intTypePromotion=1

Quyết định 57/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
184
lượt xem
38
download

Quyết định 57/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 57/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai thí điểm đề án phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 57/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  57/2002/Q§­N H N N   n g µ y  24 th¸ng 01 n¨ m  2002  Ò  vi Ö c tri Ó n k hai  Ý   i Ó m   v th ® ® Ò  ¸n  h © n  t Ý ch, x Õ p   ¹i Ý n d ô n g  d o a n h  n g hi Ö p p lo  t Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam;  Ët        cø  Ng h Nh n     Lu c¸c Tæ chøc  Ýn  t dông  µy  12­ ng 12­ 1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  03­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña    ®Ò ngh c Gi¸m  c  ®è Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông. tint d Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1: Cho   Ðp  ph Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông  iÓn  tin t d tr khai thÝ    ®iÓ m     ph©n  Ých,xÕp  ¹  Ýn  ông  ®Ò ¸n  t   lo itd doanh  nghiÖp. ViÖc  ©n  Ých,   ph t   xÕp  ¹  Ýn  ông  lo itd doanh  nghiÖp  îc thùc hiÖn  t¹  ®     i Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  tint dông  theo  ¬ng  ph ph¸p  Õp  ¹  µ  ¬ng  x lo i ph v ph¸p  s¸nh.Néi  so    dung  ô  Ó    c th nh sau: 1­ Thu  Ëp    th th«ng  tin: C¸c  chØ    tiªuth«ng      thËp    ö  ông  tinthu   ®Ó s d trong qu¸ tr×nh ph©n  Ých       t bao  å m: g ­B¶ng  ©n  i kÕ     c ®è   to¸n; ­B¶ng  Õt    k qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh;   ­T×nh  ×nh    îng©n  µng;   h dn  h ­C¸c    th«ng      µichÝnh  tinphit   kh¸c. 2­ Ph ©n  ¹ doanh    lo i   nghiÖp:theo ngµnh      kinhtÕ,theo quy       m«. ­ Theo  µnh:n«ng  ©m      ng   l ng nghiÖp;th ng  ¹idÞch  ô;x©y  ùng;c«ng   ¬ m   v  d   nghiÖp; ­Theo    quy  m«:  ín; õa;nhá. l  v  3­ C¸c    chØ    ©n  Ých  µi Ýnh  ¬  tiªuph t t  ch c b¶n  å m: g ­ChØ       tiªuthanh  kho¶n; ­ChØ     ¹t®éng;   tiªuho   ­ChØ     ©n  î;   tiªuc n ­ChØ       Ëp.   tiªuthu nh
