi víihµng        nhËp khÈu  cña    nghiÖp  vèn  c¸c xÝ  cã  ®Çu       t níc ngoµi   kh«ng  îcmiÔn  ®   thuÕ theo LuËt §Çu         tnícngoµit¹ ViÖtNam:    i   a.      §èi víihµng  nhËp khÈu kh«ng  îc miÔn  ®   thuÕ  theo quy ®Þnh,    th× viÖc    x¸c®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ    ®Ó tÝnh thuÕ ph¶ithùc hiÖn      theo c¸cquy      ®Þnh  hiÖn hµnh híng dÉn  viÖc      vÒ  x¸c®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ  quy  nh  ®Þnh  i t¹ ®iÓm       I, IImôc  v¨n b¶n    A    nµy. b. §èivíi       nh÷ng  Æt   m hµng    lµnguyªn liÖu,bé      phËn  , rêi phô    vËt t tïngvµ    nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu        mµ khinhËp  khÈu  ph¶inép    thuÕ  nhËp  khÈu,khixuÊtkhÈu  îchoµn        ®   thuÕ ¬ng  t øng    nguyªn vËtliÖu cÊu  víi sè        thµnh thµnh phÈm  xuÊt khÈu  tÝnh    th×  thuÕ  theo          gi¸ghitrªnhîp ®ång  ngo¹i   th¬ng.PhÇn    nguyªn liÖu cßn  inÕu      l¹  , kh«ng s¶n  xuÊtthµnh    thµnh  phÈm  xuÊt  khÈu  ® îc phÐp  vµ    nhËp  khÈu  ph¶i nép    thuÕ  th× ph¶i x¸c ®Þnh  i       l¹ gi¸tÝnh    thuÕ theo c¸cquy      ®Þnh  híng dÉn  viÖc        vÒ  ¸p gi¸tÝnh  thuÕ      t¹ v¨n b¶n  i nµy. c. §Ó     tr¸nhviÖc      lî dông  i cña chñ  hµng  gi¸thÊp      néi ®Þa   h¹    ®Ó tiªuthô    hoÆc  n©ng   gi¸cao    ®Ó n©ng      gi¸trÞ vèn gãp, Côc      H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè ph¶itheo      dâi nh÷ng  êng  tr hîp  thÓ, tËp  cô    hîp  b¸o  vÒ   vµ  c¸o  Tæng   côc  H¶i quan    nh÷ng  êng    tr hîp nµy    biÖn  ®Ó cã  ph¸p  lýnhng  xö    kh«ng  lµm ¶nh  h­ ëng ®Õn   viÖc    gi¶iphãng  hµng. 2. §èivíi       hµng  nhËp khÈu  thuéc lo¹    i h×nh    lµnguyªn liÖu nhËp      khÈu    ®Ó s¶n xuÊthµng    xuÊtkhÈu    (cña c¸clo¹ h×nh      i   kh«ng ph¶ilµgãp      vèn  ®Çu  ):khi t    xuÊt khÈu  thµnh  phÈm   îc hoµn  ®   thuÕ  ¬ng  t øng    lÖ  víitû  thµnh  phÈm     th× viÖc    x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ còng  îcthùc hiÖn  tr ®     nh  êng    hîp ®iÓm   (b)nªu  1    t¹ môc    i nµy.
