intTypePromotion=1

Quyết định 356/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
116
lượt xem
15
download

Quyết định 356/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 356/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán Quỹ tín dụng nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 356/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  356/1997/Q§­N H N N 2  n g µ y 25  ® n th¸ng 10 n¨ m  1997  Ò  vi Ö c b æ  su n g  m é t  è  t µi k h o ¶ n  v µ o  H Ö  th è ng  v s   t µi kh o¶ n  k Õ  to¸n Q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n  d © n Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc,Ph¸p  Önh  ©n  µng,Hîp      cø  l Ng h Nh n   l Ng h   t¸c x∙tÝn  ông  µ   d v C«ng    µichÝnh  µy  5­ tyt   ng 23­ 1990; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  3­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ T   Ng h Nh níc. Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Bæ  sung  µo  Ö   èng  µikho¶n  Õ   v H th t  k to¸n Quü   Ýn  ông    td nh©n  ©n  d ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 225/Q§­NH2   µy  11­ ng 30­ 1993  ña  c Thèng  c  ©n  µng  µ   ícc¸ctµikho¶n  ®è Ng h Nh n       sau  y: ®© Tµikho¶n    609   ­Thanh    to¸nkh¸c. Tµikho¶n  µy  ã    µikho¶n  Êp  I   n c c¸ct   c II sau:   6091   Òu  ­§i chuyÓn  èn. v  6099   ­Thanh    to¸nkh¸c. Tµikho¶n    6091   Òu  ­§i chuyÓn  èn. v Tµi kho¶n  µy    n chØ   ë   ¹  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  m ti Qu t d nh d Trung  ng  éisë  ¬ (H   vµ      c¸c chinh¸nh) ®Ó   ¹ch    h to¸n sè  èn  iÒu   v® chuyÓn  i,®iÒu  ®  chuyÓn  n   ®Õ gi÷a Héi së  Ýnh  íi         ch v   chinh¸nh  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  c¸c c Qu t d nh d TW. Bªn  î     è  èn  iÒu  N ghi: S v ® ­ chuyÓn  i. ® Bªn  ã      è  èn  iÒu  C ghi: S v ® ­ chuyÓn  n. ®Õ Sè     î:­ Ph¶n  d N    ¶nh  è  s chªnh  Öch  è  èn  iÒu  l sv ® chuyÓn  i  ính¬n  è  ® l  s vèn  iÒu  ® chuyÓn  n. ®Õ Sè    ã:   d C ­Ph¶n  ¶nh  è  s chªnh  Öch  è  èn  iÒu  l sv ® chuyÓn  n   ính¬n  è  ®Õ l   s vèn  iÒu  ® chuyÓn  i. ® H¹ch      Õt: to¸nchiti ­  ¹iHéi  ë  Ýnh  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  T  s ch c Qu t d nh d TW:  ë   Óu  M ti kho¶n  theo tõng chinh¸nh.      ­T¹ic¸cchinh¸nh:M ë   tiÓu kho¶n         1    (quan  Ö   íi éi së  Ýnh). h v     ch H Tµikho¶n    6099   ­Thanh    to¸nkh¸c
  2. 2 Tµi  kho¶n  µy  ïng    ¹ch  n d ®Ó h to¸n c¸c    kho¶n thanh  to¸n kh¸c    (ngoµi   nh÷ng kho¶n thanh    ∙  ¹ch to¸nvµo    µikho¶n  Ých  îp)gi÷a c¸cchi to¸n® h     c¸ct   th h      nh¸nh  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n      c Qu t d nh d TW ph¸tsinhtrong qu¸ tr×nh giao dÞch.          Bªn  î     è  Òn ph¶ithu tõc¸cchinh¸nh. N ghi: S ti   ­          ­Sè  Òn ®∙      ti   tr¶cho      c¸cchinh¸nh. Bªn  ã      è  Òn ph¶itr¶cho      C ghi: S ti   ­    c¸cchinh¸nh  kh¸c. ­Sè  Òn ®∙    õc¸cchinh¸nh.   ti   thu t       Sè    î:­Ph¶n  d N    ¶nh  è  Òn cßn  s ti   ph¶ithu tõc¸cchinh¸nh           kh¸c. Sè    ã:   d C ­Ph¶n  ¶nh  è  Òn cßn  s ti   ph¶itr¶cho         c¸cchinh¸nh  kh¸c. H¹ch      Õt: to¸nchiti ­M ë   Óu kho¶n    ti   theo tõng chinh¸nh  ã       c quan  Ö   h thanh  to¸n. §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u  3: Ch¸nh V¨n phßng  èng  c,  ô   ëng  ô   Õ   Th ®è V tr V K to¸n ­  µi  T   chÝnh, Vô   ëng, Thñ  ëng  éc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng, Gi¸m  c    tr   tr thu Ng h Nh n   ¬  ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è;Chñ  Þch  éi ®ång    Ng h Nh n     ph   t H  qu¶n  Þ, tr   Tæng  Gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ®è Qu t d nh d Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch nhiÖm       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2