intTypePromotion=1

Quyết định 351/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
144
lượt xem
14
download

Quyết định 351/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 351/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về môi giới tiền tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 351/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. q uy Õ t  ®Þ nh cña thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam  sè 351/2004/Q§­NHNN ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2004 VÒ viÖc  ban hµnh Quy chÕ vÒ m«i giíi tiÒn tÖ THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/06/2003; ­  C¨n   cø  LuËt   C¸c  tæ   chøc  tÝn   dông   sè   02/1997/QH10   ngµy 12/12/1997. ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ   chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé;  ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô TÝn dông, QUY Õ T § Þ NH §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  vÒ m«i giíi tiÒn tÖ. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô TÝn dông, Thñ  trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   cã   liªn   quan   thuéc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  ViÖt   Nam,   Gi¸m   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chi   nh¸nh   tØnh,  thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   Chñ   tÞch  Héi   ®ång   qu¶n  trÞ, Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. Q uy ch Õ VÒ M¤I GIíI TIÒN TÖ Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 351/2004/Q§­NHNN ngµy 07   th¸ng 4 n¨m 2004  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Ch¬ng I QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ  nµy quy  ®Þnh vÒ  m«i giíi tiÒn tÖ  cña c¸c tæ  chøc tÝn dông. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông 1. Tæ chøc m«i giíi tiÒn tÖ (gäi t¾t lµ Bªn m«i giíi)  bao gåm c¸c tæ chøc tÝn dông thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng t¹i  ViÖt Nam theo LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng m«i giíi tiÒn tÖ; 2.   Kh¸ch   hµng   ®îc   m«i   giíi   tiÒn   tÖ   bao   gåm   c¸c   tæ  chøc   tÝn   dông   ®îc   thµnh   lËp   vµ   ho¹t   ®éng   t¹i   ViÖt   Nam  theo LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông vµ  c¸c tæ chøc tµi chÝnh  níc ngoµi. §i Ò u  3.  §Þnh nghÜa vÒ m«i giíi tiÒn tÖ M«i giíi tiÒn tÖ  (gäi t¾t lµ  m«i giíi): Lµ  ho¹t  ®éng  cung øng dÞch vô cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®Ó dµn xÕp, t¹o   ®iÒu kiÖn  cho  c¸c  giao  dÞch bao gåm c¸c giao dÞch  vay,  cho   vay,   nhËn   tiÒn   göi,   göi   tiÒn;   mua,   b¸n   giÊy   tê   cã  gi¸; mua, b¸n ngo¹i tÖ  vµ  c¸c giao dÞch kh¸c gi÷a c¸c tæ  chøc tÝn dông,  c¸c tæ chøc  tµi chÝnh níc ngoµi,  cã  thu  phÝ m«i giíi. §i Ò u  4.  Nguyªn t¾c m«i giíi 1. Trung thùc, c«ng b»ng, v×  lîi  Ých cña kh¸ch hµng:  Bªn m«i giíi ph¶i ph¶n ¸nh  ®óng,  ®Çy  ®ñ, trung thùc c¸c  th«ng tin vÒ  gi¸ c¶, gi¸ trÞ  giao dÞch vµ  c¸c th«ng tin  kh¸c ®îc kh¸ch hµng cho phÐp Bªn m«i giíi cung cÊp; Kh«ng   ®a ra møc gi¸ c¶ cã  thÓ  lµm cho kh¸ch hµng hiÓu lÇm vÒ  gi¸   c¶   thÞ   trêng;   Kh«ng   ®îc   ®èi   xö  u   ®∙i   ®èi   víi   c¸c  kh¸ch hµng cã quan hÖ th©n thiÕt; Kh«ng ®îc thùc hiÖn c¸c 