 2. 2 4­ ChØ     ©n  Ých,träng sè  tiªuph t     cho    c¸c chØ    tiªu,thang  iÓ m   îc thÓ  ® ®  hiÖn    Óu  cña    ë bi 04  ®Ò ¸n. 5­ C¸ch  Ýnh  iÓ m       t ® c¸cchØ  tiªu: Néi dung    c¸ch tÝnh  iÓ m   Ó  Ön    Óu        ® th hi ë bi 3A, 3B, 3C,  cña    3D  ®Ò ¸n. 6­ Doanh nghiÖp  îc xÕp  ¹  Ýn  ông  ®  lo itd theo  lo¹  ã  6  i thø  ¹ng  õ cao  c h t  xuèng  Êp,cã  ý  Öu    th   k hi nh sau:AA;  BB;  CC;    A;  B;  C. §iÓ m   èi®a   t   cho  ét  m doanh  nghiÖp  µ 135  iÓ m,  iÓ m   èithiÓu  µ 27  l  ® ® t  l  ®iÓ m, kho¶ng  c¸ch lo¹ tÝn  ông   i d   doanh  nghiÖp  îcx¸c®Þnh  ®   theo c«ng    thøc: Kho¶ng  c¸ch §iÓ m   èi a   Ó m   èi t   ­§i ® t  135   ­27 thiÓu lo¹ tÝn  ông   id = ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ = ­­­­­­­ = ­­­­­­­ 18 ­ doanh  Sè  ¹ tÝn  ông  lo i d   doanh  6 nghiÖp nghiÖp Néi dung  ¸nh    õng lo¹ theo biÓu  è  cña      ® gi¸t     i   s 05  ®Ò ¸n. §i Ò u    êigian thÝ  iÓ m   n¨m, kÓ   õngµy  Õt  nh  µy  ã  2. Th     ® 02    t  Quy ®Þ nc hiÖu  ùc.Sau  êigian thÝ  iÓ m,  l  th     ® Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông  c¸o kÕt  tint d b¸o    qu¶  ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. tr   ®è Ng h Nh n §i Ò u  3.  §èi t ng  Ý  iÓ m   ©n   Ých, xÕp   ¹itÝn  ông  µ      î th ® ph t   lo   d l c¸c doanh nghiÖp  µ   íc;doanh  Nh n   nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi;C«ng      c v ®Ç t n     ty cæ phÇn. §i Ò u 4. Trong  êigian  Ý  iÓ m,  th   th ® Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông  tint d chØ  îccung  Êp  ù  ¸nh    ®  c s® gi¸th«ng    Õp  ¹ tÝn  ông  tin,x lo i d   doanh nghiÖp    cho c¸c ®¬n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc;c¸c tæ    v thu   h Nh n     chøc  Ýn  ông.C¸c  n  Þ  ö  td   ®¬ v s dông th«ng    ng  ôc  ch; kh«ng  tin®ó m ®Ý   cung  Êp  ¹th«ng    c l  i tincho  thø  bªn  ba. §i Ò u 5. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    6. Ch¸nh  phßng, Gi¸m  c  V¨n    ®è Trung  ©m   t th«ng    Ýn  ông, tint d   Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 3. B i Ó u  s è  3 A B ¶ n g  tiªu h u È n  ® ¸n h gi¸  c  c¸c c h Ø  tiªu µi h Ý n h  d o a n h  n g hi Ö p   t  c n g µ n h  n « n g, l © m, n g  n g hi Ö p ChØ   tiªu TiªuchuÈn  Ò       v c¸cchØ    µichÝnh  i víi   tiªut   ®è     doanh  c¸c nghiÖp Quy    ín m« l Quy    õa m« v Quy    á m« nh A B C D A B C D A B C D * C¸c    chØ    tiªu thanh kho¶n 1­ Kh¶    n¨ng  2,1 1,5 1,0 0,7 2,3 1,6 1,2 0,9 