intTypePromotion=1

Quyết định 62/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
128
lượt xem
18
download

Quyết định 62/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 62/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc giao nhiệm vụ cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế cho Vụ Các định chế tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 62/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  62/Q§­N H 9   g µ y  22 th¸ng 03  T n n¨ m  1997 v Ò  vi Ö c  giao n hi Ö m   ô  c Ê p, thu  åi v h gi Ê y p h Ð p  kinh d o a n h  n g o ¹i Ö  v µ    t thanh to¸n q u è c t Õ  ch o V ô  C¸c ® Þ n h  c h Õ  T µ i c h Ý n h Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy    cø  l Ng h Nh n   23/5/1990; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öm   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ § Ó   ï hîp  íichøc    ph   v   n¨ng  Öm   ô  ña  ô   nhi v c V C¸c  nh  Õ   µi chÝnh   ®Þ ch T   vµ  ô   V Qu¶n  ý ngo¹ihèi ® îc quy  nh   ¹  l      ®Þ t iQuy Õt  nh   ®Þ 446/Q§­NH9   µy  ng 5/11/1992 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc;   Th ®è Ng h Nh n ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô      ®Ò ngh c V tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o. c¸n b v ®µ t Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.­Giao  ô     V C¸c  nh  Õ   µi chÝnh  Ö m   ô  Êp, thu  åi ®Þ ch T   nhi vc   h  giÊy  Ðp  ph kinh doanh  ¹itÖ, thanh    èc  Õ  i  íic¸c ®Þnh  Õ   µi   ngo     to¸nqu t ®è v     ch t   chÝnh  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam; ho   t i   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 2.­Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u    3.­Ch¸nh    v¨n phßng  èng  c, Vô   ëng  ô     Th ®è   tr V Tæ chøc    é  c¸n b vµ  o  ¹o,Vô   ëng  ô   ®µ t   tr V Qu¶n  ýngo¹ihèivµ  ô   ëng  ô   l      V tr V C¸c  nh  Õ   µi ®Þ ch t   chÝnh  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2