 3. hµnh   vi   giao   dÞch   lµm   ¶nh   hëng   tíi   lîi   Ých   cña   kh¸ch  hµng;   Bªn   m«i   giíi   ph¶i   t×m   mäi   biÖn   ph¸p   vµ   cã   b»ng  chøng  chøng  minh  ®∙ t×m mäi biÖn ph¸p   ®Ó  mang  l¹i  giao  dÞch víi møc gi¸ tèi u cho kh¸ch hµng; 2. Kh«ng tiÕt lé  th«ng tin vÒ  tªn,  ®Þa chØ giao dÞch  vµ  th«ng tin mËt cña kh¸ch  hµng khi cha  ®îc kh¸ch hµng  ®ång  ý, trõ  trêng hîp cã  yªu cÇu cña c¸c c¬  quan cã  thÈm   quyÒn cña Nhµ níc;
 4. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA 3.   ¦u   tiªn   thùc   hiÖn   lÖnh   cña   kh¸ch   hµng   tríc   khi  thùc hiÖn lÖnh cña tæ chøc tÝn dông cña m×nh. §i Ò u   5.   ¸p  dông   c¸c  ®iÒu  íc  vµ  tËp   qu¸n   quèc  tÕ  khi cã bªn níc ngoµi tham gia  1. C¸c ®iÒu íc quèc tÕ vÒ m«i giíi mµ níc Céng hoµ X∙  héi Chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc tham gia cã  quy  ®Þnh  kh¸c víi quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy, th×  ¸p dông quy  ®Þnh  t¹i c¸c ®iÒu íc quèc tÕ ®ã. 2. C¸c bªn cã thÓ tho¶ thuËn ¸p dông c¸c quy t¾c, tËp  qu¸n vµ  th«ng lÖ  quèc tÕ  vÒ  m«i giíi, nÕu c¸c quy t¾c,  tËp   qu¸n   vµ   th«ng   lÖ   ®ã   kh«ng   tr¸i   víi   ph¸p   luËt   ViÖt  Nam. Ch¬ng II QUY §ÞNH Cô THÓ §i Ò u  6.  C¬ quan cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng m«i giíi Ng©n   hµng   Nhµ   níc   (Vô   C¸c   Ng©n   hµng   hoÆc   Ng©n   hµng   Nhµ  níc chi nh¸nh  tØnh, thµnh  phè) cÊp vµ  thu håi GiÊy  phÐp ho¹t ®éng m«i giíi (sau ®©y gäi t¾t lµ GiÊy phÐp). §i Ò u  7.  §iÒu kiÖn cÊp GiÊy phÐp Ng©n hµng Nhµ  níc cÊp GiÊy phÐp cho c¸c tæ chøc tÝn  dông ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau ®©y: 1. Cã nhu cÇu ho¹t ®éng m«i giíi; 2. Cã  bé  phËn hoÆc c«ng ty trùc thuéc thùc hiÖn m«i  giíi thuéc tæ chøc tÝn dông; 3. Ngêi qu¶n trÞ,  ®iÒu hµnh cña bé  phËn hoÆc c«ng ty   trùc thuéc thùc hiÖn m«i giíi (Trëng, phã Phßng, hoÆc Tr­ ëng, phã  Ban,  hoÆc  Gi¸m  ®èc, Phã  Gi¸m   ®èc)  cã  tr×nh   ®é  chuyªn m«n vÒ  kinh tÕ, tµi chÝnh, ng©n hµng phï  hîp víi  ho¹t  ®éng m«i giíi; cã  kiÕn thøc vµ  kinh nghiÖm vÒ  kiÓm  so¸t rñi ro; 4. Cã ph¬ng ¸n thùc hiÖn m«i giíi kh¶ thi; 5.   Cã   hÖ   thèng   kiÓm   so¸t   néi   bé   theo   quy   ®Þnh   cña  Ng©n hµng Nhµ níc. 6. Cã  c¬  së  vËt chÊt, hÖ  thèng kü  thuËt tin häc vµ  ph¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c (®iÖn tho¹i, thiÕt bÞ  ghi  ©m, m¸y vi tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c) ®¸p øng yªu cÇu cña   ho¹t ®éng m«i giíi.