2,5 2,0 1,5 1,0 thanh    to¸n ng ¾n  ¹n (L) h  2­ Kh¶    n¨ng  1,1 0,8 0,6 0,2 1,3 1,0 0,7 0,4 1,5 1,2 1,0 1,0 thanh    to¸n nhanh  (L) * C¸c    chØ    tiªu ho¹t®éng    3­ Vßng    quay  4,0 3,5 3,0 2,0 4,5 4,0 3,5 3,0 4,0 3,0 2,5 2,0 hµng  ån     t  kho (V) 4­ Kú    Òn 40   thu ti   50 60 70 39 45 55 60 34 38 44 55 b×nh  ©n  qu (N) 5­ HiÖu    qu¶  ö  3,5 2,9 2,3 1,7 4,5 3,9 3,3 2,7 5,5 4,9 4,3 3,7 s dông  µis¶n  t  (L) * C¸c    chØ    tiªu c©n  î(%) n  6­ Nî    ph¶i   39 48 59 70 30 40 52 60 30 35 45 55 tr¶/tæng  µi t  s¶n  7­ Nî    ph¶i   64 92 143 233 42 66 108 185 42 53 81 122 tr¶/nguån vèn    chñ  ë  ÷u sh 8­ Nî      qu¸ 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 h¹n/Tæng    î dn  ng©n  µng h * C¸c    chØ      tiªuthu nhËp  (%) 9­ Tæng      thu 3,0 2,5 2,0 1,5 4,0 3,5 3,0 2,5 5,0 4,5 4,0 3,5 nhËp  ícthuÕ/ tr   doanh thu 10­ Tæng      thu 4,5 4,0 3,5 3,0 5,0 4,5 4,0 3,5 6,0 5,5 5,0 4,5 nhËp  íc tr  
 4. thuÕ/tæng  µi t  s¶n  ã c 11­ Tæng    10 8,5 7,6 7,5 10   thu 8 7,5 7 10 9 8,3 8,4 nhËp  ícthuÕ/ tr   nguån  èn  v CSH Ghi chó:Doanh      nghiÖp  ã  ûsè:Tõ  vÒ   Ýa  i5  iÓ m c t     A  ph tr¸  ® : Sau  ®Õ n   4  iÓ m A  B:  ® Sau  ®Õ n   3  iÓ m B  C:  ® Sau    n   2  iÓ m   C ®Õ D:  ® Tõ  sau    Ò   Ýa  D v ph ph¶i: ®iÓ m   1  * M ét  è  êng  îp ® Æc   Öt:   s tr h  bi ­C¸c    chØ  è  înhuËn  s l  i trong c¸cm ôc     
 5. B i Ó u  s è  3 B B ¶ n g  tiªu h u È n  ® ¸n h gi¸  c  c¸c c h Ø  tiªu µi h Ý n h  d o a n h  n g hi Ö p   t  c n g µ n h  th¬ n g  m ¹ i d Þ c h  v ô ChØ   tiªu TiªuchuÈn  Ò       v c¸cchØ    µichÝnh  i víi   tiªut   ®è     doanh  c¸c nghiÖp Quy    ín m« l Quy    õa m« v Quy    á m« nh A B C D A B C D A B C D * C¸c    chØ    tiªu thanh kho¶n 1­ Kh¶    n¨ng  2,1 1,6 1,1 0,8 2,3 1,7 1,2 1,0 2,9 2,3 1,7 1,4 thanh    ¾n   to¸nng h¹n (L)   2­ Kh¶    n¨ng  1,4 0,9 0,6 0,4 1,7 1,1 0,7 0,6 2,2 1,8 1,2 0,9 thanh    to¸n nhanh  (L) * C¸c    chØ    tiªu ho¹t®éng    3­ Vßng    quay  5,0 4,5 4,0 3,5 6,0 5,5 5,0 4,5 7,0 6,5 6,0 5,5 hµng  ån     t  kho (V) 4­ Kú    Òn   thu ti   39 45 55 60 34 38 44 55 32 37 43 50 b×nh  ©n  qu (N) 5­ HiÖu    qu¶  ö  3,0 2,5 2,0 1,5 3,5 3,0 2,5 2,0 4,0 3,5 3,0 2,5 s dông  µis¶n  t  (L) * C¸c    chØ    tiªu c©n  î(%) n  6­ Nî    ph¶i   35 45 55 65 30 40 50 60 25 35 45 