intTypePromotion=1

Quyết định 316/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
136
lượt xem
18
download

Quyết định 316/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 316/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1087/2003/QĐ-NHNN ngày 17/9/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 316/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Thèng ®èc Ng©n hµng nhµ níc Sè 316/2004/Q§­NHNN  N g µ y   3 1   t h ¸ n g   3   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   m é t   s è  ®iÒu cña Quy chÕ B¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc trong ngµnh  Ng©n hµng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè 1087/2003/Q§­NHNN ngµy 17/9/2003 cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997; LuËt söa  ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH10 ngµy 17/06/2003; ­   C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   B¶o   vÖ   bÝ   mËt   Nhµ   níc   sè   30/2000/PL­UBTVQH10 ngµy 28/12/2000; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   33/2002/N§­CP   ngµy   28/3/2002   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh B¶o vÖ   bÝ mËt nhµ níc; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô tæ chøc c¸n bé, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Quy chÕ  B¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc trong ngµnh Ng©n hµng: 1. §iÒu 2 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu   2.   Quy   ®Þnh   nµy   ®îc   ¸p   dông   cho   c¸c   tæ   chøc  thuéc   c¬   cÊu   tæ   chøc   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc,   c¸c   doanh  nghiÖp nhµ  níc trùc thuéc, c¸c tæ chøc tÝn dông (díi  ®©y  gäi t¾t lµ   ®¬n vÞ  trong Ngµnh), c¸n bé, c«ng chøc, viªn  chøc trong  ngµnh Ng©n  hµng,  tæ chøc vµ  c¸ nh©n  cã  liªn  quan”. 2. §iÒu 4 Kho¶n 1 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “Kho¶n 1. Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh viÖc  in,   sao,   chôp   tµi   liÖu,   vËt   mang   bÝ   mËt   nhµ   níc   trong  ngµnh Ng©n hµng ë ®é TuyÖt mËt, Tèi mËt, ghi cô thÓ sè l ­ îng in, sao, chôp. Thèng ®èc uû quyÒn viÖc quyÕt ®Þnh in,   sao, chôp tµi liÖu, vËt mang bÝ  mËt nhµ  níc trong ngµng 
  2. 2 Ng©n hµng  ë   ®é  MËt cho Thñ  trëng  ®¬n vÞ  trong Ngµnh, n¬i  trùc tiÕp qu¶n lý tµi liÖu, vËt mang bÝ mËt ®ã”. 3. §iÒu 14 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 14. LËp danh môc, thay  ®æi  ®é  mËt vµ  gi¶i mËt  danh môc bÝ mËt nhµ níc. Vµo   th¸ng   12   hµng   n¨m,   c¸c   ®¬n   vÞ   trong   ngµnh   Ng©n  hµng chñ   ®éng   ®Ò  xuÊt  víi  Thèng   ®èc nh÷ng  th«ng  tin  ®a  vµo danh môc bÝ  mËt Nhµ  níc, thay  ®æi  ®é  mËt vµ  gi¶i mËt  danh môc bÝ  mËt Nhµ  níc trong Ngµnh. V¨n phßng cã  tr¸ch  nhiÖm tæng hîp tr×nh Thèng ®èc göi Bé C«ng an vµ Thñ tíng  ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh”. 4. §iÒu 16 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 16. KiÓm tra trong lÜnh vùc b¶o vÖ  bÝ  mËt nhµ  níc trong ngµnh Ng©n hµng. 1. Thñ trëng ®¬n vÞ trong Ngµnh chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm  tra   ®Þnh   kú   hoÆc   ®ét   xuÊt   viÖc   thùc   hiÖn   Quy   chÕ   nµy  trong ph¹m vi m×nh qu¶n lý. 2.   Ngoµi   viÖc   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i  Kho¶n 1, c¸c ®¬n vÞ sau ®©y cßn cã tr¸ch nhiÖm: a. Vô  Tæng kiÓm so¸t chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra viÖc   thùc hiÖn Quy chÕ  nµy t¹i c¸c  ®¬n vÞ  thuéc hÖ  thèng Ng©n  hµng Nhµ níc vµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc; b.   Thanh   tra   Ng©n   hµng   thanh   tra   viÖc   tu©n   thñ   Quy  chÕ nµy t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông; c. V¨n phßng chÞu tr¸ch nhiÖm lµm ®Çu mèi tæng hîp vµ   b¸o c¸o chung toµn Ngµnh. 3. ViÖc kiÓm tra trong lÜnh vùc b¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc  trong ngµnh Ng©n hµng ®îc tiÕn hµnh ®Þnh kú Ýt nhÊt 2 n¨m  mét lÇn hoÆc ®ét xuÊt khi cÇn thiÕt. 4. Qu¸ tr×nh kiÓm tra vµ tù kiÓm tra ph¶i ®¸nh gi¸ ®­ îc nh÷ng u  ®iÓm, khuyÕt  ®iÓm, ph¸t hiÖn nh÷ng thiÕu sãt,   s¬ hë vµ kiÕn nghÞ nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc. Sau mçi lÇn  kiÓm tra ph¶i b¸o c¸o Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc, sau ®ã  göi Bé C«ng an ®Ó theo dâi”. 5. §iÒu 17 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu  17.  ChÕ   ®é   b¸o c¸o,  s¬  kÕt,  tæng  kÕt vÒ  c«ng  t¸c b¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc trong ngµnh Ng©n hµng. 1. B¸o c¸o gåm 2 lo¹i: a.  B¸o c¸o  (®ét xuÊt)  nh÷ng  vô   viÖc lé,  mÊt bÝ   mËt  nhµ  níc x¶y ra hoÆc hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ  b¶o vÖ  bÝ  mËt nhµ  níc, g©y ph¬ng h¹i  ®Õn an ninh quèc gia, lîi  Ých cña Nhµ  níc hoÆc cña Ngµnh do Thñ  trëng  ®¬n vÞ  trong 
  3. 3 Ngµnh  (n¬i   ph¸t   sinh   vô   viÖc)  thùc   hiÖn   hoÆc   th«ng   qua   thanh tra, kiÓm tra. b. B¸o c¸o toµn diÖn vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ bÝ mËt nhµ n ­ íc   trong   Ngµnh   ®Þnh   kú   mçi   n¨m   mét   lÇn   thùc   hiÖn   vµo  th¸ng 1 cña n¨m sau do c¸c thñ  trëng  ®¬n vÞ  Ngµnh thùc  hiÖn hoÆc Thñ  trëng  ®¬n vÞ  cã  chøc n¨ng thanh tra, kiÓm  tra. B¸o  c¸o göi  bÒ  V¨n  phßng  ®Ó  tæng  hîp b¸o  c¸o chung  toµn Ngµnh. 2.   V¨n   phßng   chñ   tr×   phèi   hîp   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   liªn  quan hµng n¨m tæ chøc s¬ kÕt, 5 n¨m tæng kÕt mét lÇn c«ng   t¸c b¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc trong ngµnh Ng©n hµng”. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §i Ò u   3.   Ch¸nh   V¨n   phßng,   Vô   trëng   Vô   Tæng   kiÓm  so¸t,  Ch¸nh   Thanh  tra,   Thñ   trëng  c¸c   ®¬n  vÞ   thuéc   Ng©n  hµng Nhµ  níc, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc  (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh   QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2