 5. 5 § i Ò u  8.  Hå s¬, thñ tôc cÊp GiÊy phÐp 1. Hå s¬ ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc cÊp GiÊy phÐp gåm: a. §¬n ®Ò nghÞ cÊp GiÊy phÐp; b.  Ph¬ng  ¸n thùc  hiÖn  m«i giíi  3 n¨m  ®Çu,  trong   ®ã  nªu râ  ph¬ng thøc tæ chøc thùc hiÖn m«i giíi, c¬  së  vËt  chÊt,  trang  bÞ  hÖ  thèng  kü  thuËt tin häc vµ  ph¬ng  tiÖn  th«ng tin liªn l¹c  ®¶m b¶o ho¹t  ®éng m«i giíi, hiÖu qu¶  vµ lîi Ých kinh tÕ cña tæ chøc tÝn dông;  c. Danh s¸ch, lý  lÞch, c¸c v¨n b»ng (b¶n sao cã  x¸c  nhËn cña c«ng chøng Nhµ  níc) chøng minh n¨ng lùc, tr×nh  ®é  chuyªn m«n cña ngêi qu¶n trÞ,  ®iÒu hµnh vµ  nh©n viªn  cña bé phËn hoÆc c«ng ty trùc thuéc thùc hiÖn m«i giíi;  2. Hå  s¬  xin cÊp GiÊy phÐp  ®èi víi tæ chøc tÝn dông  ph¶i lËp thµnh 2 bé b»ng tiÕng ViÖt. C¸c tæ chøc tÝn dông  (trõ   tæ   chøc   tÝn   dông   cæ   phÇn)   göi   hå   s¬   xin   cÊp   GiÊy  phÐp   cho   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   (Vô   C¸c   ng©n   hµng).   C¸c   tæ  chøc   tÝn   dông   cæ   phÇn   göi   hå   s¬   xin   cÊp   GiÊy   phÐp   cho  Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  (n¬i tæ chøc   tÝn dông cæ phÇn ®Æt trô së chÝnh); 3. Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ   hå   s¬   xin   cÊp   GiÊy   phÐp   cña   tæ   chøc   tÝn   dông,   Ng©n  hµng Nhµ níc (Vô C¸c ng©n hµng hoÆc Ng©n hµng Nhµ níc chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè) cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GiÊy phÐp. Trêng   hîp   tõ   chèi   cÊp   GiÊy   phÐp,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  (Vô  C¸c ng©n hµng hoÆc Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh,  thµnh phè) gi¶i thÝch râ lý do b»ng v¨n b¶n. Trêng hîp cã  söa  ®æi, bæ sung, thêi gian söa  ®æi, bæ sung hå  s¬  kh«ng  tÝnh vµo thêi h¹n cÊp phÐp; 4. Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh cô thÓ c¸c nghiÖp vô mµ  tæ chøc tÝn dông ®îc m«i giíi. Tæ chøc tÝn dông ph¶i ho¹t  ®éng   ®óng   theo   c¸c   nghiÖp   vô   ®îc   quy   ®Þnh   trong   GiÊy  phÐp. CÊm lµm gi¶, tÈy xo¸, chuyÓn nhîng, cho thuª, cho  mîn GiÊy phÐp; 5. Trêng hîp cã  bæ sung hoÆc thay  ®æi c¸c nghiÖp vô  ®îc m«i giíi trong GiÊy phÐp th× tæ chøc tÝn dông lµm thñ  tôc xin cÊp l¹i hoÆc cÊp GiÊy phÐp bæ sung; 6. Tæ chøc tÝn dông  ®îc cÊp GiÊy phÐp ph¶i  ®¨ng b¸o  trung ¬ng, ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ nh÷ng   néi dung quy ®Þnh trong GiÊy phÐp.