55 tr¶/tæng  µi t  s¶n  7­ Nî    ph¶i   53 69 122 185 42 66 100 150 33 54 81 122 tr¶/nguån vèn    chñ  ë  ÷u sh 8­ Nî      qu¸ 0 1,0 1,5 2,0 0 1,6 1,8 2,0 0 1,6 1,8 2,0 h¹n/Tæng    î dn  ng©n  µng h * C¸c    chØ      tiªuthu nhËp  (%) 9­ Tæng      thu 7,0 6,5 6,0 5,5 7,5 7,0 6,5 6,0 8,0 7,5 7,0 6,5 nhËp  íc tr   thuÕ/doanh thu 10­ Tæng      thu 6,5 6,0 5,5 5,0 7,0 6,5 6,0 5,5 7,5 7,0 6,5 6,0 nhËp  íc tr   thuÕ/tæng  µi t 
 6. s¶n  ã c 11­ Tæng    14,2 12,2 9,6 9,8 13,7 12 10,8 9,8 13,3 11,8 10,9 10   thu nhËp  íc tr   thuÕ/nguån  èn  v CSH Ghi chó:Doanh      nghiÖp  ã  ûsè:Tõ  vÒ   Ýa  i5  iÓ m c t     A  ph tr¸  ® : Sau  ®Õ n   4  iÓ m A  B:  ® Sau  ®Õ n   3  iÓ m B  C:  ® Sau    n   2  iÓ m   C ®Õ D:  ® Tõ  sau    Ò   Ýa  D v ph ph¶i: ®iÓ m   1  * M ét  è  êng  îp ® Æc   Öt:   s tr h  bi ­C¸c    chØ  è  înhuËn  s l  i trong c¸cm ôc     
 7. B i Ó u  s è  3 C B ¶ n g  tiªu h u È n  ® ¸n h gi¸  c  c¸c c h Ø  tiªu µi h Ý n h  d o a n h  n g hi Ö p   t  c n g µ n h  x © y  d ù n g   ChØ   tiªu TiªuchuÈn  Ò       v c¸cchØ    µi Ýnh  i víi   tiªut   ch ®è     doanh  c¸c nghiÖp Quy    ín m« l Quy    õa m« v Quy    á m« nh A B C D A B C D A B C D * C¸c    chØ    tiªu thanh kho¶n 1­ Kh¶    n¨ng  thanh  1,9 1,0 0,8 0,5 2,1 1,1 0,9 0,6 2,3 1,2 1,0 0,9 to¸nng ¾n  ¹n (L)   h  2­ Kh¶    n¨ng thanh  0,9 0,7 0,4 0,1 1,0 0,7 0,5 0,3 1,2 1,0 0,8 0,4 to¸nnhanh    (L) * C¸c    chØ    ¹t tiªuho   ®éng  3­ Vßng    quay  3,5 3,0 2,5 2,0 4,0 3,5 3,0 2,5 3,5 3,0 2,0 1,0 hµng  ån   t  kho (V) 4­ Kú    Òn   thu ti   60 90 120 150 45 55 60 65 40 50 55 60 b×nh  ©n  qu (N) 5­ HiÖu    qu¶  ö  s 2,5 2,3 2,0 1,7 4,0 3,5 2,8 2,2 5,0 4,2 3,5 2,5 dông  µis¶n  t  (L) * C¸c    chØ    ©n  tiªuc nî(%)   6­ Nî    ph¶i   55 60 65 70 50 55 60 65 45 50 55 60 tr¶/tæng  µi t  s¶n  7­ Nî    ph¶i   69 100 150 233 69 100 122 150 66 69 100 122 tr¶/nguån vèn  ñ    ch së  ÷u h 8­ Nî      qu¸ 0 1 1,5 2,0 0 1,6 1,8 2,0 0 1 1,5 2,0 h¹n/Tæng    î dn  ng©n  µng h * C¸c    chØ      tiªuthu nhËp  (%) 9­ Tæng    Ëp  8,0 7,0 6,0 5,0 9,0 8,0 7,0 6,0 10 9,0 8,0 7,0   thu nh tr cthuÕ/doanh  í  thu 10­ Tæng      thu 6 4,5 3,5 2,5 6,5 5,5 4,5 3,5 7,5 6,5 5,5 4,5 nhËp  íc tr   thuÕ/tæng  µis¶n  t  cã 11­ Tæng      thu 9,2 9 8,7 8,3 11,5 11 10 8,7 11,3 11 10 9,5
