intTypePromotion=1

Quyết định 455/1998/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
100
lượt xem
7
download

Quyết định 455/1998/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 455/1998/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng trong danh mục thuế suất hàng hoá nhập khẩu chịu thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 455/1998/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  æ n g   ôc tr g  t æ n g  côc H ¶i q u a n  sè  t c ën 455/1998/Q§­T C H Q  n g µ y 31  th¸ng 12 n¨ m  1998  Ò  viÖc söa  æ i, b æ  s u n g  tªn  V ® vµ thu Õ  s u Êt  thu Õ  gi¸ trÞ    gia t¨ng  ét sè m Æ t  h µ n g   m trong d o a n h  m ô c  thu Õ   u Êt h µ n g  h o¸  h Ë p  kh È u   s n c h Þ u  thu Õ  gi¸ trÞ gia  t¨ng T æ n g  côc tr ëng tæng côc H ¶i quan ­ C¨n  LuËt thuÕ          Quèc        cø    gi¸trÞ gia t¨ngdo  héinícCéng hoµ      x∙héichñ  nghÜa ViÖtNam     kho¸IX kú      häp  th«ng  11  qua  ngµy  5­ 10­ 1997; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   28/1998/N§­   sè  CP ngµy  5­ 11­ 1998 cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng; ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  102/1998N§­   sè  CP ngµy  12­ 21­ 1998 cña ChÝnh   phñ  söa  ®æi    bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ ®Þnh  28/1998/N§­ sè  CP. ­ C¨n  Th«ng   89/1998/TT­   cø  tsè  BTC  ngµy  6­ 27­ 1998  cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh  NghÞ ®Þnh  28/1998/N§­ sè  CP ­ C¨n  Th«ng   sè  cø  t 175/1998/TT­BTC  ngµy  12­ 24­ 1998 cña    Bé Tµi  chÝnh híng dÉn      thihµnh  NghÞ ®Þnh  102/1998/N§­ sè  CP Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1:  Söa  ®æi    bæ sung    thuÕ  tªn vµ  suÊt mét  m Æt     sè  hµng quy  ®Þnh  trong danh    môc  thuÕ suÊt hµng      ho¸ nhËp  khÈu chÞu  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ban    hµnh  kÌm theo  QuyÕt ®Þnh   384/1998/TCQH­Q§   sè  ngµy  11­ 19­ 1998  cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan thµnh    thuÕ  tªn vµ  suÊt thuÕ    gi¸trÞgiat¨ngmíighit¹ danh                i môc  ban hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh nµy. §iÒu 2.  QuyÕt ®Þnh  hiÖu      cã  lùc thihµnh ®èi      c¸c tê khai víitÊtc¶        hµng    ho¸ nhËp  khÈu ®¨ng  víi quan    ký   c¬  h¶iquan    tõngµy  01­ 01­ 1999. §iÒu  3. C¸c «ng  Côc  ëng, Vô   ëng, Thñ  ëng  tr   tr   tr c¸c ®¬n   trùc vÞ    thuéc  quan  c¬  Tæng  côc    H¶i quan, Côc  ëng    tr côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  tæ  vµ  chøc,c¸ nh©n  hµng        cã  ho¸ nhËp khÈu chÞu  tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  2. 2 D a n h  s¸ch s ö a ® æ i, b æ  s u n g  tªn v µ thu Õ  S u Êt m é t s è m Æ t   h µ n g  c ñ a d a n h  m ô c  thu Õ  s u Êt h µ n g  h o¸  n h Ë p  k h È u  c h Þ u  thu Õ  gi¸ trÞ gia t¨ng (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  455/1988/TCHQ­Q§   sè  ngµy  12­ 31­ 1998) M∙  sè  M«     t¶nhãm   Æt   m hµng ThuÕ   suÊt  (%) Nhãm Ph©n  nhãm 0901 11 00 ­  ­Cha  khö  chÊtcafein   5 1302 11 00 ­   thuèc phiÖn ­Tõ    10 1302 12 00 ­   cam   ­Tõ  th¶o 10 1302 13 00 ­   hu­ l«ng (hublong) ­Tõ  b¬­   10 1302 14 00 ­   c©y  ­ Tõ  kim  cóc  hoÆc   mét  i rÔ  lo¹ c©y cã  10 chøa  chÊtrotenone   1302 19 00 ­   c¸clo¹ c©y  ­Tõ    i   kh¸c 10 1302 20 00 ­  ­ChÊt  PÐc­tic  ,muèi vµ      axit pÐctic   10 1302 31 00 ­  ­Th¹ch tr¾ng   10 1302 32 00 ­  ­ChÊt  nhÇy  hoÆc   chÊtlµm    qu¸nh  kh¸c 10 1302 39 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 10 2103 30 00 ­ Bét mÞn,      tõ h¹tmï    mï        bétth« vµ      t¹t vµ  t¹t ®∙  10 chÕ  biÕn 2301 20 00 ­Bét mÞn,      bétviªntõ.. .     