 6. 6 § i Ò u  9.  Thu håi GiÊy phÐp Tæ chøc tÝn dông  ®îc cÊp GiÊy phÐp cã  thÓ  bÞ  thu håi  GiÊy phÐp khi x¶y ra mét trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: 1. Cã  chøng cø lµ  trong hå  s¬  xin cÊp GiÊy phÐp cã  nh÷ng th«ng tin cè ý lµm sai sù thËt; 2.   Tù   nguyÖn   xin   chÊm   døt   ho¹t   ®éng   m«i   giíi,   gi¶i  thÓ hoÆc ph¸ s¶n;  3. Ho¹t ®éng sai môc ®Ých; 4. Kh«ng cßn  ®¸p øng  ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn cÊp GiÊy phÐp  theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy Trêng   hîp   thu   håi   GiÊy   phÐp,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   göi  v¨n b¶n th«ng b¸o cho tæ chøc tÝn dông vÒ  viÖc thu håi  GiÊy phÐp trong ph¹m vi 14 ngµy.  §i Ò u  10.  Ph¹m vi m«i giíi C¸c  tæ chøc  tÝn dông   ®îc cung  cÊp dÞch  vô  m«i  giíi  ®èi víi mét hoÆc mét sè nghiÖp vô sau: 1. Vay, cho vay; 2. Mua, b¸n c¸c kho¶n nî; 3. Göi tiÒn, nhËn tiÒn göi; 4. Mua, b¸n giÊy tê cã gi¸; 5. Giao dÞch ngo¹i hèi giao ngay; 6. Giao dÞch cã kú h¹n ngo¹i hèi; 7. Giao dÞch ho¸n ®æi ngo¹i hèi, l∙i suÊt; 8. Giao dÞch quyÒn lùa chän ngo¹i hèi; 9. C¸c nghiÖp vô kh¸c theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ   níc. §i Ò u  11.  H×nh thøc thùc hiÖn m«i giíi 1. Bªn m«i giíi cã  thÓ  thùc hiÖn m«i giíi th«ng qua  giao dÞch trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp qua m¹ng m¸y vi tÝnh  vµ/hoÆc   ®iÖn   tho¹i   víi   kh¸ch   hµng,   hoÆc   c¸c   h×nh   thøc  kh¸c do c¸c bªn tho¶ thuËn; 2. ViÖc giao dÞch b»ng  ®iÖn tho¹i gi÷a c¸c bªn ph¶i   ®îc ghi  ©m l¹i  ®Ó  lµm b»ng chøng trong trêng hîp cã  sù  kh¸c nhau vÒ th«ng tin liªn quan ®Õn giao dÞch, hoÆc ph¸t   sinh tranh chÊp gi÷a c¸c bªn.
 7. 7 § i Ò u  12.  PhÝ m«i giíi C¸c bªn tham gia m«i giíi tù  tho¶ thuËn møc phÝ  m«i  giíi,  nhng   tèi   ®a  kh«ng   vît   qu¸   0,02%/trÞ   gi¸   cña   tõng  mãn giao dÞch. §i Ò u  13.  Quy tr×nh thùc hiÖn m«i giíi 1. Tríc khi thùc hiÖn m«i giíi víi kh¸ch hµng cã quan   hÖ  lÇn  ®Çu, Bªn m«i giíi vµ  Kh¸ch hµng ký  mét hîp  ®ång  ghi râ  quyÒn lîi vµ  nghÜa vô  cña c¸c bªn trong viÖc thùc  hiÖn   m«i   giíi.   Néi   dung   hîp   ®ång   do   c¸c   bªn   tù   tho¶   thuËn;  2. Vµo ngµy lµm viÖc, Bªn m«i giíi tËp hîp c¸c th«ng  tin   cña   Kh¸ch   hµng   vÒ   l∙i   suÊt,   tû   gi¸,   gi¸   trÞ   giao  dÞch, thêi h¹n, c¸c  ®iÒu kiÖn thùc hiÖn vµ  c¸c th«ng tin  kh¸c liªn quan tíi c¸c nghiÖp vô quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 Quy  chÕ nµy; 3.  