 8. nhËp  íc tr   thuÕ/nguån  èn  v CSH Ghi chó:Doanh      nghiÖp  ã  ûsè:Tõ  vÒ   Ýa  i5  iÓ m c t     A  ph tr¸  ® : Sau  ®Õ n   4  iÓ m A  B:  ® Sau  ®Õ n   3  iÓ m B  C:  ® Sau    n   2  iÓ m   C ®Õ D:  ® Tõ  sau    Ò   Ýa  D v ph ph¶i: ®iÓ m   1  * M ét  è  êng  îp ® Æc   Öt:   s tr h  bi ­C¸c    chØ  è  înhuËn  s l  i trong c¸cm ôc     
 9. B i Ó u  s è  3 D B ¶ n g  tiªu h u È n  ® ¸n h gi¸  c  c¸c c h Ø  tiªu µi h Ý n h  d o a n h  n g hi Ö p   t  c n g µ n h  c « n g  n g hi Ö p ChØ   tiªu TiªuchuÈn  Ò       v c¸cchØ    µichÝnh  i víi   tiªut   ®è     doanh  c¸c nghiÖp Quy    ín m« l Quy    õa m« v Quy    á m« nh A B C D A B C D A B C D * C¸c    chØ    tiªu thanh kho¶n 1­ Kh¶    n¨ng  2,0 1,4 1,0 0,5 2,2 1,6 1,1 0,8 2,5 1,8 1,3 1,0 thanh    ¾n   to¸nng h¹n (L)   2­ Kh¶    n¨ng  1,1 0,8 0,4 0,2 1,2 0,9 0,7 0,3 1,3 1 0,8 0,6 thanh    to¸n nhanh  (L) * C¸c    chØ    tiªu ho¹t®éng    3­ Vßng    quay  5,0 4,0 3,0 2,5 6,0 5,0 4,0 3,0 4,3 4,0 3,7 3,4 hµng  ån     t  kho (V) 4­ Kú    Òn   thu ti   45 55 60 65 35 45 55 60 30 40 50 55 b×nh  ©n  qu (N) 5­ HiÖu    qu¶  ö  2,3 2,0 1,7 1,5 3,5 2,8 2,2 1,5 4,2 3,5 2,5 1,5 s dông  µis¶n  t  (L) * C¸c    chØ    tiªu c©n  î(%) n  6­ Nî    ph¶i   45 50 60 70 45 50 55 65 40 45 50 55 tr¶/tæng  µi t  s¶n  7­ Nî    ph¶i   122 150 185 233 100 122 150 185 82 100 122 15 tr¶/nguån vèn    0 chñ  ë  ÷u sh 8­ Nî      qu¸ 0 1 1,5 2,0 0 1,6 1,8 2,0 0 1 1,4 1,8 h¹n/Tæng    î dn  ng©n  µng h * C¸c    chØ      tiªuthu nhËp  (%) 9­ Tæng      thu 5,5 5,0 4,0 3,0 6,0 5,0 4,0 2,5 6,5 6,0 5,0 4,0 nhËp  íc tr   thuÕ/doanh thu 10­ Tæng      thu 6,0 5,5 5,0 4,0 6,5 6,0 5,5 5,0 7,0 6,5 6,0 5,0 nhËp  íc tr  
 10. thuÕ/tæng  µi t  s¶n  ã c 11­ Tæng    14,2 13,7 13,3 13 14,2 13,3 13   thu 12,2 13, 13 12,9 12,5 3 nhËp  íc tr   thuÕ/nguån  èn  v CSH Ghi chó:Doanh      nghiÖp  ã  ûsè:Tõ  vÒ   Ýa  i5  iÓ m c t     A  ph tr¸  ® : Sau  ®Õ n   4  iÓ m A  B:  ® Sau  ®Õ n   3  iÓ m B  C:  ® Sau    n   2  iÓ m   C ®Õ D:  ® Tõ  sau    Ò   Ýa  D v ph ph¶i: ®iÓ m   1  * M ét  è  êng  îp ® Æc   Öt:   s tr h  bi ­C¸c    chØ  è  înhuËn  s l  i trong c¸cm ôc     