 6. 6 3.      §èi víihµng    lµ vËt  , nguyªn  t  liÖu nhËp khÈu    ®Ó gia c«ng cho    níc ngoµi: ­ Thùc hiÖn theo C«ng  v¨n  663/TCHQ­KTTT   sè  ngµy  2­ 28­ 1997 cña  Tæng  côc    H¶i quan:kh«ng    ph¶itÝnh    thuÕ  trong tê khaih¶iquan,chØ            kiÓm   trahµng  nhanh    vµ  chãng    gi¶iphãng hµng. ­ Trêng hîp  nguyªn  vËt liÖu gia c«ng  cßn d thõa  hoÆc   nhËp  khÈu  nguyªn, vËt    liÖu    ®Ó gia  c«ng  cho    níc ngoµi,nhng    kh«ng  xuÊt khÈu s¶n  phÈm   nÕu  îcphÐp  ®   nhËp khÈu  ph¶itÝnh    thuÕ theo quy ®Þnh  ph¶ix¸c th×      ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ  theo    c¸c quy ®Þnh  híng dÉn  viÖc        vÒ  ¸p gi¸tÝnh thuÕ  i t¹  v¨n b¶n    nµy  thêi®iÓm       vµ    ®Ó x¸c ®Þnh   gi¸tÝnh thuÕ      lµ thêi®iÓm       mµ lýdo  miÔn  thuÕ thay ® æi.   IV. èi víi µ n g  x u Êt k h È u:  §  h NÕu   hîp  cã  ®ång  mua  b¸n ngo¹ith   ¬ng  ph¸p    nh  hîp  hîp lÖ  quy  ®Þnh    t¹i ®iÓm    Imôc    C cña Th«ng   t82/1997/TT/BTC  ngµy  th¸ng 11  11    n¨m  1997  cña  Bé    TµichÝnh  cã          vµ  gi¸ghitrªnhîp ®ång          phïhîp víi chøng      cã  ªn c¸c tõhîp lÖ  li   quan    îc¸p gi¸tÝnh  th× ®       thuÕ theo          gi¸ghitrªnhîp ®ång  ngo¹ith   ¬ng    (gi¸FOB   kh«ng bao gåm  phÝ vËn      phÝ  t¶i vµ  (F) b¶o hiÓm   . (I) B. X © y  d ù n g  gi¸: I.  C¸c tr n g  hîp p h ¶i x © y  d ù n g  gi¸ ê  tÝnh thu Õ: ­ C¸c  Æt     m hµng Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸tÝnh thuÕ nhng    i lµlo¹  hµng      míiph¸t sinh cha  îc quy    ®   ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ  i t¹ b¶ng    gi¸ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  918­ TC/Q§/TCT  ngµy  th¸ng 11 n¨m   11  1997 cña Bé  trëng      Bé Tµi chÝnh; ­ M Æt     hµng  kh«ng thuéc diÖn    Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸tÝnh thuÕ, kh«ng    ®ñ  ®iÒu kiÖn      ¸p gi¸tÝnh thuÕ theo          gi¸ghitrªnhîp ®ång  quy  nh  ®Þnh  i t¹  §iÒu 2  QuyÕt  ®Þnh  918­TC/Q§/TCT  ngµy  th¸ng 11  11    n¨m  1997  cña  tr Bé  ëng  Bé  Tµi chÝnh    hoÆc   hµng ho¸ nhËp  khÈu theo ph¬ng  thøc kh¸c kh«ng    ph¶i lµ     mua  b¸n  nhng  cha  îc quy  ®   ®Þnh     ib¶ng    gi¸t¹  gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu    tèi thiÓu do    Tæng  côc    H¶iquan  phèihîp víi TµichÝnh        Bé    ban hµnh. II. u y  tr×nh x © y  d ù n g  gi¸  Q ­ C¸n  tÝnh    bé  thuÕ  i   t¹  lµm        n¬i thñ tôc h¶iquan    khitiÕn hµnh    tÝnh  thuÕ  theo      gi¸tù khaicña    doanh  nghiÖp    (gi¸CIF) ®èi        víil«hµng  m Æt   cã  hµng    míi ph¸tsinh      Æt     (lµ c¸c m hµng  cha  îc quy  ®   ®Þnh       gi¸tèithiÓu  ic¸c b¶ng    t¹    gi¸ tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu    tèithiÓu hiÖn hµnh) th×    ®ång    b¸o      thêilËp  c¸o gi¸theo  mÉu   vµ  2  b¸o  vÒ  c¸o  phßng  KTTT  hoÆc   phßng    Gi¸ cña Côc   H¶i quan ®Þa  ph¬ng  ngay  trong ngµy    tÝnh thuÕ. ­ Phßng  KTTT  hoÆc  phßng    gi¸ph¶i tËp    hîp  lËp  vµ  b¶ng b¸o c¸o    gi¸ (theo mÉu   cã      2)  ®Ò xuÊt gi¸tÝnh      thuÕ b¸o    c¸o L∙nh ®¹o Côc    H¶i quan ®Þa  
