intTypePromotion=1

Quyết định 53/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà n­ước

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
71
lượt xem
1
download

Quyết định 53/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà n­ước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 53/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà n­ước về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 53/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà n­ước

  1. Ng©n hµng nhµ níc           Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa viÖt  nam              ViÖt nam   §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc                                                       Sè : 53/2006/Q§­NHNN                   Hµ Néi, ngµy  17 th¸ng 10 n¨m 2006 QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc söa ®æi §iÓm 3 Phô lôc sè 3 Quy ®Þnh vÒ hÖ  thèng m∙ ng©n hµng dïng trong giao dÞch thanh to¸n  qua Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè 02/2006/Q§­NHNN ngµy 18/01/2006 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc                 C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam n¨m 1997   vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ng©n   hµng Nhµ níc ViÖt Nam n¨m 2003; C¨n   cø   LuËt   c¸c   Tæ   chøc   tÝn   dông   n¨m   1997   vµ   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   c¸c   Tæ   chøc tÝn dông n¨m 2004; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/2003/N§­CP ngµy 19/5/2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n   vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Trëng Ban Thanh to¸n, QuyÕt ®Þnh:               §iÒu 1.  Söa ®æi §iÓm 3 Phô lôc sè 3 Quy ®Þnh vÒ  hÖ thèng m∙ ng©n hµng dïng trong giao dÞch thanh to¸n  qua Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  02/2006/Q§­NHNN   ngµy   18/01/2006   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ níc nh sau:  §æi tªn giao dÞch cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  Nh¬n  ¸i thµnh Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Sµi Gßn ­  Hµ Néi và gi÷ nguyªn ký hiÖu sè thø tù cña ng©n hµng  nh sau: 3. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn:
  2. Tªn Ng©n hµng Lo¹i  Ký  NH hiÖu Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Sµi Gßn ­  3 48  Hµ Néi            §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ  ngµy 13/11/2006. §iÒu  3.  Ch¸nh   V¨n   phßng,   Trëng   Ban   Thanh   to¸n,  Côc trëng Côc C«ng nghÖ tin häc Ng©n hµng, Thñ trëng  c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Së Giao  dÞch   Ng©n  hµng   Nhµ   níc,   Gi¸m   ®èc  Ng©n   hµng   Nhµ  níc  chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng; Chñ  tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) tæ  chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.     kt. Thèng ®èc     phã thèng ®èc N¬i   nhËn:  §∙ ký : NguyÔn §ång TiÕn ­ Nh ®iÒu 3 (®Ó thùc hiÖn); ­ Ban l∙nh ®¹o NHNN(®Ó B/c); ­ VP ChÝnh phñ (2 b¶n); ­ Bé T ph¸p (®Ó kiÓm tra); ­ Lu VP, BTT, PC. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2