 11. B i Ó u   è  04 s B ¶ n g  c h Ø  tiªu, ä ng s è , thang ® i Ó m  x Õ p  lo¹i  tr C¸c  chØ  tiªu Träng  Thang  iÓ m   Õp  ¹ ® x lo i sè A B C D Sau  D C¸c  chØ    tiªuthanh  kho¶n 1­ Kh¶ n¨ng thanh to¸n ng ¾n   2   5 4 3 2 1 h¹n 2­ Kh¶    n¨ng  thanh    to¸nnhanh 1 5 4 3 2 1 C¸c  chØ    ¹t®éng  tiªuho   3­ Lu©n    chuyÓn  µng  ån kho h t  3 5 4 3 2 1 4­ Kú    Òn b×nh  ©n   thu ti   qu 3 5 4 3 2 1 5­ H Ö   è  ö  ông  µis¶n    ssd t  3 5 4 3 2 1 C¸c  chØ    ©n  î tiªuc n 6.Nî    ph¶itr¶/Tæng  µi   t  s¶n  3 5 4 3 2 1 7.  î  N ph¶i tr¶/Nguån  èn  ñ  3   v ch 5 4 3 2 1 së  ÷u h 8­ Nî    ¹n/Tæng    î ng©n  3   qu¸ h dn  5 4 3 2 1 hµng C¸c  chØ      Ëp tiªuthu nh 9­ Tæng  thu nhËp tr c thuÕ  2 í 5 4 3 2 1 /doanh  thu 10­ Tæng   nhËp  íc thuÕ/   thu  tr   2 5 4 3 2 1 Tæng  µi t s¶n  ã c 11­ Tæng    Ëp  ícthuÕ  2   thu nh tr   / 5 4 3 2 1 Nguån  èn  v CSH
 12. B i Ó u  s è  5 B ¶ n g  x Õ p  lo¹i Ý n d ô n g  d o a n h  n g hi Ö p  t Ký  Öu  Õp  ¹ hi x lo i Néi dung   AA  Doanh nghiÖp  µy  µ doanh  n l  nghiÖp  ¹t®éng  Êt tèt, ho   r    ®¹thiÖu    qu¶ cao  µ  ã  iÓnväng  èt®Ñ p.  ñi ro thÊp. v c tr   t  R    A Doanh  nghiÖp nµy lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng  kinh     doanh  ã  Öu  c hi qu¶, tµichÝnh  µnh  ¹nh, cã  Òm     l m   ti n¨ng  ph¸ttr Ón.Rñi ro thÊp.  i      BB Doanh  nghiÖp  µy  ¹t®éng  ã  Öu  n ho   c hi qu¶, cã  Òm    ti n¨ng  ph¸ttr Ón.Tuy   i   nhiªn,cã  ¹n  Õ   Êt  nh   Ò   ån    h ch nh ®Þ v ngu lùctµichÝnh  µ  ã  ÷ng     v c nh nguy  ¬  Òm  n. Rñi ro thÊp. c ti È       B Doanh  nghiÖp  ¹ng  µy  ¹t®éng  a  thiÖu  h n ho   ch ®¹   qu¶,kh¶    n¨ng  ù chñ  µichÝnh  Êp,cã  t  t  th   nguy  ¬  Òm  n.  ñi     c ti È R   ro trungb×nh.   CC Doanh  nghiÖp nµy cã  hiÖu qu¶ ho¹t ®éng  thÊp, tµi     chÝnh  Õu  Ð m,  Õu  y k thi kh¶  n¨ng  ù chñ  Ò   µichÝnh.Rñi t  v t     ro cao.   C Doanh nghiÖp  µy  n kinh doanh    thua  çkÐo  µi,t×nh  ×nh  l  d  h tµichÝnh  Õu,    y kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ù chñ  µichÝnh, cã  t  t    nguy  ¬    c ph¸ s¶n.Rñi ro rÊtcao.        Ghi chó:   ­Lo¹iAA  Ïcã  è  iÓ m   õ117  n       s  s ® t  ®Õ 135 ­Lo¹iA  Ïcã  è  iÓ m   õ98  n       s  s ® t   ®Õ 116 ­Lo¹iBB  Ïcã  è  iÓ m   õ79  n       s  s ® t   ®Õ 97 ­Lo¹iB  Ïcã  è  iÓ m   õ60  n       s  s ® t   ®Õ 78 ­Lo¹iCC   Ïcã  è  iÓ m   õ41  n       s  s ® t   ®Õ 59 ­Lo¹iC   Ïcã  è  iÓ m   íi ®iÓ m.     s  s ® d  41 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2