intTypePromotion=1

Quyết định 46/1999/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định 46/1999/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 46/1999/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 46/1999/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  ë n g  b a n  B a n  V Ë t gi¸ h Ý n h  p h ñ  S è  46/1999/Q§­ B V G C P   Tr  C n g µ y  15 th¸ng 6 n¨ m  1999 V Ò    b¸n ® i Ö n  ® è i víi gi¸   d o a n h   g hi Ö p  c ã  v è n ® Ç u  t n íc n g o µ i  n Trë ng ban B a n   Ë t   C h Ý n h  ph ñ   V gi¸ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 01/CP,  µy  ng 05/01/1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  ®Þnh  Ö m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  ña  nhi v  h   tæ  c Ban  Ët    Ýnh  ñ; V gi¸Ch ph C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 137/H§BT, ngµy    27/4/1992  ña  éi ®ång  é   ­ c H  B tr ëng  (nay lµCh Ýnh  ñ)vÒ      ph   qu¶n  ýgi¸; l  C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 53/1999/Q§­TTg, ngµy    26/3/1999  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ét  è  Ön  ph v m s bi ph¸p khuyÕn  Ých  u    ùctiÕp nícngoµi;   kh ®Ç ttr      Sau      æi  èng  Êt víi   µnh  ªnquan; khitrao® th nh     ng c¸c li   Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1. Nay quy  nh     ®Þ gi¸b¸n  iÖn  ®∙ bao  å m   Õ     Þ gia ® (  g thu gi¸tr     t¨ng)®èi víi iÖn  ö  ông  µo  ôc  ch       ® sd vm ®Ý s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô  ña  xu       vc doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi t¹  c v ®Ç t n    i c«ng  ¬ ®o   m   iÖn  ña  é  ö  t   ®Õ ® c hs dông  iÖn  ý  îp  ng  ® k h ®å mua  b¸n  iÖn  ùctiÕp  íingµnh  iÖn    ® tr   v  ® nh b¶n  ô  ph lôckÌm    theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  th¸ng 07  ®Þ n c hi l     t  01    n¨m  1999, vµ    thay thÕ      c¸c møc     iÖn  gi¸® quy  nh  ®Þ b»ng  ¹itÖ  ôc    ngo   (M VII, ®iÓ m   vµ  ®èi  íic¸c doanh  1  2)  v    nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi t¹  c v ®Ç t     iQuy Õt  ®Þnh  è  s 04/1999/Q§/BVGCP­TLSX  µy  ng 15/1/1999. C¸c  íng dÉn  Ò   ×nh  h  vh thøc gi¸(môc    i t ng ¸p dông  ®iÓ m    Çn     B),®è  î     ( 3,ph I,m ôc    µ  iÓ m       phÇn    ôc  cña    Cv ® 1, 2, 3  VIIm C)  Th«ng     é  è  tLiªnB s 367/TT­   LB ngµy  6/5/1997  ña  c Ban  Ët    Ýnh  ñ  µ  é   V gi¸ Ch ph v B C«ng  nghiÖp  Én    v cßn hiÖu  ùcthi µnh. l   h §i Ò u 3. C¨n  vµo  cø  møc     gi¸b¸n  iÖn  i  íidoanh  ® ®è v   nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµiquy  nh  ¹ §iÒu  vµ  tn     ®Þ ti   1  Th«ng   è  ts 146/1998/TT­BTC   ña  é  cB Tµi chÝnh  µy    ng 12/11/1998,Tæng     C«ng    Ön  ùc ViÖt Nam     nh  ô  ty §i l     x¸c ®Þ c thÓ    ®iÖn  a  ã  Õ    Þ gia t¨nglµm    lËp    n  µ  Ýnh  gi¸b¸n  ch c thu gi¸tr       c¨n cø  ho¸ ®¬ v t thuÕ    Þgiat¨ngcho  ïhîp. gi¸tr       ph      Ò u    §i 4. Tæng  C«ng    Ön  ùc ViÖt Nam,    é  ö  ông  iÖn  µ ty §i l     c¸c h s d ® l  doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ký  îp  ng  ùc tiÕp  íingµnh  Ön  c v ®Ç t n     h ®å tr   v  §i chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Së   µi chÝnh  Ët      T  V gi¸c¸c tØnh,thµnh  è  èihîp víiC«ng    Ön  ùc,   ph ph       ty§i l   §iÖn  ùcc¸ctØnh,thµnh  è  l      ph th«ng    Þp  êiQuy Õt  nh  µy  n     é  b¸o k th   ®Þ n ®Õ c¸ch sö  ông  iÖn  µ doanh  d ® l  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi.Tæ   c v ®Ç t n     chøc  Óm     ki tra viÖc  ùc hiÖn  th   b¶o  ¶m   tiÒn  ng  ® thu  ®ó møc     gi¸theo  õng  i  îng  Þu  ù  t ®è t ch s ®iÒu  Õtcña  ti   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 P h ô  l ô c gi¸  b¸n ® i Ö n § è i v íi o a n h  n g hi Ö p  c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ i   d (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 46/1999/Q§­BVGCP   µy  ng 15/6/1999 cña Ban  Ët    Ýnh  ñ) V gi¸Ch ph                                             ¬n  Þ  Ýnh:®/kwh                                         § v t   §èit ng gi¸  î     Møc  gi¸ 1.Gi¸b¸n ®iÖn      cho  s¶n  Êt: xu   a/Gi¸b¸n ®iÖn    Êp  iÖn        ëc ® ¸p 110  trëlªn KV               +  ê  ×nh  êng             Gi b th 913            +  ê  Êp  iÓ m               Gi th ® 484            +  ê              Gi cao  iÓ m ® 1551 b/Gi¸b¸n ®iÖn    Êp  iÖn    õ22  ®Õ n   íi     ëc ® ¸p t   KV  d  110  KV            +  ê  ×nh  êng             Gi b th 979            +  ê  Êp  iÓ m               Gi th ® 528            +  ê              Gi cao  iÓ m ® 1661 c/Gi¸b¸n ®iÖn    Êp  iÖn    õ6KV  n   íi     ëc ® ¸p t   ®Õ d  22KV            +  ê  ×nh  êng             Gi b th 1045            +  ê  Êp  iÓ m               Gi th ® 572            +  ê              Gi cao  iÓ m ® 1760 d/Gi¸b¸n ®iÖn    Êp  iÖn    íi KV     ëc ® ¸p d  6             +  ê  ×nh  êng             Gi b th 1122            +  ê  Êp  iÓ m               Gi th ® 616            +  ê              Gi cao  iÓ m ® 1881 2.Gi¸b¸n ®iÖn      kinh doanh,dÞch  ô     v a/Gi¸b¸n ®iÖn    Êp  iÖn    õ22KV  ëlªn     ëc ® ¸p t   tr              +  ê  ×nh  êng             Gi b th 1386            +  ê  Êp  iÓ m               Gi th ® 759            +  ê              Gi cao  iÓ m ® 2321 b/Gi¸b¸n ®iÖn    Êp  iÖn    õ6  ®Õ n   íi KV     ëc ® ¸p t   KV  d  22             +  ê  ×nh  êng             Gi b th 1540            +  ê  Êp  iÓ m               Gi th ® 836            +  ê              Gi cao  iÓ m ® 2596 c/Gi¸b¸n ®iÖn    Êp  iÖn    íi     ëc ® ¸p d  6KV            +  ê  ×nh  êng             Gi b th 1683            +  ê  Êp  iÓ m               Gi th ® 935            +  ê              Gi cao  iÓ m ® 2805
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2