intTypePromotion=1

Quyết định 313/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định 313/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 313/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc giải toả "trạng thái bảo tồn" cho Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Đại á.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 313/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H è N G  ® è C  N G © N   µ N G  N H µ   í C S è  313  H N /Q§­N H 5   N G µ Y  9 T H¸ N G  11 N¨ M  1995 V Ò  VI Ö C  GI¶I T O ¶   R ¹ N G   H¸I B ¶ O  T å N"  "T T C H O  N G © N  H µ N G  T H ¬ N G  M ¹ I C æ  P H Ç N  N « N G  T H « N  § ¹I ¸ THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­ C¨n  kÕt  Ën  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc t¹    cø  lu c Th ®è Ng h Nh n   i th«ng b¸o  è  s 02/VP­   µy  NN ng 20/1/1995 vÒ   Öc  ® Æt    vi " NHTMCP   n«ng th«n §¹i¸trong tr¹ng          th¸  ib¶o  ån kÓ   õngµy  t   t  20/1/1995 ®Õ n   µy    ng 30/9/1995"; ­ X Ðt    Þ  ña    ®Ò ngh c Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ  íctØnh  ång  Ng h nh n   § Nai t¹  ê tr×nh sè   i  t   271/NH§N  µy  ng 7/11/1995  Ìm  k theo  c¸o kÕt  b¸o    qu¶  Óm   ki trathùc tr¹ngho¹t®éng  ña  ©n  µng  ¹i¸®Õ n          c Ng h §    31/8/1995; ­ C¨n  kÕt  Ën  ña  èng  c    cø  lu c Th ®è NHNN   ¹ cuéc  äp  ªnVô: Thanh    ti  h li     tra Ng ©n  µng  µ   íc,C¸c  Þnh  Õ   µi Ýnh,Ph¸p  Õ   µ  h Nh n   § ch t   ch   ch v V¨n  phßng  èng   Th ®èc  µy  ng 6/11/1995; ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô     Þnh  Õ   µichÝnh  ©n   µng    ®Ò ngh c V tr V c¸c § ch t   Ng h nhµ  íc, n QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u    1: Nay      ¹ngth¸i gi¶ito¶ "tr     b¶o  ån"cho  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   t  Ng h th m  phÇn  n«ng  th«n §¹i¸    . §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u 3: Ch¸nh V¨n phßng  èng  c, Vô   ëng  ô     Þnh  Õ   µi Th ®è   tr V c¸c § ch t   chÝnh, c¸c thñ tr ng  n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íctrung ¬ng, Gi¸m  c        ë ®¬ v thu   h Nh n       ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh  ång    ñ  Þch    Ng h Nh n   § Nai,Ch t H§QT   ©n  µng  ­ Ng h th ¬ng  ¹icæ   Çn  m   ph n«ng  th«n §¹i¸thi µnh         h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2