Trªn c¬   së  th«ng  tin thu  thËp  ®îc, Bªn  m«i giíi  th«ng b¸o cho Kh¸ch hµng biÕt vÒ  kh¶ n¨ng thùc hiÖn giao  dÞch.  Trêng hîp cã  sù  chÊp  thuËn cña c¸c kh¸ch  hµng vÒ  giao dÞch   ®Ò  nghÞ   ®îc m«i giíi, Bªn m«i giíi  th«ng  b¸o  tªn,   ®Þa   chØ   liªn   l¹c   cña   c¸c   kh¸ch   hµng   cho   nhau   ®Ó  kh¸ch hµng thùc hiÖn c¸c thñ  tôc cÇn thiÕt  ®Ó  hoµn thµnh  giao dÞch.  4. Sau khi thùc hiÖn tõng lÇn m«i giíi (hoÆc  ®Þnh kú  sau khi tæng hîp c¸c mãn m«i giíi  thùc  hiÖn trong  kú),  Bªn m«i giíi lËp GiÊy  x¸c  nhËn  thùc hiÖn m«i giíi  (sau  ®©y   gäi   lµ   GiÊy   x¸c   nhËn)   göi   cho   Kh¸ch   hµng   qua   FAX,  hoÆc telex, hoÆc m¹ng vi tÝnh, hoÆc ph¬ng tiÖn kh¸c vµ ®­ îc   Kh¸ch   hµng   ký   x¸c   nhËn   vµ   göi   tr¶   l¹i   cho   Bªn   m«i  giíi. GiÊy x¸c nhËn gåm c¸c néi dung chÝnh nh  sau: Tªn,  ®Þa   chØ   cña   c¸c   bªn;   Tªn   cña   nh©n   viªn   thùc   hiÖn   giao  dÞch;  Néi  dung  nghiÖp  vô   ®îc m«i giíi, gi¸ trÞ,  gi¸  c¶  cña   c¸c   kho¶n   ®îc   m«i   giíi;   PhÝ   m«i   giíi;   Ph¬ng   thøc  thanh to¸n; QuyÒn vµ  nghÜa vô  cña c¸c bªn; Thêi h¹n hiÖu  lùc vµ  c¸c néi dung kh¸c cã  liªn quan. GiÊy x¸c nhËn cã  ch÷   ký   cña   Kh¸ch   hµng   lµ   c¨n   cø   ®Ó   thanh   to¸n   phÝ   m«i  giíi gi÷a Bªn m«i giíi vµ Kh¸ch hµng. 5.   Trêng   hîp   kh¸ch   hµng   kh«ng   chÊp   thuËn   thùc   hiÖn  giao dÞch  víi  mét  kh¸ch  hµng kh¸c  sau  khi  Bªn  m«i  giíi  th«ng   b¸o   tªn   vµ   ®Þa   chØ   giao   dÞch,   th×   Bªn   m«i   giíi  th«ng   b¸o   l¹i   kÕt   qu¶   cho   kh¸ch   hµng   bÞ   tõ   chèi   giao  dÞch. Bªn m«i giíi vµ  kh¸ch hµng cã  thÓ  tho¶ thuËn tiÕp  tôc   t×m   ®èi   t¸c   kh¸c   cho   kh¸ch   hµng.   NÕu   giao   dÞch   ®Ò  nghÞ ®îc m«i giíi kh«ng cã kÕt qu¶ th× tuú tõng trêng hîp  cô  thÓ, bªn m«i giíi vµ  kh¸ch hµng cã  thÓ  tho¶ thuËn ¸p  dông   hoÆc   kh«ng   ¸p   dông   quyÒn   ®ßi   båi   thêng   thiÖt   h¹i 
 8. 8 hoÆc   phÝ   m«i   giíi   vµ   c¸c   chi   phÝ   hîp   lý   kh¸c   cã   liªn   quan. §i Ò u  14.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn m«i giíi 1. NghÜa vô cña Bªn m«i giíi a.   Thùc   hiÖn   c¸c   nguyªn   t¾c   m«i   giíi   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu 4 Quy chÕ nµy;  b.   