 7. 7 ph¬ng  trong  vµ  vßng  ngµy      2  kÓ tõ ngµy  ®¨ng  tê khaicña    ký      l« hµng nhËp  khÈu  m Æt   cã  hµng    míi ph¸tsinh    ph¶i Fax    b¸o c¸o    vÒ Tæng  côc H¶i quan,  ®ång    thêiph¶i göi theo  êng      ® c«ng  v¨n    vÒ Tæng  côc H¶i quan  Bé    vµ  Tµi chÝnh. Côc    H¶i quan  c¸c  tØnh, thµnh    phè kh«ng  îc ra  ®   quyÕt  ®Þnh  x©y  dùng    gi¸tÝnh thuÕ. Trong b¶ng  b¸o c¸o      gi¸­ mÉu   yªu  2  cÇu ph¶i ghi râ      vµo      c¸c cét,môc,   môc    ghichó,ph¶ighirâ ®Ò           xuÊtgi¸dùa      vµo  yÕu    tè®iÒu    tranµo,hµng  l   cã u  mÉu  hay kh«ng.Côc      H¶i quan ®Þa  ph¬ng ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ícTæng    tr   côc  ëng  tr Tæng côc    H¶i quan  møc      vÒ  gi¸®Ò xuÊtvµ  së      c¬  ®Ò xuÊt® a    ra. ­ Trong    vßng  ngµy      15  kÓ tõ ngµy nhËn  îc b¶ng  ®   b¸o c¸o    gi¸cña Côc  H¶i quan    ®Þa   ph¬ng, Tæng    côc    H¶i quan  ý  cã  kiÕn chØ  ®¹o møc    thÓ  gi¸cô  ®Ó     ¸p dông thèng nhÊt ë    c¸c Côc      tÊtc¶    H¶i quan  ®Þa  ph¬ng.Tæng    côc    H¶i quan thèng  nhÊt ý    kiÕn    Tµi chÝnh    víiBé    ®Ó tËp  ban  hîp  hµnh quyÕt  ®Þnh  söa ®æi,bæ     sung  b¶ng      gi¸tèithiÓu. ­ Trêng      hîp Côc    H¶i quan ®Þa ph¬ng    ph¸thiÖn  thÊy    gi¸quy  ®Þnh  trong  c¸c b¶ng        gi¸tèithiÓu  nh÷ng  cã  ®iÓm  bÊt hîp    lýth× Côc    H¶i quan kÞp    thêi b¸o c¸o Tæng      côc    H¶i quan  Bé    vµ  TµichÝnh   ®Ó ®iÒu  chØnh kÞp thêi  . C. Gi¶i q u y Õt k hi Õ u  n¹i ­ Khi ®¬n  nhËp      vÞ  khÈu  ®¬n  cã  khiÕu    viÖc  gi¸, n¹ivÒ  ¸p    x©y dùng    gi¸ cao, bÊt  lýso        hîp    víigi¸CiF  trung b×nh    thùc tÕ  i   t¹  cöa khÈu, Côc      H¶i quan  tØnh,thµnh    phè    n¬ilµm        thñ tôch¶iquan  xem     xÐt ®¬n tr×nh bµy:   + NÕu     gi¸bÊt hîp    c¸n  tÝnh  lý do  bé  thuÕ  sai gi¸trong  ¸p      b¶ng      gi¸tèi thiÓu th× Côc        H¶i quan tØnh,thµnh    phè kiÓm      cã  tral¹vµ  c«ng        i v¨n tr¶lêicho  ®¬n  vµ  vÞ  ®ång    thêi®iÒu chØnh    ¸p ®óng b¶ng gi¸. + NÕu   khiÕu      n¹igi¸tÝnh  thuÕ  cao  bÊt  lýnhng    hîp    gi¸nµy  cã  ®∙  trong   c¸cb¶ng        gi¸tèithiÓu,th× Côc        H¶i quan  tØnh,thµnh    phè chuyÓn  s¬  hå  khiÕu  n¹ivÒ    Tæng  côc    H¶i quan,Bé      TµichÝnh    ®Ó xem             xÐt tr¶lêi ­ Khi Tæng  . côc  H¶i quan  ý    cã  kiÕn      tr¶lêib»ng   v¨n b¶n    göi®¬n  nhËp  vÞ  khÈu  ®ång    vµ  göi Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè    n¬ilµm        thñ tôc,th× Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  nghiªncøu      néi dung  c«ng  tiÕn  v¨n  hµnh   gi¶iquyÕt  nhanh  chãng  thuËn  tiÖn theo  ®óng    tinhthÇn  c«ng  chØ  v¨n  ®¹o. Trêng  tr¶lêicña    hîp      Tæng   côc  H¶i quan    cha    ph¶ib¸o    râ th×    c¸o ngay  Tæng  vÒ  côc    H¶i quan.Trong    vßng  7  ngµy  tõngµy  kÓ    nhËn  îcc«ng          ®   v¨n tr¶lêi gi¶iquyÕt  khiÕu    n¹icña  Tæng  côc  H¶i quan,Côc        H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  ph¶igi¶iquyÕt      xong  viÖc  khiÕu    n¹i cña chñ  hµng.­ Trong  êng       tr hîp ®¬n  nhËp  vÞ  khÈu vÉn  cha  tho¶ m∙n      víic¸ch   gi¶iquyÕt    cña Tæng  côc    H¶i quan    thÓ  th× cã  khiÕu    n¹i®Õn   TµichÝnh,ý  Bé      kiÕn  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh    kiÕn  Bé    lµý  cuèicïng.   C. X ö  lý vi p h¹ m
