intTypePromotion=1

Quyết định 42/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
70
lượt xem
1
download

Quyết định 42/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 42/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tỷ lệ thu chênh lệch giá đối với một số mặt hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 42/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  42/2000/Q§/BT C   ë tµi n g µy  17 th¸ng 3 n¨ m  2000 V Ò   viÖc q u y   Þ n h  tû  ® lÖ thu  chªnh  lÖch gi¸ ® èi víi ét sè m Æ t  h µ n g   h Ë p  kh È u    m n bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 30/12/1999 cña Thñ  ­ t íng ChÝnh    phñ  viÖc  vÒ  ®iÒu  hµnh  xuÊtnhËp    khÈu hµng    ho¸ n¨m  2000; C¨n  ý  cø  kiÕn  chØ ®¹o  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ c«ng    238/CP­   v¨n sè  KTTH  ngµy  th¸ng 03  10    n¨m  2000 cña  ChÝnh  phñ    vÒ viÖc t¨ng thuÕ    suÊt  thuÕ nhËp khÈu  thu  vµ  chªnh  lÖch    gi¸®èi    víimét  m Æt   sè  hµng nhËp khÈu  khikh«ng      ¸p dông biÖn  ph¸p h¹n    chÕ  nhËp khÈu;   Sau    khitham  kh¶o  kiÕn  ý  cña    cã  ªnquan  theo    c¸cBé  li   vµ  ®Ò nghÞ  cña  Tæng côc  ëng  tr Tæng côc thuÕ;  Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Quy  ®Þnh    thu chªnh  tû lÖ    lÖch        gi¸®èi víimét  m Æt   sè  hµng  nhËp  khÈu  sau: nh  ST M Æt   hµng Thuéc nhãm,  m∙  Tû  thu lÖ    T sè theo Danh    môc  chªnh  BiÓu thuÕ nhËp  lÖch   gi¸ khÈu (%) 1 Dioctyl  orthophthalates (ChÊt hãa  dÎo   2917.32.00 5 DOP) 2 ­ C¸c  i   lo¹ b×a,cartonph¼ng      lµm bao    b×, 10 cã    ®é chÞu  bôc  3kgf/cm2    tõ  trë xuèng  4804,môc    riªng vµ  chÞu  ®é  nÐn    tõ14kgftrëxuèng     3 ­Sø  sinhc¸clo¹   vÖ      i 6910.10.00 20 6911.90.00 20 4 ­    Ly, cèc, ®å     dïng  nhµ bÕp  b»ng  sµnh  6910.10.00 20 sø ­  cèc, ®å   Ly    dïng  nhµ bÕp  b»ng  thñy  7013.10.00 20 tinh (trõc¸c lo¹  îc s¶n        i   ® xuÊt b»ng    thuû  7013.29.00 20 tinhpha    lª) 7013.32.00 20 7013.39.00 20 7013.99.00 20 5 ­ Qu¹tbµn, qu¹tc©y, qu¹ttrÇn,qu¹ttreo                   têng, qu¹tgiã      th«ng  dông  c«ng  cã  suÊt   8414.51.00 20 díi  100W 6 ­ Ruét phÝch        nícnãng  th«ng dông  dung    tÝch          tõ2,5 lÝttrëxuèng  7012.00.00 30
  2. 2 ­ PhÝch      níc nãng th«ng dông dung tÝch  tõ2,5 lÝttrëxuèng                (trõc¸clo¹ phÝch    i níc 9617.00.10 40 nãng  pit   cã  t«nghoÆc       lo¹ tù®un  i nãng) Tû  thu chªnh  lÖ    lÖch      Æt   gi¸c¸c m hµng  nhËp  khÈu    qui®Þnh  it¹ §iÒu  1  QuyÕt  ®Þnh  nµy  îctÝnh      ®   trªngi¸nhËp  khÈu. Gi¸nhËp      khÈu    ®Ó lµm   c¨n cø  thu chªnh lÖch    îc x¸c ®Þnh  gi¸®     theo      c¸c qui ®Þnh  hiÖn  hµnh      vÒ gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu quy ®Þnh  it¹ LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  c¸c vµ    v¨n b¶n    qui ®Þnh      chitiÕtviÖc  thùc hiÖn LuËt  thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu. Thêi ®iÓm       tÝnh  thêih¹n  vµ    nép chªnh  lÖch    gi¸hµng  nhËp  khÈu  thùc  hiÖn theo qui®Þnh  thêi®iÓm       vÒ    tÝnh  thêih¹n  vµ    nép  thuÕ nhËp khÈu.   §iÒu 2:  sè  M∙  hµng  hãa theo  Danh  môc BiÓu  thuÕ nhËp khÈu    ghi cho    Æt   c¸c m hµng  chªnh  thu  lÖch    gi¸quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  QuyÕt  1  ®Þnh nµy  kh«ng  dông  ¸p  cho    c¸c m Æt   tÊtc¶    hµng thuéc nhãm,  sè      m∙  ®ã mµ chØ   ¸p  dông cho    Æt   c¸cm hµng  îcghirâ tªnnªu    ®         t¹ §iÒu  QuyÕt  i 1  ®Þnh nµy. §iÒu    tiÒn    3: Sè  thu chªnh lÖch    gi¸hµng nhËp khÈu        Æt   ®èi víic¸c m hµng nªu  i t¹ §iÒu  QuyÕt  1  ®Þnh  nµy  îcnép  ®   vµo Quü  trî hç   xuÊt khÈu    theo  qui®Þnh  i   t¹ QuyÕt  ®Þnh  195/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 27/9/1999 cña Thñ íng t   ChÝnh  phñ  viÖc    sö  vÒ  lËp vµ  dông  quÜ  trî hç    xuÊtkhÈu.     §iÒu    4: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    c¸cTê  khai hµng nhËp  khÈu ®∙ nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu  tõ ngµy  01/04/2000.      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2