Båi   thêng   thiÖt   h¹i   do   Bªn   m«i   giíi   g©y   ra   cho  Kh¸ch hµng;  c. Cã  thiÕt bÞ  ghi  ©m hoÆc c¸c thiÕt bÞ  kh¸c  ®Ó  lu  gi÷ c¸c chøng cø cña giao dÞch trong trêng hîp cã sù kh¸c  biÖt vÒ  c¸c th«ng  tin  liªn  quan  ®Õn c¸c giao dÞch  hoÆc  tranh chÊp gi÷a c¸c bªn tham gia; d. B¶o qu¶n b¨ng ghi  ©m giao dÞch, c¸c giÊy tê  liªn  quan  ®Õn giao dÞch vµ  c¸c b»ng chøng cÇn thiÕt kh¸c theo  quy  ®Þnh. B¨ng ghi  ©m giao dÞch bao gåm tªn cña c¸c bªn  ®èi t¸c, c¸c c«ng cô  giao dÞch, thêi gian giao dÞch, tªn  cña nh©n viªn thùc hiÖn giao dÞch, ngµy thanh to¸n vµ c¸c   th«ng tin liªn quan kh¸c;  2. QuyÒn cña Bªn m«i giíi Bªn m«i giíi cã quyÒn yªu cÇu Kh¸ch hµng: a. Tr¶ phÝ m«i giíi; b. Thanh to¸n c¸c chi phÝ  hîp lý  liªn quan  ®Õn viÖc  m«i giíi theo tho¶ thuËn; c.   Thanh   to¸n   tiÒn   ph¹t   trong   trêng   hîp   Kh¸ch   hµng  kh«ng thùc hiÖn ®óng giao dÞch ®Ò nghÞ ®îc m«i giíi. §i Ò u  15.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña Kh¸ch hµng 1. NghÜa vô cña Kh¸ch hµng a.   Th«ng   b¸o   trung   thùc,   chÝnh   x¸c   nhu   cÇu   ®îc   m«i  giíi; b. Thùc hiÖn ®óng c¸c giao dÞch ®îc m«i giíi; c. Thanh to¸n phÝ  m«i giíi vµ  c¸c chi phÝ  liªn quan  ®Õn viÖc m«i giíi;  d. Båi thêng thiÖt h¹i (nÕu cã) cho Bªn m«i giíi; 2. QuyÒn cña Kh¸ch hµng a.   Tho¶   thuËn   néi   dung   liªn   quan   trong   Hîp   ®ång   vµ  GiÊy x¸c nhËn thùc hiÖn m«i giíi;
 9. 9 b.  Tõ  chèi  thùc hiÖn  c¸c  giao dÞch  do Bªn  m«i giíi  th«ng   b¸o,   nÕu   giao   dÞch   ®ã   kh«ng   ®¸p   øng   nhu   cÇu   cña  kh¸ch hµng hoÆc kh¸ch hµng ®èi t¸c kh«ng cã ®ñ uy tÝn; c.  §Ò  nghÞ   Bªn m«i  giíi söa   ®æi c¸c  néi dung  trong  GiÊy x¸c nhËn thùc tiÔn m«i giíi hoÆc kiÓm tra l¹i b¨ng  ghi  ©m hoÆc c¸c tµi liÖu kh¸c khi c¸c néi dung  ®ã  kh«ng  phï hîp víi néi dung cña giao dÞch; d.  Yªu cÇu  Bªn m«i  giíi båi  thêng thiÖt  h¹i  do Bªn  m«i giíi g©y ra.  §i Ò u  16.  Thanh tra, kiÓm tra C¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   chÞu   sù   thanh   tra,   kiÓm   tra,  gi¸m s¸t cña Ng©n hµng Nhµ níc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §i Ò u  17.  Xö lý vi ph¹m C¸c   tranh   chÊp   ph¸t   sinh   do   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   kh«ng thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ nghÜa vô theo quy ®Þnh t¹i  Quy chÕ nµy sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Ch¬ng III §IÒU KHO¶N THI HµNH §i Ò u   18.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n  hµng Nhµ níc  1. Vô C¸c ng©n hµng a. ThÈm  ®Þnh hå  s¬  xin cÊp GiÊy phÐp cña tæ chøc tÝn  dông (trõ tæ chøc tÝn dông cæ phÇn); b. Tr×nh Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc xem xÐt cÊp, thu  håi GiÊy phÐp  ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông (trõ  tæ chøc  tÝn dông cæ phÇn); c.  NhËn b¸o  c¸o vÒ   viÖc cÊp,  thu  håi GiÊy  phÐp  ®èi  víi c¸c tæ chøc tÝn dông cæ phÇn cña Ng©n hµng Nhµ  níc  chi nh¸nh tØnh, thµnh phè;  d.  