bétth« vµ      . 5 2851 00 90 ­Lo¹ikh¸c     10 2942 00 00 Hîp  chÊth÷u  kh¸c   c¬  10 3818 00 00 C¸c  nguyªn tèho¸ häc..       . 10 3820 00 00 ChÕ   phÈm   chèng  ®«ng  dung  vµ  dÞch  chèng  10 ®ãng  b¨ng  chÕ  ®∙  biÕn 3821 00 00 M«i  êng  tr nu«i trång  ®iÒu    ®∙  chÕ     ®Ó ph¸t  10 tr     iÓnvisinh 3822 00 00 ChÊt   thö ph¶n  øng   trîgióp.. . .. 5 4101 10 00 Da  tr©u,bß    thuéc nguyªn con.. .     . 10 4301 20 00 ­Cña        loµithá nguyªn con    da.... 10 4301 30 00 ­Cña      c¸cgièng  cõu  sau.. . 10 4301 40 00 ­Cña        h¶ilynguyªn con    da... 10 4302 13 00 ­Cña      c¸cgièng  cõu  sau.. . 10 4413 00 00 Gç  ® îclµm    r¾n... ®∙    t¨ng®é  10 4414 00 00 Khung  tranh,khung    ¶nh... 10 4707 10 00 ­Tõ giÊy hoÆc         b×a  giÊy    krap.. . 10 4707 20 00 ­Tõ    giÊy hoÆc     b×a  giÊy kh¸c..   . 10 4802 40 00 ­GiÊy    lµm  nÒn  giÊy båit sx     êng 10 4803 00 00 ­GiÊy  sinhhoÆc     vÖ    giÊy máng...   10 4901 99 00 ­ ­S¸ch    ­  gi¸okhoa,s¸ch kinhtÕ,x∙héi.           10
  3. 3 Riªng:S¸ch    khoa  häc    thuËt,s¸ch v¨n häc  ­ kü        nghÖ  thuËt,  s¸ch phôc vô thiÕu nhi,  s¸ch  ph¸p luËt(trõs¸ch v¨n b¶n            ph¸p luËt)   5 4903 00 00 C¸c  i lo¹ s¸ch,tranh¶nh,s¸ch..         . 5 4909 00 00 Bu  thiÕp inhoÆc   ¶nh...     bu  10 5110 00 00 Sîilµm      tõl«ng ®éng    i   vËtlo¹ th«..   . 10 5301 21 00 ­    ­§∙®Ëp  hoÆc  íc t 10 5301 29 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 10 5301 30 00 ­X¬  phÕ      vµ  liÖu lanh 10 5302 90 00 ­Lo¹ikh¸c     10 5303 90 00 ­Lo¹ikh¸c     10 5304 90 00 ­Lo¹ikh¸c     10 5305 19 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 10 5305 29 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 10 5305 99 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 10 5306 10 00 ­§¬n   10 5306 20 00 ­Sîixe      hoÆc   bÖn   tõnhiÒu  sîi 10 5308 20 00 ­Sîitõx¬          gaidÇu 10 5308 30 00 ­SîigiÊy     10 5308 90 00 ­Sîikh¸c     10 5702 20 00 ­TÊm       tr¶i sµn  lµm      dõa tõsîi x¬  5 7014 00 00 Dông  tÝn  cô  hiÖu  b»ng  thuû tinh   10 7015 90 00 ­Lo¹ikh¸c     10 7112 20 00 ­Tõ    b¹ch kim,kÓ  kim  i .     c¶  lo¹ . . 10 7113 19 00 ­  ­B»ng  kim   lo¹ quý  i kh¸c.. . 10 7113 20 00 ­B»ng    kim  i êng  m¹... lo¹ th   ®∙  10 7114 19 00 ­  ­B»ng  kim   lo¹ quý  i kh¸c®∙.. .   . 10 7228 30 00 ­ë    d¹ng    thanh  tháivµ  kh¸c.. . 10 8419 89 10 ­  ­ThiÕtbÞ    khö  tiÖttrïng vµ    10 8448 20 00 ­C¸c      phô    chitiÕtvµ  trî 10 8544 11 91 ­­  ­ ­D¹ng  Æt   m c¾t  h×nh  ch÷  nhËt.. . 10 8544 11 99 ­­    ­ ­Lo¹ikh¸c 10 8545 19 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 10 9504 40 00 Cç  bµi 9601 10 00 ­Ngµ  giac«ng..   ®∙    . 10 9601 90 10 ­    ­§åimåi  giac«ng ®∙    10 9601 90 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 10 Ghi chó: §Ó     tr¸nhban    hµnh  Danh môc      qu¸ dµi,phÇn      Æt   m« t¶ m hµng  trong mét  tr sè  êng  hîp  îc rótgän  víim«     Æt   ®     so    t¶ m hµng cña  Danh  môc  BiÓu thuÕ nhËp  khÈu  ®∙i(thÓ  u    hiÖn b»ng  dÊu  chÊm).Khi thùc hiÖn  3        cÇn  c¨n  vµo    m«     Æt   cø  lêiv¨n  t¶ m hµng cña Danh  môc  BiÓu thuÕ nhËp  khÈu u  ®∙i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2