intTypePromotion=1

Quyết định 343/QĐ-NH17 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 343/QĐ-NH17 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 343/QĐ-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về điều hành vốn trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 343/QĐ-NH17 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H è N G  ® è C   G © N  H µ N G   H µ  N í C  è  343/Q§­N H 1 7   T N N S N G µ Y  04 T H¸ N G  12 N¨ M   1995 V Ò  Vi Ö c   æ  S U N G ,  S ö A   æ I B ®  M é T   è  ® I Ó M  V Ò  ® I Ò U  H µ N H  V è N  T R O N G   Ö   H è N G   S H T Q U ü  T Ý N  D ô N G   H © N  D © N N THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc,c«ng  è  ¹  Önh  è    cø  l Ng h Nh n   b ti L s 37/LCT­ H§NN8   µy  ng 24/5/1990 cña  ñ   Þch  éi ®ång  µ   ícnícCéng  µ  héi   Ch t H  Nh n     ho X∙    Chñ  Üa  ÖtNam; ngh Vi   ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 390/TTg  µy  ng 27/7/1993  ña  ñ íng ChÝnh   c Th t   phñ  Ò   iÓnkhai®Ò     Ý  iÓ m   µnh  Ëp Quü   Ýn  ông  ©n  ©n; v tr     ¸n th ® th l  td Nh d ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýc¸cTæ   l     chøc  Ýn  ông  ©n   T d Nh d©n, QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u  1: Bæ  sung, söa  æi  ét  è  iÓ m   Ò   Öc  iÒu  µnh  èn    ® m s® v vi ® h v trong h Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    th Qu t d Nh d (QTDND)  îcquy  nh  ¹ c¸c§iÒu  ®  ®Þ ti     17, 18  M ôc   "Quy  Õ     ­  IV  ch huy  ng,  ö  ông  èn  µ  i Êt  Ýn  ông    ®é sd v v l∙ su t d   ¸p dông  i  íic¸c QTDND   Ý  iÓ m"  ®è v     th ® ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 24/Q§­ NH17  µy  ng 22/12/1994 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh    Th ®è Ng h Nh n   sau: 1.1. §iÒu  (míi)  Öc  iÒu  µnh  èn    17  :Vi ® h v trong  Ö   èng  h th QTDND     do QTDND  khu  ùc  µ  v v QTDND   Trung  ng  ùc hiÖn  ¬ th   theo  ¬  Õ   Ën  Òn göi c ch nh ti     cña  ÷ng  nh QTDND   õa vèn  µ  th   v cho vay  i víi ÷ng  ®è    nh QTDND   Õu vèn. thi   a.ë  ÷ng  ¬i®∙  ã    nh n   c QTDND   khu  ùc,viÖc  v  cho  vay    bæ sung  ån  èn  ngu v tÝn  ông  µ  Ën  Òn göitheo  ¬  Õ   iÒu  µ  èn  i víic¸c QTDND   ¬  d v nh ti     c ch ® ho v ®è       c së  u   QTDND   ®Ò do  khu  ùc  ùc hiÖn. v th   b.Nguån  èn    iÒu  µ:   v ®Ó ® ho ­Vèn  ùcã  µ  èn    t   v v huy  ng  ¹ chç; ®é t   i ­ Nh Ën  öi cña    ü   ã  ån  èn  õa      g  c¸c Qu c ngu v th ®Ó cho vay  ¹ ®èi  íic¸c li  v    Quü   Õu vèn; thi   ­NhËn    vay  ña  c QTDND   Trung  ng. ¬ c. QTDND     Trung  ng  ùc hiÖn  Öc  iÒu  µ  èn  i  íic¸c QTDND   ¬ th   vi ® ho v ®è v     khu  ùc  µ  ùctiÕp ®iÒu  µ  èn  i víiQTDND   ¬  ë    a  µn  µnh  v v tr     ho v ®è     c s trªn®Þ b th phè  µ   éi. HN 1.2.§iÒu  (míi)   18  :
  2. 2 ë nh÷ng  ¬i cha cã  n  QTDND  khu  ùc  Öc  iÒu  µnh  èn  ÷a    v vi ® h v gi c¸c QTDND     a  µn  chinh¸nh  trªn®Þ b do    NHNN   tØnh,thµnh  è  ùc hiÖn.   ph th   Nguån  èn    v ®Ó cho  vay    c¸cQTDND   ¬  ë  c s bao  å m: g ­NhËn  Òn göicña      ti     c¸cQTDND   ¬  ë  ã  ån  èn  õa; c s c ngu v th ­NhËn    vay  èn  ¹ QTDND   v t  i Trung  ng. ¬ §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý.C¸c  ®Þnh  ­ 2: Quy ®Þ n c hi l   t   k  quy  tr íc®©y    íi   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u   ®Þ n ®Ò kh«ng  cßn  Öu  ùc. hi l §i Ò u 3: Ch¸nh V¨n phßng  èng  c,  ô   ëng  ô   Th ®è V tr V Qu¶n  ý c¸c Tæ   l    chøc  Ýn  ông  ©n   ©n,  ô   ëng  ô   Õ   T d Nh d V tr V K to¸n Tµi chÝnh, Thñ   ëng         tr c¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan    v c li   ë NHNN  Trung  ng, Gi¸m  c    ¬  ®è Chi nh¸nh NHNN  tØnh    ­ thµnh  è, Chñ   Þch  éi  ng  ph   t H ®å Qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ®è QTDND   Trung ­ ¬ng,Gi¸m  c    ®è QTDND   khu  ùc  µ    v v c¸cQTDND   ¬  ë  ã  c s c tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2