Th«ng  b¸o cho  Vô  TÝn dông  danh  s¸ch  c¸c tæ chøc  tÝn dông ®îc cÊp hoÆc bÞ thu håi GiÊy phÐp; 2. Vô TÝn dông a. Phèi hîp víi Vô  C¸c ng©n hµng, Ng©n hµng Nhµ  níc  chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  vµ  Thanh tra Ng©n hµng Nhµ  níc  trong viÖc cÊp, thu håi GiÊy phÐp vµ  thanh tra, kiÓm tra  ho¹t ®éng m«i giíi cña c¸c tæ chøc tÝn dông;
 10. 10 b. Híng dÉn c¸c tæ chøc tÝn dông trong qu¸ tr×nh thùc   hiÖn m«i giíi vµ tr×nh Thèng ®èc söa ®æi, bæ sung Quy chÕ  khi cÇn thiÕt. c. NhËn b¸o c¸o vÒ  t×nh h×nh thùc hiÖn m«i giíi cña  c¸c tæ chøc tÝn dông ®îc cÊp GiÊy phÐp. 3. Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc Thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn m«i giíi cña c¸c   tæ chøc tÝn dông. 4. Côc C«ng nghÖ tin häc ng©n hµng a. Phèi hîp víi Vô  C¸c ng©n hµng, Ng©n hµng Nhµ  níc  chi   nh¸nh  tØnh,   thµnh  phè  thÈm   ®Þnh   vµ   tr×nh   Thèng   ®èc   phª duyÖt ph¬ng ¸n trang bÞ  hÖ  thèng kü  thuËt tin häc vµ  ph¬ng  tiÖn  th«ng tin cho ho¹t   ®éng  m«i giíi cña c¸c tæ  chøc tÝn dông; b. X©y dùng quy ®Þnh, phÇn mÒm thu thËp th«ng tin, sè   liÖu vÒ ho¹t ®éng m«i giíi qua m¹ng m¸y tÝnh. 5. Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc tØnh, thµnh phè  (n¬i  tæ chøc tÝn dông cæ phÇn ®Æt trô së chÝnh) a. ThÈm  ®Þnh hå  s¬  xin cÊp GiÊy phÐp cña tæ chøc tÝn  dông cæ phÇn,  b. Xem xÐt, quyÕt ®Þnh cÊp, thu håi GiÊy phÐp ®èi víi   tæ chøc tÝn dông cæ phÇn; c. Tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn m«i giíi cña c¸c tæ  chøc tÝn dông cæ phÇn  ®îc cÊp GiÊy phÐp trªn  ®Þa bµn göi  Vô TÝn dông; d. B¸o c¸o Vô C¸c Ng©n hµng vÒ viÖc cÊp, thu håi GiÊy  phÐp ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông cæ phÇn. §i Ò u   19.  Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc tÝn dông ®îc Ng©n  hµng Nhµ níc cÊp GiÊy phÐp 1. §Þnh kú  hµng th¸ng, b¸o c¸o Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  TÝn dông) vÒ  t×nh h×nh thùc hiÖn m«i giíi (theo mÉu biÓu  kÌm theo Quy chÕ nµy); Riªng c¸c tæ chøc tÝn dông cæ phÇn  ®îc cÊp GiÊy phÐp göi b¸o c¸o cho Ng©n hµng Nhµ  níc chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè (n¬i ®Æt trô së chÝnh); 2.   C¨n   cø   Quy   chÕ   nµy   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   cña   v¨n   b¶n  ph¸p   luËt   cã   liªn   quan,   ban   hµnh   c¸c   v¨n   b¶n   híng   dÉn  thùc   hiÖn   m«i   giíi   tiÒn   tÖ   phï   hîp   víi   ®iÒu   kiÖn,   ®Æc  ®iÓm vµ ®iÒu lÖ cña tõng tæ chøc tÝn dông.