 8. 8 §èi víidoanh      nghiÖp nhËp  khÈu  nÕu   ph¸thiÖn  sù    bÞ    cã  vi ph¹m    c¸c quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  918­ TC/Q§/TCT  ngµy  th¸ng 11  11    n¨m  1997  cña  Bé  ëng  Tµi chÝnh  Th«ng   82/1997/TT/BTC  tr Bé    vµ  t ngµy  th¸ng 11  11    n¨m  1997 cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    thùc hiÖn      ¸p dông    gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu  th× ngoµiviÖc      thuÕ      truythu ®ñ  nhËp  khÈu,thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt(nÕu      cã) sÏbÞ  ph¹tvÒ    xö    hµnh      vitrènthuÕ  theo  quy ®Þnh  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu,     thuÕ  nhËp  khÈu; LuËt    thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt hiÖn    hµnh  theo    vµ  c¸c quy  ®Þnh  i t¹  NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  4­ 17­ 1996  cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  xö  ph¹tviph¹m      hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ,Th«ng   45    tsè  TC/TCT  ngµy  1­ 8­1996  cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  22/CP  trªn. sè  nªu  Trêng        hîp t¸ viph¹m    thø          i (tõlÇn  haitrëlªn)th× Côc   H¶iquan  ®Þa  ph¬ng  kh«ng cho phÐp  ®¬n    chøc,doanh  vÞ, tæ    nghiÖp tiÕp tôc® îcthùc hiÖn          theo  chÕ     ®é quy ®Þnh  i t¹ Th«ng  t 82/1997/TT/BTC ngµy  th¸ng 11  11    n¨m  1997  cña  TµichÝnh. Bé    Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  víng m ¾c       cã    cÇn ph¶n    ¸nh kÞp    Tæng  thêivÒ  côc    H¶i quan    ®Ó nghiªncøu    xem     xÐt söa ®æi    bæ sung cho    phïhîp.
 9. T æ n g  côc H ¶i quan C é n g hoµ x∙ héi chñ ngh Ü a  Vi Öt N a m Côc    H¶i quan... . .      §éc     do         lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:.. . ..... . . ...  . TØnh/Thµnh  phè...   ngµy.. th¸ng..n¨m...   .   . M É u  1 B¸o c¸o t×nh h × n h  thùc hi Ö n  ¸p gi¸ tÝn h thu Õ  theo hîp ® å n g (Tõ n g µ y.../.../®Õn n g µ y.../.../...) Sè    Æt   M hµng  (Tªn,   Tªn  Tªn  ®¬n  Sè, ngµy    Sè, ngµy    ®¨ng  ký  Sè îng l Gi¸hîp     NhËn    kiÕn  xÐt vµ  vÞ  TK ®ång nghÞ  TT ®¬n  Model,XuÊt vÞ      nhËp  hîp ®ång   Sè Ngµy cña  Côc    H¶i quan xø...) khÈu N¬i göi:   Côc  ëng  tr Côc  H¶i  quan ­Bé      TµichÝnh (Ký    tªn®ãng  dÊu) ­Tæng    côc    H¶i quan ­Lu  
 10.   T æ n g  côc H ¶i quan C é n g hoµ x∙ héi chñ ngh Ü a  Vi Öt N a m Côc    H¶i quan... . .      §éc     do         lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:.. . ..... . . ...  . TØnh/Thµnh  phè...   ngµy.. th¸ng..n¨m...   .   . M É u  2 B¸o      c¸o Gi¸tÝnh  thuÕ hµng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu (§èivíi    nh÷ng  Æt   m hµng  cha  îcquy  ®   ®Þnh      gi¸tèithiÓu) Sè    Æt   M hµng  Tªn  ®¬n  Sè, ngµy    Sè, ngµy    ®¨ng  ký  Sè  Gi¸   Gi¸   Ghi chó    vÞ  TK TT (Tªn,Model,XuÊt      xuÊt  hîp ®ång   Sè Ngµy l îng hîp  ®Ò   (theoph¬ng    ph¸p nµo    xø...) nhËp  ®ång xuÊt cã u  l mÉu   hay kh«ng) khÈu N¬i göi:   H¶i  quan  cöa  khÈu Côc  ëng  tr Côc  H¶i  quan ­Bé      TµichÝnh (N¬i® îcphÐp      ®¨ng  têkhai) ký    (Ký    tªn®ãng  dÊu) ­Tæng    côc    H¶i quan Ký,ghirâ hä        tªn ­Lu  
 11. (Chó    ý:Cét  "Sè,ngµy    ®¨ng  têkhaiph¶ighirâ lo¹ h×nh  ký              i xuÊtnhËp    khÈu,vÝ      dô:xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  kinh doanh,®Çu  ­     t .. ) ..
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2