intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 59/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

77
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 59/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giai đoạn 2003-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 59/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  59/2003/Q§­T T g   T t n g µ y  17 th¸ng 4 n¨ m  2003 P hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n t æ n g  th Ó   s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc trù c  m thu é c  ñ y  ba n   h © n  d © n  tØ n h  Yªn B¸i giai ® o ¹ n 2003  n   ­ 2005 Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Õp  ôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ   t Ch ph v ti t   m s x ® m    i   n©ng cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n X Ðt    Þ  ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Yªn    ¹ c«ng    è  B¸it i   v¨n s 1132  / TTr­ UB;    Õn    é:  Õ   ¹ch  µ  Çu  , Tµi chÝnh, Lao  ng    ¬ng    ý ki c¸c B K ho v§ t      ®é ­ Th binh vµ    éi, éi vô,   X∙ h    N Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íccña  y  nh n   ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Yªn      o¹n  B¸igiai® 2003    ­ 2005  nh phô  ôckÌm  l  theo. §i Ò u 2. Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Yªn    ã  B¸ic tr¸ch nhiÖm     chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc nh n       theo  ng  éi dung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt. Trêng  îp  iÒu  ®ó n  v ti ®é ® ®     h® chØnh,    bæ sung ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     ch thu c Th t   ph   §i Ò u 3. C¸c  é:  µi chÝnh, K Õ   ¹ch  µ  Çu , Néi vô, Lao  ng    B T    ho v§ t      ®é ­ Th¬ng  binh  µ  héi vµ    ¬  v X∙    c¸c c quan, ®Þa   ¬ng  ªnquan  ã    ph li   c tr¸chnhiÖ m     phèihîp víi y        ban  ©n  ©n  ñ nh d tØnh  Yªn    B¸itrong viÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy    th   Ph ¸n n theo c¸cthñ tôc,quy  nh  Ön  µnh.      ®Þ hi h   Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     chØ  o,®«n  c, híng dÉn  µ  ®¹   ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  d  th   ph ¸n n   thêikiÕn  Þ  íi ñ íng ChÝnh  ñ        ngh v   Th t   ph c¸cgi¶iph¸p th¸ogìkhã       kh¨n trong qu¸      tr×nh thùc hiÖn.      
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® c«ng  b¸o. Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Yªn    µ  ñ  ëng    ¬  B¸iv Th tr c¸c c quan  ªn li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c tr ù c thu é c  ñ y  b a n  n h © n  d © n  tØ n h Yªn B¸i th ù c hi Ö n   s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i giai ® o ¹ n 2 0 03 ­ 2 0 05   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 59/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng4  17    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph   I.Nh÷ng    doanh  nghiÖp  µ   µ   íctiÕp  ôc  ¾ m   ÷ 100%   èn: m Nh n   tn gi   v  1.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  ÷nguyªn nh  Ön  ã: Ý gi     hi c ­C«ng      tyC«ng  ×nh vµ  tr   M«i  êng  «  Þ, tr ® th ­C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Qu¶n  ý® êng  é  l  b I, ­C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Qu¶n  ý® êng  é  , l  b II ­L© m   êng  ¹m  Êu,   tr Tr T ­L© m   êng  óng    tr P Lu«ng, ­L© m   êng    tr V¨n  Ên, Ch ­C«ng    Êp    tyC tho¸t ícYªn     n B¸i. 2.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh  ÷nguyªn nh  Ön  ã:   gi     hi c ­C«ng      è  Õn  Õt,   tyXæ s ki thi ­XÝ     nghiÖp  In. ­C«ng    Ët     tyV tn«ng  nghiÖp, ­C«ng    ¬ng  ¹i­Du  Þch,   tyTh m    l ­L© m   êng    tr Yªn  ×nh, B ­L© m   êng  ôc    tr L Yªn, ­L© m   êng  ÖtH ng,   tr Vi   ­L© m   êng    tr Ngßi Lao,   ­L© m   êng    tr V¨n  Yªn, ­L© m   êng    tr Th¸c Bµ.   II  ÷ng  . Nh doanh  nghiÖp  µ  íctiÕn  µnh  ¾ p   Õp,  íilétr×nh: nh n   h s x v   1.N¨m     2003: a) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,khi b¸n    Çn  Çn  u      cæ ph l ®Ç Nhµ   ícgi÷Ýt  Êt 51%   èn  iÒu  Ö: n     nh   v® l C«ng    kü  ËtHoµng    ¬n. tySø  thu   LiªnS b) Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   íc gi÷ cæ   Çn    th   cæ ph ho¸,Nh n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph
  3. 3 ­C«ng      Ên  ©y  ùng  û lî®iÖn  ùc,   tyT v x d thu     i l ­C«ng    Õ   Õn    tyCh bi n«ng  ©m  l s¶n  ùc phÈ m, th   ­C«ng    ¬   Ý  µ  ©y  ¾p    tyC kh v X l c«ng  nghiÖp, ­C«ng      tyKinh  doanh  Õ   Õn  ÊtkhÈu  ÌV¨n  ng, ch bi xu   ch   H ­C«ng    Ì    tyCh Yªn  Ninh, ­Nhµ     m¸y    Xi m¨ng  ó  Þnh, Ph Th ­C«ng      tyS¸ch  ÕtbÞ  êng  äc. thi   tr h c)Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  th   giao hoÆc       b¸n doanh  nghiÖp: C«ng    tyKinh  doanh  Õ   Õn ¬ng  ùc. ch bi l th d) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Ó: th   gi¶ith C«ng    Êt nhËp  Èu. tyXu   kh 2.N¨m     2004: Doanh  nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n    ph ë møc   thÊp  hoÆc   kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­C«ng      tyMay  ÊtkhÈu, xu   ­C«ng      Ên    tyT v gi¸m    ü  Ëtx©y  ùng. s¸tk thu   d 3.N¨m     2005:   Doanh  nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n    ph ë møc   thÊp  hoÆc   kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­C«ng    Ët  Öu x©y  ùng,   tyV li   d ­C«ng    µ       tyC phª Yªn  B¸i, ­C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh tæng  îp Yªn  h  B¸i.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2