 11. 11 § i Ò u  20.   Thay thÕ, söa ®æi, bæ sung Quy chÕ ViÖc thay thÕ, söa  ®æi, bæ sung Quy chÕ  nµy do Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.
 12. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Tªn tæ chøc tÝn dông (NHNN chi nh¸nh tØnh, TP) B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn m«i giíi tiÒn tÖ Th¸ng..... n¨m..... §¬n vÞ: TriÖu VND, ngh×n USD STT Tªn nghiÖp vô Sè mãn Doanh sè L∙i suÊt b×nh  Tû gi¸ b×nh  Ghi chó qu©n qu©n VND USD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Vay, cho vay* 2 Mua, b¸n c¸c kho¶n nî 3 Göi tiÒn, nhËn tiÒn göi* 4 Mua, b¸n giÊy tê cã gi¸ 5 Giao   dÞch   ngo¹i   hèi   giao  ngay 6 Giao dÞch cã  kú  h¹n ngo¹i  hèi 7 Giao   dÞch   ho¸n   ®æi   ngo¹i  hèi, l∙i suÊt 8 Giao   dÞch   quyÒn   lùa   chän  ngo¹i hèi
 13. 13 Ghi chó:  ­ N¬i nhËn b¸o c¸o:  + Vô tÝn dông ­ NHNN + NHNN chi nh¸nh tØnh, thµnh phè: NhËn b¸o c¸o cña c¸c TCTD cæ phÇn ­ §èi tîng lËp b¸o c¸o:  + C¸c TCTD ®îc Ng©n hµng Nhµ níc cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng m«i giíi tiÒn tÖ + NHNN chi nh¸nh tØnh, thµnh phè (n¬i cã trô së chÝnh cña TCTDCP ®îc cÊp GiÊy phÐp) tæng  hîp   sè   liÖu   trªn   ®Þa   bµn   göi   Vô   TÝn                             dông. ­ Thêi h¹n göi b¸o c¸o:  + TCTD (trõ TCTDCP) göi Vô TÝn dông NHNN tríc ngµy 15 th¸ng sau. + TCTDCP göi NHNN chi nh¸nh tØnh, thµnh phè tríc ngµy 10 th¸ng sau + Chi nh¸nh NHNN tØnh, TP (tæng hîp sè  liÖu trªn  ®Þa bµn) göi Vô  tÝn dông tr íc ngµy 15  th¸ng sau. ­ Cét (4): Doanh sè cña tõng nghiÖp vô ®îc m«i giíi b»ng ®ång ViÖt Nam. ­ Cét (5): Doanh sè  cña tõng nghiÖp vô   ®îc m«i giíi b»ng  ®ång §« la Mü  (C¸c ngo¹i tÖ  kh¸c   quy ®æi ra USD). ­ Cét (6): L∙i suÊt tÝnh b×nh qu©n sè  häc (%n¨m). L∙i suÊt vay/cho vay, göi tiÒn/nhËn tiÒn   göi tÝnh b×nh qu©n sè häc theo tõng kú h¹n: qua ®ªm, 1 tuÇn, 2 tuÇn, 1 th¸ng, 3 th¸ng, 6 th¸ng,   12 th¸ng, trªn 12 th¸ng. * NghiÖp vô  vay/cho vay, göi tiÒn/nhËn tiÒn göi (hµng 1 vµ  3) ph©n theo tõng kú  h¹n: qua   ®ªm, 1 tuÇn, 2 tuÇn, 1 th¸ng, 3 th¸ng, 6 th¸ng, 12 th¸ng, trªn 12 th¸ng.
 14. 14 LËp b¶ng KiÓm so¸t Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2